XALOPTIC int opo 1x2,5 ml (fľ. LDPE)

iť sfarbenie oka zvýšením množstva hnedého pigmentu v dúhovke. Pred začiatkom liečby musia byť pacienti informovaní o možnej trvalej zmene farby oka. Unilaterálna liečba môže viesť ku trvalej heterochrómii.

Tieto zmeny v sfarbení oka sa pozorovali prevažne u pacientov, ktorí mali zmiešanú farbu dúhoviek ako je modro-hnedá, šedo-hnedá, žlto-hnedá alebo zeleno-hnedá.

K zmene dochádza obvykle počas prvých 8 mesiacov liečby, ale u malého počtu pacientov aj neskôr. V klinickej štúdii sa počas 4 rokov pozoroval účinok na základe dôkazov z nadväzujúcich fotografií u 30 % všetkých pacientov. Táto zmena dúhovky bola mierna vo väčšine prípadov a často nebola klinicky pozorovaná. Incidencia u pacientov so zmiešaným sfarbením dúhoviek sa pohybovala od 7 do 85 %, u pacienti so žlto-hnedými dúhovkami bola incidencia vyššia.

U pacientov s jednotnými modrými očami neboli pozorované zmeny a u pacientov s jednotnými sivými, zelenými alebo hnedými očami, boli zmeny pozorované len zriedkavo.

Ku zmene farby dochádza v dôsledku zvýšeného obsahu melanínu v stromálnych melanocytoch dúhovky, a nie kvôli zvýšenému počtu melanocytov. Typická je hnedá pigmentácia okolo zreníc, ktorá sa koncentricky šíri k periférii postihnutých očí, ale celá dúhovka alebo jej časti môžu byť viac hnedé. Po prerušení liečby sa nepozorovalo ďalšie zvýšenie hnedej pigmentácie dúhovky. Doposiaľ sa v klinických skúškach nezistilo spojenie so žiadnymi symptómami alebo patologickými zmenami.

Liečbou nie sú ovplyvnené ani pehy, ani névy na dúhovke. V klinických skúškach nebola pozorovaná akumulácia pigmentu v trabekulárnej sieťovine alebo na inom mieste v prednej komore. Klinické skúsenosti získané počas 5 rokov nepreukázali, že by zvýšená pigmentácia dúhovky mala nejaké negatívne klinické následky a s podávaním latanoprostu sa môže pokračovať aj v prípade pigmentácie dúhovky. Pacienti však musia byť pravidelne monitorovaní, a ak si to vyžaduje klinický stav, liečba latanoprostom sa môže prerušiť.

Skúsenosti s používaním latanoprostu v prípade chronického glaukómu so zatvoreným uhlom, glaukómu s otvoreným uhlom u pseudofakických pacientov a u pacientov s pigmentovaným glaukómom sú limitované. S používaním latanoprostu v prípade zápalového a neovaskulárneho glaukómu, zápalových očných ochorení alebo kongenitálneho glaukómu nie sú skúsenosti. Latanoprost nemážiadny alebo len malý účinok na zrenicu, ale v prípade akútneho záchvatu pri glaukóme so zatvoreným uhlom skúsenosti nie sú. Preto sa odporúča v týchto prípadoch používať latanoprost s opatrnosťou, pokiaľ sa nezíska viac skúseností.

Skúsenosti s používaním latanoprostu v perioperačnom období pri chirurgickom zákroku na odstránenie katarakty sú obmedzené. Latanoprost sa musí u týchto pacientov používať s opatrnosťou.

Opatrnosť sa odporúča pri použití latanoprostu u afakických pacientov, pseudofakických pacientov s ruptúrou zadnej časti puzdra šošovky alebo šošovkami v prednej očnej komore, alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi cystoidného makulárneho edému, pozri tiež časť 4.8.

U pacientov so známou predispozíciou rizikových faktorov na iritídu / uveitídu sa latanoprost musí používať s opatrnosťou.

Nie sú skúsenosti u pacientov s ťažkou alebo miernou astmou. Preto musia byť astmatickí pacienti liečení s opatrnosťou, pokiaľ nebudú k dispozícii dostatočné skúsenosti, pozri tiež časť 4.8.

Pozorovali sa zmeny sfarbenia periorbitálnej pokožky, väčšina hlásení bola u japonských pacientov. Súčasné skúsenosti ukazujú, že zmeny sfarbenia periorbitálnej pokožky nie sú trvalé a v niektorých prípadoch vymiznú počas pokračovania liečby latanoprostom.

Latanoprost môže postupne meniť očné riasy a jemných chĺpkov u liečeného oka a v okolitých miestach, tieto zmeny zahrňujú predĺženie, zhrubnutie, zvýšenie pigmentácie, počtu očných rias alebo vlasov a nesprávny rast očných rias. Zmeny očných rias sú reverzibilné po ukončení liečby.

Deti a dospievajúci:
Údaje o účinnosti a bezpečnosti vo vekovej skupine < 1 rok (4 pacienti) sú veľmi obmedzené (pozri časť 5.1). K dispozícii nie sú žiadne údaje pre predčasne narodené deti (menej než 36 týždňov gestačného veku).
U detí od 0 do < 3 rokov veku s prevažne primárnym vrodeným glaukómom (Primary Congenital Glaucoma, PCG), zostáva chirurgický zákrok (napríklad trabekulotómia/goniotómia) liečbou prvej línie.
Bezpečnosť pri dlhodobom používaní u detí nebola doteraz stanovená.

Latanoprost očná instilácia obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý sa často používa ako konzervans v oftalmologických liekoch. Benzalkóniumchlorid môže spôsobiť bodkovanú keratopatiu a/alebo toxickú ulceratívnu keratopatiu, môže spôsobiť podráždenie očí a je o ňom známe, že môže zafarbiť kontaktné šošovky. Starostlivé monitorovanie sa vyžaduje pri častom alebo dlhodobou používaní Xaloptic očnej instilácie u pacientov so syndrómom suchého oka alebo pri stavoch s oslabenou rohovkou.

4.5 Liekové a iné interakcie

Boli hlásené paradoxné zvýšenia vnútroočného tlaku po súbežnom očnom podaní dvoch analógov prostaglandínov. Preto sa použitie dvoch alebo viacerých prostaglandínov, analógov prostaglandínov alebo derivátov prostaglangínov neodporúča.

Deti a dospievajúci:
Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Bezpečnosť použitia lieku počas gravidity u ľudí nebola stanovená. Má potenciálne rizikové farmakologické účinky na priebeh gravidity, na plod a novorodenca. Preto sa latanoprost nesmie používať počas gravidity.

Laktácia
Latanoprost a jeho metabolity môžu prechádzať do materského mlieka. Tento liek sa preto nesmie používať u dojčiacich žien alebo sa dojčenie musí ukončiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Tak ako pri iných očných liekoch, instilácia očných instilácií môže spôsobiť prechodné rozmazané videnie.

4.8 Nežiaduce účinky

Väčšina pozorovaných nežiaducich účinkov súvisela s očným systémom.

Poruchy oka
Veľmi časté (GREATER-THAN OR EQUAL TO (8805) 1/10): zvýšená pigmentácia dúhovky; podráždenie oka (vrátane mierneho pocitu cudzieho telieska); zmena na riasach (stmavnutie, zhrubnutie, predĺženie, zvýšený počet).
Časté (GREATER-THAN OR EQUAL TO (8805) 1/100 až < 1/10): mierna až stredne ťažká konjunktiválna hyperémia; prechodné bodkované epitelové erózie, väčšinou bez symptómov; blefaritída, bolesť očí.
Menej časté (GREATER-THAN OR EQUAL TO (8805) 1/1000 až < 1/100): edém očného viečka.
Zriedkavé (GREATER-THAN OR EQUAL TO (8805) 1/10000 až < 1/1000): iritída/ uveitída; makulárny edém; symptomatický edém rohovky a erózie; periorbitálny edém; stmavnutie kože očného viečka; lokalizovaná kožná reakcia na očných viečkach; zlým smerom rastúce očné riasy niekedy spôsobujúce podráždenie oka; zmeny očných rias a jemných chĺpkov ako predĺženie, zhrubnutie, zvýšená pigmentácia a zvýšený počet (prevažná väčšina hlásení u japonskej populácie); dvojitý ciliárny rad pri otvorení Meibomových žliaz (distichiáza).

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Zriedkavé (GREATER-THAN OR EQUAL TO (8805) 1/10 000 až < 1/1000): palpitácie
Veľmi zriedkavé (< 1/10000): zhoršenie angíny u pacientov s existujúcim ochorením.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Zriedkavé (GREATER-THAN OR EQUAL TO (8805) 1/10 000 až < 1/1000): astma, zhoršenie astmy a dyspnoe

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté (GREATER-THAN OR EQUAL TO (8805) 1/1000 až < 1/100): kožná vyrážka

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): bolesť na hrudníku

Poruchy nervového systému
Zriedkavé (GREATER-THAN OR EQUAL TO (8805) 1/10000 až < 1/1000): bolesť hlavy, závraty

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Zriedkavé (GREATER-THAN OR EQUAL TO (8805) 1/10 000 až < 1/1000): myalgia, artralgia

Latanoprost môže spôsobiť zvýšenie hnedého pigmentu dúhovky, zvlášť u pacientov so zmiešanou farbou dúhoviek (t.j. modro-hnedá, šedo-hnedá, žlto-hnedá, zeleno-hnedá). Ku zmene farby dochádza v dôsledku zvýšeného obsahu melanínu v stromálnych melanocytoch dúhovky. U niektorých pacientov môže byť zmena farby dúhovky trvalá, pozri tiež časť 4.4.
Počas liečby latanoprostom sa zaznamenal makulárny edém. Tieto prípady boli hlásené prevažne u afakických pacientov, u pseudoafakických pacientov s ruptúrou zadnej časti puzdra šošovky alebo šošovkami v prednej očnej komore alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi cystoidného makulárneho edému (ako je diabetická retinopatia a oklúzia retinálnej vény). Spojitosť medzi použitím latanoprostu a nevysvetliteľným makulárnym edémom nemožno vylúčiť, pozri tiež časť 4.4.

Zaznamenali sa zriedkavé prípady iritídy/uveitídy. Väčšina týchto pacientov mala v týchto prípadoch súbežne predispozičné faktory pre vznik iritídy/uveitídy.

Zaznamenali sa zriedkavé prípady astmy, exacerbácie astmy a dyspnoe. Existujú len obmedzené skúsenosti u pacientov s astmou, ale nezistilo sa, že by latanoprost ovplyvňoval funkciu pľúc, keď sa skúmal u malého počtu pacientov liečených steroidmi a nesteroidovými liekmi na stredne ťažkú astmu. Nie sú skúsenosti u pacientov s ťažkou alebo akútnou astmou, a preto je potrebné liečiť týchto pacientov s opatrnosťou, pokým sa nezískajú dostatočné skúsenosti.

Deti a dospievajúci:
V dvoch krátkodobých klinických štúdiách (≤ 12 týždňov) so zaradenými 93 (25 a 68) pediatrickými pacientmi bol bezpečnostný profil podobný ako u dospelých a neidentifikovali sa žiadne nové nežiaduce účinky. Krátkodobé bezpečnostné profily v rozličných detských podskupinách boli tiež podobné (pozri časť 5.1). Nežiaduce udalosti pozorované častejšie u detí a dospievajúcich v porovnaní s dospelými sú nazofaryngitída a pyrexia.

4.9 Predávkovanie

Symptómy:
Okrem podráždenia oka a konjunktiválnej hyperémie nie sú známe žiadne iné očné nežiaduce účinky pri predávkovaní latanoprostom.

V prípade náhodného prehltnutia latanoprostu môžu byť užitočné nasledujúce informácie:
Jedna fľaštička obsahuje 125 mikrogramov latanoprostu. Viac ako 90 % sa metabolizuje počas prvého prechodu pečeňou. Intravenózna infúzia dávky 3 mg/kg u zdravých dobrovoľníkov nevyvolala žiadne symptómy, ale dávka 5,5 ‑ 10 mg/kg spôsobila nauzeu, bolesti brucha, závraty, únavu, návaly horúčavy a potenie. U opíc sa podával latanoprost intravenóznou infúziou v dávkach do 500 mg/kg bez výrazných účinkov na kardiovaskulárny systém.

Intravenózne podanie latanoprostu u opíc bolo spojené s prechodnou bronchokonstrikciou. Avšak u pacientov so stredne ťažkou bronchiálnou astmou latanoprost podaný lokálne do očí v dávke zodpovedajúcej 7‑násobku klinickej dávky latanoprostunevyvolal bronchokonstrikciu.

Liečba:
V prípade predávkovania latanoprostom má byť liečba symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:antiglaukomatiká a miotiká/prostaglandínové analógy
ATC kód: S01EE01

Liečivo latanoprost, analóg prostaglandínu F2a, je selektívny agonista prostaglandínového FP receptora, ktorý znižuje vnútroočný tlak zvýšením odtoku komorového moku. Zníženie vnútroočného tlaku u ľudí sa začína asi 3 - 4 hodiny po podaní a maximálny účinok sa dosahuje po 8 - 12 hodinách. Zníženie tlaku pretrváva počas najmenej 24 hodín.
Štúdie u zvierat a ľudí dokazujú, že hlavným mechanizmom účinku je zvýšenie uveosklerálneho odtoku, hoci u ľudí boli hlásené údaje o miernom zvýšení kapacity odtoku (zníženie odtokovej rezistencie).
Pivotné štúdie dokázali, že latanoprost je účinný v monoterapii. Boli uskutočnené ďalšie klinické skúšky zamerané na použitie v kombinácii. Patria sem aj štúdie, ktoré dokazujú, že latanoprost je účinný v kombinácii s beta-blokátormi (timolol). Krátkodobé štúdie (1 alebo 2 týždne) ukazujú, že účinok latanoprostu je aditívny v kombinácii s adrenergnými agonistami (dipivefrín), perorálnymi inhibítormi karboanhydrázy (acetazolamid) a prinajmenšom čiastočne aditívny s cholinergnými agonistami (pilokarpín).

Klinické skúšky dokázali, že latanoprost nemá významný účinok na produkciu komorového moku. Latanoprost nemá žiadny vplyv na hematookulárnu bariéru.

Pri použití klinickej dávky u študovaných opíc latanoprost nemá žiadne alebo len zanedbateľné účinky na vnútroočnú cirkuláciu krvi. Avšak počas lokálnej liečby sa môže vyskytnúť mierna až stredne ťažká konjunktiválna alebo episklerálna hyperémia.

Chronická liečba latanoprostom u opíc, ktoré podstúpili extrakapsulárnu extrakciu šošovky, neovplyvňovala retinálne krvné cievy, čo sa dokázalo fluoresceínovou angiografiou.

Počas krátkodobej liečby u ľudí latanoprost nevyvolával únik fluoresceínu do zadného segmentu pseudofakických očí.
Zistilo sa, že latanoprost v klinických dávkach nemá signifikantné farmakologické účinky na kardiovaskulárny alebo respiračný systém.

Deti a dospievajúci:
Účinnosť latanoprostu u pediatrických pacientov (≤18 rokov) sa dokázala v 12-týždňovej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii porovnávajúcej latanoprost s timololom u 107 pacientov s diagnózou očnej hypertenzie alebo detského glaukómu. Novorodenci museli dosiahnuť minimálne 36 týždňov gestačného veku. Pacienti dostávali latanoprost 0,005 % raz denne, alebo timolol 0,5 % (alebo voliteľne 0,25 % pre deti mladšie ako 3 roky) dvakrát denne. Primárnym cieľom bolo priemerné zníženie vnútroočného tlaku (VOT) v 12. týždni od začiatku liečby. Priemerné zníženia VOT v skupine užívajúcej latanoprost a skupine užívajúcej timolol boli podobné. Vo všetkých sledovaných vekových podskupinách (od 0 do < 3 rokov, od 3 do < 12 rokov a od 12 do 18 rokov) bolo priemerné zníženie VOT v 12. týždni v latanoprostovej skupine podobné ako v timololovej. Avšak v klinickej pediatrickej štúdii sa účinnosť latanoprostu v podskupine od 0 do <3 rokov stanovila zo sledovania iba 13 pacientov a vo vekovej skupine 0 až 1rok reprezentovanej 4 pacientmi sa nepreukázala významná účinnosť. Pre skupinu predčasne narodených detí (menej než 36 týždňov gestačného veku) nie sú dostupné údaje.

Zníženie VOT bolo podobné v podskupine pacientov s primárnym kongenitálnym glaukómom (PCG) pre latanoprostovú aj timololovú skupinu. V non-PCG podskupine (juvenilný glaukóm s otvoreným uhlom, glaukóm u afakických očí) boli výsledky podobné ako v PCG podskupine.

Účinok na VOT sa prejavil po prvom týždni liečby a pretrvával ako u dospelých počas 12 - týždňového obdobia sledovania.

Tabuľka: Zníženie VOT (mmHg) v 12. týždni, rozdelené podľa druhu liečby a diagnózy na začiatku

Latanoprost
N=53
Timolol
N=54
Priemer na začiatku (ŠCh) '
27,3 (0,75)
27,8 (0,84)
Zmena v 12. týždni oproti začiatku(ŠCh)
-7,18 (0,81)
-5,72 (0,81)
hodnota p vs. timolol
0,2056
PCG N=28
Non-PCG
N=25
PCG
N=26
Non-PCG
N=28
Priemer na začiatku (ŠCh)
26,5 (0,72)
28,2 (1,37)
26,3 (0,95)
29,1 (1,33)
Zmena v 12. týždni oproti začiatku(ŠCh)
-5,90 (0,98)
-8,66 (1,25)
-5,34 (1,02)
-6,02 (1,18)
hodnota p vs. timolol
0,6957
0,1317ŠCh: Štandardná chyba
Odhad upravený podľa analýzy modelu očakávanej hodnoty (ANCOVA).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Latanoprost (molekulárna hmotnosť 432,58) je izopropylesterový prekurzor, ktorý je po podaní per se inaktívny, ale po hydrolýze na kyselinu latanoprostu sa stáva biologicky aktívny.

Prekurzor sa dobre absorbuje cez rohovku a všetko liečivo, ktoré vstupuje do komorového moku sa hydrolyzuje počas prechodu rohovkou.
Štúdie u ľudí ukazujú, že maximálna koncentrácia v komorovom moku sa dosahuje asi o 2 hodiny po lokálnom podaní. Po lokálnom podaní u opíc sa latanoprost primárne distribuuje do predného segmentu, spojoviek a do očných viečok. Len malé množstvo lieku sa dostane do zadného segmentu.

Kyselina latanoprostu sa prakticky v očiach nemetabolizuje. Ukázalo sa, že hlavné miesto metabolizmu je pečeň. Plazmatický polčas u ľudí je 17 minút. Hlavné metabolity, 1,2-dinor- a 1,2,3,4-tetranorové metabolity nevykazujú žiadnu alebo len slabú biologickú aktivitu v štúdiách na zvieratách a vylučujú sa predovšetkým močom.

Deti a dospievajúci:
U 22 dospelých a 25 pediatrických pacientov (od 0 do <18 rokov) s očnou hypertenziou alebo glaukómom sa uskutočnila otvorená farmakokinetická štúdia plazmatických koncentrácií latanoprostovej kyseliny. Všetky vekové skupiny užívali latanoprost 0,005%, jednu kvapku denne do každého oka počas minimálne dvoch týždňov. Systémová expozícia latanoprostovou kyselinou bola oproti dospelým približne 2-krát vyššia v skupine detí od 3 do <12 rokov a 6-krát vyššia v skupine detí<3 rokov v porovnaní s dospelými, avšak široký interval bezpečnosti pre systémové nežiaduce účinky sa zachoval (pozri časť 4.9). Priemerný čas do dosiahnutia maximálnych plazmatických koncentrácií bol u všetkých vekových skupín 5 minút po podaní.
Priemerný polčas eliminácie z plazmy bol krátky (<20 minút) a podobný pre pediatrických a dospelých pacientov a nemal za následok akumuláciu latanoprostovej kyseliny za podmienok rovnovážneho stavu v systémovej cirkulácii.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Očná aj systémová toxicita latanoprostu bola skúmaná u niekoľkých živočíšnych druhov. Vo všeobecnosti je latanoprost dobre tolerovaný a dávka spôsobujúca systémovú toxicitu je 1000-krát vyššia ako bežná klinická dávka.
Ukázalo sa, že vysoké dávky latanoprostu, približne 100-násobok klinickej dávky/kg telesnej hmotnosti, podávané intravenózne opiciam bez anestézy spôsobujú zvýšenie respiračnej frekvencie pravdepodobne v dôsledku krátkotrvajúcej bronchokonstrikcie. V štúdiách na zvieratách sa neukázalo, že by mal latanoprost alergizujúce vlastnosti.

Nepozorovali sa očné toxické účinky pri dávkach do 100 mg/oko/deň u králikov alebo u opíc (klinická dávka je približne 1,5 mg/oko/deň). Avšak ukázalo sa, že latanoprost u opíc indukuje zvýšenú pigmentáciu dúhovky. Mechanizmus zvýšenej pigmentácie sa pripisuje stimulácii produkcie melanínu v melanocytoch dúhovky bez pozorovania proliferatívnych zmien. Zmena farby dúhovky môže byť trvalá, pozri časť 4.4.

Štúdie chronickej očnej toxicity dokázali, že podávanie latanoprostu v dávke 6 mg/oko/deň indukovalo zväčšenie očnej štrbiny. Tento účinok je reverzibilný a vyskytuje sa pri dávkach presahujúcich úroveň klinickej dávky. Tento účinok nebol pozorovaný u ľudí.

Ukázalo sa, že latanoprost má negatívne výsledky reverzných mutačných testov u baktérií, génového mutačného testu u lymfómu myší a mikronukleárneho testu u myší. Chromozomálne aberácie boli pozorované v humánnych lymfocytoch in vitro. Podobné účinky boli pozorované pri prirodzene sa vyskytujúcom prostaglandíne F2a a ukazuje sa, že ide o skupinový účinok.

Ďalšie štúdie na mutagenitu s in vitro/in vivo mimoriadnou DNA syntézou u potkanov boli negatívne a dokazujú, že latanoprost nemá mutagénnu toxicitu. Štúdie na karcinogenitu u myší a potkanov boli negatívne.

V štúdiách u zvierat sa nezistil žiadny účinok latanoprostu na fertilitu samcov alebo samičiek. V štúdii embryotoxicity u potkanov nebola pozorovaná embryotoxicita pri intravenóznych dávkach (5, 50 a 250 mg/kg/deň) latanoprostu. Avšak dávky latanoprostu 5 mg/kg/deň a viac indukovali embryoletálne účinky u králikov.
Dávka 5 mg/kg/deň (približne 100-násobok klinickej dávky) spôsobila preukázanú embryofetálnu toxicitu charakterizovanú zvýšeným výskytom neskorej resorpcie plodu a potratov ako aj nižšej hmotnosti plodu.
Teratogénny potenciál sa nezistil.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný 4,1 mg/ml
Benzalkóniumchlorid 0,2 mg/ml
Monohydrát fdihydrogenosforečnanu sodného
Bezvodý hydrogénfosforečnan sodný
Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Štúdie in vitro ukázali, že ak sa latanoprost kombinuje s očnými instiláciami obsahujúcimi tiomerzal, dochádza ku precipitácii. Pri použití takýchto liekov má byť časový odstup medzi podaním jednotlivých očných instilácií aspoň päť minút.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení fľaštičky:
4 týždne.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte a prepravujte pri teplote (2 - 8 °C).
Neuchovávajte v mrazničke.
Chráňte pred svetlom.

Otvorená fľaška: Uchovávajte pri teplote do 25 °C a používajte počas 4 týždňov.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

2,5 ml roztoku v LDPE fľaštičke.
Vložené LDPE kvapkadlo.
HDPE poistný skrutkovací uzáver.

Uzavretá a štítkom označená fľaštička sa nachádza v papierovej škatuľke s písomnou informáciou pre používateľov.

Xaloptic je dostupný v nasledovných veľkostiach balenia:
1 fľaštička x 2,5 ml
3 fľaštičky x 2,5 ml

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA
19 Pelplińska Str., 83-200 Starogard Gdański, Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

64/0339/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 16.06.2009

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2014

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.