Nové liečivo na trhu SR, registrácie 01-06/2023

Vyepti 100 mg koncentrát na infúzny roztok
reg. č. EU/1/21/1599/ 
liečivo: Eptinezumab  
terapeutická skupina: Antimigrenikum 
terapeutická indikácia: Profylaxia migrény dospelým, ktorí majú migrénu minimálne 4 dni počas jedného mesiaca.

Saphnelo 300 mg koncentrát na infúzny roztok
reg. č. EU/1/21/1623/
liečivo: Anifrolumab 
terapeutická skupina: Imunopreparát  
terapeutická indikácia: Liečba dospelým pacientom so stredne závažným až závažným aktívnym systémovým lupus erythematosus (SLE) pozitívnym na autoprotilátky, aj napriek štandardnej liečbe.

Ngenla 60 mg injekčný roztok v naplnenom pere
reg. č. EU/1/21/1617/ 
liečivo: Somatrogon 
terapeutická skupina: Imunopreparát 
terapeutická indikácia: Liečba detí a dospievajúcich od 3 rokov s poruchou rastu zapríčinenou nedostatočnou sekréciou rastového hormónu.

Lonapegsomatropin Ascendis Pharma prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v náplni
reg. č. EU/1/21/1607/
liečivo: Lonapegsomatropin  
terapeutická skupina: Hormón  
terapeutická indikácia: Porucha rastu u detí a dospievajúcich vo veku od 3 rokov do 18 rokov z dôvodu nedostatočnej endogénnej sekrécie rastového hormónu (nedostatok rastového hormónu [GHD]).

Tepmetko 225 mg filmom obalené tablety
reg. č.EU/1/21/1596/
liečivo: Tepotinib  
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia:Liek je indikovaný ako monoterapia na liečbu dospelých pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) s mutáciami vedúcimi ku skippingu exónu 14 génu pre faktor mezenchymálno-epiteliálneho prechodu (METex14, mesenchymal-epithelial transition factor gene exon 14), ktorí vyžadujú systémovú liečbu po predchádzajúcej liečbe imunoterapiou a/alebo chemoterapiou na báze platiny. 

Oxbryta 500 mg filmom obalené tablety
reg. č. EU/1/21/1622/ 
liečivo: Voxelotor 
terapeutická skupina: Variá  
terapeutická indikácia: Liečba hemolytickej anémie v dôsledku kosáčikovitej anémie (sickle cell disease, SCD) dospelým a pediatrickým pacientom vo veku 12 rokov a starším vo forme monoterapie alebo v kombinácii s hydroxykarbamidom.

Kerendia 20 mg filmom obalené tablety
reg. č. EU/1/21/1616/
liečivo: Finerenón 
terapeutická skupina: Diuterikum  
terapeutická indikácia: Liečba chronickej choroby obličiek (3. a 4. štádium s albuminúriou) spojenej s diabetes mellitus 2. typu u dospelých pacientov.

Evusheld 150 mg + 150 mg injekčný roztok
reg. č. EU/1/22/1651/
liečivo: Tixagevimab a Cilgavimab 
terapeutická skupina: Imunopreparát  
terapeutická indikácia: Dospelým a dospievajúcim vo veku od 12 rokov s telesnou hmotnosťou minimálne 40 kg na pre-expozičnú profylaxiu ochorenia COVID-19.

Dimethyl fumarate Mylan
reg. č. EU/1/22/1634/
liečivo: Dimetylfumarát 
terapeutická skupina: Imunopreparát  
terapeutická indikácia: Dimethyl fumarate Mylan je indikovaný na liečbu dospelých a pediatrických pacientov vo veku od 13 rokov, ktorí majú relaps-remitujúcu roztrúsenú sklerózu (relapsing remitting sclerosis/sclerosis multiplex, RRSM).

Rayvow filmom obalené tablety 
reg. č. EU/1/21/1587/
liečivo: Lasmiditan 
terapeutická skupina: Analgetikum, antipiretikum 
terapeutická indikácia: Akútna liečba bolesti hlavy pri záchvatoch migrény s aurou alebo bez aury u dospelých.

Mounjaro injekčný roztok v naplnenom pere
reg. č.EU/1/22/1685/ 
liečivo: Tirzepatid 
terapeutická skupina: Antidiabetikum
terapeutická indikácia: Mounjaro je indikované na liečbu dospelých s nedostatočne kontrolovaným diabetes mellitus 2. typu.

Aklief crm
reg. č.46/0152/22-S 
liečivo: Trifarotén 
terapeutická skupina: Dermatologikum  
terapeutická indikácia: Akné.

Beyfortus 100 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
reg. č.EU/1/22/1689/ 
liečivo: Nirsevimab 
terapeutická skupina: Imunopreparát
terapeutická indikácia: Beyfortus je indikovaný novorodencom a dojčatám na prevenciu ochorenia dolných dýchacích ciest vyvolaného respiračným syncyciálnym vírusom (RSV) počas ich prvej sezóny RSV.

Scemblix 40 mg filmom obalené tablety
reg. č. EU/1/22/1670/ 
liečivo: Asciminib  
terapeutická skupina: Cytostatikum   
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou s pozitívnym chromozómom Philadelphia v chronickej fáze (Ph+ CML-CP) po predchádzajúcej liečbe dvoma alebo viacerými inhibítormi tyrozínkinázy.

Sunlenca 464 mg injekčný roztok
reg. č. EU/1/22/1671/ 
liečivo: Lenakapavir 
terapeutická skupina: Chemoterapeutikum 
terapeutická indikácia: Liečba dospelých s mnohopočetnou liekovou rezistenciou voči infekcii HIV-1.

Tabrecta filmom obalené tablety
reg. č. EU/1/22/1650/
liečivo: Kapmatinib  
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia:Tabrecta ako monoterapia je indikovaná na liečbu dospelých pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc (non-small cell lung cancer, NSCLC) so zmenami génu faktora mesenchýmovo-epitelovej tranzície vedúcimi k vynechaniu exónu 14 (METex14), ktorí vyžadujú systémovú liečbu po predchádzajúcej liečbe imunoterapiou a/alebo chemoterapiou na báze platiny.

Tecvayli injekčný roztok
reg. č. EU/1/22/1675/
liečivo: Teklistamab
terapeutická skupina: zatiaľ nepridelená  
terapeutická indikácia: Liek je indikovaný ako monoterapia na liečbu dospelých pacientov s relabujúcim alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom.

Tezspire 210 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
reg. č. EU/1/22/1677/
liečivo: Tezepelumab 
terapeutická skupina: Antiasmatikum  
terapeutická indikácia: Tezspire je indikovaný ako prídavná udržiavacia liečba dospelým a dospievajúcim vo veku od 12 rokov s ťažkou astmou.

Pyrukynd 50 mg filmom obalené tablety
reg. č. EU/1/22/1662/
liečivo: Mitapivát  
terapeutická skupina: Vária  
terapeutická indikácia: Pyrukynd je indikovaný dospelým pacientom na liečbu deficitu pyruvátkinázy (PK deficiency.

Padcev 30 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok
reg. č. EU/1/21/1615/
liečivo: Enfortumab-vedotín   
terapeutická skupina: Cytostatikum 
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov s lokálne pokročilým alebo metastatickým uroteliálnym karcinómom.

Qdenga prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok  
reg. č. EU/1/22/1699/
liečivo: Vírusový sérotyp dengue   
terapeutická skupina: Imunopreparát   
terapeutická indikácia:Vakcína proti horúčke dengue.

Quviviq filmom obalené tablety 
reg. č. EU/1/22/1638/ 
liečivo: Daridorexant  
terapeutická skupina: zatiaľ nepridelená   
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov s insomniou, ktorá sa vyznačuje symptómami prítomnými počas najmenej 3 mesiacov a výrazným vplyvom na fungovanie počas dňa.

Amvuttra 25 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
reg. č. EU/1/22/1681/ 
liečivo: Vutrisíran  
terapeutická skupina: Vária  
terapeutická indikácia: Liečba dedičnej formy transtyretínovej amyloidózy (hereditary transthyretin-mediated amyloidosis, hATTR amyloidosis) u dospelých pacientov s polyneuropatiou 1. alebo 2. stupňa.

Kimmtrak 100 mikrogramov/0,5 ml koncentrát na infúzny roztok
reg. č. EU/1/22/1630/ 
liečivo: Tebentafusp   
terapeutická skupina: Cytostatikum    
terapeutická indikácia: KIMMTRAK sa má podávať pod vedením a dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s používaním protinádorových látok a ktorý je schopný liečiť syndróm uvoľňovania cytokínov v prostredí, v ktorom je okamžite k dispozícii kompletné resuscitačné zariadenie. Hospitalizácia sa odporúča aspoň pri prvých troch infúziách KIMMTRAKU.

Breyanzi dis inf 1-4x4,6 ml
reg. č. EU/1/22/1631/
liečivo: Lizokabtagén-maraleucel + T-bunky 
terapeutická skupina: Antineoplastické látky, ktoré sa používajú v chemoterapii na usmrtenie niektorých typov rakovinových buniek terapeutická indikácia: Liek Breyanzi je indikovaný dospelým pacientom na liečbu recidivujúceho alebo refraktérneho difúzneho veľkobunkového lymfómu z B-buniek (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL),primárneho mediastinálneho veľkobunkového lymfómu z B-buniek (primary mediastinal large B-cell lymphoma, PMBCL) a folikulového lymfómu stupňa 3B (follicular lymphoma grade 3B, FL3B), po dvoch alebo viacerých líniách systémovej liečby.

Kapruvia 50 injekčný roztok
reg. č. EU/1/22/1643/ 
liečivo: Difelikefalín 
terapeutická skupina: Vária   
terapeutická indikácia: Liečba stredne závažného až závažného pruritu spojeného s chronickým ochorením obličiek u dospelých pacientov na hemodialýze.

Vydura 75 mg perorálny lyofilizát
reg. č. EU/1/22/1645/ 
liečivo: Rimegepant 
terapeutická skupina: Antimigrenikum   
terapeutická indikácia: Akútna liečba migrény s aurou alebo bez nej u dospelých; preventívna liečba epizodickej migrény u dospelých, ktorí majú najmenej 4 záchvaty migrény za mesiac.

Uplizna 100 mg koncentrát na infúzny roztok 
reg. č. EU/1/21/1602/
liečivo: Inebilizumab 
terapeutická skupina: Imunopreparát   
terapeutická indikácia: Uplizna je indikovaná ako monoterapia na liečbu dospelých pacientov so spektrom ochorení neuromyelitis optica (neuromyelitis optica spectrum disorders, NMOSD), ktorí sú séropozitívni na imunoglobulín G proti akvaporínu-4 (AQP4-IgG).

Nexviadyme 100 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok
reg. č.EU/1/21/1579/ 
liečivo: Avalglukozidáza alfa 
terapeutická skupina: zatiaľ nepridelená   
terapeutická indikácia: Nexviadyme je indikovaný na dlhodobú enzýmovú substitučnú liečbu u pacientov s Pompeho chorobou (deficit kyslej α-glukozidázy).

Sotyktu 6 mg filmom obalené tablety
reg. č. EU/1/23/1718/
liečivo: Deukravacitinib  
terapeutická skupina: Imunopreparát   
terapeutická indikácia: Liečba stredne ťažkej až ťažkej ložiskovej psoriázy, ktorí sú vhodní na systémovú liečbu.

Xenpozyme 20 mg prášok na infúzny koncentrát
reg. č. EU/1/22/1659/
liečivo: Olipudáza alfa 
terapeutická skupina:    
terapeutická indikácia: Xenpozyme je indikovaný pediatrickým a dospelým pacientom ako enzýmová substitučná terapia na liečbu prejavov deficitu kyslej sfingomyelinázy (Acid Sphingomyelinase Deficiency, ASMD) s typom A/B alebo typom B, ktorá nepostihuje centrálny nervový systém (CNS).

Livtencity 200 mg filmom obalené tablety 
reg. č.EU/1/22/1672/ 
liečivo: Maribavir 
terapeutická skupina: Chemoterapeutikum   
terapeutická indikácia: LIVTENCITY je určený na liečbu cytomegalovírusovej (CMV) infekcie a/alebo choroby, ktorá je refraktérna (s rezistenciou alebo bez nej) voči jednej alebo viacerým predchádzajúcim liečbam vrátane gancikloviru, valgancikloviru, cidofoviru alebo foskarnetu u dospelých pacientov, ktorí podstúpili transplantáciu hematopoetických kmeňových buniek (HSCT) alebo solídnych orgánov (SOT).

Carvykti
reg. č.EU/1/22/1648/ 
liečivo: Ciltakabtagén-autoleucel 
terapeutická skupina: Cytostatikum    
terapeutická indikácia: Liek je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s relabujúcim alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom, ktorí dostali najmenej tri predchádzajúce terapie vrátane 3 imunomodulátora, proteazómového inhibítora a protilátky proti CD38 a preukázali progresiu ochorenia počas poslednej terapie.

Lunsumio koncentrát na infúzny roztok
reg. č. EU/1/22/1649/ 
liečivo: Mosunetuzumab  
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia: Lunsumio v monoterapii je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s relabujúcim alebo refraktérnym folikulovým lymfómom (FL), ktorí dostali aspoň dve predchádzajúce systémové liečby.

Yselty filmom obalené tablety
reg. č. EU/1/21/1606/
liečivo: Linzagolix 
terapeutická skupina: Hormón  
terapeutická indikácia: Liek Yselty je indikovaný na liečbu stredne závažných až závažných príznakov myómov maternice u dospelých žien v reprodukčnom veku.

Zokinvy 75 mg tvrdé kapsuly
reg. č. EU/1/22/1660/
liečivo: Lonafarnib  
terapeutická skupina: Vária    
terapeutická indikácia: Liek Zokinvy je indikovaný na liečbu pacientov vo veku od 12 mesiacov s geneticky potvrdenou  diagnózou Hutchinsonovho-Gilfordovho syndrómu progérie alebo s progeroidnou laminopatiou s chybným spracovaním spojenou buď s heterozygotnou mutáciou LMNA s hromadením proteínu podobného progerínu alebo s homozygotnou alebo zloženou heterozygotnou mutáciou ZMPSTE24.

Upstaza
reg. č. EU/1/22/1653/
liečivo: Eladokagen-exuparvovek 
terapeutická skupina: zatiaľ nepridelená   
terapeutická indikácia: Upstaza je indikovaná na liečbu pacientov vo veku 18 mesiacov a starších s klinickou, molekulárnou a geneticky potvrdenou diagnózou deficiencie dekarboxylázy aromatických L-aminokyselín (AADC) so závažným fenotypom.

Pombiliti 105 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok
reg. č. EU/1/22/1714/ 
liečivo: Cipaglukozidáza alfa 
terapeutická skupina: Varia I   
terapeutická indikácia: Pombiliti (cipaglukozidáza alfa) je dlhodobá enzýmová substitučná liečba používaná v kombinácii s miglustatom ako enzýmovým stabilizátorom na liečbu dospelých s neskorou formou Pompeho choroby (deficiencia kyslej α-glukozidázy [GAA]).

Enjaymo 50 mg/ml infúzny roztok
reg. č. EU/1/22/1687/ 
liečivo: Sutimlimab 
terapeutická skupina: Imunopreparát  
terapeutická indikácia: Enjaymo je indikované dospelým pacientom na liečbu hemolytickej anémie s chorobou chladových aglutinínov (cold agglutinin disease, CAD).

Vyvgart 20 mg/ml koncentrát na infúzny roztok
reg. č. EU/1/22/1674/
liečivo: Efgartigimod alfa 
terapeutická skupina: Imunopreparát   
terapeutická indikácia: Vyvgart je indikovaný ako doplnok k štandardnej terapii na liečbu dospelých pacientov s generalizovanou myasténiou gravis (gMG), ktorí sú pozitívni na protilátky proti acetylcholínovému receptoru (AChR).

Vabysmo 120 mg/ml injekčný roztok
reg. č. EU/1/22/1683/
liečivo: Faricimab  
terapeutická skupina: Oftalmologikum   
terapeutická indikácia: Vabysmo je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s: neovaskulárnou (vlhkou) formou vekom podmienenej degenerácie makuly (nVPDM); poškodením zraku v dôsledku diabetického makulárneho edému (DME).

Nulibry 9,5 mg prášok na injekčný roztok
reg. č. EU/1/22/1684/ 
liečivo: Fozdenopterín 
terapeutická skupina: Varia   
terapeutická indikácia: Liečba pacientov s deficitom molybdénového kofaktora (molybdenum cofactor deficiency, MoCD) typu A.

Opdualag 240 mg/80 mg infúzny koncentrát
reg. č. EU/1/22/1679/
liečivo: Nivolumab a relatlimab  
terapeutická skupina: Cytostatikum   
terapeutická indikácia: Opdualag je indikovaný dospelým a dospievajúcim vo veku 12 rokov a starším s expresiou PD-L1 v nádorových bunkách < 1 % na liečbu prvej línie pokročilého (neresekovateľného alebo metastatického) melanómu.

Lupkynis 7,9 mg mäkké kapsuly
reg. č. EU/1/22/1678/
liečivo: Voklosporín 
terapeutická skupina: Imunopreparát    
terapeutická indikácia: Lupkynis v kombinácii s mofetil-mykofenolátom je indikovaný dospelým pacientom na liečbu aktívnej lupusovej nefritídy (LN) triedy III, IV alebo V (vrátane zmiešanej triedy III/V a IV/V).

Tezspire 210 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
reg. č. EU/1/22/1677/ 
liečivo: Tezepelumab 
terapeutická skupina: Antiasmatikum   
terapeutická indikácia: Tezspire je indikovaný ako prídavná udržiavacia liečba dospelým a dospievajúcim vo veku od 12 rokov s ťažkou astmou, ktorá nie je dostatočne kontrolovaná napriek liečbe vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov v kombinácii s ďalším liekom na udržiavaciu liečbu.

Livmarli 9,5 mg/ml perorálny roztok
reg. č. EU/1/22/1704/
liečivo: Maralixibát 
terapeutická skupina: Choleretikum, cholekinetikum   
terapeutická indikácia: Liek Livmarli je indikovaný na liečbu cholestatického pruritu u pacientov s Alagillovým syndrómom (ALGS) vo veku 2 mesiacov a starších.

Ebvallo
reg. č. EU/1/22/1700/
liečivo: Tabelecleucel 
terapeutická skupina: zatiaľ nepridelená   
terapeutická indikácia:

Eladynos 80 mikrogramov/dávka injekčný roztok v naplnenom pere
reg. č. EU/1/22/1706/
liečivo: Abaloparatid 
terapeutická skupina: Hormón   
terapeutická indikácia: Liečba osteoporózy u žien po menopauze so zvýšeným rizikom fraktúr.

Spevigo 450 mg koncentrát na infúzny roztok
reg. č. EU/1/22/1688/ 
liečivo: Spesolimab 
terapeutická skupina: Imunopreparát  
terapeutická indikácia: Spevigo je indikovaný ako monoterapia na liečbu vzplanutí generalizovanej pustulárnej psoriázy (GPP) u dospelých pacientov.

Zynlonta 10 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok
reg. č. EU/1/22/1695/ 
liečivo: Lonkastuximab 
terapeutická skupina: Cytostatikum    
terapeutická indikácia: Zynlonta je vo forme monoterapie indikovaná na liečbu dospelých pacientov s recidivujúcim alebo refraktérnym difúznym veľkobunkovým B-lymfómom (Diffuse Large B-Cell Lymphoma, DLBCL) a vysokomalígnym B-lymfómom (High-grade B-cell Lymphoma, HGBL) po dvoch alebo viacerých líniách systémovej liečby.

Posiforlid 20 mg/g očná masť
reg. č. 64/0009/23-S
liečivo: Bibrokatol 
terapeutická skupina: Oftalmologikum   
terapeutická indikácia: Chronický zápal okrajov očného viečka (chronická blefaritída), ktorý si nevyžaduje antibiotickú liečbu.

Hemgenix 1 x 1013 kópií genómu/ml koncentrát na infúzny roztok
reg. č. EU/1/22/1715/
liečivo: Etranakogén-dezaparvovek 
terapeutická skupina: zatiaľ nepridelená   
terapeutická indikácia: Hemgenix je indikovaný na liečbu závažnej a stredne závažnej hemofílie B (vrodený nedostatok
faktora IX) u dospelých pacientov bez inhibítorov faktora IX v anamnéze.

01 júna 2023
Diskusia k článku (1)
Pharmaceuticalstores 18.9.2023 Reagovať
Hallo und Willkommen.
E-Mail: wahlstrom119@gmail.com

WhatsApp. +1 5732087643

Benötigen Sie ein Medikament, das Ihr Arzt Ihnen nicht verschreiben möchte?
Handelt es sich um eine dringende Situation und Sie können keinen Arzt erreichen? Unser Angebot umfasst echte und legale E-Rezepte für alle Medikamente OHNE DOKUMENTE.

Wir stellen Rezepte auf Basis der Daten des Kunden oder eines unserer Kollegen aus (ein Rezept für einen Kollegen verursacht keine zusätzlichen Kosten!).

Die Kosten für das
Váš názor:
Vaše meno alebo prezývka:
Vložte overovací kód ako ho vidíte na obrázku (na veľkosti písma nezáleží):
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Posledné vo fóre
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.