ANAPREX 1 MG tbl flm 20x1 mg (blis.PVC/Al)

r />1. ČO JE ANAPREX A NA ČO SA POUŽÍVA

Anaprex obsahuje liečivo, ktoré sa nazýva anastrozol. Toto liečivo patrí do skupiny liekov nazývanej inhibítory aromatáz. Anaprex sa používa na liečbu rakoviny prsníka u žien po menopauze.

Anaprex účinkuje znižovaním množstva hormónu, ktorý sa nazýva estrogén, tvoreného Vaším telom. Spôsobuje zablokovanie telu vlastnej látky (enzýmu) nazývaného „aromatáza“.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ANAPREX

Neužívajte Anaprex, keď:
– ste alergická (precitlivená) na anastrozol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Anaprexu (pozri časť 6. Ďalšie informácie).
– ešte stále máte menštruáciu a ešte nie ste po menopauze
– máte mierne alebo stredne závažné problémy s pečeňou
– máte závažné problémy s obličkami
– užívate liečivo, ktoré sa nazýva tamoxifén alebo lieky, ktoré obsahujú estrogén. (Pozri časť nazvanú „Užívanie iných liekov).
– ste tehotná alebo dojčíte (Pozri časť nazvanú „Tehotenstvo a dojčenie“).

Ak sa na Vás vzťahuje ktorékoľvek z vyššie uvedeného, neužívajte Anaprex. Ak si nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako užijete Anaprex.

Anaprex sa nesmie podávať deťom.

Buďte zvlášť opatrná pri užívaní Anaprexu
Skôr ako užijete Anaprex, overte si u svojho lekára alebo lekárnika, či:
– máte alebo ste niekedy mali stav, ktorý ovplyvňuje silu Vašich kostí (osteoporóza)
– máte problémy s Vašou pečeňou alebo obličkami

Ak si nie ste istá, či sa Vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného, porozprávajte so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako užijete Anaprex.

Ak pôjdete do nemocnice, povedzte nemocničnému personálu, že užívate Anaprex.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Tieto lieky zahŕňajú aj lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinné prípravky. Je to kvôli tomu, že Anaprex môže ovplyvniť spôsob akým niektoré lieky účinkujú a niektoré lieky môžu mať vplyv na účinok Anaprexu.

Anaprex neužívajte v prípade, ak už užívate ktorékoľvek z nasledujúcich lieky:
- Tamoxifén. Je to kvôli tomu, že tamoxifén môže zastaviť správny účinok Anaprexu.
- Lieky, ktoré obsahujú estrogén, ako napr. hormonálna substitučná liečba (HSL).

Ak sa Vás to týka, poraďte sa svojím lekárom alebo lekárnikom.

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate nasledujúce:
- liek známy ako „analóg LHRH“. Patrí sem gonadorelín, boserelín, goserelín, leuprorelín a triptorelín.

Tieto lieky sa používajú na liečbu rakoviny prsníka, pri určitých zdravotných stavov u žien (v gynekológii) a pri neplodnosti.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Anaprex, ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak ste tehotná alebo dojčíte, skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Je nepravdepodobné, že by Anaprex ovplyvňoval Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať akékoľvek nástroje alebo stroje. Niektorí ľudia však môžu v zriedkavých prípadoch pociťovať slabosť a ospalosť počas užívania Anaprexu. Ak sa Vám to stane, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Anaprexu
Anaprex obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ ANAPREX

Vždy užívajte Anaprex presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára.

Anaprex sa nesmie podávať deťom.

Užívanie Anaprexu
- Zvyčajná dávka pre dospelých je jedna tableta raz denne.
- Snažte sa užiť Vašu tabletu v rovnakom čase každý deň.
- Tabletu prehltnite a zapite vodou.

Nie je dôležité, či užijete Anaprex pred, počas alebo po jedle.
V užívaní Anaprexu pokračujte tak dlho, ako Vám to povie lekár. Ide o dlhodobú liečbu a môže byť potrebné, aby ste ju užívali počas niekoľkých rokov.

Ak užijete viac Anaprexu, ako máte
Ak užijete viac Anaprexu, ako máte, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Ak zabudnete užiť Anaprex
- Ak zabudnete užiť dávku, jednoducho užite Vašu ďalšiu dávku ako zvyčajne.
- Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku

Ak prestanete užívať Anaprex
Neprestávajte užívať Vaše tablety, pokiaľ Vám to nepovie Váš lekár.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Anaprex môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Závažné alergické reakcie
Zavolajte rýchlu zdravotnú pomoc alebo okamžite navštívte lekára, ak sa nastane nasledujúce – môžete potrebovať okamžitú lekársku pomoc:
· Opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla. Ten môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním (je zriedkavý, postihuje menej ako 1 z 1 000 ľudí).
· Veľmi závažná kožná reakcia s tvorbu pľuzgierov na koži. Táto je reakcia je známa ako „Stevensov-Johnosonov syndróm“ (častosť tohto vedľajšieho účinku je neznáma).

Účinky na pečeň (menej časté, postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí)
Príznaky môžu zahŕňať:
· Zožltnutie Vašej kože alebo očí, tmavo sfarbený moč a stratu chuti do jedla a pocit nevoľnosti.
Ak toto u Vás nastane, okamžite navštívte lekára – môžu byť potrebné lekárske vyšetrenia alebo liečba.

Ďalšie možné vedľajšie účinky (zvyčajne nie sú závažné):
Veľmi časté(postihujú viac ako 1 z 10 ľudí)
· návaly tepla,
· pocit slabosti,
· bolesť a stuhnutosť kĺbov,
· kožná vyrážka (tá môže zahŕňať typ vyrážky nazývaný „urtikária“ alebo „žihľavka“,
· nutkanie na vracanie (nauzea),
· bolesť hlavy,
· zápal kĺbov (artritída)

Časté (postihujú menej ako 1 z 10 ľudí)
· suchá sliznica pošvy,
· krvácanie z pošvy (zvyčajne počas prvých týždňov liečby – ak krvácanie pretrváva, porozprávajte sa so svojím lekárom).
· rednutie Vašich vlasov (vypadávanie vlasov),'
· alergické reakcie.
· hnačka,
· stratu chuti do jedla,
· zvýšené alebo vysoké hladiny tukovitej látky známej ako cholesterol vo Vašej krvi. Pozorovali by sa pri vyšetrení krvi.
· vracanie (dávenie),
· pocit ospalosti,
· syndróm karpálneho tunela (mravčenie, bolesť, chlad, slabosť v niektorých častiach ruky),
· zmeny krvných testov, ktoré ukážu činnosť pečene,
· bolesť kostí.

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí):
· pokrivený prst (stav, pri ktorom je Váš prst alebo palec ohnutý),
· urtikária (žihlavka).

Zriedkavé(postihuje menej ako 1 zo 1000 ľudí)
§ závažná vyrážka s pľuzgiermi, ktoré vyzerajú ako terčíky (erythema multiforme)
§ vážna alergická reakcia (anafylaxia)


Účinky na Vaše kosti
Anaprex znižuje vo Vašom tele množstvo hormónu, ktorý sa nazýva estrogén. To môže znížiť obsah minerálov vo Vašich kostiach. Vaše kosti môžu byť oslabené a môžu byť náchylnejšie na zlomeniny. Váš lekár bude riešiť tieto riziká podľa liečebných pokynov pre zabezpečenie zdravých kostí u žien, ktoré prešli menopauzou. Porozprávajte sa so svojím lekárom o rizikách a možnostiach liečby.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ANAPREX

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Anaprex po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP:
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužítý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Anaprex obsahuje:

– Liečivo je anastrozol. Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.
– Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety:
Monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón K-30, mikrokryštalická celulóza pH102, mastenec, sodná soľ karboxymetylškrobu typ A, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát (E572), mastenec.
Obal tablety:
Hypromelóza 5 cp (E464), makrogol 400, oxid titaničitý (E171), mastenec.

Ako vyzerá Anaprex a obsah balenia

Anaprex sú biele, okrúhle, filmom obalené tablety s priemerom približne 6,6 mm.
Tablety sú balené do blistroch po 10 a 14 tabliet.

Veľkosť balenia:
20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 a 300 tabliet v papierovej škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
PHARMAGEN CZ s.r.o.
Křenova 7
162 00 Praha 6 - Veleslavín
Česká republika

Výrobca:
Remedica Ltd.
Limassol Industrial Estate, P.O Box 51706
CY-3508 Limassol, Cyprus

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválenáv02/2012.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.