ANASTROZOL EBEWE 1 MG tbl flm 90x1 mg (blis.PVC/Al)

SPC
b>1. Čo je Anastrozol Ebewe 1 mg a na čo sa používa

Anastrozol Ebewe 1 mg obsahuje liečivo nazývané anastrozol. Patrí do skupiny liečiv nazývaných „inhibítory aromatázy“. Anastrozol Ebewe 1 mg sa používa na liečbu rakoviny prsníka u žien po menopauze (vymiznutie menštruácie po prechode).

Anastrozol Ebewe 1 mg znižuje hladinu hormónu nazývaného estrogén, ktorý sa tvorí vo vašom tele. Robí to tak, že vo vašom tele blokuje prirodzenú látku (enzým), ktorý sa nazýva „aromatáza“.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Anastrozol Ebewe 1 mg

Neužívajte Anastrozol Ebewe 1 mg
- ak ste alergická na anastrozol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak ste tehotná alebo dojčíte (pozri časť nazvanú „Tehotenstvo a dojčenie“).

Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, neužívajte Anastrozol Ebewe 1 mg. Ak si nie ste niečím istá, predtým ako začnete užívať Anastrozol Ebewe 1 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Anastrozol Ebewe 1 mg, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
- ak ešte stále máte menštruáciu a nie ste po menopauze.
- ak užívate lieky, ktoré obsahujú tamoxifén alebo lieky, ktoré obsahujú estrogén (pozri časť nazvanú „Iné lieky a Anastrozol Ebewe 1 mg“).
- ak máte alebo ste mali stavy, ktoré majú vplyv na pevnosť vašich kostí (osteoporóza).
- ak máte problémy s vašou pečeňou alebo obličkami.

Ak si nie ste istá, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, predtým ako začnete užívať Anastrozol Ebewe 1 mg, obráťte sa na svojhosvojho lekára alebo lekárnika.
Pri nástupe do nemocnice informujte zdravotnícky personál, že užívate Anastrozol Ebewe 1 mg.

Iné lieky a Anastrozol Ebewe 1 mg
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Patria sem lieky, ktoré sa kupujú bez lekárskeho predpisu a rastlinné lieky. Dôvodom je, že Anastrozol Ebewe 1 mg môže ovplyvňovať účinok niektorých liekov a niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Anastrozolu Ebewe 1 mg.

Neužívajte Anastrozol Ebewe 1 mg, ak už užívate niektorý z nasledujúcich liekov:
- niektoré lieky používané na liečbu rakoviny prsníka (selektívne modulátory estrogénových receptorov), napr. lieky obsahujúce tamoxifén. Dôvodom je, že tieto lieky môžu zabrániť správnemu účinku Anastrozolu Ebewe 1 mg.
- lieky obsahujúce estrogén ako hormonálna substitučná liečba (hormone replacement therapy, HRT).
Ak sa vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate nasledujúce:
- liek nazývaný „analóg LHRH“. Patrí sem gonadorelín, buserelín, goserelín, leuprorelín a triptorelín. Tieto lieky sa používajú na liečbu rakoviny prsníka, niektorých ženských zdravotných (gynekologických) problémov a neplodnosti.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, neužívajte Anastrozol Ebewe 1 mg. Ak otehotniete, prestaňte užívať Anastrozol Ebewe 1 mg a poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie je pravdepodobné, že by Anastrozol Ebewe 1 mg ovplyvňoval vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať akékoľvek nástroje alebo stroje. Niektorí ľudia však môžu počas užívania Anastrozolu Ebewe 1 mg pociťovať slabosť alebo ospalosť. Ak sa vám to stane, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Anastrozol Ebewe 1 mg obsahuje laktózu
Anastrozol Ebewe 1 mg obsahuje laktózu, čo je typ cukru. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Anastrozol Ebewe 1 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

- Odporúčaná dávka je jedna tableta jedenkrát denne.
- Pokúste sa tabletu užívať každý deň v rovnakom čase.
- Prehltnite celú tabletu a zapite ju vodou.
- Nezáleží na tom, či Anastrozol Ebewe 1 mg užijete pred jedlom, počas jedla alebo po ňom.

Anastrozol Ebewe 1 mg užívajte tak dlho, ako vám povie váš lekár alebo lekárnik. Ide o dlhodobú liečbu, ktorá môže trvať aj niekoľko rokov. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Použitie u detí a dospievajúcich
Anastrozol Ebewe 1 mg sa nesmie podávať deťom a dospievajúcim.

Ak užijete viac Anastrozolu Ebewe 1 mg, ako máte
Ak užijete viac Anastrozolu Ebewe 1 mg ako máte, okamžite kontaktujte svojho lekára.

Ak zabudnete užiť Anastrozol Ebewe 1 mg
Ak zabudnete užiť dávku, ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky v rovnakom čase), aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Anastrozol Ebewe 1 mg
Neprestaňte užívať tablety, pokiaľ vám to nepovie váš lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
· bolesť hlavy,
· návaly tepla,
· pocit na vracanie (nauzea),
· kožné vyrážky,
· bolesť alebo stuhnutosť kĺbov,
· zápal kĺbov (artritída).
· pocit slabosti,
· úbytok kostnej hmoty (osteoporóza).

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
· strata chuti do jedla,
· zvýšené alebo vysoké hladiny tukovej látky známej ako cholesterol v krvi. Ukázalo by sa to v krvných testoch.
· pocit ospalosti,
· syndróm karpálneho tunela (brnenie, bolesť, chlad, slabosť v niektorých častiach ruky),
· šteklenie, tŕpnutie alebo necitlivosť kože, strata/zníženie chuti do jedla,
· hnačka,
· vracanie,
· zmeny v krvných testoch, ktoré ukazujú, ako pracuje vaša pečeň,
· rednutie vlasov (vypadávanie vlasov),
· alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) vrátane tváre, úst alebo jazyka,
· bolesť kostí,
· suchosť v pošve,
· krvácanie z pošvy (zvyčajne počas niekoľkých prvých týždňov liečby – ak krvácanie pokračuje, poraďte sa s lekárom),
· bolesť svalov.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
· zmeny špeciálnych krvných testov, ktoré ukazujú, ako pracuje vaša pečeň (gamaglutamyltransferáza a bilirubín),
· zápal pečene (hepatitída),
· žihľavka alebo vyrážka,
· skákavý prst (stav, pri ktorom váš prst alebo palec ostanú v ohnutej polohe),
· zvýšené množstvo vápnika vo vašej krvi. Ak sa u vás objaví nevoľnosť, vracanie a smäd, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi alebo zdravotnej sestre, pretože možno bude potrebné vykonať krvné testy.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
· zriedkavý zápal kože, ktorý môže zahŕňať červené fľaky alebo pľuzgiere,
· kožná vyrážka spôsobená precitlivenosťou (môže byť druhom alergickej alebo anafylaktoidnej reakcie),
· zápal malých krvných ciev spôsobujúci červené alebo purpurové sfarbenie kože. Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť príznaky bolesti kĺbov, žalúdka alebo obličiek, známe ako „Henochova-Schönleinova purpura“.'

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
· veľmi závažné kožné reakcie s vredmi alebo pľuzgiermi na koži, známe ako „Stevensov‑Johnsonov syndróm“,
· alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) s opuchom hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní, známe ako „angioedém“.

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z vyššie uvedených vedľajších účinkov, ihneďzavolajte sanitku alebo choďte k lekárovi. Môžete potrebovať bezodkladnú lekársku starostlivosť.

Účinky na vaše kosti
Anastrozol Ebewe 1 mg znižuje množstvo hormónu nazývaného estrogén, ktorý je vo vašom tele. Môže tak znížiť obsah minerálov vo vašich kostiach. Kosti môžu byť menej pevné a náchylnejšie na zlomeniny. Váš lekár tieto riziká zvládne uplatnením odporúčaní na udržanie zdravia kostí u žien po menopauze. O rizikách a možnostiach liečby sa máte porozprávať s lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Anastrozol Ebewe 1 mg

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Anastrozol Ebewe 1 mg obsahuje

- Liečivo je anastrozol. Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.
- Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu typu A, stearan horečnatý, koloidný bezvodý oxid kremičitý, hydrohypropylcelulóza.
Filmová vrstva: Opadry II biela - monohydrát laktózy, hypromelóza, makrogol 400, oxid titaničitý (E171).

Ako vyzerá Anastrozol Ebewe 1 mg a obsah balenia
Biela, okrúhla a obojstranne vypuklá, filmom obalená tableta bez deliacej ryhy a s vyrazeným „A1“ na jednej strane.
Priemer: 5,7 – 6,3 mm

Anastrozol Ebewe 1 mg filmom obalené tablety sú dostupné v škatuliach s PVC/Al blistrami obsahujúcimi 20, 30 alebo 90 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko

Výrobca

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
Sachsen – Anhalt, 39179 Barleben
Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:>

Francúzsko ANASTROZOLE GNR 1 mg, comprimé pelliculé
Portugalsko Anastrozol Sandoz
Slovenská republika Anastrozol Ebewe 1 mg
Veľká Británia Anastrozole 1 mg Film-coated Tablet


Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 07/2017.

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.