AMELGEN glo vag 30x400 mg (strip PVC/PE)Staršie pacientky
Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje u pacientok starších ako 65 rokov.

Osobitné populácie
Nie sú k dipozícii žiadne skúsenosti s použitím Amelgenu u pacientok s poruchou funkcie pečene alebo obličiek.

Spôsob podávania
Na vkladanie do pošvy.

4.3 Kontraindikácie

- precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
- vaginálne krvácanie neznámeho pôvodu
- zistený alebo suspektný karcinóm citlivý na progesterón
- porfýria
- zistený zamĺknutý potrat alebo mimomaternicové tehotenstvo
- aktívna arteriálna alebo venózna tromboemboembólia alebo závažná tromboflebitída, alebo anamnéza týchto udalostí
- závažná dysfunkcia alebo ochorenie pečene.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Amelgen sa má vysadiť pri podozrení na niektorý z nasledujúcich stavov: infarkt myokardu, cerebrovaskulárne poruchy, arteriálna alebo venózna tromboemboembólia (venózna tromboembólia alebo pľúcna embólia), tromboflebitída alebo trombóza sietnice.

Hoci sa estrogény spájajú s rizikom tromboemboembólie, spojenie s gestagénmi zostáva otázne. Preto u žien so všeobene známymi rizikovými faktormi pre tromboembolické príhody, ako osobná alebo rodinná anamnéza, liečba Amelgenom môže ešte viac zvýšiť riziko. U týchto žien sa má posúdiť prínos liečby Amelgenom oproti rizikám liečby. Je potrebné poznamenať, že samotné tehotenstvo zvyšuje riziko tromboembolických príhod.

Pacientky s depresiou v anamnéze musia byť pod prísnym dohľadom. Pri zhoršení príznakov zvážte vysadenie lieku.

Keďže progesterón môže spôsobovať určitý stupeň retencie tekutín, starostlivé sledovanie je potrebné pri stavoch, ktoré by mohli byť ovplyvnené týmto faktorom (napr. epilepsia, migréna, astma, kardiálna alebo renálna dysfunkcia).

Zníženie tolerancie na glukózu sa pozorovalo u malého počtu pacientok liečených kombináciou estrogénu s progestogénom. Mechanizmus tohto poklesu nie je známy. Z tohto dôvodu majú byť pacientky s diabetes mellitus počas progesterónovej liečby pod starostlivým dohľadom.

Progesterón sa metabolizuje v pečeni a u pacientok s hepatálnou dysfunkciou sa má používať s opatrnosťou.

Náhle vysadenie liečby progesterónom môže spôsobiť zvýšenú úzkosť, náladovosť a zvýšenú náchylnosť na epileptické záchvaty.

4.5 Liekové a iné interakcie

Lieky, o ktorých je známe, že indukujú pečeňový systém cytochrómu P450-3A4 (napr. rifampicín, karbamazepín alebo fenytoín) môžu zvyšovať rýchlosť vylučovania a znížiť tým biologickú dostupnosť progesterónu.

Účinok súbežne vaginálne podávaných liekov na expozíciu progesterónu z Amelgenu nebol hodnotený, preto sa súbežné používanie s inými liekmi sa neodporúča.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Amelgen je indikovaný iba počas prvého trimestra tehotenstva, ako súčasť liečebného programu technológie asistovanej reprodukcie (ART) (pozri časť 4.1 pre úplné informácie).
K dispozícii sú len obmedzené a nedostatočné údaje o riziku vrodených anomálií, vrátane abnormalít pohlavných orgánov dojčiat mužského alebo ženského pohlavia, po intrauterinnej expozícii počas tehotenstva. Výskyt vrodených anomálií, spontánnych potratov a mimomaternicových tehotenstiev pozorovaných počas klinického skúšania bol porovnateľný s ich výskytom popisovaným vo všeobecnej populácii, hoci celková expozícia je príliš nízka na to, aby umožňovala robiť závery.

Dojčenie
Detegovateľné množstvo progesterónu sa našlo v materskom mlieku. Preto sa Amelgen nesmie používať počas dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Progesterón môže spôsobovať závraty; preto sa odporúča zvýšená opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce reakcie u pacientok podstupujúcich podporu luteálnej fázy ako súčasť liečebného programu technológie asistovanej reprodukcie (ART) sú uvedené v tabuľke nižšie:

Trieda orgánových systémov
Časté
(≥ 1/100 až < 1/10)
Menej časté
(≥ 1/1 000 až < 1/100)
Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Neoplazma konečníka
Psychické poruchy

Zmeny nálady
Poruchy nervového systému
Ospalosť
Bolesť hlavy, závrat,
dysgeúzia
Poruchy ciev
Návaly horúčavy
Hemorágia
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Abdominálna distenzia, bolesť brucha, zápcha
Hnačka, vracanie, plynatosť, dilatácia žalúdka
Poruchy kože a podkožného tkaniva

Hypersenzitívne reakcie (napr. vyrážka, pruritus), nočné potenie
Poruchy kostrovo-svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Artralgia
Poruchy obličiek a močových ciest

Polakizúria, inkontinencia
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
Bolesť prsníkov

Vaginálne krvácanie, bolesť panvy, metrorágia, zväčšenie vaječníka, vulvovaginálne svrbenie
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Únava
Pocit chladu, pocit zmeny telesnej teploty, svrbenie v mieste podania, diskomfort

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Prírastok hmotnosti

Rovnako ako u iných vaginálnych prípravkov, môže dochádzať k výtoku pri uvoľňovaní liečiva z vaginálnej gulôčky.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.'

4.9 Predávkovanie

Progesterónová vaginálna gulôčka má široký rozsah bezpečnosti, ale predávkovanie sa môže prejaviť eufóriou alebo dysmenoreou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Pohlavné hormóny a modulátory genitálneho systému; gestagény; ATC kód: G03DA04.

Progesterón je prirodzene sa vyskytujúci steriodný hormón vylučovaný vaječníkmi, placentou a nadobličkami. V prítomnosti vhodného estrogénu, progesterón transformuje proliferatívne endometrium na sekrečné endometrium. Progesterón je potrebný na zvýšenie vnímavosti endometria pred implantáciou embrya. Po implantovaní embrya progesterón pôsobí na udržanie tehotenstva.

Klinická účinnosť a bezpečnosť
V klinickom skúšaní fázy III u premenopauzálnych žien podstupujúcich ART alebo IVF po vaginálnej aplikácii vaginálnej gulôčky Amelgen (400 mg dvakrát denne) boli podiely otehotnenia 38,3 % (FAS) a 38,1 % (PP) po 38 dňoch podpory luteálnej fázy. Podiel otehotnenia po 70 dňovej luteálnej podpore bol 34,5 %.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Po vaginálnom podaní Amelgenu 400 mg každých 12 hodín zdravým ženám sa preukázalo rýchle a účinné dosiahnutie a udržanie sérových koncentrácií progesterónu na fyziologickej úrovni vhodnej na luteálnu fázu cyklu a skoré otehotnenie. Priemerná Cmax po 10 dňoch podávania bola 18,4 ng/ml a Cmin 10,5 ng/ml.

Distribúcia
Približne 96 - 99 % progesterónu sa viaže na sérové proteíny, primárne na sérový albumín a kortikosteroidy viažuci globulín.

Biotransformácia
Progesterón sa metabolizuje primárne v pečeni prevažne na pregnanedioly a pregnanolóny. Pregnanedioly a pregnanolóny sú v pečeni konjugované na glukuronidové a sulfátové metabolity. Metabolity progesterónu, ktoré sa vylučujú do žlče, sa môžu dekonjugovať a ďalej metabolizovať v črevách redukciou, dehydroxyláciou a epimerizáciou.

Eliminácia
Progesterón sa vylučuje obličkami a žlčou.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Progesterón je dobre známy prirodzený steroidný reprodukčný hormón u ľudí a zvierat bez známych toxikologických účinkov.

Liečivo progesterón predstavuje environmentálne riziko pre vodné prostredie, najmä pre ryby.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

tuhý tuk

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

4 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PE stripové balenie: 12, 15, 30 a 45 vaginálnych gulôčok.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78
220 Hafnarfjordur
Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

56/0089/17-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 30. marca 2017


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

09/2018

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.