ATAZANAVIR MYLAN 200 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 60x1x200 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al-jednotl.dávka)

SPC
otikum používané na liečbu tuberkulózy;
- astemizol alebo terfenadín (často používané na liečbu alergických príznakov, tieto lieky môžu byť voľnopredajné); cisaprid (používaný na liečbu žalúdočného refluxu, niekedy nazývaného pálenie záhy); pimozid (používaný na liečbu schizofrénie); chinidín alebo bepridil (používaný na úpravu srdcového rytmu); ergotamín, dihydroergotamín, ergonovín, metylergonovín (používané na liečbu bolesti hlavy); a alfuzosín (používaný na liečbu zväčšenej prostaty);

· kvetiapín (používa sa na liečbu schizofrénie, bipolárnej poruchy a veľkej depresívnej poruchy);
· lieky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum, rastlinný prípravok);
· triazolam a perorálny (užívaný ústami) midazolam (používané na zlepšenie spánku a/alebo zmiernenie úzkosti);
· simvastatín alebo lovastatín (používajú sa na zníženie cholesterolu v krvi).

Neužívajte sildenafil s Atazanavirom Mylan, keď používate sildenafil na liečbu pľúcnej arteriálnej hypertenzie. Sildenafil sa tiež používa na liečbu erektilnej dysfunkcie (poruchy erekcie). Informujte svojho lekára, ak používate sildenafil na liečbu erektilnej dysfunkcie.

Informujte svojho lekára okamžite, ak sa vás niektoré z vyššie uvedeného týka.

Upozornenia a opatrenia

Atazanavir Mylan nevylieči vašu HIV infekciu. Naďalej sa u vás môžu rozvíjať infekcie alebo iné ochorenia súvisiace s HIV infekciou. Infekciu HIV môžete preniesť napriek tomu, že užívate tento liek, hoci účinná antiretrovírusová liečba toto riziko znižuje. Porozprávajte sa so svojím lekárom
o opatreniach potrebných na zabránenie nakazenia iných ľudí.

Niektorí pacienti budú potrebovať špeciálnu starostlivosť pred alebo počas užívania Atazanaviru Mylan. Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Atazanavir Mylan a oznámte svojmu lekárovi:
· ak máte hepatitídu B alebo C
· ak sa u vás rozvinú prejavy a príznaky žlčových kameňov (bolesť na pravej strane brucha)
· ak máte hemofíliu typu A alebo B
· ak ste dialyzovaný

U pacientov užívajúcich atazanavir sa môžu vyskytnúť obličkové kamene. Ak sa u vás prejavia znaky alebo príznaky obličkových kameňov (bolesť na boku, krv v moči, bolesť pri močení), informujte, prosím, okamžite vášho lekára.

U niektorých pacientov s pokročilou HIV infekciou (AIDS) a pridruženou infekciou v anamnéze sa v krátkom čase po začatí liečby proti HIV môžu vyskytnúť znaky a príznaky zápalu z predošlých infekcií. Predpokladá sa, že tieto príznaky sú spôsobené zlepšením imunitnej odpovede tela, ktorá mu umožňuje bojovať s infekciami, ktoré môžu byť prítomné bez akýchkoľvek zjavných príznakov. Ak spozorujete akékoľvek príznaky infekcie, informujte, prosím, okamžite svojho lekára. Potom, ako začnete užívať lieky na liečbu infekcie HIV, ktorou trpíte, sa môžu okrem oportunistických infekcií objaviť autoimúnne poruchy (ochorenie, ktoré sa objavuje, keď imunitný systém napáda zdravé telesné tkanivo). Autoimúnne poruchy sa môžu vyskytnúť mnoho mesiacov po začatí liečby. Ak
zaznamenáte akékoľvek príznaky infekcie alebo nejaké ďalšie príznaky ako je svalová slabosť, slabosť začínajúca v rukách a chodidlách, ktorá sa posúva smerom nahor k trupu, palpitácie (búšenie srdca), tremor alebo hyperaktivitu, informujte o tom, prosím, bezodkladne svojho lekára, aby ste dostali potrebnú liečbu.

U niektorých pacientov, ktorí sú liečení kombinovanou protivírusovou liečbou, sa môže rozvinúť ochorenie kostí nazývané osteonekróza (odumretie kostného tkaniva spôsobené prerušením prísunu krvi do kosti). Niektoré z mnohých rizikových faktorov pre rozvoj tohto ochorenia môžu byť okrem iného dĺžka kombinovanej protivírusovej liečby, používanie kortikosteroidov, konzumácia alkoholu, závažné potlačenie imunitných reakcií, vyšší index telesnej hmotnosti. Prejavmi osteonekrózy sú stuhnutosť kĺbov, bolesti (hlavne bedra, kolena a ramena) a ťažkosti pri pohybe. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, informujte, prosím, svojho lekára.

Hyperbilirubinémia (zvýšená hladina bilirubínu v krvi) sa vyskytla u pacientov užívajúcich atazanavir. Príznakmi môžu byť mierne zožltnutie kože alebo očí. Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto
príznakov, informujte, prosím, svojho lekára.

Závažné kožné vyrážky, vrátane Stevensov-Johnsonovho syndrómu, boli hlásené u pacientov
užívajúcich atazanavir. Ak sa u vás objaví vyrážka, okamžite informujte svojho lekára.

Ak si všimnete zmenu vášho srdcového tepu (zmenu srdcového rytmu), informujte, prosím, svojho lekára.

U detí užívajúcich Atazanavir Mylan môže byť potrebné sledovať činnosť ich srdca. O tejto potrebe
rozhodne váš detský lekár.

Deti
Nepodávajte tento liek deťom vo veku do 3 mesiacov a s telesnou hmotnosťou nižšou ako 5 kg. Používanie atazanaviru u detí vo veku do 3 mesiacov a s telesnou hmotnosťou nižšou ako 5 kg sa z dôvodu rizika závažných komplikácií neskúmalo.

Iné lieky a Atazanavir Mylan
Nesmiete užívať Atazanavir Mylan s určitými liekmi. Tieto lieky sú uvedené na začiatku v časti 2 pod
názvom Neužívajte Atazanavir Mylan.

Niektoré lieky nemôžu byť kombinované s Atazanavirom Mylan. Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi. Dôležité je spomenúť nasledovné lieky:
· iné lieky na liečbu HIV infekcie (napr. indinavir, nevirapín a efavirenz)
· boceprevir (používaný na liečbu hepatitídy C)
· sildenafil, vardenafil alebo tadalafil (používané u mužov na liečbu impotencie (erektilnej
dysfunkcie))
· ak užívate perorálnu antikoncepciu ("Tabletka") spolu s Atazanavirom Mylan na zabránenie otehotnenia, uistite sa, že ju užívate presne podľa pokynov vášho lekára a nevynechajte ani jednu dávku
· lieky používané na liečbu ochorení vzťahujúcich sa na žalúdočnú kyselinu (napr. antacidá, ktoré sa užívajú 1 hodinu pre užitím Atazanaviru Mylan alebo 2 hodiny po užití Atazanaviru Mylan, H2-blokátory ako je famotidín a inhibítory protónovej pumpy, ako je omeprazol)
· lieky znižujúce krvný tlak, spomaľujúce srdcovú frekvenciu alebo upravujúce srdcový rytmus
(amiodarone, diltiazem, systemic lidocaine, verapamil)
· atorvastatín, pravastatín a fluvastatín (používané na zníženie cholesterolu v krvi)
· salmeterol (používaný na liečbu astmy)
· cyklosporín, takrolimus a sirolimus (lieky na zníženie účinkov imunitného systému)
· niektoré antibiotiká (rifabutín, klaritromycín)
· ketokonazol, itrakonazol a vorikonazol (fungicída)
· warfarín (antikoagulancium, používané na zníženie zrážania krvi)
· karbamazepín, fenytoín, fenobarbiral, lamotrigín (antiepileptiká);
· irinotekan (používaný na liečbu rakoviny)
· sedatívne lieky (napr. midazolam podávaný injekčne)
· buprenorfín (používaný na liečbu opioidnej závislosti a bolesti).

Niektoré lieky sa môžu vzájomne ovplyvňovať s ritonavirom, liekom podávaným spolu
s Atazanavirom Mylan. Je dôležité informovať vášho lekára, ak užívate flutikazón alebo budezonid
(podávané do nosa alebo inhalované, na liečbu alergických príznakov alebo astmy).

Atazanavir Mylan a jedlo a nápoje
Je dôležité užívať Atazanavir Mylan s jedlom (hlavným jedlom alebo výdatným občerstvením), ktoré
napomáha telu absorbovať liek.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa
so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Pacientky nemajú dojčiť,

keď užívajú Atazanavir Mylan. HIV-infikovaným ženám sa odporúča, aby nedojčili kvôli možnosti
prenosu infekcie cez materské mlieko.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
V prípade výskytu nevoľnosti alebo závratu neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje a okamžite
kontaktujte svojho lekára.

Atazanavir Mylan obsahuje laktózu.
Ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou na niektoré cukry (napr. laktózu), skôr ako
užijete tento liek, kontaktujte vášho lekára.3. Ako užívať Atazanavir Mylan

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to
u svojho lekára alebo lekárnika. Tento spôsob vám zaručí, že liek je plne účinný, a že sa u vás znižuje riziko rozvoja odolnosti vírusu na liečbu.

Odporúčaná dávka Atazanaviru Mylan kapsúl pre dospelých je 300 mg podávaná raz denne so
100 mg ritonaviru raz denne s jedlom v kombinácii s inými liekmi proti HIV. Lekár vám môže
upraviť dávku Atazanaviru Mylan na základe vašej anti-HIV liečby.

Pre deti (vo veku od 6 rokov do menej ako 18 rokov), váš detský lekár rozhodne o správnej dávke na základe telesnej hmotnosti vášho dieťaťa. Dávka kapsúl Atazanaviru Mylan pre deti je vypočítaná podľa telesnej hmotnosti a užíva sa raz denne s jedlom a 100 mg ritonaviru, ako je uvedené nižšie:


Telesná hmotnosť (kg) Dávka Atazanaviru Mylan
raz denne (mg)

Dávka* ritonaviru raz denne
(mg)

15 až menej ako 35 200 100
najmenej 35 300 100
*Môžu byť použité kapsuly ritonaviru, tablety alebo perorálny roztok.

Na používanie u detí vo veku do 3 mesiacov a s telesnou hmotnosťou minimálne 5 kg je dostupný
tento liek v inej liekovej forme. Prestavenie liečby na kapsuly z z inej liekovej formy sa odporúča hneď, ako sú pacienti tvalo schopní kapsuly prehĺtať.

Pri prestavovaní z inej liekovej formy na kapsuly sa môže požadovať zmena dávky. Lekár rozhodne
o správnej dávke na základe telesnej hmotnosti vášho dieťaťa.

Neexistujú žiadne odporúčania pre dávky Atazanaviru Mylan u pediatrických pacientov vo veku do
3 mesiacov.

Užívajte Atazanavir Mylan kapsuly s jedlom (hlavným jedlom alebo výdatným občerstvením). Prehĺtajte celé kapsuly. Kapsuly neotvárajte.

Ak užijete viac Atazanaviru Mylan, ako máte
Ak vy alebo vaše dieťa užijete príliš veľa Atazanaviru Mylan, môže sa vyskytnúť zožltnutie kože a/alebo očí (žltačka) a nepravidelný tep srdca (predĺženie intervalu QTc).
Ak náhodou užijete viac kapsúl Atazanaviru Mylan, ako vám lekár odporučil, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

Ak zabudnete užiť Atazanavir Mylan
Ak vynecháte dávku, užite vynechanú dávku čo najskôr s jedlom a ďalšiu plánovanú dávku užite
vo zvyčajnom čase. Ak máte za krátky čas užiť ďalšiu dávku, vynechanú dávku už neužite. Počkajte a ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Atazanavir Mylan
Atazanavir Mylan neprestaňte užívať skôr, ako sa o tom poradíte so svojím lekárom. Ak máte
akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri liečení HIV infekcie nie je vždy ľahké určiť, ktoré vedľajšie účinky sú vyvolané atazanavirom, inými liekmi, ktoré užívate alebo samotnou HIV infekciou. Informujte svojho lekára, ak si všimnete čokoľvek nezvyčajné týkajúce sa vášho zdravia.

Počas liečby infekcie HIV môže dôjsť k zvýšeniu telesnej hmotnosti a hladín lipidov a glukózy v krvi. Toto čiastočne súvisí so zlepšeným zdravotným stavom a so životným štýlom a v prípade hladín lipidov v krvi to niekedy súvisí so samotnými liekmi proti infekcii HIV. Váš lekár vás bude vyšetrovať kvôli týmto zmenám.

Ak sa u vás vyvinie akýkoľvek z nasledovných závažných vedľajších účinkov, okamžite to povedzte
lekárovi:

· Hlásila sa kožná vyrážka, svrbenie, ktoré môžu byť niekedy závažné. Vyrážka zvyčajne odznie
v priebehu 2 týždňov bez akejkoľvek zmeny vašej liečby. Závažná vyrážka sa môže vyvinúť
v súvislosti s inými príznakmi, ktoré môžu byť závažné. Ak sa u vás vyvinie závažná vyrážka alebo vyrážka s príznakmi ochorenia podobnými chrípke, pľuzgiere, horúčka, bolesti ústnej dutiny, bolesť svalov alebo kĺbov, opuch tváre, zápal oka, ktoré spôsobuje sčervenenie (konjunktivitída), boľavé, rozpálené alebo červené krčky (uzlíky), ukončite užívanie Atazanaviru Mylan a povedzte to okamžite lekárovi.
· Často sa hlásilo zožltnutie kože alebo bielej časti očí spôsobné vysokými hladinami bilirubínu
v krvi. Tento vedľajší účinok nie je zvyčajne nebezpečný pre dospelých a dojčatá vo veku od
3 mesiacov; no môže byť prejavom závažného problému. Ak vaša kože alebo biela časť očí zožltne, okamžite to povedzte lekárovi.
· Niekedy sa môžu vyskytnúť zmeny v spôsobe tepovej frekvencie (zmena srdcového rytmu). Ak budete mať závrat, točenie hlavy alebo ak náhle omdliete, okamžite to povedzte lekárovi. Môžu to byť príznaky závažného problému so srdcom.
· Problémy s pečeňou sa môžu vyskytnúť nemej často. Pred začatím liečby týmto liekom a počas liečby má lekár robiť vyšetrenia krvi. Ak máte problémy s pečeňou vrátane infekcie hepatitídy B alebo C, môžu sa u vás vyskytnúť zhoršenia problémov pečene. Ak máte tmavý moč (čajovej farby), svrbenie, zožltnutú kožu alebo bielu časť očí, bolesť v oblasti brucha, svetlo sfarbenú
stolicu alebo nevoľnosť, okamžite to povedzte lekárovi.
· U ľudí užívajúcich atazanavir sa nemej často vyskytli problémy so žlčníkom. príznaky problémov so žlčníkom môžu zahŕňať bolesť v pravej alebo strednej hornej časti brucha, nevoľnosť, vracanie, horúčku alebo zožltnutie kože alebo bielej časti očí.
· U ľudí užívajúcich atazanavir sa nemej často vyskytli obličkové kamene. Ak máte príznaky obličkových kameňov, ktoré môžu zahŕňať bolesť v dolnej časti chrbta alebo v dolnej oblasti brucha, krv v moči alebo bolesť pri močení, okamžite to povedzte lekárovi.

Ďalšie vedľajšie účinky hlásené u pacientov liečených atazanavirom sú nasledovné:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
· bolesť hlavy
· vracanie, hnačka, bolesť brucha (alebo pocit nepohody, ťažoby), nevoľnosť, dyspepsia (porucha
trávenia)
· vyčerpanosť (extrémna únava)

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
· periférna neuropatia (necitlivosť, slabosť, mravčenie alebo bolesť v rukách a nohách)
· hypersenzitivita (alergická reakcia)
· asténia (nezvyčajná únava alebo slabosť)
· zníženie hmotnosti, prírastok hmotnosti, anorexia (strata chuti do jedla), zvýšená chuť do jedla
· depresia, úzkosť, porucha spánku
· dezorientácia, amnézia (strata pamäte), závrat, somnolencia (spavosť), abnormálne sny
· synkopa (mdloba), hypertenzia (vysoký krvný tlak)
· dýchavičnosť (skrátené dýchanie)
· pankreatitída (zápal pankreasu), gastritída (zápal žalúdka), aftózna stomatitída (vredy a opary v ústach), dysgeúzia (poruchy chuťového vnímania), plynatosť (vetry), suchosť v ústach, roztiahnutie žalúdka
· angioedém (závažný opuch kože a iných tkanív, najčastejšie pier alebo očí)
· alopécia (nezvyčajná strata vlasov alebo rednutie), pruritus (svrbenie)
· svalová atrofia (strata svaloviny), artralgia (bolesť kĺbov), myalgia (svalová bolesť)
· intersticiálna nefritída (zápal obličiek), hematúria (krv v moči), proteinúria (nadbytok bielkovín
v moči), polakizúria (zvýšená frekvencia močenia)
· gynekomastia (zväčšenie pŕs u mužov)
· bolesť na hrudníku, nepokoj (všeobecne zlý pocit), horúčka
· insomnia (ťažkosti so spánkom)

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) :
· poruchy chôdze (abnormálny spôsob chodenia)
· edém (opuch),)
· hepatosplenomegália (zväčšenie pečene a sleziny)
· myopatia (svalová bolesť, svalová citlivosť a slabosť, nespôsobené cvičením)
· bolesť obličiek

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením'
vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať Atazanavir Mylan

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku, škatuli alebo blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom balení na ochranu pred
vlhkosťou.

Fľaša: spotrebujte do 90 dní po otvorení.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Atazanavir Mylan obsahuje

Atazanavir Mylan 150 mg tvrdé kapsuly
- Liečivo je atazanavir. Jedna kapsula obsahuje 150 mg atazanaviru (vo forme sulfátu).

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy (pozri časť 2 „Atazanavir Mylan obsahuje laktózu“), krospovidón, magnéziumstearát. Obal kapsuly a atrament potlače obsahujú červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), patentnú modrú V (E131), želatínu, šelak, propylénglykol, koncentrovaný roztok amoniaku, čierny oxid železitý (E172), hydroxid draselný.

Atazanavir Mylan 200 mg tvrdé kapsuly
- Liečivo je atazanavir. Jedna kapsula obsahuje 200 mg atazanaviru (vo forme sulfátu).
- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy (pozri časť 2 „Atazanavir Mylan obsahuje laktózu“), krospovidón, magnéziumstearát. Obal kapsuly a atrament potlače obsahujú oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E172), žltý oxid železitý (E172), patentnú modrú V (E131), želatínu, šelak, propylénglykol, koncentrovaný roztok amoniaku, čierny oxid železitý (E172), hydroxid draselný.

Atazanavir Mylan 300 mg tvrdé kapsuly
- Liečivo je atazanavir. Jedna kapsula obsahuje 300 mg atazanaviru (vo forme sulfátu).
- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy (pozri časť 2 „Atazanavir Mylan obsahuje laktózu“), krospovidón, magnéziumstearát. Obal kapsuly a atrament potlače obsahujú žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), patentnú modrú V (E131), želatínu, šelak, propylénglykol, koncentrovaný roztok amoniaku, čierny oxid železitý (E172), hydroxid draselný.Ako vyzerá Atazanavir Mylan a obsah balenia

Atazanavir Mylan 150 mg tvrdé kapsuly sú zeleno-modré a modré nepriehľadné kapsuly s nápisom
„MYLAN“ cez „AR150“, vytlačeným čiernym atramentom na viečku a tele kapsuly.

Atazanavir Mylan 200 mg tvrdé kapsuly sú modré a zeleno-modré nepriehľadné kapsuly s nápisom
„MYLAN“ cez „AR200“, vytlačeným čiernym atramentom na viečku a tele kapsuly.

Atazanavir Mylan 300 mg tvrdé kapsuly sú červené a zeleno-modré nepriehľadné kapsuly s nápisom
„MYLAN“ cez „AR300“, vytlačeným čiernym atramentom na viečku a tele kapsuly.

Atazanavir Mylan 150 mg a 200 mg tvrdé kapsuly
Tento liek sa dodáva v blistroch s obsahom 60 alebo 60 x 1 (jednotlivá dávka) kapsúl alebo vo
fľašiach s obsahom 60 tvrdých kapsúl.

Atazanavir Mylan 300 mg tvrdé kapsuly
Tento liek sa dodáva v blistroch s obsahom 30 alebo 30 x 1 (jednotlivá dávka) kapsúl alebo vo
fľašiach s obsahom 30 alebo 90 tvrdých kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Mylan S.A.S., 117 Allee des Parcs, Saint-Priest, 69800, Francúzsko

Výrobca

McDermott Laboratories trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange
Road, Dublin 13, Írsko

Mylan Hungary Kft, Mylan utca 1, Komárom, H-2900 Maďarsko

Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Holandsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa
rozhodnutia o registrácii:


België/Belgique/Belgien
Mylan bvba/sprl
Tél/Tel: +32 02 658 61 00

Lietuva
Generics [UK] Ltd
Tel: +44 1707 853000 (Jungtinė Karalystė)
България
Ljubomir Marcov
Teл.: +359 2 9620948 / +359 2 9620931

Luxembourg/Luxemburg
Mylan bvba/sprl
Tel: +32 02 658 61 00 (Belgique/Belgien)
Česká republika
Mylan Pharmaceuticals.s.r.o. Tel: +420 274 770 201

Magyarország
Mylan EPD Kft
Tel: + 36 1 465 2100
Danmark
Mylan AB
Tlf: + 46 855 522 750 (Sverige)

Malta
George Borg Barthet Ltd.
Tel: +356 212 44205 / +356 212 44206
Deutschland
Mylan dura GmbH
Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Nederland
Mylan B.V
Tel: +31 33 299 7080
Eesti
Generics [UK] Ltd
Tel: +44 1707 853000 (Ühendkuningriik)

Norge
Mylan AB
Tlf: + 46 855 522 750 (Sverige)
Ελλάδα
Generics Pharma Hellas ΕΠΕ Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich
Arcana Arzneimittel GmbH Tel: +43 1 416 2418
España
Mylan Pharmaceuticals, S.L
Tel: +34 900 102 712

Polska
Mylan Sp. z o.o.
Tel: +48 22 564 64 00
France
Mylan SAS
Tél: +33 4 37 25 75 00

Portugal
Mylan, Lda.
Tel: + 351 21 412 72 56
Hrvatska
Mylan EPD d.o.o.
Tel: +385 1 23 50 599

România
A&G Med Trading SRL Tel: +4021 332 49 91
Ireland
Generics [UK] Ltd. Tel: +44 1707 853000

Slovenija
GSP Proizvodi d.o.o. Tel: +386 1 236 31 85

(United Kingdom)Ísland
Mylan AB
Tel: +46 855 522 750 (Svíþjóð)

Slovenská republika
Mylan s r. o
Tel: + 421 2 32 604 901 / +421 917 206 274
Italia
Mylan S.p.A
Tel: +39 02 612 46923

Suomi/Finland
Mylan OY
Puh/Tel: + 358 9 46 60 03
Κύπρος
Pharmaceutical Trading Co. Ltd.
Τηλ: + 357 99403969

Sverige
Mylan AB
Tel: + 46 855 522 750
Latvija
Generics [UK] Ltd
Tel: +44 1707 853000 (Lielbritānija)

United Kingdom
Generics [UK] Ltd
Tel: +44 1707 853000Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v {MM/YYYY}

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ATAZANAVIR MYLAN 150 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 60x150 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al) Rx n/a
ATAZANAVIR MYLAN 150 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 60x1x150 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al-jednotl.dávka) Rx n/a
ATAZANAVIR MYLAN 150 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 60x150 mg (fľ.HDPE) Rx n/a
ATAZANAVIR MYLAN 150 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 60x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
ATAZANAVIR MYLAN 150 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 60x1x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotl.dávka) Rx n/a
ATAZANAVIR MYLAN 200 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 30x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
ATAZANAVIR MYLAN 200 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 60x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
ATAZANAVIR MYLAN 200 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 60x1x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotl.dávka) Rx n/a
ATAZANAVIR MYLAN 200 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 60x200 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al) Rx n/a
ATAZANAVIR MYLAN 200 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 60x200 mg (fľ.HDPE) Rx n/a
ATAZANAVIR MYLAN 300 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 30x300 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al) Rx n/a
ATAZANAVIR MYLAN 300 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 30x1x300 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al-jednotl.dávka) Rx n/a
ATAZANAVIR MYLAN 300 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 30x300 mg (fľ.HDPE) Rx n/a
ATAZANAVIR MYLAN 300 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 90x300 mg (fľ.HDPE) Rx n/a
ATAZANAVIR MYLAN 300 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 30x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
ATAZANAVIR MYLAN 300 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 30x1x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotl.dávka) Rx n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.