LADIVA cps dur 8x226 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

o sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Ak príznaky pretrvávajú počas užívania lieku alebo ak sa vyskytne nežiaduci účinok, ktorý nie je uvedený
v písomnej infomácii, obráťte sa na svojho lekára.


V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Ladiva a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ladivu
3. Ako užívať Ladivu
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávaťLadivu
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ladiva na čo sa používa

Ladiva obsahuje výťažok listu ostružiny malinovej.
Je to tradičný rastlinný liek na zmiernenie menších kŕčov súvisiacich s menštruačnými obdobiami u dospelých žien.

Ladiva je tradičný rastlinný liek určený na indikácie, overené výhradne dlhodobým používaním.2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ladivu

Neužívajte Ladivu
- ak ste alergická (precitlivená) na list ostružiny malinovej (Raspberry Leaf extract) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
Pred užívaním Ladivy sa obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene
Vzhľadom na nedostatok dostatočných údajov u týchto skupín pacientov, odporúčanie dávky nie je možné.

Deti a dospievajúci
Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nebolo stanovené kvôli nedostatku adekvátnych údajov.

Iné lieky a Ladiva
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Lieky sa môžu navzájom ovplyvňovať, ak sa užívajú súčasne. V prípade Ladivy nebola hlásená žiadna interakcia (vzájomné pôsobenie).

Tehotenstvo, dojčenie, plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo
Bezpečnosť počas tehotenstva nebola stanovená.
Vzhľadom na chýbajúce dostatočné informácie, neodporúča sa používať počas tehotenstva.

Dojčenie
Bezpečnosť počas laktácie nebola stanovená.
Vzhľadom na chýbajúce dostatočné informácie, neodporúča sa používať počas dojčenia.

Plodnosť
Neboli vykonané štúdie o vplyve na plodnosť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Ladivu

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie

Dospelé ženy
Jedna kapsula 3 až 4 krát denne zapiť s vodou.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene
Vzhľadom na nedostatok dostatočných údajov u týchto skupín pacientov, odporúčanie dávky nie je možné.

Spôsob podávania
Perorálne použitie (ústami).

Dĺžka užívania
Ak sa do 7 dní príznaky ochorenia nezlepšia alebo sa budete cítiť horšie, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Použitie u detí a dospievajúcich
Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nebolo zistené kvôli nedostatku adekvátnych údajov.


Ak užijete viac Ladivy, ako máte
Ak užijete viac Ladivy ako máte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.

Ak zabudnete užiť Ladivu
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nie sú známe nežiaduce účinky.
Ak sa vyskytnú nežiaduce reakcie (účinky), kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.'


5. Ako uchovávať Ladivu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zváštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ladiva obsahuje
Liečivo je extrakt listu ostružiny malinovej.
Každá tvrdá kapsula obsahuje 226 mg extraktu (ako suchý extrakt) z Rubus idaeus L.,list (list ostružiny malinovej) (3-5:1).
Extrakčné rozpúšťadlo: voda.

Ďalšie zložky sú:
- obsah kapsuly: mikrokryštalická celulóza, mastenec, stearan horečnatý, kukuričný škrob, oxid kremičitý, koloidný bezvodý.
- telo kapsuly: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172).
- vrchnákkapsuly: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Ladiva a obsah balenia
Ladiva sú tvrdé kapsuly s béžovým vrchnákom a svetloružovým telom naplneným svetlohnedým práškom.
Ladiva je dostupná v škatuľke s 1 alebo 2 PVC/PVDC-Al blistrami.
Veľkosti balenia: 8 alebo 16 kapsúl
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Medis GmbH
St. Veiter Strasse 34/III
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Rakúsko

Výrobca:
Medis, d.o.o., Brnčičeva ulica 3, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovinsko

Tento liek je schválený v členských štátoch EHP pod nasledujúcimi názvami:
Ladiva: Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Španielsko, Slovensko, Švédsko, Slovinsko.


Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v apríli 2020.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.