FLIXONASE NASAL DROPS int nas 28(4x7)x400 µg (obal PE jednodávkový)

SPC
e Nasal Drops a na čo sa používa

Flixonase Nasal Drops patrí do skupiny liekov nazývaných kortikosteroidy. Flixonase Nasal Drops zmierňuje zápal v nose. Flixonase Nasal Drops sa používa na liečbu príznakov, ktoré zahŕňajú:
- opuch a podráždenie v nose,
- upchatý nos alebo výtok z nosa,
- kýchanie a svrbenie v nose.

Flixonase Nasal Drops sa používa na liečbu:
- malých výrastkov vo vnútri nosa (polypov),
- príznakov spojených s nepriechodnosťou nosa.


2. Skôr ako použijete Flixonase Nasal Drops

Nepoužívajte Flixonase Nasal Drops
- keď ste alergický (precitlivený) na flutikazónpropionát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Flixonase Nasal Drops (sú uvedené v časti 6).

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Flixonase Nasal Drops
Vášho lekára musíte informovať pred tým, než použijete Flixonase Nasal Drops:
- ak máte infekciu v nose,
- ak Vám lekár niekedy povedal, že máte nedostatočnú činnosť nadobličiek (Addisonova choroba),
- ak užívate liečivo nazývané ritonavir.
è Ak si myslíte, že sa Vás to môže týkať, poraďte sa so svojím lekárom.

Iné lieky a Flixonase Nasal Drops
Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate ešte iné lieky, ak ste nejaké lieky užívali v poslednom čase, alebo ak začnete užívať nové lieky. Týka sa to aj liekov, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu.

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať spôsob, akým Flixonase Nasal Drops účinkuje, alebo môžu zvýšiť pravdepodobnosť, že sa u Vás vyskytnú vedľajšie účinky. Tieto lieky zahŕňajú:
- ritonavir (používa sa na liečbu HIV),
- ketokonazol (používa sa na liečbu plesňových infekcií),
- steroidy podávané dlhodobo buď vo forme injekcií, alebo užívané cez ústa.
è Ak užívate niektorý z uvedených liekov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná, alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, nepoužívajte Flixonase Nasal Drops bez toho, že by ste sa o tom poradili so svojím lekárom. Váš lekár zváži, aký prínos má liečba s Flixonase Nasal Drops počas tehotenstva pre Vás oproti riziku pre Vaše dieťa.

Nie je známe, či zložky obsiahnuté vo Flixonase Nasal Drops môžu prejsť do materského mlieka. Ak dojčíte, musíte sa poradiť so svojím lekárom pred tým, než použijete Flixonase Nasal Drops.


3. Ako používať Flixonase Nasal Drops

Vždy používajte Flixonase Nasal Drops presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Aké množstvo lieku sa používa
Nosová instilácia sa dodáva ako pás jednodávkových obalov (400 mg ‑ mikrogramov). Každý jednodávkový obal je určený iba na jednorazové použitie.

Dospelí a dospievajúci vo veku od 16 rokov a starší
- Zvyčajná dávka je jeden jednodávkový obal (400 mg - mikrogramov) jedenkrát alebo dvakrát denne.
- Dávku rozdeľte rovnomerne do oboch nosových dierok.
V časti 7 si pozrite podrobný návod na to „Ako si aplikovať nosovú instiláciu“.

Keď sa Vám príznaky zlepšia, Váš lekár Vás môže požiadať, aby ste používali nižšiu dávku.

è Ak sa Vám príznaky zhoršia alebo sa po niekoľkých týždňoch nezlepšia, obráťte sa na svojho lekára.

Flixonase Nasal Drops nesmú používať deti a dospievajúci mladší ako 16 rokov.

Ako sa liek používa

Vždy používajte Flixonase Nasal Drops presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Neprekračujte odporúčanú dávku. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Flixonase Nasal Drops sa môže používať iba do nosa, je potrebné vyhnúť sa kontaktu s očami.

Váš lekár bude pravidelne kontrolovať Váš zdravotný stav.

è Starostlivo dodržujte podrobný návod na použitie uvedený v časti 7.

Ak zabudnete použiť Flixonase Nasal Drops
Neužívajte dávku navyše, aby ste nahradili vynechanú dávku. Stačí, ak Vašu ďalšiu dávku použijete v obvyklom čase.

Ak použijete príliš veľké množstvo Flixonase Nasal Drops
Ak použijete príliš veľké množstvo Flixonase Nasal Drops, obráťte sa o radu na svojho lekára alebo lekárnika. Ak je to možné, ukážte mu balenie Flixonase Nasal Drops.

Neprestávajte používať Flixonase Nasal Drops bez odporúčania lekára
Môže trvať niekoľko týždňov, kým Flixonase Nasal Drops začne úplne účinkovať a je dôležité, aby ste Flixonase Nasal Drops používali pravidelne.

Flixonase Nasal Drops používajte tak dlho, ako Vám odporučil Váš lekár. Neprestávajte ho používať, pokiaľ Vám to Váš lekár neodporučí.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Flixonase Nasal Drops môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor
Alergické reakcie: u ľudí, ktorí používajú Flixonase Nasal Drops, sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Medzi ich prejavy patria:
- kožná vyrážka (žihľavka) alebo začervenanie pokožky,
- opuch v oblasti tváre, úst alebo jazyka, ktorý môže spôsobovať ťažkosti s prehĺtaním,
- silná dýchavičnosť (sipot), kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním,
- náhly pocit slabosti alebo závratov (môžu viesť ku kolapsu alebo k strate vedomia).
è Ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z uvedených príznakov, bezodkladne sa obráťte na lekára. Prestaňte používať Flixonase Nasal Drops.

Veľmi časté vedľajšie účinky
Môžu sa vyskytnúť u viac než 1 z 10 ľudí:
- krvácanie z nosa.

Časté vedľajšie účinky
Môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 ľudí:
- vysušenie alebo podráždenie nosovej sliznice alebo sliznice hrdla ‑ taktiež môžete spozorovať prúžky krvi vo vysmrkanom hliene.

Ak sa u Vás prejavia vedľajšie účinky
è Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa ktorýkoľvek z uvedených vedľajších účinkov stane závažným alebo problémovým, alebo ak spozorujete nejaké vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
Môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 ľudí:
- alergické reakcie.
- zákal očnej šošovky (katarakta), zvýšený tlak v oku, ktorý spôsobuje problémy so zrakom (glaukóm). Tieto očné problémy sa vyskytli u ľudí, ktorý Flixonase Nasal Drops používali dlhodobo.
- dierky (perforácie) v nosovej priehradke, ktorá oddeľuje nosové dierky.
è Ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, čo najskôr to oznámte svojmu lekárovi.


5. Ako uchovávať flixonase nasal drops

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 30 °C.
Neuchovávajte v mrazničke.
Chráňte pred svetlom.
Flixonase Nasal Drops uchovávajte vo fóliovom balení a v škatuľke nastojato.

Nepoužívajte Flixonase Nasal Drops po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Ak máte nepotrebnú nosovú instiláciu Flixonase Nasal Drops, nelikvidujte ju odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Flixonase Nasal Drops obsahuje

- Liečivo je flutikazónpropionát.
- Ďalšie zložky sú polysorbát 20, sorbitánlaurát, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného,
hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný, voda na injekciu.
Ako vyzerá Flixonase Nasal Drops a obsah balenia

Flixonase Nasal Drops je balený v pásoch po 7 polyetylénových jednodávkových obalov.
Každý jednodávkový obal obsahuje jednu 400 mikrogramovú dávku flutikazónpropionátu.
Veľkosť balenia: 4 x 7 jednodávkových obalov

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o
Bratislava
Slovenská republika

Výrobca:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznaň
Poľsko'

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 2 48 26 11 11
recepcia.sk@gsk.com


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2012.

 
7. Podrobný návod na použitie

Ako vyzerá jednodávkový obal


Top tab - vrchnáčik
Bottom tab - spodná časť

Použitie Flixonase Nasal Drops

1. Otvorte fóliové balenie odtrhnutím jednej strany. Balenie otvorte až tesne pred podaním lieku.
2. Vyberte pás s jednodávkovými obalmi z fólie a oddeľte jeden jednodávkový obal (obrázok a).
3. Zvyšné jednodávkové obaly vložte späť do fóliového balenia a balenie vložte späť do škatuľky.
4. Niekoľkokrát poklepkajte na jednodávkový obal a niekoľkokrát ním potraste. Obsah jednodávkového obalu sa pred použitím musí dôkladne zmiešať.
5. Potom jednodávkový obal potraste smerom nadol, aby sa zaistilo, že v jej hrdle nezostala žiadna tekutina.
6. Pevne uchopte spodnú časť jednodávkového obalu. Jednodávkový obal otvorte otočením a zložením vrchnáčika (obrázok b).
Obrázok a Obrázok b
Ako si aplikovať nosovú instiláciu

Pred aplikáciou nosovej instilácie si musíte vybrať jednu z polôh zobrazených na nasledujúcich obrázkoch. Hoci tieto polohy nemusia byť jednoduché, zaistia, že sa nosová instilácia dostane na potrebné miesto.

1. Jemným vysmrkaním si vyčistite nos.
2. Postojačky sa predkloňte (poloha 1).
3. Ak to nedokážete, kľaknite si a potom sa predkloňte (poloha 2).
4. Vložte si otvorený jednodávkový obal do jednej nosovej dierky a jemne ho stlačte.
5. Stláčajte ho dovtedy, pokým sa boky jednodávkového obalu nedotknú. To bude znamenať, že ste si podali približne polovicu dávky (asi 6 kvapiek).
6. Zopakujte tento krok pri podaní zvyšku dávky do druhej nosovej dierky.
7. Po podaní nosovej instilácie ponechajte hlavu sklonenú ešte aspoň jednu minútu.

Ak sú tieto polohy pre Vás ťažké, môžete si ľahnúť na posteľ a zakloniť si hlavu cez jej okraj (poloha 3)

Po aplikácii nosovej instilácie otočte hlavu nabok na posteli a ponechajte ju tak ešte aspoň jednu minútu.Poloha 1
Poloha 2


Poloha 3Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.