FLURBIPROFEN GEISER PHARMA pas ord 20x8,75 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
vať Flurbiprofen Geiser Pharma
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Flurbiprofen Geiser Pharma
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Flurbiprofen Geiser Pharma a na čo sa používa

Flurbiprofen Geiser Pharma obsahuje flurbiprofen. Flurbiprofen patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (NSAID). Tieto lieky pôsobia tak, že menia reakcie organizmu na bolesť, opuch a vysokú teplotu.

Flurbiprofen Geiser Pharma sa používa na krátkodobú úľavu od príznakov zápalu hrdla, ako je podráždenie, bolesť a opuch, a ťažkosti pri prehĺtaní u dospelých a detí vo veku od 12 rokov.

Musíte sa poradiť s lekárom, ak sa po 3 dňoch váš zdravotný stav nezlepší, alebo ak sa budete cítiť horšie.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Flurbiprofen Geiser Pharma

Neužívajte Flurbiprofen Geiser Pharma,
- ak ste alergický na flurbiprofen alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- ak ste mali astmu, neočakávané zvuky počas dýchania alebo ťažkosti s dýchaním, vodnatý výtok z nosa, opuch tváre alebo kožné vyrážky so svrbením (žihľavka) po užití kyseliny acetylsalicylovej alebo iného NSAID,
- ak máte alebo ste mali vred (dve alebo viac príhod žalúdočných vredov alebo dvanástnikových vredov) v žalúdku alebo črevách,
- ak ste mali krvácanie alebo perforáciu (prederavenie) žalúdočno-črevného traktu, závažnú kolitídu (zápalové ochorenie čreva) alebo poruchy krvi po užití iného NSAID,
- ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva,
- ak máte alebo ste mali závažné zlyhanie srdca, pečene alebo obličiek.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Flurbiprofen Geiser Pharma, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
- ak ste niekedy mali astmu alebo ste trpeli na alergie,
- ak máte zápal mandlí (opuch mandlí), alebo si myslíte, že by ste mohli mať v hrdle bakteriálnu infekciu (pretože môžete potrebovať antibiotiká),
- ak máte srdcovocievne problémy, ochorenie pečene alebo obličiek,
- ak ste mali mozgovú príhodu,
- ak ste niekedy v minulosti mali ochorenie čriev (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba),
- ak máte vysoký krvný tlak,
- ak trpíte na chronické autoimunitné ochorenie (patrí sem systémový lupus erythematosus alebo zmiešané ochorenie spojivového tkaniva),
- ak ste starší, pretože máte väčšiu pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov uvedených v tejto písomnej informácii,
- ak ste v prvých 6 mesiacoch tehotenstva alebo dojčíte.

Počas užívania Flurbiprofenu Geiser Pharma
pri prvom prejave kožnej reakcie (vyrážka, odlupovanie kože) alebo iných prejavov alergickej reakcie prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekára,
- informujte svojho lekára o všetkých nezvyčajných žalúdočno-črevných príznakoch (najmä o krvácaní). Ak sa váš stav nezlepší, ak sa zhorší, alebo ak sa rozvinú nové príznaky, poraďte sa so svojím lekárom,
- užívanie liekov obsahujúcich flurbiprofen môže byť spojené s miernym zvýšením rizika srdcového záchvatu (infarkt myokardu) alebo mozgovej mŕtvice. Každé riziko je pravdepodobnejšie pri vysokých dávkach a počas dlhého obdobia liečby. Neprekračujte odporúčanú dávku ani dĺžku liečby (3 dni).

Deti a dospievajúci
Nepodávajte tento liek deťom a dospievajúcim vo veku do 12 rokov.

Iné lieky a Flurbiprofen Geiser Pharma
Ak teraz užívate alebo ste nedávno užívali, alebo ak možno budete užívať iné lieky, vrátane liekov dostupných bez lekárskeho predpisu, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Osobitne ich informujte, ak užívate:
- nízke dávky kyseliny acetylsalicylovej (až do 75 mg denne),
- lieky na vysoký krvný tlak alebo srdcové zlyhanie (na liečbu hypertenzie, srdcové glykozidy),
- tablety ovplyvňujúce obsah vody v tele (močopudné lieky vrátane draslík šetriacich liekov),
- lieky na riedenie krvi (antikoagulanty, lieky s antiagregačným účinkom)
- lieky na liečbu dny (probenecid, sulfinpyrazón)
- ostatné NSAID alebo kortikosteroidy (ako je napríklad celekoxib, ibuprofen, diklofenak sodný alebo prednizolón),
- mifepristón (liek na ukončenie tehotenstva),
- antibiotiká chinolónovej skupiny (napríklad ciprofloxacín),
- cyklosporín alebo takrolimus (lieky používané na potlačenie imunitného systému),
- fenytoín (na liečbu epilepsie),
- metotrexát (na liečbu autoimunitných ochorení alebo rakoviny),
- selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (lieky proti depresii),
- perorálne (ústami užívané) antidiabetiká (na liečbu cukrovky),
- zidovudín (na liečbu infekcie HIV).

Flurbiprofen Geiser Pharma a jedlo a nápoje a alkohol
Počas liečby Flurbiprofenom Geiser Pharma je potrebné sa vyhýbať alkoholu, pretože môže zvýšiť riziko krvácania zo žalúdka alebo čreva.

Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať tento liek.

Flurbiprofen patrí do skupiny liekov, ktoré môžu mať vplyv na plodnosť žien. Tento účinok po ukončení užívania lieku pominie. Je nepravdepodobné, že by tieto pastilky ovplyvnili šance na otehotnenie, ak sa užívajú príležitostne, ale povedzte svojmu lekárovi pred užívaním tohto lieku, ak máte problémy s otehotnením.

Neužívajte tento liek, ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva. Ak ste v prvých 6 mesiacoch tehotenstva alebo ak dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak závraty a zrakové poruchy sú možnými vedľajšími účinkami po užití NSAID. Ak sa vyskytnú, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.


Flurbiprofen Geiser Pharma obsahuje sacharózu a glukózu
Tento liek obsahuje sacharózu a glukózu. Ak vám niekedy lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, obráťte sa na neho pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Flurbiprofen Geiser Pharma
 
Vždy užívajte Flurbiprofen Geiser Pharma presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
.
Odporúčaná dávka je: dospelí a deti vo veku od 12 rokov:
1 pastilka každých 3-6 hodín, podľa potreby.
Neužite viac ako 5 pastiliek v priebehu 24 hodín.
• Užite 1 pastilku a pomaly ju rozpustite v ústach.
• Počas rozpúšťania ju stále premiestňujte v ústach.

Použitie u detí a dospievajúcich:
Nepodávajte tieto pastilky deťom do 12 rokov.

Tieto pastilky sú určené len na krátkodobú liečbu. Mali by ste užiť čo najmenší počet pastiliek počas čo najkratšej doby potrebnej na zmiernenie príznakov. Ak dôjde k podráždeniu úst, liečbu flurbiprofenom treba ukončiť.

Neužívajte Flurbiprofen Geiser Pharma dlhšie ako 3 dni, ak vám lekár neodporučí inakšie. Ak sa váš zdravotný stav nezlepší, ak sa zhorší, alebo ak sa rozvinú nové príznaky, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Ak užijete viac Flurbiprofenu Geiser Pharma, ako máte:

Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom, alebo ihneď choďte do najbližšej nemocnice. Príznaky predávkovania môžu zahŕňať: nevoľnosť alebo vracanie, bolesti žalúdka alebo zriedkavejšie hnačku. Môže sa objaviť i zvonenie v ušiach, bolesť hlavy a krvácanie do zažívacieho traktu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

PRESTAŇTE UŽÍVAŤ tento liek a obráťte sa okamžite na lekára, ak sa u vás vyskytnú:
- prejav alergickej reakcie, ako je astma, nečakaný sipot alebo dýchavičnosť, svrbenie, vodnatý výtok z nosa, kožné vyrážky, atď.
- opuch tváre, jazyka alebo hrdla spôsobujúci ťažkosti s dýchaním, búšenie srdca a pokles krvného tlaku vedúci k šoku (toto môže nastať aj pri prvom užití lieku).
- závažné kožné reakcie, ako pľuzgiere alebo odlupovanie kože.

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak máte niektorý z nasledujúcich účinkov alebo iný ešte neopísaný účinok:

Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré môžu nastať:

Časté (môžu postihnúť 1 z 10 osôb)
- závraty, bolesti hlavy,
- podráždenie hrdla
- vredy v ústach alebo bolesť v ústach'
- bolesť v krku
- nepríjemný alebo nezvyčajný pocit v ústach (ako je teplo, pálenie, brnenie, bodanie atď.).
- nevoľnosť a hnačka
- pocity bodania a svrbenia kože

Menej časté (môžu postihnúť 1 zo 100 osôb):
- únava
- pocit ospalosti alebo ťažkosti so zaspávaním
- zhoršenie astmy, dýchavičnosti, dýchania
- pľuzgiere v ústach alebo hrdle, znecitlivenie hrdla
- sucho v ústach
- pocit pálenia v ústach, zmena vo vnímaní chuti, nadúvanie, bolesti brucha, vetry, zápcha, tráviace
ťažkosti, vracanie
- znížená citlivosť v hrdle
- horúčka, bolesť
- kožné vyrážky, svrbenie kože

Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihnúť 1 z 1000 osôb)

- anafylaktická reakcia

Frekvencia neznáma (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov)
- anémia (chudokrvnosť), trombocytopénia (nízky počet krvných doštičiek, ktoré môžu viesť k tvorbe modrín a krvácaniu), opuch (edém), vysoký krvný tlak, srdcové zlyhanie alebo srdcový záchvat
- závažné formy kožných reakcií, ako sú pľuzgiere vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, Lyellovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy
- hepatitída (zápal pečene)

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Flurbiprofen Geiser Pharma

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte Flurbiprofen Geiser Pharma po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a fólii blistra po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Flurbiprofen Geiser Pharma obsahuje

Liečivo je flurbiprofen. Jedna pastilka obsahuje 8,75 mg flurbiprofenu.
Pomocné látky sú sacharóza, tekutá glukóza, makrogol 300 (E-1521), olej mäty piepornej,
levomentol.

 
Ako vyzerá Flurbiprofen Geiser Pharma 8,75 mg tvrdé pastilky a obsah balenia
Flurbiprofen Geiser Pharma 8,75 mg tvrdé pastilky sú priehľadné až žltkasté okrúhle pastilky s priemerom 19±1 mm.

Pastilky sú k dispozícii v PVC-PVDC/hliníkových blistroch

Veľkosť balenia: 8, 12, 16, 20 alebo 24 pastiliek.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Geiser Pharma S.L.
Cmno de Labiano 45-B – Camino de Labiano
45-B, Bajo Derecha, Mutilva. Aranguren
31-Navarra, 31192
Španielsko

Výrobca:

 PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
 Site Diététique et Pharmacie Zone Industrielle de la Coudette 32290 Aignan, Francúzsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Španielsko
Flurbiprofeno Geiser Pharma 8.75 mg pastillas para chupar
 

 Česká republika


Slovenská republika
Flurbiprofen Geiser Pharma


Flurbiprofen Geiser Pharma 8,75 mg tvrdé pastilky

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v apríli 2017.
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.