COMTAN 200 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x200 mg (fľ.skl.hnedá)

SPC
olej), hydroxypropylmethylcellulosum (hydroxypropylmetylcelulóza), polysorbatum
80 (polysorbát 80), glycerolum 85% (glycerol 85%), saccharosum (sacharóza), magnesii stearas (stearan horečnatý), ferri oxidum flavum (žltý oxid železitý), ferri oxidum rubrum (červený oxid železitý) a titanii dioxidum (oxid titaničitý).

FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA
Antiparkinsonikum, inhibítor katechol-O-metyltransferázy

NA ČO SA POUŽÍVA COMTAN A AKO ÚČINKUJE
Comtan je inhibítor enzýmu, ktorý sa v spojení s levodopou používa na liečbu Parkinsonovej choroby.
Pri Parkinsonovej chorobe je znížené množstvo dopamínu v určitých oblastiach mozgu a levodopa sa užíva na vyrovnanie tohto poklesu. Levodopa sa premieňa v mozgu na dopamín, ale časť jej dávky sa pôsobením enzýmu mení na neúčinnú zlúčeninu skôr, ako sa dostane
do mozgu. Comtan bráni tomuto enzymatickému rozkladu levodopy a zvyšuje tak množstvo levodopy, ktoré sa dostáva do mozgu. Ak sa Comtan užíva spolu s levodopou, zvyšuje účinnosť liečby levodopou pri zmierňovaní príznakov Parkinsonovej choroby. Comtan sa používa u pacientov, u ktorých sa účinok každej dávky levodopy skracuje a u ktorých následkom toho kolíše závažnosť príznakov Parkinsonovej choroby. Comtan bez levodopy neúčinkuje proti Parkinsonovej chorobe.

KEDY SA COMTAN NEMÁ UŽÍVAŤ
NESMIETE užiť Comtan, ak
• sa u vás v minulosti prejavila precitlivenosť na entakapon alebo ktorúkoľvek inú súčasť
tabliet Comtan (pozri ZLOŽENIE TABLIET COMTAN).
• máte feochromocytóm (nádor nadobličiek), pretože sa môže zväčšiť riziko závažného zvýšenia krvného tlaku.
• užívate niektoré lieky proti depresii (súčasne inhibítory MAO-A a MAO-B, alebo neselektívne inhibítory MAO). Ak užívate antidepresíva a potrebujete ďalšie informácie, opýtajte sa lekára alebo lekárnika, či vaše antidepresíva možno užívať súčasne s Comtanom.
• máte ochorenie pečene.
• ste tehotná alebo dojčíte.
• ste v minulosti mali neuroleptický malígny syndróm alebo netraumatickú rabdomyolýzu
(zriedkavé ochorenie svalov). NEODPORÚČA SA užívať Comtan, ak
• máte menej ako 18 rokov.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, NA KTORÉ TREBA PAMÄTAŤ PRED ZAČATÍM LIEČBY COMTANOM Comtan zvyšuje vstrebávanie levodopy. Preto počas prvých dní alebo týždňov liečby sa môžu u vás častejšie vyskytnúť nežiaduce účinky vyvolané levodopou, napríklad mimovoľné
pohyby, nutkanie na vracanie, vracanie a halucinácie. Aby sa tieto nežiaduce účinky zmiernili, lekár možno v prvých dňoch alebo týždňoch po začatí liečby Comtanom upraví dávkovanie levodopy.
Ak musíte ukončiť užívanie Comtanu, poraďte sa s lekárom. Liečba Comtanom sa možno bude musieť ukončiť postupne a možno bude potrebné upraviť vašu ďalšiu liečbu antiparkinsonikami, aby sa zabránilo zhoršeniu príznakov Parkinsonovej choroby alebo nežiaducim účinkom (napríklad stuhnutosti, chveniu, vzrušenosti, zmätenosti, horúčke). Spolu s levodopou môže Comtan znížiť váš krvný tlak. Môže to spôsobiť závraty. Buďte opatrný, ak užívate iné lieky, ktoré môžu vyvolať pokles krvného tlaku.
Comtan sa vždy podáva v spojení s levodopou. Preto aj pri užívaní Comtanu je treba zohľadniť bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vyžadujú pri liečbe levodopou.
Počas liečby Comtanom a levodopou buďte zvlášť opatrní pri vedení vozidla a obsluhe strojov. Ak sa u vás vyskytne výrazná ospalosť, neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje a poraďte sa s lekárom.
Tento liek predpísali len vám osobne a vy ho nedávajte iným.

COMTAN A INÉ LIEKY
Comtan môže zosilniť účinok iných liekov, ktoré obsahujú napríklad rimiterol, izoprenalín, adrenalín, noradrenalín, dopamín, dobutamín, alfa-metyldopu a apomorfín. Preto vždy upozornite lekára na iné lieky, ktoré užívate, a to aj tie, ktoré ste dostali bez lekárskeho predpisu.
Comtan môže zhoršiť vstrebávanie železa z tráviacej sústavy. Preto treba užívať Comtan a lieky obsahujúce železo s odstupom aspoň 2 - 3 hodín.
Pozri aj BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, NA KTORÉ TREBA PAMÄTAŤ PRED ZAČATÍM LIEČBY COMTANOM.

VEDENIE VOZIDLA ALEBO OBSLUHA STROJOV POČAS UŽÍVANIA COMTANU
Comtan spolu s levodopou môže vyvolať závraty alebo pokles krvného tlaku pri státí alebo vstávaní. Preto je pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov potrebná opatrnosť.
Comtan v spojení s levodopu môže vyvolať výraznú ospalosť a záchvaty náhleho spánku. Ak sa u vás objavia takéto účinky, nesmiete viesť vozidlo alebo vykonávať činnosti, pri ktorých pre vašu zníženú pozornosť môžete vystaviť seba alebo iných nebezpečiu vážnych zranení alebo smrti (napríklad pri obsluhe strojov), a to až dovtedy, kým tieto ťažkosti nezmiznú.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE COMTANU
Comtan sa užíva v kombinácii s prípravkami, ktoré obsahujú levodopu, a to buď levodopu a karbidopu, alebo levodopu a benserazid. Môžete súčasne užívať aj iné antiparkinsoniká.
Od začiatku liečby užívajte jednu tabletu Comtan 200 mg spolu s každou dávkou levodopy. Ak vás pre zlyhávanie funkcie obličiek liečia dialýzou, lekár vám možno povie, aby ste medzi dávkami dodržiavali väčší časový odstup. Najvyššia odporúčaná dávka je 200 mg desaťkrát denne, t.j. 2 000 mg entakaponu.'
ČO AK VYNECHÁTE DÁVKU?
Ak zabudnete užiť tabletu Comtan spolu s dávkou levodopy, pokračujte v liečbe a užite ďalšiu tabletu Comtan s nasledujúcou dávkou levodopy.
Aby ste pri liečbe Parkinsonovej choroby dosiahli čo najvyššiu úspešnosť, vždy užívajte všetky lieky vrátane Comtanu presne podľa pokynov lekára.
V PRÍPADE PREDÁVKOVANIA
Ak omylom užijete príliš vysokú dávku, okamžite sa poraďte s lekárom alebo navštívte centrálne prijímacie oddelenie najbližšej nemocnice.

MOŽNÉ NEŽIADUCE ÚČINKY POČAS UŽÍVANIA COMTANU
Najčastejšie nežiaduce účinky pozorované pri Comtane sú mimovoľné pohyby (dyskinézy), nutkanie na vracanie, zhoršenie príznakov Parkinsonovej choroby, zmena farby moču, závraty, hnačka, bolesť brucha, zápcha, sucho v ústach, halucinácie (zrakom, sluchom, hmatom alebo čuchom sa vnímajú veci, ktoré v skutočnosti nie sú) a zmätenosť. Menej často sa pri Comtane pozorovali vyrážky a žihľavka. Nežiaduce účinky vyvolané Comtanom sú zvyčajne slabé až stredne silné.
Najčastejšie nežiaduce účinky vyvolané Comtanom súvisia so zosilnením účinkov liečby levodopou. Väčšinou sa vyskytujú na začiatku liečby. Niektoré z nežiaducich účinkov, napríklad dyskinéza, nutkanie na vracanie a bolesť brucha, sa môžu vyskytnúť častejšie pri vyšších dávkach (1 400 až 2 000 mg denne) ako pri nižších dávkach. Preto ak si všimnete napríklad znepokojivý nárast mimovoľných pohybov (dyskinézy) po začatí liečby Comtanom, spojte sa s lekárom kvôli prípadnej úprave dávky levodopy, aby sa znížila závažnosť a častosť týchto účinkov.
U pacientov užívajúcich Comtan s levodopou sa zaznamenali zriedkavé prípady výraznej ospalosti počas dňa a ojedinelé prípady záchvatov náhleho spánku.
Comtan môže vyvolať zmenu farby moču na červenohnedú. Tento jav je však neškodný a nevyžaduje žiadne opatrenia.
V niektorých prípadoch sa zistili odchýlky vo výsledkoch skúšok krvi a moču, ako aj tepu srdca a tlaku krvi u pacientov dlhodobo užívajúcich Comtan.
Ak niektoré z nežiaducich účinkov, ktoré si všimnete, budú závažné, znepokojivé alebo budú pretrvávať, upozornite na ne lekára.

VAROVANIE
Neužívajte Comtan po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

BALENIE
30, 60, 100 alebo 500 tabliet

UCHOVÁVANIE
Uchovávajte Comtan mimo dosahu a dohľadu detí.

DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU
December 2002
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.