ALGIFEN NEO gto por 1x10 ml (fľ.skl.hnedá)


Obdobná jednorazová dávka sa má zvyčajne podať 45 minút pred inštrumentálnym vyšetrením.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a srdca
Dávky sa musia znížiť u pacientov s akútnym zlyhaním obličiek a u pacientov so srdcovou nedostatočnosťou spôsobenou kolapsom krvného obehu.
Úprava dávky nie je potrebná u pacientov s chronickou renálnou insuficienciou.

Spôsob podávania

Algifen Neo sa nakvapká na lyžičku alebo do malého množstva tekutiny. Môže sa podávať v akomkoľvek vzťahu k jedlu (t. j. pred jedlom, po jedle alebo medzi jednotlivými jedlami).

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
- Pacienti s útlmom kostnej drene.
- Pacienti s anamnézou krvnej dyskrázie.
- Gravidita a laktácia (pozri časť 4.6).
- Deti mladšie ako 10 rokov.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Metamizol/pitofenón sa majú podávať opatrne pacientom so známou precitlivenosťou na pyrazolónové deriváty, kyselinu acetylsalicylovú alebo na iné nesteroidné antiflogistiká.
Opatrnosť vyžadujú aj pacienti trpiaci anémiou, intermitentnou porfýriou, deficitom glukóza‑6‑fosfátdehydrogenázy, ťažkou renálnou alebo hepatálnou insuficienciou, hypertenziou, ochoreniami sprevádzanými poklesom krvného tlaku alebo nestabilným krvným obehom, ťažkou srdcovou insuficienciou, aktívnym žalúdkovým alebo dvanástnikovým vredom, mechanickou stenózou v tráviacom trakte a glaukómom. Geriatrickí pacienti sú vystavení zvýšenému riziku hepatotoxicity a nefrotoxicity a gastrointestinálne vredy alebo gastrointestinálne krvácanie môžu mať u nich závažné alebo smrteľné následky.

Počas liečby metamizolom/pitofenónom sa má kontrolovať krvný obraz kvôli riziku vzniku akútnej agranulocytózy (v 1 % prípadov) a chronickej neutropénie. Kontrola krvného obrazu je dôležitá najmä vtedy, ak sa objavia klinické príznaky týchto komplikácií.

Počas liečby metamizolom/pitofenónom sa môže moč sfarbiť do červena. Spôsobuje to vylučovaný metabolit.

Počas dlhodobého užívania metamizolu/pitofenónu existuje riziko rozvoja tolerancie na analgetický účinok. Preto sa má tento liek používať iba krátkodobo.

Pacienti so známou precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné nesteroidné protizápalové liečivá (NSAID) môžu byť citliví aj na iné liečivá patriace do rovnakej skupiny. Algifen Neo sa preto má podávať opatrne pacientom, u ktorých sa vyskytla alergická reakcia na akékoľvek liečivo patriace do skupiny NSAID.

Tento liek obsahuje:
˗ sodík 34,5 mg/ml. Má sa vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka
˗ oranžovú žlť SY (E 110). Môže vyvolať alergické reakcie.

4.5 Liekové a iné interakcie

Liekové interakcie

Súbežné podávanie metamizolu/pitofenónu a perorálnych antikoagulancií môže spôsobiť rýchle a prechodné zvýšenie ich účinku, čo môže mať za následok krvácanie (najmä z gastrointestinálneho traktu). Preto sa musí monitorovať protrombínový čas a v prípade potreby sa majú upraviť dávky antikoagulancií. Riziko krvácania existuje aj pri súbežnom podávaní metamizolu/pitofenónu s nízkomolekulárnymi heparínmi. Keď sa metamizol/pitofenón podávajú pred chirurgickým zákrokom, existuje riziko nadmernej straty krvi, preto sa má liečba Algifenom Neo
prerušiť niekoľko dní pred plánovaným zákrokom.


Metamizol môže zvýšiť plazmatické hladiny cyklosporínu, a tým aj jeho toxicitu (najmä nefrotoxicitu). Hladina cyklosporínu sa preto má monitorovať častejšie a jeho dávka sa má v prípade potreby upraviť. Pacientov je nevyhnutné monitorovať aj kvôli možným príznakom toxicity cyklosporínu. Má sa sledovať funkcia obličiek a v prípade výskytu akéhokoľvek príznaku nefrotoxicity sa má liečba metamizolom/pitofenónom ukončiť.

Pacienti, ktorí po transplantácii pečene podstupujú imunosupresívnu liečbu takrolimom, sú počas súbežného podávania metamizolu/pitofenónu vystavení vyššiemu riziku akútnej renálnej insuficiencie. Podávanie tejto kombinácie sa preto neodporúča, a to najmä u pacientov s poruchou funkcie pečene. Ak je podávanie metamizolu/pitofenónu nevyhnutné, počas takejto súbežnej liečby sa majú monitorovať hladiny kreatinínu v sére a množstvo vylúčeného moču.

Pri súbežnom podávaní metamizolu/pitofenónu s chlórpromazínom môže dôjsť k závažnej hypotermii.

Súbežné podávanie metamizolu/pitofenónu s blokátormi kalciových kanálov je spojené so zvýšeným rizikom krvácania z gastrointestinálneho traktu. V takýchto príznakoch sa majú sledovať príznaky krvácania, najmä slabosť, nauzea a krv v stolici.

Metamizol/pitofenón sa nemajú podávať súbežne s kyselinou acetylsalicylovou alebo inými nesteroidnými protizápalovými liečivami, aby sa zabránilo zosilneniu toxických účinkov na gastrointestinálny trakt (peptický vred, perforácia a krvácanie z GIT).

Súbežné používanie metamizolu/pitofenónu a lítia môže viesť k zvýšeniu hladín lítia v sére a môžu sa vyskytnúť príznaky toxicity lítia (slabosť, tremor, smäd, zmätenosť). Koncentrácie lítia v sére sa majú monitorovať počas niekoľkých dní po začatí a ukončení liečby metamizolom/pitofenónom. Majú sa monitorovať aj príznaky toxicity lítia a dávka lítia sa má v prípade potreby znížiť.

Metamizol môže zvýšiť hladinu metotrexátu v krvi, a tým aj jeho toxicitu (leukopénia, trombocytopénia, anémia, nefrotoxicita, tvorba vredov na slizniciach). Metamizol/pitofenón sa majú podávať najskôr po 10 dňoch po ukončení liečby vysokými dávkami metotrexátu (t. j. u onkologických pacientov). Ak je súbežná liečba nevyhnutná, majú sa monitorovať príznaky možnej myelosupresie alebo gastrointestinálnej toxicity. Nízke dávky metotrexátu podávané súbežne s metamizolom/pitofenónom sa zvyčajne znášajú dobre.

Súbežné podávanie metamizolu/pitofenónu a perorálnych antidiabetík zo skupiny derivátov sulfonylmočoviny môže zvýšiť riziko hypoglykémie. V takýchto prípadoch sa musí častejšie kontrolovať glykémia a ak je to možné, majú sa znížiť dávky perorálnych antidiabetík.

Metamizol/pitofenón sa nemajú podávať súbežne so sulfónamidmi (ich účinok sa môže znížiť) a látkami, o ktorých je známe, že spôsobujú krvnú dyskráziu.

Súbežné podávanie metamizolu/pitofenónu a kontraceptív môže viesť k zlyhaniu účinku kontraceptív v dôsledku indukcie enzýmov.

Metamizol/pitofenón zvyšujú tlmivý účinok alkoholu na CNS. Počas liečby metamizolom/pitofenó-nom je preto potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholu.

Zmeny laboratórnych parametrov

Metamizol/pitofenón môžu spôsobiť gastrointestinálne krvácanie, čo môže spôsobiť falošne pozitívny výsledok vyšetrenia stolice na okultné krvácanie. Preto sa má metamizol/pitofenón vysadiť 2 − 4 dni pred týmto vyšetrením.

Interakcia s jedlom

Jedlo môže spôsobiť malé zmeny kinetiky aktívneho metabolitu metamizolu (4‑metylaminoantipyrínu, 4‑MAA); tieto zmeny však nie sú klinicky významné.
Algifen Neo sa preto môže podávať v akomkoľvek vzťahu k jedlu (pred jedlom, po jedle alebo v prípade potreby medzi jednotlivými jedlami).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti s podávaním metamizolu/pitofenónu gravidným ženám. U detí matiek, ktoré počas gravidity užívali metamizol, bol však hlásený zvýšený výskyt Wilmsovho tumoru (nefroblastómu).
Užívanie metamizolu/pitofenónu počas gravidity je preto kontraindikované (pozri časť 4.3).

Dojčenie

Aktívne metabolity metamizolu, t. j. 4‑metylaminoantipyrín (4‑MAA) a 4‑aminoantipyrín (4‑AA), môžu prechádzať do materského mlieka a dosahovať v ňom vyššie koncentrácie ako v plazme.
Užívanie metamizolu/pitofenónu počas dojčenia je preto kontraindikované (pozri časť 4.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Tento liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidla, obsluha strojov a práce vo výškach). Takéto činnosti sa preto počas užívania Algifenu Neo nemajú vykonávať.

4.8 Nežiaduce účinky

Počas liečby Algifenom Neo sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky: hypotenzia, hyperhidróza, vertigo, únava, ospalosť, bolesť hlavy, dyspeptické ťažkosti (nauzea, dávenie a zápcha), palpitácie, bronchospazmus, kožné reakcie (nešpecifický kožný exantém, urtikária a toxická epidermálna nekrolýza), anafylaktický šok, poruchy krvotvorby (útlm kostnej drene, hemolytická anémia, leukopénia alebo dokonca aj granulocytóza a trombocytopénia).

Poruchy krvi a lymfatického systému
Poruchy funkcie kostnej drene (myelosupresia, hemolytická anémia, leukopénia, agranulocytóza, trombocytopénia).

Poruchy imunitného systému
Anafylaktický šok.

Poruchy nervového systému
Ospalosť, bolesť hlavy.

Poruchy ucha a labyrintu
Vertigo.

Poruchy srdca a poruchy srdcovej činnosti
Palpitácie.

Poruchy ciev
Hypotenzia.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Bronchospazmus.

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Dyspepsia (nauzea, dávenie, zápcha).


Poruchy kože a podkožného tkaniva
Hyperhidróza, kožná reakcia (vyrážka, urtikária, toxická epidermálna nekrolýza).

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Únava.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Príznaky

Pri predávkovaní metamizolom/pitofenónom sa môžu vyskytnúť príznaky, ako závraty, bolesť v epigastriu a psychomotorický nepokoj. V závažnejších prípadoch predávkovania sa môžu objaviť epileptické kŕče, kardiogénny šok a apnoe. Môže sa vyskytnúť aj kóma.

Liečba

Liečba predávkovania metamizolom/pitofenónom je obdobná ako liečba intoxikácie inými liečivami. Odporúča sa symptomatická a podporná liečba zameraná na podporu vitálnych funkcií. Špecifické antidotum nie je k dispozícii. Vyvolanie dávenia sa neodporúča kvôli riziku útlmu CNS a vzniku epileptických záchvatov. Pacientove dýchacie cesty sa majú udržiavať priechodné, a to endotracheálnou intubáciou, uložením pacienta do Trendelenburgovej polohy alebo do polohy na ľavom boku. Výplach žalúdka sa má vykonať čo najskôr po požití liečiva; môže sa vykonať aj u komatóznych pacientov. Odporúča sa aj opakované podávanie aktívneho uhlia. Súbežne s prvou dávkou aktívneho uhlia sa môže podať salinické laxatívum alebo sorbitol. Pri epileptickom záchvate sa môže podať diazepam alebo lorazepam. Ak takáto liečba epileptického záchvatu nie je účinná alebo ak sa epileptický záchvat vyskytne znovu, má sa podať fenobarbital alebo fenytoín. Pri hypotenzii sa majú podať intravenózne tekutiny a v prípade potreby sa podáva aj dopamín alebo noradrenalín. U pacienta sa majú monitorovať telesné tekutiny, hladiny elektrolytov a acidobázická rovnováha. Ak príznaky predávkovania aj napriek konvenčnej liečbe pretrvávajú, odporúča sa hemoperfúzia.'


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: liečivá na funkčné gastrointestinálne poruchy, spazmoanalgetické kombinácie, ATC kód: A03DA02.

Mechanizmus účinku

Metamizolinhibuje syntézu prostaglandínov. Inhibuje cyklooxygenázu, syntézu tromboxanu v krvných doštičkách, agregáciu krvných doštičiek indukovanú kyselinou arachidónovou a syntézu prostaglandínu E1 a E2. Metamizol je rovnako účinný inhibítor syntézy prostaglandínov ako kyselina acetylsalicylová. Účinky metamizolu môžu byť periférne aj centrálne. Je známe, že metamizol pôsobí na centrum pre reguláciu telesnej teploty v hypotalame a tým znižuje zvýšenú telesnú teplotu.

Pitofenón patrí medzi muskulotropné spazmolytiká. Má preto priamy účinok na hladké svalstvo.


Farmakodynamické účinky

Algifen Neo je kombinovaný spazmoanalgetický liek, ktorý obsahuje metamizol (nenarkotické analgetikum zo skupiny pyrazolónov) a pitofenón (spazmolytikum). Jeho účinok zvyčajne nastupuje v priebehu 15 minút a trvá najmenej 4 hodiny.

Metamizol má výrazné analgetické, antipyretické a vo vysokých dávkach aj antiflogistické účinky. Pôsobí tiež mierne spazmolyticky. Analgetické pôsobenie a taktiež antiflogistický a spazmolytický účinok tohto lieku sa využívajú najmä v prípadoch, v ktorých je bolesť vyvolaná niektorým z týchto faktorov.

Pitofenón je spazmolytikum s priamym účinkom na hladké svalstvo.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Metamizol sa po perorálnom podaní neenzymaticky hydrolyzuje v tenkom čreve na aktívny metabolit 4‑metylaminoantipyrín (4‑MAA), ktorý sa po absorpcii metabolizuje v pečeni na sekundárny aktívny metabolit 4‑aminoantipyrín (4‑AA) a inaktívne metabolity: 4‑formylaminoantipyrín (4‑FAA) a 4‑acetylaminoantipyrín (4‑AcAA). Jedlo nemá významný vplyv na absorpciu 4‑MAA, preto sa metamizol môže podávať s jedlom aj bez jedla. Maximálne hladiny 4‑MAA v sére sa po perorálnom podaní dosiahnu počas 1 − 2 hodín.
Väzba aktívnych metabolitov na plazmatické bielkoviny je nízka (58 % u 4‑MAA a 48 % u 4‑AA). Distribučný objem 4‑MAA je približne 40 l.
Metabolity sa vylučujú najmä močom a pomerne rýchlo sa vylučujú hemodialýzou. Z vyššie uvedených metabolitov sú v moči v najväčšej miere zastúpené 4‑FAA a 4‑AcAA. 3 − 7 % dávky sa vylučuje vo forme 4‑MAA a 5 − 7 % dávky vo forme 4‑AA. Biologický eliminačný polčas je 2 − 3 hodiny pre 4-MAA a 4 − 5 hodín pre 4‑AA. Oba aktívne metabolity prechádzajú do materského mlieka, v ktorom dosahujú vyššie koncentrácie ako v sére.

Pitofenón sa dobre vstrebáva z GIT a ľahko preniká bunkovými membránami; prechádza hematoencefalickou aj placentárnou bariérou.
Pitofenón sa v organizme rozkladá najmä hydrolýzou v pečeni.
Metabolity sa vylučujú predovšetkým obličkami.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Sú známe údaje o akútnej toxicite metamizolu.
LD50 (potkany, p.o.) = 5 935 mg/kg, LD50 (myši, p.o.) = 5 369 mg/kg.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného
monohydrát sodnej soli sacharínu
dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného
aróma curacao 6/010690
propylénglykol
dihydrát dinátriumedetátu
oranžová žlť SY 75 %
čistená voda

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

24 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, chráňte pred svetlom a mrazom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Fľaštička z hnedého skla, modrá HDPE kvapkacia vložka, biely HDPE skrutkovací uzáver.

Veľkosť balenia: 10 ml, 25 ml, 50 ml.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305
747 70 Opava, Komárov
Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

73/0234/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 25. júla 2003
Dátum posledného predĺženia registrácie: 11. júna 2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

08/2018

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ALGIFEN NEO gto por 1x25 ml (fľ.skl.hnedá) Rp 2,51
ALGIFEN NEO gto por 1x50 ml (fľ.skl.hnedá) Rp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.