BECLOMET NASAL AQUA 50 µG aer nau 1x23 ml/200 dávok (fľ.HDPE)

SPC
užijete Beclomet Nasal Aqua
3. Ako používať Beclomet Nasal Aqua
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Beclomet Nasal Aqua
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Beclomet Nasal Aqua a na čo sa používa

Beklometazóndipropionát patrí do skupiny liekov nazývaných kortikosteroidy. Keď sa aplikujú miestne na nosovú sliznicu, zmierňujú zápal a opuch.

Tento nosový sprej sa používa na prevenciu a liečbu sezónnej a celoročnej alergickej nádchy, vrátane sennej nádchy a vazomotorickej nádchy (nádcha spôsobená rozšírením ciev v nosovej sliznici) a ďalej na prevenciu opakovaného vzniku nosových polypov po ich odstránení.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použiteje Beclomet Nasal Aqua

Nepoužívajte Beclomet Nasal Aqua
- ak ste alergický (precitlivený) na beklometazóndipropionát alebo na ktorúkoľvek z ďalších
zložiek Beclometu Nasal Aqua

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Beclomet Nasal Aqua.
- ak máte infekciu alebo ulceráciu (tvorba vredov) nosovej sliznice
- ak máte sklon k opakujúcemu sa krvácaniu z nosa
- ak ste mali zranenie alebo chirurgický zásah na nose
- ak máte neliečenú mykotickú (hubovitú), bakteriálnu alebo systémovú (celkovú) vírusovú infekciu
- ak máte astmu liečenú steroidmi
- ak máte tuberkulózu.

Iné lieky a Beclomet Nasal Aqua
Ak používate, alebo ste v poslednom čase používali, resp. budete používaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
O používaní tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia rozhoduje lekár. Poraďte sa so svojím lekárom, ak otehotniete alebo chcete otehotnieť alebo ak dojčíte počas liečby Beclometom Nasal Aqua.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
U tohto nosového spreja neboli zistené účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Beclometu Nasal Aqua
Benzalkóniumchlorid je dráždivý a môže spôsobiť podráždenie kože a bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek).


3. Ako používať Beclomet Nasal Aqua

Váš lekár rozhodol o správnej dávke a dĺžke vašej liečby v závislosti od vášho stavu, ktorý lieči. Vždy používajte Beclomet Nasal Aqua presne tak, ako vám povedal lekár a nikdy si sami dávku nemeňte. Ak máte dojem, že účinok tohto lieku je príliš silný alebo príliš slabý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka pre dospelých a deti staršie ako šesť rokov je jeden až dva vstreky (100 - 200 mikrogramov) do každej nosovej dierky jedenkrát denne alebo jeden vstrek (100 mikrogramov) do každej nosovej dierky dvakrát denne (400 μg/deň). Maximálna denná dávka nemá prekročiť štyri vstreky (400 mikrogramov).

Beclomet Nasal Aqua sa neodporúča podávať deťom do 6 rokov.

Tento nosový sprej sa používa na prevenciu a liečbu alergickej a vazomotorickej nádchy. Je určený na pravidelné používanie. Nezmierňuje príznaky ako upchatý nos alebo sekréciu (vylučovanie) z nosa rýchlo. Najlepší účinok sa prejaví až po niekoľkých dňoch liečby.

Pri liečbe sezónnej alergickej nádchy sa má začať liečba pred začiatkom peľovej sezóny.

Tento liek nelieči príznaky alergie na očiach. Váš lekár vám môže predpísať iný liek na liečbu očí.

Návod na použitie
Úvod:
1. Fľašu dôkladne pretrepte a odložte ochranné viečko.
2. Držte fľašu tak, ako je ukázané na Obrázku 1; s palcom podopierajúcim dno fľaše a časťou, ktorá sa vsunie do nosa medzi ukazovákom a prostredníkom.
3. Vstrek: Stlačte hornú časť oproti dnu fľaše. Pred prvým podaním lieku vystreknite liek 3-6-krát do vzduchu, kým sa dosiahne uvoľnenie úplnej dávky z fľaše. Odporúča sa takto postupovať aj neskôr, po tom, keď ste sprej dlhšiu dobu nepoužívali, pričom stačí naprázdno stlačiť dávkovač len 1-2-krát.

Používanie:
1. Vyfúkajte si nos.
2. Fľašu s liekom dobre pretrepte a odložte ochranné viečko.
3. Držte fľašu tak, ako je ukázané na Obrázku 1; s palcom podopierajúcim dno fľaše a časťou, ktorá sa vsunie do nosa medzi ukazovákom a prostredníkom. Stlačením hornej časti oproti dnu fľašky dôjde k uvoľneniu dávky.
4. Časť, ktorá sa vkladá do nosa, umiestnite do nosovej dierky tak, ako to ukazuje Obrázok 2, a druhú dierku si upchajte jemným stlačením prstom. Hlavu nakloňte mierne dopredu. Vstreknite si odporúčanú dávku raz do nosa a súčasne nosom zhlboka vdýchnite.
5. Vyberte nosový aplikátor z nosovej dierky a vydýchnite ústami. Ak má liek tendenciu vytekať z nosovej dierky, jemne sa nosom nadýchnite a potiahnite.
6. Zopakujte kroky 4 a 5 pre druhú nosovú dierku.
7. Ak používate 2 vstreky do každej nosovej dierky, zopakujte kroky 4, 5 a 6.
8. Utrite nosový aplikátor a nasaďte ochranné viečko.
 

Obrázok 1 Obrázok 2 Obrázok 3

Čistenie:
1. Oddeľte jemným ťahom nosový aplikátor od fľaše (Obrázok 3).
2. Nosový aplikátor a ochranné viečko opláchnite teplou vodou.
3. Dôkladne vysušte.
4. Zložte jednotlivé časti späť.

Ak použijete viac Beclometu Nasal Aqua, ako máte
Je dôležité, aby ste užili dávku, ktorá je uvedená na štítku od lekárnika alebo ako vám odporučil lekár. Máte užiť len toľko, koľko vám odporučil lekár. Použitie lieku vo vyššej alebo nižšej dávke vám môže zhoršiť príznaky ochorenia.
Dlhodobé užívanie príliš vysokých dávok beklometazóndipropionátu môže spôsobiť útlm činnosti nadobličiek, a tak znížiť prirodzenú tvorbu kortizónu.
Ak užijete (alebo niekto iný) náhodne väčšiu dávku, než vám bola odporučená a pociťujete vedľajšie účinky, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Ak zabudnete použiť Beclomet Nasal Aqua
Ak zabudnete jednu dávku, použite nasledujúcu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, alebo dve dávky za sebou, aby ste nahradili vynechanú dávku. Uistite sa, že máte zásobu lieku
v prípade dovolenky a cestovania.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika .


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek, môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.'

Po použití spreja môžete trochu kýchať a môžete cítiť nepríjemnú chuť a zápach.

Zriedkavo (u menej ako jedného pacienta z 1000) môže tento liek spôsobiť suchosť a podráždenie v nose a v hrdle, ulceráciu (tvorba vredov) nosovej sliznice a prederavenie nazálneho septa (membrány oddeľujúcej nosové dierky), krvácanie z nosa a bolesť hlavy.

Veľmi zriedkavo (u menej ako jedného pacienta z 10000) môže tento liek spôsobiť šedý zákal očnej šošovky, alergické reakcie vrátane kožných vyrážiek, žihľavku, svrbenie alebo sčervenanie alebo opuchnutie tváre, pier alebo hrdla, alebo skrátený dych a/alebo chrčanie.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže mať liečba nazálnymi kortikosteroidmi vplyv na normálnu produkciu steroidov v tele. Toto je pravdepodobnejšie, keď sú vysoké dávky podávané dlhodobo. Jedným zo zriedkavých účinkov je spomalenie rastu detí. Deťom, ktoré užívajú túto liečbu dlhodobo, bude lekár pravidelne kontrolovať výšku.

Informujte svojho lekára ak:
· cítite bolesť nosa alebo hrdla alebo ste veľmi krvácali z nosa po použití nosového spreja.
· máte problémy s očami, ktoré nie sú súčasťou vašich zvyčajných príznakov sennej nádchy, zvlášť bolesť alebo rozmazané videnie.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Beclomet Nasal Aqua

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.

Nepoužívajte Beclomet Nasal Aqua po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Beclomet Nasal Aqua obsahuje

- Liečivo je beklometazóndipropionát. Jedna jednorazová dávka obsahuje 100 μg beklometazóndipropionátu.
- Ďalšie zložky sú: polysorbát 80, bezvodá glukóza, disperzná celulóza, benzalkóniumchlorid, roztok hydroxidu sodného alebo roztok kyseliny chlorovodíkovej – na úpravu pH, čistená voda.

Ako vyzerá Beclomet Nasal Aqua a obsah balenia
Biela až takmer biela aerodisperzia, sprej má vzhľad jemnej hmloviny.

Veľkosti balenia: 23 ml = 200 dávok.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Orion Corporation
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo
Fínsko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2013.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.