ABIRATERÓN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x500 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)

SPC
oré ešte odpovedá na hormonálnu liečbu, používa sa s liečbou znižujúcou hladinu testosterónu (androgén deprivačná liečba).

Keď budete užívať tento liek, lekár vám predpíše aj ďalší liek, ktorý sa volá prednizón alebo prednizolón. Je to preto, aby sa zmenšilo riziko vzniku vysokého krvného tlaku, priveľkého množstva vody v organizme (zadržiavanie tekutín) alebo zníženej hladiny chemického prvku nazývaného draslík v krvi.2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Abiraterón Sandoz

Neužívajte Abiraterón Sandoz
- ak ste alergický na abiraterón-acetát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v
časti 6).
- ak ste žena, hlavne ak ste tehotná. Abiraterón Sandoz je určený len na použitie u mužov.
- ak máte ťažké poškodenie pečene.
- v kombinácii s Ra-223 (ktorý sa používa na liečbu rakoviny prostaty).

Neužívajte tento liek, ak sa vás niečo z vyššie uvedeného týka. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

U pozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať tento liek:
- ak máte ťažkosti s pečeňou
- ak vám povedali, že máte vysoký krvný tlak, srdcové zlyhanie alebo nízku hladinu draslíka v krvi
(nízka hladina draslíka v krvi môže zvýšiť riziko porúch srdcového rytmu)
- ak máte iné ťažkosti so srdcom alebo krvnými cievami
- ak máte nepravidelnú alebo rýchlu srdcovú frekvenciu
- ak ste dýchavičný
- ak ste rýchlo pribrali
- ak vám opúchajú chodidlá, členky alebo nohy
- ak ste v minulosti užívali liečivo ketokonazol na rakovinu prostaty
- ohľadom potreby užívať tento liek s prednizónom alebo prednizolónom
- ohľadom možných účinkov na vaše kosti
- ak máte vysokú hladinu cukru v krvi.

Povedzte svojmu lekárovi, ak vám povedali, že máte akékoľvek poruchy srdca alebo cievne ochorenia, vrátane porúch srdcového rytmu (arytmia) alebo užívate lieky na tieto ochorenia.

Povedzte svojmu lekárovi, ak máte zožltnutie kože alebo očí, stmavnutie moču alebo závažnú žalúdočnú nevoľnosť alebo vracanie, pretože tieto môžu byť prejavmi alebo príznakmi problémov pečene. Zriedkavo sa môže vyskytnúť zlyhanie funkcie pečene (nazývané akútne zlyhanie pečene), ktoré môže viesť k úmrtiu.

Môže sa objaviť pokles počtu červených krviniek, zníženie sexuálnej túžby (libido), svalová slabosť a/alebo bolesť svalov.

Abiraterón Sandoz sa nesmie podávať spolu s Ra-223 kvôli možnému zvýšeniu rizika kostných zlomenín
alebo smrti.

Ak máte v pláne užívať Ra-223 po liečbe Abiraterónom Sandoz a prednizónom/prednizolónom, musíte čakať
5 dní pred začatím liečby s Ra-223.

Ak si nie ste istý, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať tento liek.

Krvné testy
Abiraterón Sandoz môže mať nepriaznivý účinok na pečeň, pričom možno nepocítite nijaké príznaky. Kým
budete užívať tento liek, lekár vám bude pravidelne kontrolovať krvný obraz, aby odhalil akýkoľvek prípadný vplyv na pečeň.

Deti a dospievajúci
Tento liek nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich. Ak dieťa alebo dospievajúci náhodne užije
Abiraterón Sandoz, ihneď choďte do nemocnice a zoberte so sebou písomnú informáciu pre používateľa, aby ste ju mohli ukázať lekárovi na pohotovosti.

Iné lieky a Abiraterón Sandoz
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako užijete akýkoľvek liek.

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to dôležité, pretože abiraterón môže zvyšovať účinky niektorých liekov, vrátane liekov na srdce, sedatív, niektorých liekov na diabetes, rastlinných liekov (napr. ľubovník bodkovaný) a iných. Váš lekár môže zmeniť dávku týchto liekov. Niektoré lieky tiež môžu zvyšovať alebo

znižovať účinky abiraterónu. Môže to viesť k vedľajším účinkom alebo spôsobiť, že abiraterón nebude
fungovať ako by mal.

Androgén deprivačná liečba môže zvýšiť riziko porúch srdcového rytmu. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate lieky
- používané na liečbu porúch srdcového rytmu (napr. chinidín, prokaínamid, amiodarón a sotalol);
- o ktorých je známe, že zvyšujú riziko porúch srdcového rytmu [napr. metadón (užívaný na úľavu od bolesti a ako súčasť odvykacej liečby), moxifloxacín (antibiotikum), antipsychotiká (užívané na
liečbu závažných duševných porúch)].

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z týchto liekov.

Abiraterón Sandoz a jedlo
- Tento liek sa nesmie užívať spolu s jedlom (pozri časť 3, „Užívanie tohto lieku“).
- Užívanie Abiraterónu Sandoz spolu s jedlom môže vyvolávať vedľajšie účinky.

Tehotenstvo a dojčenie
Abiraterón Sandoz sa u žien nepoužíva.
- Tento liek môže uškodiť nenarodenému dieťaťu, ak ho užijú ženy, ktoré sú tehotné.
- Ak pohlavne žijete so ženou, ktorá môže otehotnieť, používajte kondóm a ďalšiu účinnú metódu na zabránenie otehotnenia.
- Ak pohlavne žijete s tehotnou ženou, používajte kondóm, aby ste chránili nenarodené dieťa.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie je pravdepodobné, že by tento liek mal vplyv na schopnosť viesť vozidlá a používať nejaké nástroje či obsluhovať stroje.

Abiraterón Sandoz obsahuje laktózu a sodík
- Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto
lieku.
- Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka3. Ako užívať Abiraterón Sandoz

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Koľko lieku treba užiť
Odporúčaná dávka je 1 000 mg (jedna tableta) raz denne.

Užívanie tohto lieku
- Tento liek užívajte cez ústa (perorálne použitie).
- Neužívajte Abiraterón Sandoz spolu s jedlom.
- Užite Abiraterón Sandoz minimálne jednu hodinu pred jedlom alebo minimálne dve hodiny po jedle (pozri časť 2, „ Abiraterón Sandoz a jedlo“).
- Tablety zapite vodou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnké dávky.
- Abiraterón Sandoz sa užíva spolu s liekom, ktorý sa volá prednizón alebo prednizolón. Prednizón alebo prednizolón užívajte presne tak, ako vám povedal lekár.
- Musíte užívať prednizón alebo prednizolón každý deň, kým užívate Abiraterón Sandoz.

- Množstvo prednizónu alebo prednizolónu, ktoré užívate, môže byť potrebné zmeniť v prípade naliehavého zdravotného stavu. Lekár vám oznámi, ak bude potrebné zmeniť množstvo prednizónu alebo prednizolónu, ktorý užívate. Neprestávajte užívať prednizón alebo prednizolón, pokiaľ vám tak nepovie váš lekár.

Lekár vám môže predpísať aj iné lieky, kým užívate Abiraterón Sandoz a prednizón alebo prednizolón.

Ak užijete viac Abiraterónu Sandoz, ako máte
Ak užijete viac, ako máte, ihneď sa poraďte s lekárom alebo choďte do nemocnice.

Ak zabudnete užiť Abiraterón Sandoz
- Ak zabudnete užiť Abiraterón Sandoz alebo prednizón či prednizolón, nasledujúci deň si vezmite
bežnú dávku.
- Ak zabudnete užiť Abiraterón Sandoz alebo prednizón či prednizolón viac ráz po sebe, bezodkladne sa poraďte s lekárom.

Ak prestanete užívať Abiraterón Sandoz
Neprestávajte užívať Abiraterón Sandoz alebo prednizón či prednizolón, ak vám tak nepovedal váš lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnej sestry.4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte užívať Abiraterón Sandoz a ihneď vyhľadajte lekára, ak si všimnete niektorý z nasledujúcich príznakov:
- Svalová slabosť, zášklby svalov alebo búšenie srdca (palpitácie). Môžu to byť známky toho, že máte
nízku hladinu draslíka v krvi.

Medzi ďalšie vedľajšie účinky patrí:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
Tekutina v nohách alebo chodidlách, nízka hladina draslíka v krvi, zvýšené hodnoty testov funkcie pečene, vysoký krvný tlak, infekcia močových ciest, hnačka.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
Vysoká hladina tukov v krvi, bolesť v hrudníku, nepravidelný srdcový rytmus (atriálna fibrilácia), zlyhanie srdca, rýchly pulz, závažné infekcie nazývané sepsa, zlomeniny kostí, porucha trávenia, krv v moči, vyrážka. Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
Ťažkosti s nadobličkami (súvisiace s ťažkosťami so soľou a vodou), abnormálny srdcový rytmus (arytmia), svalová slabosť a/alebo bolesť svalov.
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): Podráždenie pľúc (nazývané tiež alergická alveolitída).
Zlyhanie funkcie pečene (tiež nazývané akútne zlyhanie pečene)
Neznáme (z dostupných údajov):
Infarkt, zmeny na EKG – elektrokardiograme (predĺženie QT intervalu), závažné alergické reakcie so sťaženým dýchaním, opuchnutím tváre, pier, jazyka alebo hrdla, alebo svrbivou vyrážkou.'

U mužov, ktorí sa liečia na karcinóm prostaty, sa môže vyskytnúť úbytok kostnej hmoty. Abiraterón Sandoz v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom môže zvýšiť úbytok kostnej hmoty.


Hl á senie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete
prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať Abiraterón Sandoz

- Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
- Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na štítku fľaše po EXP.
- Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
- Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
- Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Abiraterón Sandoz obsahuje
- Liečivo je abiraterón-acetát. Jedna tableta obsahuje 1000 mg abiraterón-acetátu.
- Ďalšie zložky sú :
Tableta: sodná soľ kroskarmelózy (E468), laurylsíran sodný, povidón (E1201), mikrokryštalická celulóza (E460), monohydrát laktózy, koloidný bezvodý oxid kremičitý (E551), stearát horečnatý
(E470b) a (pozri 2. časť „ Abiraterón Sandoz obsahuje laktózu a sodík“).
 Fil mová vrst va  : polyvinylalkohol (E1203), oxid titaničitý (E171), makrogol 3350 (E1521), mastenec (E553b),

Ako vyzerá Abiraterón Sandoz a obsah balenia
- Tablety Abiraterón Sandoz filmom obalené tablety sú biele až takmer biele oválne tablety, s deliacou
ryhou na jednej strane a plochou na druhej strane s rozmermi 23,1 mm x 11,1 mm.
- Tablety sú dostupné v baleniach :
- Hliníkové-OPA/Alu/PVC blistre obsahujú 28, 30, 56, multibalenie po 60 (2 balíčky po 30), 84 (3 balíčky po 28) alebo 90 (3 balíčky po 30) tabliet.
- Hliníkové-OPA/Alu/PVC perforované blistre s jednotlivými dávkami obsahujúce 28x1, 30x1, 56x1,
multibalenie po 60 (2 balíčky po 30x1), 84 (3 balíčky po 28x1) alebo 90 (3 balíčky po 30x1) tabliet.

- Fľaše z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) s polypropylénovým (PP) skrutkovacím uzáverom s
detskou poistkou.
- Fľaše z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) s polypropylénovým (PP) skrutkovacím uzáverom s
nádobou absorbujúcou kyslík, s detskou poistkou. Neprehĺtajte vysúšadlo. Fľaše s obsahom 30 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

 Dr ži t eľ rozhodnuti a o r egi str áci i :
Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova Ulica 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko

 V ýr obca:
Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol, Cyprus
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ľubľana, Slovinsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Holandsko: Abirateron Sandoz 1000 mg, filmomhulde tabletten
Rakúsko: Abirateron Sandoz 1000 mg – Filmtabletten
Česká republika: Abiraterone Sandoz
Nemecko: Abirateron HEXAL 1000 mg Filmtabletten
Dánsko: Abirateron Sandoz
Estónsko: Abiraterone Sandoz
Španielsko: Abiraterona 1000 mg comprimdos recubiertos con película Fínsko: Abirateron Sandoz 1000 mg kalvopäällysteinen tabletti Francúzsko: ABIRATERONE SANDOZ 1000 mg, comprimé pelliculé
Grécko: Abiraterone/Sandoz επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 1000 mg
Chorvátsko: Abirateron Sandoz 1000 mg filmom obložene tablete
Maďarsko: Abiraterone Sandoz 1000 mg filmtabletta
Taliansko Abiraterone Sandoz GmbH
Litva: Abiraterone Sandoz 1000 mg plėvele dengtos tabletės Lotyšsko: Abiraterone Sandoz 1000 mg apvalkotās tabletes Nórsko: Abirateron Sandoz
Poľsko: Abiraterone Sandoz
Portugalsko: Abiraterona Sandoz
Švédsko: Abirateron Sandoz
Slovenská republika: Abiraterón Sandoz 1000 mg filmom obalené tablety
Veľká Británia: Abiraterone Sandoz 1000 mg film-coated tabletsTáto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júni 2021.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ABIRATERÓN SANDOZ 1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x1000 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1000 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp 0,00
ABIRATERÓN SANDOZ 1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x1000 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60(2x30)x1000 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-multibal.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84(3x28)x1000 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-multibal.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90(3x30)x1000 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-multibal.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x1x1000 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.dáv.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1x1000 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.dáv.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x1x1000 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.dáv.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x1(2x30x1)x1000 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-multibal.jednotliv.dáv.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84x1(3x28x1)x1000 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-multibal.jednotliv.dáv.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x1(3x30x1)x1000 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-multibal.jednotliv.dáv.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1000 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 1000 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1000 mg (fľ.HDPE+nád.abs.kys.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x250 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x1x250 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.dáv.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x250 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x1x250 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x250 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x500 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84x500 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 112x500 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x1x500 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotli.dáv.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x1x500 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotli.dáv.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84x1x500 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotli.dáv.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 112x1x500 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotli.dáv.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) Rp 0,00
ABIRATERÓN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 112x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x1x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x1x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84x1x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 112x1x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv.dáv.) Rp n/a
ABIRATERÓN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x500 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.