CLENSIA plo por 8 (vre.papier/PE/Al-4 vre.A+4 vre.B)

SPC
ozri časť 4.4).

Dávkovací režim

Na dobré vyčistenie hrubého čreva je potrebné vypiť celé množstvo roztoku. Na jeden liečebný cyklus je potrebné, aby sa obsah 4 vreciek A a 4 vreciek B rozpustil v 2 litroch vody.

Roztok sa má pripraviť a vypiť pred vyšetrením jedným z dvoch nasledujúcich spôsobov:

1. Celý dávkovací režim deň pred vyšetrením:

Večer pred klinickým vyšetrením sa má pripraviť roztok : rozpustením obsahu 2 vreciek A a 2 vreciek B v 1 litri vody a má sa vypiť v priebehu asi 1,5 hodiny (1– 2 hodiny), rýchlosťou aspoň 2 poháre (približne 250 ml) každých 15 – 20 minút.
Po jednej hodine pokoja, sa má obsah zostávajúcich 2 vreciek A a 2 vreciek B opäť rozpustiť v 1 litri vody a má sa vypiť rovnakým spôsobom. Okrem toho sa má v priebehu večera vypiť tiež 1 liter čírej tekutiny (voda, ovocný džús, nealkoholický nápoj, čaj/káva bez mlieka).

2. Rozdelený dávkovací režim:

Večer pred diagnostickým vyšetrením sa má pripraviť roztok Clensie rozpustením obsahu 2 vreciek A a 2 vreciek B v 1 litri vody a má sa vypiť v priebehu asi 1,5 hodiny (1 – 2 hodiny), rýchlosťou aspoň 2 poháre (približne 250 ml) každých 15 – 20 minút. Okrem toho sa má v priebehu večera vypiť tiež aspoň 0,5 litra čírej tekutiny (voda, ovocný džús, nealkoholický nápoj, čaj/káva bez mlieka).
Ráno v deň diagnostického vyšetrenia sa má obsah zostávajúcich 2 vreciek A a 2 vreciek B opäť rozpustiť v 1 litri vody a má sa vypiť rovnakým spôsobom. Okrem toho sa má vypiť tiež 0,5 litra čírej tekutiny (voda, ovocný džús, nealkoholický nápoj, čaj/káva bez mlieka).

Od začiatku liečebného cyklu až do ukončenia klinického vyšetrenia sa nesmie konzumovať tuhé jedlo.

Medzi posledným príjmom tekutiny (Clensie alebo čírej tekutiny) a začiatkom klinického vyšetrenia majú uplynúť aspoň dve hodiny.

Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

Po vyšetrení:
Za účelom nahradiť straty tekutín počas prípravy na vyšetrenie je potrebné povzbudzovať pacientov, aby po vyšetrení pili dostatok tekutín.

Spôsob podávania
Perorálne použitie.

4.3 Kontraindikácie

Liek sa nemá používať u pacientov so známou/ymi alebo predpokladanou/ými:
- precitlivenosťou na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,
- gastrointestinálnou obštrukciou,
- ťažkými poruchami vyprázdňovania žalúdka (napr. gastroparéza),
- nepriechodnosťou čriev,
- perforáciou gastrointestinálneho traktu,
- toxickou kolitídou alebo toxickým megakolónom.

Nepoužívajte u pacientov v bezvedomí.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Ak sa užíva podľa pokynov, Clensia zvyčajne vyvoláva hnačku. Číry rektálny výtok bez zvyškovej stolice zvyčajne indikuje dobré vyčistenie čreva.

Ak sa u pacientov vyskytnú príznaky ako závažná plynatosť, nafúknuté brucho, bolesť brucha alebo akákoľvek iná reakcia, ktorá sťažuje pokračovanie v príprave na vyšetrenie, príjem roztoku sa má spomaliť alebo dočasne zastaviť.

Ak sa u pacientov vyskytnú akékoľvek príznaky naznačujúce arytmiu alebo porušenie rovnováhy tekutín/elektrolytov napr. opuch, dýchavičnosť, zvýšená únava, zlyhávanie srdca), majú sa stanoviť hladiny elektrolytov v plazme, má sa monitorovať EKG a akékoľvek odchýlky sa majú vhodnou liečbou upraviť.

Signifikantné gastrointestinálne ochorenie
Ak existuje podozrenie na gastrointestinálnu obštrukciu alebo perforáciu, majú sa vykonať vhodné diagnostické vyšetrenia, aby sa vylúčili tieto ochorenia pred podaním Clensie.
Clensia sa má používať s opatrnosťou u pacientov so závažnou ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou.

Riziko aspirácie
Pacienti s poruchou vedomia a s poruchou dávivého reflexu alebo pacienti náchylní na regurgitáciu alebo aspiráciu majú byť počas podávania Clensie sledovaní, najmä v prípade podania pomocou nazogastrickej sondy. Liek sa má u týchto pacientov používať s opatrnosťou.

Starší/oslabení pacienti
Clensia sa má podávať s opatrnosťou u citlivých pacientov so zlým zdravotným stavom alebo s ťažkou dehydratáciou.

Dehydratácia
Prítomná dehydratácia sa má pred použitím Clensie upraviť.
Medzi prejavy miernej až stredne ťažkej dehydratácie patria 1 – 5 % zníženie telesnej hmotnosti, smäd, závraty, suchosť úst, bolesť hlavy, tmavý a koncentrovaný moč. Závažná dehydratácia zahŕňa viac ako 5 % zníženie telesnej hmotnosti, smäd, vpadnuté oči, veľmi suché ústa, koža a sliznice, hypotenzia, tachykardia, nízky stupeň vedomia.

Poruchy elektrolytov
V prípade dehydratácie alebo vždy, keď sú prítomné príznaky podozrivých zmien rovnováhy tekutín/elektrolytov má lekár zvážiť pred použitím Clensie stanovenie hladín elektrolytov a vyšetrenie činnosti obličiek na začiatku a po ukončení liečby.

Porucha funkcie obličiek
Clensia sa má používať s opatrnosťou u pacientov so závažnou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu < 30 ml/min).

Ochorenia srdca
Clensia sa má používať s opatrnosťou u pacientov so zlyhávaním srdca (III. alebo IV. stupeň NYHA), akútnym infarktom myokardu a nestabilnou angínou pectoris.

Tento liek obsahuje 168,6 mmol sodíka na liter. Má sa vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.
Tento liek obsahuje 11,2 mmol draslíka na liter. Má sa vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom draslíka.

4.5 Liekové a iné interakcie

Počas 1 hodiny po podaní a počas podávania Clensie sa nemá užívať žiadny perorálne podávaný liek, pretože sa môže z gastrointestinálneho traktu vyplaviť. Môže to byť klinicky významné pri antihypertenzívach, pretože v súvislosti s nedostatočnou absorpciou lieku sa pozorovalo prechodné zvýšenie krvného tlaku.
Pacienti užívajúci lieky, ktoré ovplyvňujú funkciu obličiek (ako diuretiká, ACE inhibítory, ARB alebo NSAID), súčasne s osmotickými črevnými prípravkami majú zvýšené riziko abnormalít tekutín a elektrolytov. Títo pacienti majú byť sledovaní kvôli adekvátnej hydratácii a je potrebné zvážiť laboratórne testy (elektrolyty, kreatinín, BUN) na začiatku liečby a po jej skončení.
Zvlášť ovplyvnený môže byť terapeutický účinok liekov s úzkym terapeutickým indexom alebo krátkym polčasom rozpadu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
K dispozícii je obmedzené množstvo údajov (výsledky z menej ako 300 gravidít) o použití makrogolu 4000 u gravidných žien.
Štúdie na zvieratách nepreukázali priame ani nepriame škodlivé účinky z hľadiska reprodukčnej toxicity. Počas gravidity sa neočakávajú žiadne nežiaduce účinky, keďže systémová expozícia makrogolu 4000 je zanedbateľná. Clensia sa môže používať počas gravidity, ak je to nevyhnutné.

Dojčenie
Nie je zdokumentovaná žiadna skúsenosť s použitím makrogolu počas laktácie. Neočakáva sa žiaden účinok u dojčených novorodencov/dojčiat, keďže systémová expozícia makrogolu 4000 u dojčiacich žien je zanedbateľná. Z tohto dôvodu sa Clensia môže používať počas laktácie, ak je to nevyhnutné.

Fertilita
Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinkoch Clensie na fertilitu. Vzhľadom k tomu, že makrogol 4000 sa ťažko resorbuje, neočakáva sa žiaden účinok na fertilitu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Clensia nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Pacienti podstupujúci vyčistenie čreva zmesou makrogolu a elektrolytov majú často gastrointestinálne ťažkosti ako kŕče v bruchu, nadúvanie, nauzeu a nepríjemný pocit v oblasti konečníka. Tieto nežiaduce reakcie sú obvykle mierne a zvyčajne rýchlo ustupujú, ak sa spomalí rýchlosť podávania alebo sa príjem lieku dočasne preruší. Hnačka je očakávaným výsledkom prípravy čreva na vyšetrenie.
Veľmi zriedkavo boli hlásené reakcie z precitlivenosti (ako pruritus, vyrážka, angioedém, urtikária, dyspnoe, anafylaktický šok).

V kontrolovaných klinických skúšaniach sa populácia 442 dospelých jedincov, ktorí sa liečili Clensiou, porovnávala s inými prípravkami s obsahom PEG 4000/3350.
Všetky nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli u jedincov liečených Clensiou počas týchto štúdií, ako aj nežiaduce reakcie na liek hlásené po uvedení lieku na trh pri použití iných prípravkov s obsahom PEG 4000/3350 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke, zoskupené podľa triedy orgánových systémov a kategórií frekvencie definovaných podľa nasledovnej konvencie:
Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).

Trieda orgánových systémov podľa MedDRA
Frekvencia
Veľmi časté
Časté
Menej časté
Neznáme
Poruchy imunitného systémuAnafylaktický šok
Precitlivenosť
Poruchy metabolizmu a výživyDehydratácia
Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Presynkopa
Závraty
Poruchy ucha a labyrintuVertigo
Poruchy srdca a srdcovej činnostiArytmia
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaDyspnoe
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Nauzea
Bolesť brucha
Abdominálna distenzia
Vracanie
Nepríjemný pocit v oblasti konečníka
Bolesť v hornej časti brucha
Disgeúzia
Suchosť úst

Poruchy kože a podkožného tkanivaVyrážka
Erytém
Urtikária
Pruritus
Angioedém
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Zimnica
Asténia
Nevoľnosť
Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Znížená hladina draslíka v krvi
Prechodné zvýšenie krvného tlaku
Poruchy elektrolytov

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania Clensiou.
Úmyselné alebo náhodné požitie väčšieho množstva, ako je odporúčaná dávka Clensie, môže viesť k ťažkým hnačkám a nerovnováhe elektrolytov, vrátane hyponatriémie a hypokaliémie ako aj dehydratácii a hypovolémii s príslušnými prejavmi a príznakmi. V takom prípade sa má pacient sledovať a má sa podať veľké množstvo tekutín – najmä ovocných štiav. V zriedkavých prípadoch predávkovania spôsobujúcich silné metabolické poruchy sa môže použiť intravenózna rehydratácia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: osmoticky pôsobiace laxanciá, ATC kód: A06AD65.

Mechanizmus účinku
Primárnym mechanizmom účinku Clensie je osmotický účinok makrogolu 4000 (polyetylénglykolu), síranu sodného a citrátov, ktoré spôsobujú, že voda sa udržiava v hrubom čreve. To zvyšuje transport pevného fekálneho obsahu, vyvoláva laxatívny účinok, čo vedie k vyčisteniu čreva. Simetikón pôsobí proti nadúvaniu a speneniu, na základe čoho sa predpokladá, že zlepšuje viditeľnosť sliznice počas vyšetrenia hrubého čreva. Lepšia viditeľnosť však nemohla byť preukázaná v klinických skúšaniach uskutočnených s Clensiou v porovnaní s inými roztokmi na vyčistenie čreva bez obsahu simetikónu (pozri nižšie).'
Clensia je črevný prípravok s malým objemom. Keďže je mierne hyperosmotická, môže spôsobiť väčší presun tekutín a elektrolytov z plazmy do gastrointestinálneho traktu. Z tohto dôvodu sa odporúča, aby sa po príprave čreva vypila tiež číra tekutina (napr. voda, ovocný džús, nealkoholický nápoj, čaj, atď., ale nie mlieko), čím sa zabráni stratám tekutín a elektrolytov z tela.
Elektrolyty prítomné v lieku na úpravu osmolarity (chlorid sodný, chlorid draselný) ako aj doplnkový príjem čírej tekutiny zvyčajne nevedie k žiadnym klinicky významným zmenám hladín sodíka, draslíka alebo vody a minimalizujú riziko dehydratácie.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Účinnosť a bezpečnosť Clensie sa hodnotila v dvoch randomizovaných, aktívne kontrolovaných, skúšajúcim zaslepených skúšaniach fázy 3 u pacientov podstupujúcich elektívnu kolonoskopiu.
V prvej štúdii 422 pacientov náhodne dostalo Clensiu alebo PEG-ES (makrogol a elektrolyty) 4 litre zlatého štandardného prípravku. Primárnym ukazovateľom účinnosti bol podiel pacientov s vynikajúcim alebo dobrým vyčistením čreva, ako bolo vyhodnotené lekárom vykonávajúcim vyšetrenie, a ktorý nevedel, aký prípravok bol pacientom užitý. Hodnotenie sa vykonalo podľa validovanej Ottawa škály pre črevné prípravky.
V analýze so zámerom liečiť bolo zahrnutých 421 pacientov. Z nich sa dosiahlo úspešné vyčistenie čreva u 68,1 % pacientov liečených Clensiou a u 69,2 % pacientov liečených PEG-ES (Tabuľka 1). Priemerný rozdiel v miere úspešnosti bol 1,2 % (95 % IS -10,0 až do 7,7 %). Podobné výsledky sa získali s ohľadom na populáciu podľa protokolu (n = 392) (úspešné vyčistenie čreva: 73,6 % pacientov s Clensiou a 72,3 % pacientov s PEG-ES; priemerný rozdiel 1,3 % [95 % IS -7,5 až do 10,1 %]).
Počas štúdie sa nevyskytli žiadne závažné nežiaduce reakcie.
V druhej štúdii 389 pacientov náhodne dostalo 2 litre Clensie alebo PEG-ASC (makrogol a askorbát) plus jeden liter ďalšej tekutiny. Primárnym ukazovateľom účinnosti bol podiel pacientov s vynikajúcim alebo dobrým vyčistením čreva, ako bolo vyhodnotené lekárom. V analýze so zámerom liečiť bolo zahrnutých 385 pacientov. Z nich sa dosiahlo úspešné vyčistenie čreva u 78,8 % pacientov liečených Clensiou a u 74,5 % pacientov liečených PEG-ASC (Tabuľka 1). Priemerný rozdiel v miere úspešnosti bol 4,3 % (95 % IS -13 až do 4 %). Podobné výsledky sa získali v populácii podľa protokolu (n = 367) (úspešné vyčistenie čreva: 78,3 % pacientov s Clensiou a 74,3 % pacientov s PEG-ASC; priemerný rozdiel 4 % [95 % IS -13 až do 5 %]). Počas štúdie sa nevyskytli žiadne závažné nežiaduce reakcie.

Tabuľka 1. Podiel pacientov s dobrým až vynikajúcim vyčistením čreva v klinických štúdiách (analýza so zámerom liečiť)


Štúdia 1
Štúdia 2
Clensia
PEG-ES
Celkom
Clensia
PEG-ASC
Celkom
N zámer liečiť
213
208
421
193
192
385
Dobré - vynikajúce vyčistenie čreva
68,1 %
69,2 %
68,6 %
78,8 %
74,5 %
76,6 %
Priemerný rozdiel
-1,2 %
(95 % IS -10,0 až do 7,7 %)

4,3 %
(95 % IS -4,2 až do 12,7 %)


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Makrogol 4000 prechádza črevom v nezmenenej forme. Prakticky sa z gastrointestinálneho traktu neabsorbuje a nemá žiadnu známu farmakologickú aktivitu.
Kyselina citrónová sa absorbuje predovšetkým v tenkom čreve prostredníctvom saturovateľného transportného mechanizmu. Po perorálnom užití Clensie je jej absorbcia zanedbateľná, pretože vylučovanie kyseliny citrónovej močom sa nelíši od kontrolných hodnôt.
Simetikón sa neabsorbuje z gastrointestinálneho traktu.

Eliminácia
Ak sa absorbuje, makrogol 4000 a kyselina citrónová sa vylučujú močom.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Tieto informácie sú založené na obvyklých štúdiách akútnej toxicity, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a reprodukčnej toxicity.
Vzhľadom na krátkodobé použitie neboli vykonané žiadne štúdie karcinogenity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

draselná soľ acesulfamu (E 950)
limetková príchuť (obsahujúca aromatické zložky, prírodné aromatické látky, práškový cukor s kukuričným škrobom, arabskú gumu (E 414), maltodextrín)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

Vrecká:
3 roky.

Rekonštituovaný roztok:
Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej 25°C.
Roztok sa môže uchovávať po dobu 24 hodín a môže sa uchovávať v chladničke (2°C – 8°C).

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Vrecká:
Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej 30°C.

Rekonštituovaný roztok:
Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Vrecko z papiera/polyetylénu/hliníka obsahujúce prášok.
Jedno balenie Clensie obsahuje 8 vreciek na jednu liečbu (4 vrecká A veľké + 4 vrecká B malé).

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Roztok Clensie sa pripraví rozpustením obsahu dvoch vreciek A a dvoch vreciek B vo vode v 1-litrovej fľaši a dobre sa pretrasie, aby sa zabezpečilo, že sa zložky rozpustia. Roztok je chutnejší, ak sa pred podaním vychladí.
Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Alfa Wassermann Czech s. r. o.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8
Česká republlika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 61/0466/16-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2016
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.