BRONCHOSTOP PASTILKY NA CMÚĽANIE gum por 10 (blis.PVC/PE/PVDC/Al)

SPC
e cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1. Čo sú Bronchostop pastilky na cmúľanie a na čo sa používajú
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bronchostop pastilky na cmúľanie
3. Ako užívať Bronchostop pastilky na cmúľanie
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Bronchostop pastilky na cmúľanie
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo sú Bronchostop pastilky na cmúľanie a na čo sa používajú

Tradičný rastlinný liek používaný na zmiernenie podráždenia hltana a pridruženého suchého kašľa a na podporu vykašliavania viskózneho hlienu pri kašli spojenom s nachladnutím.

Tento liek je tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním.

Bronchostop pastilky na cmúľanie sú indikované u dospelých, dospievajúcich a detí starších ako 6 rokov.

Ak sa príznaky zhoršia alebo trvajú dlhšie ako 5 dní, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bronchostop pastilky na cmúľanie
 
Neužívajte Bronchostop pastilky na cmúľanie:
Ak ste alergický na vňať dúšky, koreň ibiša alebo iné rastliny z čeľade Lamiaceae (hluchavkovité) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Bronchostop pastilky na cmúľanie, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Ak sa objaví dýchavičnosť, horúčka alebo hnisavý hlien, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Deti
Používanie u detí mladších ako 6 rokov sa neodporúča kvôli riziku neúmyselného prehltnutia celej pastilky na cmúľanie.

Iné lieky a Bronchostop pastilky na cmúľanie
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali/používali, či práve budete užívať/používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nie je známe žiadne vzájomné pôsobenie s inými liekmi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Keďže chýbajú dostatočné údaje, užívanie počas tehotenstva a dojčenia sa neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie skúmajúce účinok na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Bronchostop pastilky na cmúľanie obsahujú maltitol, sorbitol, propylénglykol a benzylalkohol
Bronchostop pastilky na cmúľanie obsahujú 615 mg maltitolu a 210 mg sorbitolu v jednej pastilke na cmúľanie. Sorbitol je zdrojom fruktózy. Ak vám váš lekár povedal, že vy (alebo vaše dieťa) neznášate niektoré cukry, alebo máte dedičnú neznášanlivosť fruktózy (skratka HFI, z anglického hereditary fructose intolerance), zriedkavé genetické ochorenie, pri ktorej človek nedokáže rozložiť (spracovať) fruktózu, kontaktujte svojho lekára (lekára vášho dieťaťa) pred užitím tohto lieku.

Tento liek obsahuje 6,42 mg propylénglykolu v jednej pastilke na cmúľanie.
Tento liek obsahuje 0,01 mg benzylalkoholu v jednej pastilke na cmúľanie.
Benzylalkohol môže spôsobiť alergické reakcie.


3. Ako užívať Bronchostop pastilky na cmúľanie
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:
Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov:
2 pastilky na cmúľanie každé 3 až 4 hodiny (4- až 6-krát denne, maximálna denná dávka je 12 pastiliek na cmúľanie).

Použitie u detí
Deti vo veku 6 – 11 rokov:
1 pastilka na cmúľanie každé 3 až 4 hodiny (4- až 6-krát denne, maximálna denná dávka je 6 pastiliek na cmúľanie).

Deti mladšie ako 6 rokov:
Použitie u detí mladších ako 6 rokov sa neodporúča.

Spôsob podávania:
Na použitie v ústach.
Cmúľaním nechajte rozpustiť v ústach.

Dĺžka liečby:
Ak sa príznaky zhoršia alebo trvajú dlhšie ako 5 dní, musíte sa obrátiť na lekára.

Ak užijete viac Bronchostop pastiliek na cmúľanie, ako máte
Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.

Ak zabudnete užiť Bronchostop pastilky na cmúľanie
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

V spojitosti s liekmi obsahujúcimi vňať dúšky boli zaznamenané reakcie precitlivenosti a tráviace ťažkosti. Ich častosť výskytu nie je známa.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. '
Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Bronchostop pastilky na cmúľanie

Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 30 ˚C.
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri alebo škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Bronchostop pastilky na cmúľanie obsahuje

Liečivá sú:
Jedna pastilka na cmúľanie obsahuje:
51,1 mg extraktu (ako suchý extrakt) vňate dúšky Thymus vulgaris L. a Thymus zygis L. (Thymi herba) (7-13:1). Extrakčné rozpúšťadlo: voda
4,5 mg extraktu (ako suchý extrakt) koreňa ibiša Althaea officinalis L. (Althaeae radix) (7-9:1). Extrakčné rozpúšťadlo: voda

Ďalšie pomocné látky sú:
Arabská guma
Sorbitol, nekryštalizujúci roztok (E 420)
Maltitol, roztok (E 965)
Maltodextrín
Kyselina citrónová
Sodná soľ sacharínu
Príchuť arónie (propylénglykol (E 1520))
Príchuť lesného ovocia (propylénglykol (E 1520), benzylalkohol (E 1519))
Ľahký tekutý parafín
Biely včelí vosk
Čistená voda

Ako vyzerá Bronchostop pastilky na cmúľanie a obsah balenia
Bronchostop pastilky na cmúľanie sú hnedé, okrúhle pastilky na cmúľanie (priemer 19,0 mm, výška 6,5 mm) s ovocnou príchuťou zabalené do PVC/PE/PVdC-hliníkového blistra s 10, 20, 30 alebo 40 pastilkami na cmúľanie. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21
1160 Viedeň
Rakúsko

Tento liek bol schválený v členských štátoch EHP pod nasledovnými názvami:

Rakúsko Bronchostop Thymian Eibisch Hustenpastillen
Bulharsko Bronchostop Duo
Chorvátsko Bronchostop Duo oralne gumaste pastile
Česká republika Bronchostop
Estónsko Broncophen Duo
Grécko Bronwel
Maďarsko Bronchostop Duo
Rumunsko Bronchostop Duo gumă orală
Slovensko Bronchostop pastilky na cmúľanie
Slovinsko Timijan in slez Bronchostop pastile

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 06/2019.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.