ARNIKAMED GÉL gel 1x50 g (tuba Al)

žno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa 3-4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Arnikamed gél a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Arnikamed gél
3. Ako používať Arnikamed gél
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Arnikamed gél
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Arnikamed gél a na čo sa používa

Arnikamed gél je tradičný rastlinný liek na zmiernenie modrín, podvrtnutí a lokalizovanej bolesti svalov.

Arnikamed gél je tradičný rastlinný liek určený na použitie výhradne v indikáciách overených dlhodobým používaním.

Ak sa do 3-4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijeteArnikamed gél

Nepoužívajte Arnikamed gél
- ak ste alergický na arniku alebo iné rastliny z čeľade astrovitých (Asteraceae) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Arnikamed gél, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Vyhnite sa kontaktu s porušenou kožou.
Ak sa počas používania lieku vaše ťažkosti zhoršia, poraďte sa s lekárom.

Deti a dospievajúci
Používanie u detí mladších ako 12 rokov sa pre nedostatok relevantných informácií neodporúča.

Iné lieky a Arnikamed gél
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Pre nedostatok potrebných informácií, používanie v období tehotenstva a dojčenia sa neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nemá vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.

Arnikamed gél obsahuje hydroxystearoylmakrogol-glycerol
100 g Arnikamed gélu obsahuje 3 g hydroxystearoylmakrogol-glycerolu, ktorý môže spôsobiť kožné reakcie.


3. Ako používaťArnikamed gél

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára
alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:
Ak lekár neurčí inak, aplikujte na postihnuté miesto tenkú vrstvu Arnikamed gélu dva až trikrát denne.

Doba používania lieku je najviac dva týždne.
Ak ťažkosti pretrvávajú aj po 3 až 4 dňoch používania lieku, vyhľadajte lekára.

Použitie u detí a dospievajúcich
Používanie u detí mladších ako 12 rokov sa pre nedostatok relevantných informácií neodporúča.

Spôsob použitia
Použitie na kožu.

Ak použijete viac Arnikamed gélu, ako máte
Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Ak zabudnete použiťArnikamed gél
Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie ako svrbenie, začervenanie kože a ekzém. Frekvencia ich výskytu nie je známa (nedá sa predpokladať na základe dostupných informácií).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Arnikamed gél

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.'


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Arnikamed gél obsahuje
Liečivo je arniková tinktúra. 100 g gélu obsahuje 24 g tinktúry z kvetu arniky horskej (Arnica montana L., flos) (pomer liečivo/extrakt 1:10). Extrakčné činidlo: etanol 70% (V/V)

Pomocné látky sú etanol 96% (V/V), hydroxystearoylmakrogol-glycerol 40, karbomér, roztok amoniaku 10%, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, čistená voda.

Ako vyzerá Arnikamed gél a obsah balenia
Žltohnedý nepriehľadný gél
Arnikamed gél je dostupný v balení 50 g alebo 100 g gélu v hliníkovej tube s bielym PP skrutkovacím uzáverom.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstraße 10
66424 Homburg
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
Naturprodukt, spol. s r.o.
Nádražná 20
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovensko
Tel: 00421 45 94 52 90
Fax: 00421 45 94 52 88
naturprodukt@naturprodukt.sk

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Názov členského štátu
Názov lieku
Bulharsko
Арникамед Долор гел
Chorvátsko
Arnikamed Dolo gel
Česká republika
Arnimed Gel
Maďarsko
Arnikamed Dolo gél
Rakúsko
Arnikamed Dolo Gel
Rumunsko
Arnimed Gel
Slovensko
Arnikamed gél
Taliansko
Arnimed

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vauguste 2016.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.