AVELOX 400 MG/250 ML INFÚZNY ROZTOK sol inf 5x250 ml/400 mg (fľ.inf.skl.)

SPC
šliach alebo ťažkosti, ktoré súviseli s liečbou chinolónovými antibiotikami (pozri časti Upozornenia a opatrenia... a 4. Možné vedľajšie účinky).
· Keď ste sa narodili alebo ste mali nejaký stav s abnormálnou poruchou rytmu (viditeľné na EKG, záznam elektrickej aktivity srdca),
· máte nerovnováhu solí v krvi (najmä nízke hladiny draslíka alebo horčíka v krvi),
· máte veľmi pomalý rytmus srdca (nazývaný bradykardia),
· máte slabé srdce (srdcové zlyhanie),
· máte abnormálne srdcové rytmy v anamnéze,
· alebo užívate ďalšie lieky, ktoré vedú k abnormálnym zmenám na EKG (pozri časť Iné lieky a Avelox).
Je to z toho dôvodu, že Avelox môže spôsobiť zmeny na EKG, ako je predĺženie QT intervalu, napr. oneskorené vedenie elektrických signálov.
· Keď máte závažné ochorenie pečene alebo pečeňové enzýmy (transaminázy), ktoré sú vyššie ako 5-násobok nad hornou hranicou normálnych hodnôt.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, predtým ako vám bude Avelox podaný po prvýkrát  

· Avelox môže zmeniť EKG vášho srdca, najmä ak ste žena alebo starší pacient. Ak v súčasnosti užívate nejaký liek, ktorý znižuje hladiny draslíka vo vašej krvi, pred podaním Aveloxu sa poraďte so svojím lekárom (tiež pozri časti Neužívajte Avelox a Iné lieky a Avelox).

· Keď máte epilepsiu alebo stav, ktorý vám vyvoláva náchylnosť mať kŕčovité záchvaty, pred podaním Aveloxu to povedzte svojmu lekárovi.

· Ak máte alebo ste mali akékoľvek mentálne zdravotné ťažkosti, pred podaním Aveloxu sa poraďte so svojím lekárom.

· Keď máte myasténiu gravis, používanie Aveloxu môže zhoršiť príznaky vášho ochorenia. Ak si myslíte, že sa vás to týka, ihneď vyhľadajte svojho lekára.

· Keď máte vy alebo niekto z vašej rodiny nedostatok glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy (vzácne dedičné ochorenie), informujte svojho lekára, ktorý rozhodne, či je Avelox pre vás vhodný.

· Avelox sa musí podávať iba intravenózne (do žily), nesmie sa podať do tepny.

Ak používate Avelox

· Ak máte búšenia srdca alebo nepravidelný tep srdca počas liečby, okamžite musíte informovať svojho lekára. Môže chcieť vykonať EKG, aby zistil váš srdcový rytmus.

· Riziko srdcových ťažkostí sa môže zvýšiť so zvýšením dávky a rýchlosti perfúzie v žile.

· Jestvuje zriedkavá možnosť, že môžete mať závažnú náhlu alergickú reakciu (anafylaktickú reakciu/šok) už po prvej dávke s príznakmi, ktoré môžu zahŕňať tlak v hrudníku, pocit točenia hlavy, pocit nevoľnosti alebo mdloby, alebo závrat pri vstávaní. Ak sa tak stane, liečba Aveloxom infúznym intravenóznym roztokom sa musí okamžite prerušiť.

· Avelox môže spôsobiť prudký a závažný zápal pečene, ktorý môže viesť život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene (vrátane smrteľných prípadov, pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky). Ak náhle začnete pociťovať nepohodu alebo spozorujete zožltnutie očných bielok, tmavý moč, svrbenie kože, náchylnosť na krvácanie alebo poruchy myslenia alebo nespavosť, pred pokračovaním liečby sa obráťte na svojho lekára.

· Ak sa u vás vyvinie kožná reakcia alebo tvorba pľuzgierov a/alebo odlupovanie kože a/alebo reakcie na slizniciach (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky), ihneď vyhľadajte svojho lekára skôr, ako budete pokračovať v liečbe.

· Chinolónové antibiotiká vrátane Aveloxu môžu spôsobiť záchvaty kŕčov. Ak sa tak stane, ukončite užívanie Aveloxu a okamžite vyhľadajte svojho lekára.

· Môžete mať príznaky neuropatie, ako sú bolesť, pálenie, brnenie, necitlivosť a/alebo slabosť. Ak sa tak stane pred pokračovaním liečby Aveloxom o tom okamžite informujte svojho lekára

· Môžete mať mentálne zdravotné ťažkosti, dokonca už pri prvom užívaní chinolónových antibiotík vrátane Aveloxu. Vo veľmi zriedkavých prípadoch viedla depresia alebo mentálne zdravotné ťažkosti k samovražedným myšlienkam a k samopoškodzujúcemu správaniu, ako sú samovražedné pokusy (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky). Ak sa takéto reakcie vyvinú, ukončite používanie Aveloxu a okamžite informujte svojho lekára.

· Počas užívania alebo po užívaní antibiotík vrátane Aveloxu sa u vás môže vyvinúť hnačka. Ak je závažná či pretrvávajúca alebo si všimnete, že vaša stolica obsahuje krv alebo hlien, okamžite musíte ukončiť používanie Aveloxu a vyhľadať svojho lekára. Pri tomto stave nesmiete užívať lieky, ktoré zabraňujú alebo spomaľujú pohyb hrubého čreva.

· Avelox môže spôsobiť bolesť a zápal vašich šliach, dokonca už v priebehu 48 hodín po začatí liečby a až niekoľko mesiacov po ukončení liečby Aveloxom. Riziko zápalu a ruptúry šliach je zvýšené ak ste starší človek alebo ak sa súčasne liečite kortikosteroidmi. Pri prvom znaku akejkoľvek bolesti alebo zápale musíte ukončiť používanie Aveloxu, postihnutú končatinu ušetriť od fyzickej aktivity a okamžite sa obrátiť na svojho lekára. Vyhnite sa akejkoľvek nadbytočnej fyzickej aktivite, pretože to môže zvýšiť riziko ruptúry šľachy (pozri časti Nepoužívajte Avelox... a 4. Možné vedľajšie účinky).

· Ak ste starší človek s existujúcimi ťažkosťami obličiek dbajte na to, aby bol váš príjem tekutín dostatočný, pretože dehydratácia môže zvýšiť riziko zlyhania obličiek.

· Ak sa vám počas používania Aveloxu poškodí zrak alebo ak máte nejaké iné očné poruchy okamžite vyhľadajte špecializovaného očného lekára (pozri časť  Vedenie vozidiel a obsluha strojov a
4. Možné vedľajšie účinky).

· Chinolónové antibiotiká môžu zvýšiť citlivosť vašej kože na slnečné lúče alebo UV žiarenie. Počas používania Aveloxu sa musíte vyhnúť dlhodobému vystaveniu slnečným lúčom alebo silným slnečným lúčom a nesmiete navštevovať solárium alebo používať nejaký iný zdroj UV žiarenia(napr. lampa).

· Skúsenosti s použitím Aveloxu sekvenčne vnútrožilovo/perorálne na liečbu pľúcnej infekcie (zápal pľúc) získanej mimo nemocnice sú obmedzené.

· Účinnosť Aveloxu na liečbu závažných popálenín, infekcií hlbokých tkanív a infekcií diabetickej nohy s osteomyelitídou (infekcia kostnej drene) sa nestanovila.

Deti a dospievajúci
Nepodávajte tento liek deťom a dospievajúcim do 18 rokov, pretože účinnosť a bezpečnosť nebola stanovená u tejto vekovej skupiny(pozri časť Nepoužívajte Avelox)

Iné lieky a Avelox
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali resp. budete užívať ešte ďalšie okrem Aveloxu, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri Aveloxe musíte zohľadniť nasledovné:
· Ak používate Avelox a ďalšie lieky, ktoré ovplyvňujú vaše srdce jestvuje zvýšené riziko zmien vášho tepu srdca. Avelox preto nepoužívajte spolu s nasledovnými liekmi: lieky, ktoré patria do skupiny antiarytmík (napr. chinidín, hydrochinidín, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), antipsychotiká (napr. fenotiazíny, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid), tricyklických antidepresív, niektoré antimikrobiálne látky (napr.sakvinavir spartfloxacín, vnútrožilovo podávaný erytromycín, pentamidín, antimalariká najmä halofantrin), niektoré antihistaminiká (napr. terfenadín, astemizol, mizolastín) a iné lieky (napr. cisaprid, vnútrožilovo podávaný vinkamín, bepridil a difemanil).
· Musíte povedať lekárovi ak užívate iné lieky, ktoré môžu znižovať hladiny draslíka v krvi (napr. niektoré diuretiká, niektoré laxatíva a enémy (vo vysokých dávkach), kortikosteroidy (protizápalové lieky), amfotericín B) alebo spôsobovať spomalenie srdcového rytmu, pretože to môže počas používania Aveloxu zvýšiť riziko vzniku závažných porúch srdcového rytmu.
· Ak súčasne užívate perorálne antikoagulanciá (napr. warfarín) pre vášho lekára môže byť potrebné kontrolovať čas krvnej zrážavosti.

Avelox a jedlo a nápoje
Účinok Aveloxu nie je ovplyvnený jedlom vrátane mliečnych výrobkov.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo ak dojčíte nepoužívajte Avelox.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek
Štúdie na zvieratách nepreukázali zhoršenie plodnosti počas užívania tohto lieku.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Avelox vám môže spôsobiť pocit točenia hlavy alebo závrat, môžete mať náhlu, prechodnú stratu videnia alebo krátky čas môžete mať mdloby. Ak ste týmto spôsobom ovplyvnený neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje.

Avelox obsahuje sodík
Liek obsahuje 787 mg (približne 34 mmol) sodíka v dávke. Ak ste na diéte s kontrolovaným obsahom soli, okamžite, prosím, informujte svojho lekára.


3. Ako používať Avelox

Avelox vám vždy podá lekár alebo zdravotnícky pracovník.

Odporúčaná dávka pre dospelých je jedna infúzna fľaša (infúzny vak) jedenkrát denne.

Avelox je na vnútrožilové použitie. Váš lekár musí zabezpečiť, aby sa infúzia podávala konštantnou rýchlosťou počas 60 minút.

U starších pacientov, u pacientov s nízkou telesnou hmotnosťou alebo u pacientov s ťažkosťami obličiek sa nevyžaduje úprava dávky.

Dĺžku liečby Aveloxom určí lekár. V niektorých prípadoch začne lekár liečbu Aveloxom infúznym roztokom a potom bude pokračovať v liečbe tabletami Aveloxu.
Dĺžka liečby závisí od druhu infekcie a ako dobre budete na liečbu reagovať, no odporúčané dĺžky používania sú:

- pľúcna infekcia (zápal pľúc) získaná mimo nemocnice 7 - 14 dní
Väčšina pacientov so zápalom pľúc bola po 4 dňoch prestavená na perorálnu liečbu tabletami Aveloxu.

- infekcie kože a mäkkých tkanív 7 - 21 dní
Pre pacientov s komplikovanými infekciami kože a kožných štruktúr bola priemerná dĺžka vnútrožilovej liečby približne 6 dní a priemerná celková dĺžka liečby (infúzie nasledované tabletami) bola 13 dní.

Je dôležité, aby ste dokončili liečebný cyklus, aj ak sa po niekoľkých dňoch začnete cítiť lepšie. Ak ukončíte používanie lieku príliš skoro infekcia sa nemusí úplne vyliečiť, infekcia sa môže vrátiť alebo sa môže váš stav zhoršiť a môžete si vytvoriť aj rezistenciu baktérií na antibiotikum.

Odporúčaná dávka a dĺžka liečby sa nesmie prekročiť (pozri časť 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Avelox..., Upozornenia a opatrenia...).

Ak dostanete viac Aveloxu, ako máte
Ak máte pochybnosti, že ste mohli dostať príliš veľa Aveloxu, okamžite vyhľadajte lekára.

Ak zabudnete dávku Aveloxu
Ak máte pochybnosti, že ste mohli zabudnúť dávku Aveloxu, okamžite vyhľadajte lekára.

Ak prestanete používať Avelox
Ak ukončíte užívanie lieku príliš skoro, infekcia sa nemusí úplne vyliečiť. Ak chcete ukončiť liečbu Aveloxom infúznym intravenóznym roztokom a tabletami Aveloxu pred ukončením liečebného cyklu, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nasledovné vedľajšie účinky sa pozorovali počas liečby Aveloxom. Frekvencia možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná pomocou použitia nasledovnej konvencie:

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 z 100 osôb
Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb
Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

Infekcie

Časté: Infekcie spôsobené rezistentnými baktériami alebo hubami, napr. infekcie ústnej dutiny alebo pošvy spôsobené kvasinkou kandidou


Krv a lymfatický systém  

Menej časté: nízky počet červených krviniek, nízky počet bielych krviniek, nízky počet špeciálnych bielych krviniek (neutrofilov), zníženie alebo zvýšenie špeciálnych krvných buniek nevyhnutných na zrážavosť krvi, zvýšenie špecializovaných bielych krviniek (eozinofily), znížená zrážavosť krvi
Veľmi zriedkavé: zvýšená zrážavosť krvi, významné zníženie špeciálnych bielych krviniek (agranulocytóza)

Alergické reakcie

Menej časté: alergická reakcia

Zriedkavé: závažná náhla celková alergická reakcia vrátane veľmi zriedkavého život ohrozujúceho šoku (napr. dýchavičnosť, pokles krvného tlaku, zrýchlený pulz), opuch (vrátane potenciálne život ohrozujúceho opuchu dýchacích ciest)

Zmeny výsledkov laboratórnych testov

Menej časté: zvýšenie krvných lipidov (tukov)

Zriedkavé: zvýšenie krvného cukru, zvýšenie kyseliny močovej v krvi

Psychické účinky  
Menej časté: úzkosť, nepokoj/rozrušenie
Zriedkavé: citová nestálosť, depresia (vo veľmi zriedkavých prípadoch vedúca k samoublíženiu, ako sú samovražedné predstavy/myšlienky alebo pokusy o samovraždu), halucinácie
Veľmi zriedkavé: pocit odosobnenia (nebiť sám sebou), duševná choroba (potenciálne vedúca k samoublíženiu, ako sú samovražedné predstavy/myšlienky alebo pokusy o samovraždu)

Nervový systém
Časté: bolesť hlavy, závrat
Menej časté: pocit mravčenia (štípanie a pichanie) a/alebo znížená citlivosť, zmeny chuti (vo veľmi zriedkavých prípadoch strata chuti), zmätenosť a dezorientácia, poruchy spánku (hlavne nespavosť), tras, pocit závratu (točenie hlavy alebo odpadnutie), spavosť
Zriedkavé: porušená citlivosť kože, zmeny čuchu (vrátane straty čuchu), abnormálne sny, poruchy rovnováhy a zlá koordinácia (v dôsledku závratu), kŕčovité záchvaty, narušená pozornosť, poruchy reči, čiastočná alebo úplná strata pamäti, ťažkosti súvisiace s nervovým systémom, ako sú bolesť, pálenie, brnenie, necitlivosť a/alebo slabosť končatín
Veľmi zriedkavé: zvýšená citlivosť kože

Oči
Menej časté: poruchy videnia vrátane dvojitého a rozmazaného videnia
Veľmi zriedkavé: dočasná strata videnia  

Uši
Zriedkavé: zvonenie/hučanie v ušiach, porucha sluchu vrátane hluchoty (zvyčajne vratná)

Srdcový systém (pozri časť 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Avelox...)
Časté: u pacientov s nízkou hladinou draslíka v krvi zmena srdcového rytmu (EKG)
Menej časté: zmena srdcového rytmu (EKG), búšenie srdca, nepravidelný a rýchly tep srdca, závažné abnormality srdcového rytmu, angina pectoris,
Zriedkavé: anormálne rýchly tep srdca, mdloba
Veľmi zriedkavé: abnormálne srdcové rytmy, život ohrozujúci nepravidelný tep srdca, zástava srdca

Cievny systém:
Menej časté: rozšírenie krvných ciev
Zriedkavé: vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak'

Dýchacia sústava  
Menej časté: dýchavičnosť vrátane astmatických stavov

Tráviaca sústava
Časté: nevoľnosť, vracanie, bolesť žalúdka a brucha, hnačka
Menej časté: znížená chuť do jedla a príjem jedla, vetry a zápcha, podráždený žalúdok (porucha trávenia/pálenie záhy), zápal žalúdka, zvýšenie špeciálneho tráviaceho enzýmu v krvi (amyláza)
Zriedkavé: namáhavé prehĺtanie, zápal ústnej dutiny, závažná hnačka s obsahom krvi a/alebo hlienu (zápal hrubého čreva v súvislosti s antibiotikami vrátane preudomembranóznej kolitídy), ktorá sa za veľmi zriedkavých okolností môže vyvinúť do život ohrozujúcich komplikácií

Pečeň
Časté: zvýšenie špeciálneho pečeňového enzýmu v krvi (transamináza)
Menej časté: poškodenie funkcie pečene (vrátane zvýšenia špeciálneho pečeňového enzýmu v krvi (LDH)), zvýšený bilirubín v krvi, zvýšenie špeciálneho pečeňového enzýmu v krvi (gama-glutamyl-transferáza a/alebo alkalická fosfatáza)
Zriedkavé: žltačka (zožltnutie očných bielok alebo kože), zápal pečene
Veľmi zriedkavé: prudký zápal pečene potenciálne vedúci k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene (vrátane smrteľných prípadov)

Koža
Menej časté: svrbenie, vyrážka, žihľavka, suchá koža
Veľmi zriedkavé: zmeny kože a slizníc (bolestivé pľuzgiere v ústnej dutine / nose alebo na penise / pošve), potenciálne život ohrozujúce (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza)

Svalová a spojivová sústava
Menej časté: bolesť kĺbov, bolesť svalov
Zriedkavé: bolesť a opuch šliach (tendinitída), svalové kŕče, svalové zášklby, svalová slabosť

Veľmi zriedkavé: natrhnutie šliach, zápal kĺbov, stuhnutie svalov, zhoršenie príznakov myasténie gravis

Obličky  
Menej časté: dehydratácia
Zriedkavé: poškodenie funkcie obličiek (vrátane zvýšených výsledkov špeciálnych laboratórnych testov pre obličky, ako je močovina a kreatinín), zlyhanie obličiek

Celkové vedľajšie účinky  
Menej časté: pocit nepohody (prevažne slabosť alebo únava), pretrvávajúca mierna bolesť a pocit intenzívnej krátkodobej bolesti, ako je bolesť chrbta, v hrudníku, panvy a končatín), potenie
Veľmi zriedkavé: opuch (rúk, nôh, členkov, pier, ústnej dutiny, hrdla)

Reakcie v mieste podania
Časté: bolesť alebo zápal v mieste podania
Menej časté: zápal žily

U pacientov liečených vnútrožilovo sa častejšie pozorovali nasledovné príznaky:

Časté: zvýšený špeciálny pečeňový enzým v krvi (gama-glutamyl-transferáza)
Menej časté: abnormálne rýchly tep, nízky krvný tlak, opuch (rúk, nôh, členkov, pier, ústnej dutiny, hrdla), závažná hnačka s obsahom krvi a/alebo hlienu (zápal hrubého čreva v súvislosti s antibiotikami), ktorá sa za veľmi zriedkavých okolností môže vyvinúť do život ohrozujúcich komplikácií, kŕčovité záchvaty, halucinácie, poškodenie funkcie obličiek (vrátane zvýšených výsledkov špeciálnych laboratórnych testov pre obličky, ako je močovina a kreatinín), zlyhanie obličiek.

Okrem toho sa vo veľmi zriedkavých prípadoch po liečbe inými chinolónovými antibiotikami hlásili nasledovné vedľajšie účinky, ktoré sa pravdepodobne môžu vyskytnúť aj počas liečby Aveloxom: zvýšené hladiny sodíka v krvi, zvýšené hladiny vápnika v krvi, znížený počet špeciálneho typu červených krviniek (hemolytická enémia), svalové reakcie s poškodením svalových buniek, zvýšená citlivosť kože na slnečné lúče alebo UV žiarenie.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru pred podaním ďaľšej dávky. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Avelox

Uchovávajte tento liek mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku infúznej fľaše (infúzneho vaku) a škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Neuchovávajte pri teplote nižšej ako 15 °C.
Použite okamžite po prvom otvorení a/alebo nariedení.

Liek je iba na jednorazové použitie. Všetok nepoužitý roztok sa má zlikvidovať.
Uchovávanie pri nízkej teplote môže spôsobiť precipitáciu, ktorá sa upraví pri izbovej teplote.
Nepoužívajte tento liek ak spozorujete akékoľvek viditeľné (pevné) čiastočky alebo ak je roztok zakalený.

Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Avelox obsahuje

· Liečivo je moxifloxacíniumchlorid. Každá infúzna fľaša (infúzny vak) obsahuje 400 mg moxifloxacínu (ako moxifloxacíniumchlorid). 1 ml obsahuje 1,6 mg moxifloxacínu (vo forme moxifloxacíniumchloridu).
· Ďalšie zložky sú chlorid sodný, kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), hydroxid sodný (na úpravu pH) a voda na injekciu( pozri sekciu Avelox obsahuje sodík).

Ako vyzerá Avelox a obsah balenia
Avelox je číry žltý infúzny intravenózny roztok.

Avelox sa balí do škatúľ, ktoré obsahujú 250 ml infúzne fľaše s gumovou chlórbutylovou alebo brómbutylovou zátkou. Avelox je dostupný v baleniach obsahujúcich 1 infúznu fľašu a vo viacjednotkových baleniach zahrňujúcich 5 balení, každé balenie obsahuje 1 infúznu fľašu.

Avelox sa balí do škatúľ, ktoré obsahujú 250 ml polyolefínové infúzne vaky s polypropylénovým miestom na vpich chráneným hliníkovou fóliou. K dispozícii sú balenia po 5 a 12 infúznych vakov.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Bayer Pharma AG, Müllerstrasse 178, 13342 Berlín, Nemecko

Výrobca

Bayer Pharma AG, Kaiser-Wilhelm-Allee, 51368 Leverkusen, Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: Avelox
Belgicko: Avelox
Cyprus: Avelox
Česká republika: Avelox
Dánsko: Avelox
Estónsko: Avelox
Fínsko: Avelox
Francúzsko: Izilox
Nemecko: Avalox
Grécko: Avelox
Maďarsko: Avelox
Írsko: Avelox
Taliansko: Avalox
Lotyšsko: Avelox
Litva: Avelox
Luxembursko: Avelox
Malta: Avelox
Holandsko: Avelox
Poľsko: Avelox
Portugalsko: Avelox
Slovensko: Avelox
Slovinsko: Avelox
Španielsko: Muzolil
Švédsko: Avelox
Veľká Británia: Avelox

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v novembri 2012.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:

Avelox sa môže podávať pomocou T-hadičky spolu s nasledovnými roztokmi: voda na injekciu, chlorid sodný 0,9 %, chlorid sodný 1 molárny, 5 %/10 %/40 % glukóza, 20 % xylitol, Ringerov roztok, zložený roztok mliečnanu sodného (Hartmannov roztok, Ringerov laktátový roztok).
Avelox sa nesmie podávať v jednej infúzii s ďalšími liekmi.

Avelox nebol kompatibilný s nasledovnými roztokmi:
chlorid sodný 10 % a 20 % roztok,
bikarbonát sodný 4,2 % a 8,4 % roztok
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.