MEDOCRIPTINE tbl 500x2,5 mg (liek.PVC)

u) produkujúcim prolaktín. Liečba pacientov s makroadenómom a ako alternatíva chirurgického zákroku u pacientov s mikroadenómom.
· Liečba nezhubného ochorenia prsníkov počas cyklu, bolesť prsníkov počas menštruačného cyklu.
· Liečba porúch menštruačného cyklu, predovšetkým s príznakmi na prsníkoch a liečba príznakov premenštruačného syndrómu.
· Doplnková liečba pri chirurgickej alebo radiačnej liečbe (liečbe žiarením) akromegalických pacientov (s nadmerným rastom niektorých častí tela, najmä končatín, uší, nosa, brady, jazyka) s cieľom znížiť hladinu cirkulujúceho rastového hormónu.
· Počas liečby idiopatického parkinsonizmu (stavov po chronickom zápale mozgu, charakterizovaných trasom a stratou združených a automatických pohybov) sa užíva v monoterapii (liečba jedným liekom) alebo v kombinácii s levodopou.
Aj keď MEDOCRIPTINE účinne znižuje hladinu prolaktínu u pacientov s hypofyzárnymi nádormi, liečba liekom MEDOCRIPTINE nenahradzuje rádioterapiu (liečba ožarovaním), resp. chirurgický zákrok.
2. SKÔR AKO UŽIJETE MEDOCRIPTINE
Neužívajte MEDOCRIPTINE
· keď ste alergický (precitlivený) na bromokriptín alebo na iné námeľové alkaloidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek MEDOCRIPTINE,
· keď budete pomocou lieku MEDOCRIPTINE liečení dlhší čas a prejavujú sa u Vás alebo sa prejavili fibrotické reakcie (zjazvenie tkaniva) postihujúce srdce,
· keď mate vysoký krvný tlak, alebo ak je Váš krvný tlak príliš vysoký počas tehotenstva alebo po pôrode,
· keď máte ochorenie srdcových ciev,
· keď máte príznaky vážneho duševného ochorenia alebo ste v minulosti trpeli vážnou duševnou chorobou.
Liek nesmie byť podávaný deťom do 15 rokov.
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní MEDOCRIPTINE
Ak sa u Vás prejavujú alebo sa prejavili fibrotické reakcie (zjazvenie tkaniva) postihujúce srdce, pľúca alebo brucho. Ak budete pomocou lieku MEDOCRIPTINE liečený dlhší čas, lekár pred začatím liečby skontroluje, či máte srdce, pľúca a obličky v dobrom stave. Pred začatím liečby urobí aj echokardiogram (ultrazvukový test srdca). Lekár bude počas liečby venovať osobitnú pozornosť akýmkoľvek známkam, ktoré možno dať do súvislosti s fibrotickými reakciami. V prípade potreby urobí echokardiogram. Ak vzniknú fibrotické reakcie, liečba sa bude musieť prerušiť.
Pokiaľ ste žena dlhodobo užívajúca MEDOCRIPTINE a ste v reprodukčnom veku, Váš lekár Vás má v pravidelných intervaloch gynekologicky vyšetriť každý rok, a každého pol roka, pokiaľ ste v prechode.
Ženy užívajúce MEDOCRIPTINE majú používať účinnú ochranu proti počatiu (napr. kondóm), a to aj v prípade, že sú liečené pre neplodnosť. Perorálna antikoncepcia s obsahom estrogénu sa nemá užívať, môže zastaviť účinnosť liečby. Pri liečbe neplodnosti, kde je menštruačný cyklus normálny, sa môžete poradiť so svojím lekárom, kedy prerušiť užívanie antikoncepcie. Pokiaľ počas užívania MEDOCRIPTINU otehotniete, informujte svojho lekára. Bežne sa potom liečba preruší, ale v niektorých prípadoch môže lekár chcieť v liečbe pokračovať. Keďže sa nedokázalo teratogénne (spôsobujúce vrodené vývojové chyby) alebo embryotoxické (majúci škodlivé účinky na plod) pôsobenie liečiva, je možné zvážiť ďalšie podávanie lieku MEDOCRIPTINE v prípade, že sa dokázala prítomnosť veľkého alebo rýchlo sa šíriaceho nádoru. Pacientky, u ktorých je tehotenstvo nežiaduce, musia počas liečby liekom MEDOCRIPTINE použiť antikoncepčné prostriedky, nie však hormonálne kontraceptíva. Ženy v plodnom veku, u ktorých sa lieči stav, ktorý nie je spojený s hyperprolaktinémiou, musia užívať najnižšiu účinnú dávku MEDOCRIPTINE. Pri dlhodobej liečbe MEDOCRIPTINOM sa u žien odporúča pravidelné gynekologické (cytologické) vyšetrenie endometria (maternicová sliznica) a krčka maternice. U žien po menopauze sa odporúča polročné vyšetrenie a u pravidelne menštruujúcich žien raz za rok.
Akromegalickí pacienti sa musia pred začatím liečby podrobiť dôkladnému vyšetreniu na peptický (vzniknutý účinkom trávenia v časti tráviacej rúry) vred a počas liečby musia o nežiaducich účinkoch v oblasti tráviaceho traktu (zaznamenalo sa krvácanie z tráviaceho traktu, ale jeho spojitosť s liečbou sa nedokázala) informovať lekára. Pacientom s psychotickými poruchami alebo ochoreniami srdcovocievneho systému v anamnéze, ktorí sú liečení vysokými dávkami, je nutné venovať zvýšenú pozornosť. MEDOCRIPTINE užívajte so zvýšenou opatrnosťou a ak sa u Vás vyskytne nadmerná ospalosť alebo náhle upadnutie do spánku, vyhľadajte svojho lekára. U pacientov, ktorí majú byť liečení pre mastalgiu (bolesť prsníkovej žľazy) a nodulárne (uzlíkové) a/alebo cystické zmeny, je nutné vylúčiť vhodnými diagnostickými postupmi malignitu (zhubnosť). U pacientov s nezhubným ochorením prsníkovej žľazy zmenšuje MEDOCRIPTINE veľkosť a počet cýst a/alebo uzlíkov v prsníkoch a zmierňuje ich bolesť spojenú často s týmito stavmi tým, že normalizuje patogeneticky významné poruchy rovnováhy pomeru progesterón/estrogén.
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
· Alkohol môže znižovať znášanlivosť k bromokriptínu.
· Súčasné podávanie erytromycínu môže zvýšiť hladiny bromokriptínu v krvnej plazme.
· Neodporúča sa súčasné podávanie s inými námeľovými alkaloidmi.
· Súčasné podávanie s cyklosporínom môže viesť k zvýšeniu jeho sérových hladín.
· Agonisty dopamínu môžu spôsobiť pridružený toxický účinok.
· Fenotiazíny, resp. i niektoré ďalšie neuroleptiká, metoklopramid a iné zvyšujú prolaktinémiu (vylučovanie prolaktínu).
· Sympatomimetiká môžu prispievať k zvýšenému výskytu závažných bolestí hlavy.
Užívanie MEDOCRIPTINU s jedlom a nápojmi
MEDOCRIPTINE sa podáva vždy s jedlom. Počas liečby sa nesmú požívať alkoholické nápoje, pretože znižujú toleranciu lieku.
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Podávanie bromokriptínu sa má prerušiť po prvej vynechanej menštruácii alebo pri dôkaze tehotenstva.
MEDOCRIPTINE spôsobuje útlm laktácie, preto sa jeho podávanie počas dojčenia neodporúča.
Vedenie vozidla a obsluha strojov
MEDOCRIPTINE môže spôsobovať závraty, ospalosť alebo zníženie bdelosti. Pokiaľ sa u Vás niektorý z príznakov objaví, nemali by ste viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Dôležité informácie o niektorých zložkách MEDOCRIPTINU
MEDOCRIPTINE obsahuje monohydrát laktózy. Ak Vám Váš lekár povedal, že máte neznášanlivosť niektorých cukrov, povedzte to lekárovi pred užívaním tohto lieku.
3. AKO UŽÍVAŤ MEDOCRIPTINE
Vždy užívajte MEDOCRIPTINE presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Maximálna dávka je 30 mg/deň.
Tablety MEDOCRIPTINU sú určené pre vnútorne užitie a majú sa užívať spolu s jedlom. Vzhľadom k rozdielnym indikáciám sú rozdielne aj odporúčané schémy dávkovania. Bez ohľadu na konečnú dávku, sa na dosiahnutie optimálnej odpovede, pri minimálnych nežiaducich účinkoch, odporúča postupné zvyšovanie dávky bromokriptínu. Úvodná dávka sa má podávať večer. Následne sa má dávka zvyšovať o 1,25 mg až 2,5 mg v rozdelených dávkach, a to v dvoj až trojdňových intervaloch, až kým sa nedosiahne dávka 2,5 mg dvakrát denne. V prípade potreby sa má ďalšie zvyšovanie dávok robiť rovnakým spôsobom. Počas liečby sa nesmú požívať alkoholické nápoje, pretože znižujú toleranciu lieku.
Dospelí
Útlm laktácie: začiatočná dávka je 1,25 mg pri raňajkách a pri večeri, potom 14 dní 2,5 mg dvakrát denne. K zabráneniu začiatku laktácie sa liečba začína v priebehu niekoľkých hodín po pôrode alebo potrate (nie pred stabilizáciou vitálnych funkcií). Po vynechaní lieku sa môže za 2-3 dni objaviť mierna sekrécia mlieka, ktorú možno zastaviť opätovným nasadením týchto dávok po dobu ďalšieho týždňa.
Mužský hypogonadizmus: 1,25 mg dvakrát alebo trikrát denne, postupne zvyšujeme na 5-10 mg denne.
Poruchy menštruačného cyklu / Infertilita (neplodnosť): 1,25 mg dvakrát alebo trikrát denne, ak nestačí táto dávka, postupne sa zvyšuje na 2,5 mg dvakrát alebo trikrát denne. V liečbe sa pokračuje až do normalizácie menštruačného cyklu a/alebo až do obnovy ovulácie. Ak je nutné môže sa v liečbe pokračovať niekoľko cyklov, aby sa predišlo recidívam (návratom choroby).
Predmenštruačný syndróm: liečba sa začína 14. deň cyklu 1,25 mg denne, potom sa dávka postupne zvyšuje o 1,25 mg denne až na 2,5 mg dvakrát denne, kým sa nedostaví menštruácia.
Prolaktinómy (nezhubné nádory produkujúce prolaktín): 1,25 mg dvakrát alebo trikrát denne, dávka sa potom môže postupne zvyšovať o 2,5 mg v dvoj až trojdňových intervaloch na niekoľko tabliet tak, aby sa udržali plazmatické hladiny prolaktínu na primerane zníženej úrovni.
Puerperálne (vzťahujúce sa na šestonedelie) prekrvenie prsníkov: Podáva sa jediná dávka 2,5 mg, ktorú možno po 6-12 hodinách opakovať bez nebezpečenstva nežiaduceho zastavenia laktácie.
Začínajúca puerperálna mastitis (zápal prsníkovej žľazy): Dávkovanie je rovnaké ako u útlmu dojčenia. K liečbe je vhodné pridať antibiotikum.
Benígne (nezhubné) onemocnenia prsníkov:1,25 mg dvakrát alebo trikrát denne, postupne zvyšujeme na 5-7,5 mg denne.
Akromegália: 1,25 mg dvakrát alebo trikrát denne, neskôr podľa klinickej odpovede a vedľajších účinkov zvyšujeme dávku postupne na 10-20 mg denne v 4 dávkach (vyššia dávka večer alebo pri jedle).
Parkinsonova choroba: začatie liečby tak, ako je uvedené v tabuľke:
1. týždeň
1,25 mg večer
2. týždeň
2,5 mg večer
3. týždeň
2,5 mg dvakrát denne
4. týždeň
2,5 mg trikrát denne
Následne
Trikrát denne, vzostup o 2,5 mg každé tri až štyri dny, podľa odpovede pacienta. Pokračuje sa, kým sa nedosiahne optimálna dávka, čo je zvyčajne dávka medzi 10 mg až 30 mg denne. u pacientov, ktorí súčasne užívajú levodopu, môže byť dávka bromokriptínu nižšia.'


Deti
Bromokriptín nie je určený pre deti do 15 rokov.
Starší pacienti
Bez špeciálnych odporučení dávkovania.
Pacienti s obličkovým poškodením
Úprava dávkovania nie je nutná.
Pacienti s pečeňovým poškodením
Vzhľadom k tomu, že bromokriptín je vo výraznej miere metabolizovaný v pečeni, je pri hepatálnom poškodení nutné zníženie dávkovanie. Odporúča sa opatrnosť.
Ak užijete viac MEDOCRIPTINU, ako máte
Ak náhodne užijete viac tabliet lieku MEDOCRIPTINE, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika, alebo choďte do najbližšej nemocnice. Vždy si zoberte tablety, balenie lieku so sebou, aby vedeli o aký liek sa jedná.
Ak zabudnete užiť MEDOCRIPTINE
Užite dávku ihneď, keď si spomeniete, ale neužite ju, ak si máte vziať ďalšiu dávku za menej ako 4 hodiny. Pamätajte, že MEDOCRIPTINE sa má užívať s jedlom.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak prestanete užívať MEDOCRIPTINE
MEDOCRIPTINE môže začať pôsobiť až za niekoľko týždňov. Neprerušujte užívanie lieku, ani neznižujte alebo nezvyšujte jeho dávku.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky, aj MEDOCRIPTINE môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté nežiaduce účinky (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 pacientov)
bolesť hlavy, ospalosť, závraty, upchatie nosa, nauzea (nevoľnosť, ktorá predchádza vracaniu), zápcha, vracanie
Menej časté nežiaduce účinky (vyskytujúce sa u menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 z 1 000 pacientov)
zmätenosť, psychomotorický nepokoj, halucinácie (videnie, počutie alebo cítenie vecí, ktoré nie sú), dyskinéza (ťažkosti pri vykonávaní vedomých pohybov), hypotenzia (nízky krvný tlak), ortostatická hypotenzia (náhly pokles krvného tlaku pri vstávaní čo môže príležitostne spôsobiť mdloby), suchosť v ústach, alergické kožné reakcie, vypadávanie vlasov, kŕče v nohách, únava
Zriedkavé nežiaduce účinky (vyskytujúce sa u menej ako 1 zo 1 000, ale viac ako 1 z 10 000 pacientov)
duševné poruchy, poruchy spánku (nespavosť), somnolencia (silná ospalosť), parestézia (mravčenie alebo strata citlivosti v rukách alebo nohách), poruchy videnia, neostré videnie, tinnitus (chorobné hučanie v ušiach), perikardiálny výpotok (nahromadenie tekutiny v osrdcovníku), konstriktívna perikarditída (nedostatok krvi v osrdcovníku), tachykardia (zrýchlenie tepu), bradykardia (spomalenie tepu), arytmia (nepravidelný tep), pleurálny výpotok (nahromadenie tekutiny v pľúcach ), pleuritída (zápal pohrudnice), pľúcna fibróza (zjazvenie tkaniva pľúc), dyspnoe (dýchavičnosť), hnačka, bolesť brucha alebo žalúdka, gastrointestinálne krvácanie (krvácanie do tráviaceho traktu), periférny edém (opuch nôh a ramien)
Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky (vyskytujúce sa u menej ako 1 zo 10 000 pacientov)
Ochorenie srdcovej chlopne a príbuzné ochorenia, napr. zápal osrdcovníka (perikarditída) alebo nahromadenie tekutiny v osrdcovníku (perikardiálny výpotok). Prvotnými príznakmi môžu byť jeden alebo viac z nasledujúcich: ťažkosti s dýchaním, dýchavičnosť, bolesť hrudníka alebo bolesť chrbta, opuchnuté nohy. Ihneď informujte svojho lekára, ak sa u Vás vyskytne niektorý z uvedených príznakov.
Silná somnolencia (spavosť) počas dňa, náhle nastupujúci spánok, vratné zblednutie prstov na rukách a na nohách vyvolané chladom (zvlášť u pacientov s Raynaudovým fenoménom v anamnéze).
Pri náhlom vysadení MEDOCRIPTINU syndróm pripomínajúci neuroleptický malígny syndróm.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
5. AKO UCHOVÁVAŤ MEDOCRIPTINE
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
 Nepoužívajte MEDOCRIPTINE po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Čo MEDOCRIPTINE obsahuje
Liečivo je bromokriptín.
Každá tableta obsahuje bromokriptín 2,5 mg (vo forme bromocriptini mesilas).
Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymethyškrobu, magnézium stearát, kyselina maleínová, edetan disodný.
Ako vyzerá MEDOCRIPTINE a obsah balenia
Tablety.
Biele guľaté tablety so skosenými hranami, na jednej strane s deliacou ryhou, na druhé strane hladké.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.
Druh obalu
a) blister (PVC/Al), papierová škatuľka
b) PVC liekovka
Veľkosť balenia
a) 30 tabliet
b) 100, 500, 1000 tabliet
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Medochemie Ltd., Limassol, Cyprus
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste 2010
MEDOCRIPTINE je ochranná známka.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.