VASOPIRIN 100 MG tbl ent 100x100 mg (obal LDPE)

ktorí sú náchylnejší na nežiaduce udalosti, opatrne. Bežná dávka pre dospelých sa odporúča v prípade neprítomnosti závažnej renálnej alebo hepatálnej insuficiencie (pozri časti 4.3 a 4.4). Liečbu treba prehodnocovať v pravidelných intervaloch.

Deti a dospievajúci
Kyselina acetylsalicylová sa nemá podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 16 rokov, okrem odporúčania lekárom v prípadoch, kde výhody prevážia riziká (pozri časť 4.4).

Spôsob podávania
Na perorálne použitie.
Tablety sa majú prehltnúť v celku s dostatočným množstvom tekutiny (1/2 pohára vody). Nakoľko majú gastrorezistentný obal, tablety sa nesmú drviť, lámať alebo žuť, lebo obal chráni brušnú dutinu pred dráždivými účinkami.

4.3 Kontraindikácie

- Hypersenzitivita na zlúčeniny kyseliny salicylovej alebo inhibítory prostaglandín syntetázy (t.j. niektorí astmatickí pacienti, ktorí môžu trpieť na prudké záchvaty alebo mdloby), alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok;
- Aktívny peptický vred alebo anamnéza opakujúceho sa peptického vredu a/alebo žalúdočné/črevné krvácanie alebo iné druhy krvácania ako cerebrovaskulárne krvácania;
- Hemoragická diatéza; poruchy koagulácie, ako hemofília a trombocytopénia;
- Závažné poškodenie pečene;
- Závažné poškodenie obličiek;
- Dávky nad 100 mg denne počas tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.6);
- Metotrexát užívaný v dávkach >15mg týždenne (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 Vasopirin nie je vhodný ako protizápalový/analgetický/antipyretický liek.

Odporúča sa pre použitie u dospelých a detí starších ako 16 rokov. Tento liek sa neodporúča pre použitie u dospievajúcich/detí mladších ako 16 rokov pokiaľ očakávané výhody neprevážia riziká. Kyselina acetylsalicylová môže byť faktor prispievajúci k príčinnosti Reyeho syndrómu u niektorých detí.

Existuje vyššie riziko krvácania, najmä počas a po operáciách (aj v prípade malých operácií, t.j. extrakcia zubu). Opatrne podávajte pred chirurgickými zákrokmi, vrátane extrakcie zubov. Môže byť potrebné prechodné prerušenie liečby.

Vasopirin sa neodporúča počas menorágie, kde môže zvýšiť menštruačné krvácanie.

Vasopirin sa má používať s opatrnosťou v prípade hypertenzie a ak majú pacienti anamnézu vredu žalúdka alebo dvanástnika alebo hemoragických epizód alebo podstupujú liečbu antikoagulanciami.

Pacienti by mali hlásiť akékoľvek neobvyklé príznaky krvácania svojmu lekárovi. Ak sa objaví gastrointestinálne krvácanie alebo vredy liečbu treba vysadiť.

Kyselina acetylsalicylová sa má používať u pacientov so stredne poškodenou renálnou alebo hepatálnou funkciou (kontraindikovaná ak je poškodenie závažné) alebo u pacientov, ktorí sú dehydrovaní, opatrne, nakoľko užívanie NSAID môže viesť k zhoršeniu renálnej funkcie. U pacientov s ľahkou až stredne závažnou pečeňovou nedostatočnosťou treba pravidelne kontrolovať funkcie pečene.

Kyselina acetylsalicylová môže vyvolať bronchospazmus a astmatické záchvaty alebo iné hypersenzitívne reakcie. Rizikovými faktormi sú už jestvujúca astma, alergická rinitída, nosové polypy alebo chronické ochorenia dýchacích ciest. To isté platí pre pacientov, ktorí vykazujú tiež alergické reakcie na iné látky (t.j. s kožnými reakciami, svrbením alebo žihľavkou).

Závažné kožné reakcie, vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, boli v súvislosti s kyselinou acetylsalicylovou hlásené zriedkavo (pozri časť 4.8). Vasopirin treba vysadiť pri prvom objavení sa kožnej vyrážky, lézií sliznice alebo akéhokoľvek iného príznaku hypersenzitivity.

Starší pacienti sú obzvlášť citliví na nežiaduce účinky NSAID, vrátane kyseliny acetylsalicylovej, najmä na gastrointestinálne krvácanie, ktoré môže byť fatálne (pozri časť 4.2). Ak je potrebná predĺžená liečba, pacientov treba pravidelne sledovať.

Súbežná liečba Vasopirinom a inými liekmi, ktoré pozmeňujú hemostázu (t.j. antikoagulanciá ako warfarín, trombolytiká a antitrombotiká, protizápalové lieky a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu) sa neodporúča, pokiaľ nie je striktne indikovaná, pretože môže zvyšovať riziko krvácania (pozri časť 4.5). Ak sa kombinácii nemožno vyhnúť, odporúča sa starostlivé pozorovanie príznakov krvácania.

U pacientov, ktorí dostávajú súbežnú liečbu, ktorá môže zvýšiť riziko ulcerácie, ako perorálne kortikosteroidy, selektívne inhibítory vychytávania sérotonínu a defarasirox, je potrebná opatrnosť (pozri časť 4.5).

Kyselina acetylsalicylová v nízkych dávkach znižuje vylučovanie kyseliny močovej. Z tohto dôvodu môžu pacienti, ktorí majú tendenciu zníženého vylučovania kyseliny močovej, zažiť záchvaty dny (pozri časť 4.5).

Riziko hypoglykemického účinku sulfonylurey a inzulínov môže byť počas užívania Vasopirinu vo vyšších dávkach zosilnené (pozri časť 4.5).

4.5 Liekové a iné interakcie

Kontraindikované kombinácie
Metotrexát (užívaný v dávkach >15 mg týždenne):
Kombinácia liekov metotrexátu a kyseliny acetylsalicylovej zvyšuje hematologickú toxicitu metotrexátu z dôvodu zníženého renálneho klírensu metotrexátu kyselinou acetylsalicylovou. Preto je súbežné užívanie metotrexátu (v dávkach >15 mg týždenne) spolu s Vasopirinom kontraindikované (pozri časť 4.3).

Neodporúčané kombinácie
Urikosuriká, napr. probenecid
Salicyláty spôsobujú zvrat účinku probenecidu. Tejto kombinácii sa treba vyhnúť.

Kombinácie, ktoré vyžadujú opatrenia pri užívaní alebo sa majú zvážiť
Antikoagulanciá, t.j. kumarín, heparín, warfarín
Zvýšené riziko krvácania z dôvodu inhibície funkcie trombocytov, poranenie duodenálnej sliznice a posun perorálnych antikoagulancií z ich väzobných miest na plazmatické proteíny. Treba pozorovať čas krvácania (pozri časť 4.4).

Antitrombotiká (napr. klopidogrel a dipyridamol) a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI; ako sertralín alebo paroxetín)
Zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).

Antidiabetiká, napr. sulfonylurea
Salicyláty môžu zvyšovať hypoglykemický účinok sulfonylurey.

Digoxín a lítium
Kyselina acetylsalicylová zhoršuje vylučovanie digoxínu a lítia obličkami, čo vedie k zvýšeným plazmatickým koncentráciám. Odporúča sa pozorovanie plazmatických koncentrácií digoxínu a lítia na začiatku a pri ukončení liečby kyselinou acetylsalicylovou. Môže byť potrebná úprava dávky.

Diuretiká a antihypertenzíva
NSAID môžu znižovať antihypertenzívne účinky diuretík a ostatných antihypertenzív. Ako aj pri iných NSAID, súbežné podávanie s ACE-inhibítormi zvyšuje riziko akútnej renálnej insuficiencie.
Diuretiká: Riziko akútneho zlyhania obličiek z dôvodu zníženej glomerulárnej filtrácie znížením syntézy prostaglandínu obličkami. Odporúča sa hydratácia pacienta a monitorovanie funkcie obličiek na začiatku liečby.

Inhibítory karboanhydrázy (acetazolamid)
Môžu vyústiť do ťažkej acidózy a zvýšenej toxicity centrálneho nervového systému.

Systémové kortikosteroidy
Riziko gastrointestinálnej ulcerácie a krvácania môže byť zvýšené, ak sa súbežne podáva kyselina acetylsalicylová a kortikosteroidy (pozri časť 4.4).

Metotrexát (užívaný v dávkach <15 mg týždenne):
Kombinácia metotrexátu a kyseliny acetylsalicylovej môže zvýšiť hematologickú toxicitu metotrexátu z dôvodu zníženého renálneho klírensu metotrexátu kyselinou acetylsalicylovou. Počas prvých týždňov podávania kombinácie treba robiť týždenné kontroly krvného obrazu. V prípade dokonca aj mierne poškodenej renálnej funkcie, ako aj u starších pacientov sa musí vykonávať prísnejšie sledovanie.

Ostatné NSAID
Zvýšené riziko ulcerácií a gastrointestinálneho krvácania z dôvodu synergie účinkov.

Ibuprofén
Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny
acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov, pokiaľ sa tieto lieky užívajú súbežne. Obmedzenia týchto
údajov a neistota ohľadne extrapolácie laboratórnych údajov na klinickú situáciu však naznačujú, že
nie je možné urobiť jednoznačné závery ohľadne pravidelného užívania ibuprofénu a nie je možné sa
domnievať, že pri občasnom užití ibuprofénu bude klinicky významný účinok pravdepodobný (pozri časť 5.1).

Cyklosporín, takrolimus
Súbežné užívanie NSAID a cyklosporínu alebo takrolimusu môže zvyšovať nefrotoxický účinok cyklosporínu a takrolimusu. Treba sledovať renálnu funkciu v prípade súbežného užívania týchto liekov s kyselinou acetylsalicylovou.

Valproát
Bolo zaznamenané, že kyselina acetylsalicylová znižuje väzbu valproátu na sérový albumín, čím sa zvyšujú jeho voľné plazmatické koncentrácie pri ustálenom stave.

Fenytoín
Salicylát znižuje väzbu fenytoínu na plazmatický albumín. To môže viesť k zníženým celkovým hladinám fenytoínu v plazme, ale aj k zvýšenej voľnej frakcii fenytoínu. Neviazaná koncentrácia a tým aj terapeutický účinok sa nezdajú byť významne pozmenené.

Alkohol
Súbežné podávanie alkoholu a kyseliny acetylsalicylovej zvyšuje riziko gastrointestinálneho krvácania.
 
4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Nízke dávky (do 100 mg denne):
Klinické štúdie ukazujú, že dávky do 100 mg denne, používané výlučne v pôrodníctve pri špeciálnom
sledovaní, sú bezpečné.

Dávky 100 – 500 mg denne:
S používaním dávok nad 100 mg denne do 500 mg denne nie sú dostatočné klinické skúsenosti. Preto
dole uvedené odporúčania týkajúce sa dávok 500 mg denne a vyšších platia i pre toto dávkovacie
rozmedzie.

Dávky 500 mg denne a vyššie:
Inhibícia syntézy prostaglandínov môže negatívne ovplyvniť tehotenstvo a/alebo embryofetálny
vývoj. Dáta z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratov a srdcových malformácií a
gastroschízy po použití inhibítora syntézy prostaglandínov v skorej fáze tehotenstva. Absolútne riziko
kardiovaskulárnych malformácií bolo zvýšené z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že
riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou liečby. U zvierat sa preukázalo, že inhibítor syntézy
prostaglandínov vedie k zvýšeniu predimplantačných a poimplantačných strát a embryofetálnej
letality. U zvierat, ktorým sa podával inhibítor syntézy prostaglandínov počas obdobia organogenézy,
bol ďalej popísaný zvýšený výskyt rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych. V prvom a druhom trimestri gravidity sa kyselina acetylsalicylová nemá podávať, pokiaľ to nie je celkom nevyhnutné. Ak kyselinu acetylsalicylovú užíva žena, ktorá sa pokúša otehotnieť alebo v prvom a druhom trimestri tehotenstva, potom je potrebné používať čo najnižšiu dávku a liečba má byť čo najkratšia.

V treťom trimestri tehotenstva môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod:
- kardiopulmonálnej toxicite (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pľúcnou hypertenziou);
- renálnej dysfunkcii, ktorá sa môže zhoršovať a viesť až k zlyhaniu obličiek s oligohydroamniózou;

matku a novorodenca na konci gravidity:
- možnému predĺženiu krvácavosti, antiagregačný účinok sa môže vyskytnúť aj pri veľmi nízkych dávkach;
- inhibícii maternicových kontrakcií, ktorá má za následok oneskorený alebo predĺžený pôrod.

Z týchto dôvodov je kyselina acetylsalicylová v dávkach 100 mg denne a vyšších kontraindikovaná v
treťom trimestri gravidity.

Laktácia
Salicyláty a ich metabolity sa v malom množstve vylučujú do ľudského materského mlieka. Keďže doposiaľ neboli preukázané žiadne škodlivé účinky na novorodenca po ich krátkodobom užívaní v odporúčaných dávkach, nie je nutné prerušiť dojčenie. Pri ich pravidelnom užívaní alebo požití vysokých dávok sa má dojčenie prerušiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neboli vykonané žiadne štúdie s Vasopirinom o ovplyvnení schopnosti viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Na základe farmakodynamických vlastností a vedľajších účinkov kyseliny acetylsalicylovej sa nepredpokladá žiadny vplyv na reaktivitu a schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú zoradené podľa tried orgánových systémov. V rámci jednotlivých tried orgánových systémov sú nežiaduce účinky klasifikované podľa frekvencie výskytu s použitím nasledovného pravidla: veľmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), menej časté (>1/1000 až <1/100), zriedkavé (>1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Poruchy krvi a lymfatického systému
Časté:
zvýšená tendencia krvácať

Zriedkavé:
trombocytopénia, granulocytóza, aplastická anémia

Neznáme:
Prípady krvácania s predĺženým trvaním krvácania, ako epistaxa, krvácanie z ďasien. Príznaky môžu pretrvávať po dobu 4–8 dní po vysadení kyseliny acetylsalicylovej. Ako následok môže byť zvýšené riziko krvácania počas operácií.
Existujúce (hemateméza, meléna) alebo okultné gastrointestinálne krvácanie, ktoré môže viesť k anémii z deficitu železa (častejšie pri vyšších dávkach).

Poruchy imunitného systému
Zriedkavé:
hypersenzitívne reakcie, angioedém, alergický edém, anafylaktické reakcie vrátane šoku

Poruchy metabolizmu a výživy
Neznáme:
hyperurikémia
Poruchy nervového systému
Zriedkavé:
vnútrolebečné krvácanie

Neznáme:
bolesť hlavy, závraty

Poruchy ucha a labyrintu
Neznáme:
zhoršený sluch, tinitus

Poruchy ciev
Zriedkavé:
hemoragická vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Menej časté:
rinitída, dyspnoe

Zriedkavé:
bronchospazmus, astmatické záchvaty

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
Zriedkavé:
menorágia
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté:
dyspepsia

Zriedkavé:
závažné gastrointestinálne krvácanie, nevoľnosť, vracanie

Neznáme:
žalúdočné alebo duodenálne vredy a perforácia

Poruchy pečene a žlčových ciest
Neznáme:
insuficiencia pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté:
žihľavka

Zriedkavé:
Stevensov-Johnsonov syndróm, Lyellov syndróm, purpura, erythema nodosum, erythema multiforme

Poruchy obličiek a močových ciest
Neznáme:
poškodená funkcia obličiek

4.9 Predávkovanie

Hoci existujú významné rozdiely medzi jednotlivými osobami, za toxickú dávku sa považuje dávka
približne 200 mg/kg u dospelých a 100 mg/kg u detí. Letálna dávka kyseliny acetylsalicylovej je
25 – 30 g. Koncentrácia salicylátu v plazme nad 300 mg/l znamená intoxikáciu. Plazmatické koncentrácie nad 500 mg/l u dospelých a 300 mg/l u detí spôsobujú obvykle ťažkú toxicitu.'
Predávkovanie môže byť škodlivé pre starších pacientov a najmä pre malé deti (terapeutické predávkovanie alebo časté náhodné intoxikácie môžu byť fatálne).

Príznaky stredne ťažkých intoxikácií
Tinitus, poruchy sluchu, bolesť hlavy, závraty, zmätenosť a gastrointestinálne príznaky (nevoľnosť, vracanie a bolesť brucha).

Príznaky ťažkých intoxikácií
Prejavuje sa ako ťažká porucha acidobázickej rovnováhy. Jej prvým príznakom je hyperventilácia, ktorá má za následok respiračnú alkalózu. Respiračná acidóza vzniká ako následok utlmenia dýchacieho centra. Navyše, metabolická acidóza sa vyskytuje aj ako výsledok prítomnosti salicylátu. Nakoľko mladšie deti sa obvykle dostavia k lekárovi až v neskorom štádiu intoxikácie, je u nich zvyčajne prítomná acidóza.
Ďalej sa môžu objaviť tieto symptómy: hypertermia a potenie vedúce k dehydratácii, ktorá sa prejavuje nepokojom, kŕčmi, halucináciami a hypoglykémiou. Útlm nervového systému môže viesť ku kóme, kardiovaskulárnemu kolapsu či zástave dýchania.

Liečba predávkovania
Pri požití toxickej dávky je nutná hospitalizácia. Pri stredne ťažkej intoxikácii je potrebné sa pokúsiť
o vyvolanie vracania.
Ak je tento pokus neúspešný, má sa v prvej hodine po požití významného množstva lieku začať s výplachom žalúdka. Potom sa podá aktívne uhlie (adsorbens) a síran sodný (laxatívum).
Aktívne uhlie sa môže podať v jednorazovej dávke (50 g u dospelých, 1 g/kg telesnej hmotnosti u detí
vo veku do 12 rokov).
Alkalizácia moču (250 mmol NaHCO3 po dobu 3 hodín) so súčasnou kontrolou pH moču. Pri ťažkej intoxikácii sa má uprednostniť hemodialýza.
Ďalšie symptómy sa liečia symptomaticky.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antitrombotiká: antiagreganciá trombocytov okrem heparínu
ATC kód: B01AC06.

Kyselina acetylsalicylová inhibuje aktiváciu trombocytov: blokádou trombocytovej cyklooxygenázy
acetyláciou inhibuje syntézu tromboxánu A2, čo je fyziologická aktivačná látka uvoľňovaná
trombocytmi, ktorá hrá úlohu pri komplikáciách ateromatóznych lézií.
Inhibícia syntézy TXA2 je ireverzibilná, lebo trombocyty, ktoré nemajú jadro, nie sú schopné (z dôvodu neschopnosti proteosyntézy) syntetizovať novú cyklooxygenázu, ktorá bola acetylovaná kyselinou acetylsalicylovou.

Opakované dávky od 20 do 325 mg sa podieľajú na inhibícii enzymatickej aktivity od 30 do 95 %.
Vzhľadom na ireverzibilnú povahu väzby pretrváva tento účinok životnosť trombocytu (7 – 10 dní).
Inhibičný účinok sa nevyčerpá pri dlhodobej liečbe a enzymatická aktivita postupne opäť začína po
obnove trombocytov za 24 – 48 hodín po prerušení liečby.
Kyselina acetylsalicylová predlžuje krvácavosť v priemere o 50 až 100 %. U jednotlivých osôb sa
môžu pozorovať rozdiely.

Experimentálne dáta ukazujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny
acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov, pokiaľ sa s ňou podáva súbežne.
V jednej štúdii sa zistilo, že ak sa podala jednorazová dávka 400 mg ibuprofénu 8 hodín pred alebo 30 minút po dávke 81 mg kyseliny acetylsalicylovej s okamžitým uvoľňovaním, došlo k zníženiu účinku kyseliny acetylsalicylovej na tvorbu tromboxánu alebo agregáciu trombocytov. Obmedzenia týchto údajov a neistota ohľadne extrapolácie laboratórnych údajov na klinickú situáciu však naznačujú, že nie je možné urobiť pevné závery ohľadne pravidelného používania ibuprofénu a nie je možné sa domnievať, že pri občasnom použití ibuprofénu bude klinicky významný účinok pravdepodobný.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Po perorálnom podaní je kyselina acetylsalicylová rýchlo a úplne absorbovaná v gastrointestinálnom trakte. Najdôležitejším miestom absorpcie je proximálna časť tenkého čreva. Avšak významná časť dávky sa hydrolyzuje na kyselinu salicylovú v stene tenkého čreva už pri absorpcii. Stupeň hydrolýzy je podmienený mierou absorpcie.
Po užití Vasopirinu gastrorezistentných tabliet sa maximálne plazmatické hladiny kyseliny acetylsalicylovej a kyseliny salicylovej dosiahnu za približne 5 hodín, respektíve 6 hodín, po podaní nalačno. Ak sa tablety užívajú spolu s jedlom, maximálne plazmatické hladiny sa dosiahnu približne o 3 hodiny neskôr ako nalačno.

Distribúcia
Kyselina acetylsalicylová ako aj hlavný metabolit kyselina salicylová sa rozsiahlo viažu na plazmatické proteíny, najmä na albumín a sú rýchlo distribuované do všetkých častí tela. Stupeň väzby kyseliny salicylovej na proteíny je silno závislý tak na koncentrácii kyseliny salicylovej ako aj na koncentrácii albumínu. Distribučný objem kyseliny acetylsalicylovej je približne 0,16 l/kg telesnej hmotnosti. Kyselina salicylová pomaly preniká do synoviálnej tekutiny, prechádza cez placentu a preniká do materského mlieka.

Biotransformácia
Kyselina acetylsalicylová sa rýchlo metabolizuje na kyselinu salicylovú s polčasom 15-30 minút. Kyselina salicylová sa následne mení predovšetkým na konjugáty glycínu a kyseliny glukurónovej a stopy kyseliny gentisovej.

Kinetika eliminácie kyseliny salicylovej závisí od dávky, pretože metabolizmus je obmedzený kapacitou pečeňových enzýmov. Preto sa eliminačný polčas pohybuje v rozmedzí 2-3 hodín po nízkych dávkach, 12 hodín po bežných analgetických dávkach a 15-30 hodín po vysokých terapeutických dávkach a intoxikácii. 

Vylučovanie
Kyselina salicylová a jej metabolity sú vylučované najmä obličkami.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinický bezpečnostný profil kyseliny acetylsalicylovej je dobre zdokumentovaný.
V experimentálnych štúdiách na zvieratách nevykázali salicyláty iné orgánové poškodenie ako poškodenie obličiek.
V štúdiách na potkanoch boli pozorované fetotoxické a teratogénne účinky kyseliny acetylsalicylovej pri dávkach toxických pre matku. Klinický význam nie je známy, keďže dávky použité v predklinických štúdiách sú oveľa vyššie (najmenej 7-krát) ako maximálne odporúčané dávky pri cielených kardiovaskulárnych indikáciách.
Kyselina acetylsalicylová bola obšírne skúmaná s ohľadom na mutagénne a karcinogénne účinky. Celkové výsledky zo štúdií na myšiach a potkanoch nepreukázali relevantné známky akýchkoľvek mutagénnych alebo karcinogénnych účinkov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Mikrokryštalická celulóza
Kukuričný škrob
Koloidný bezvodý oxid kremičitý
Kyselina stearová

Filmový obal:
Kyselina metakrylová – kopolymér etylakrylátu (1:1)
Polysorbát 80
Laurylsulfát sodný
Trietylcitrát
Mastenec

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Blistre: Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Obal na tablety: Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister (PVC/Al).
Obal na tablety (HDPE) s plastickým uzáverom (LDPE).
Obal na tablety (LDPE) s plastickým uzáverom (PP).

Veľkosti balení:
Blistre: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 gastrorezistentných tabliet.
Obal na tablety: 10, 30, 50, 100, 500 gastrorezistentných tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów
Poľsko


8. REGISTRAČNÉ  ČÍSLO(A)

Vasopirin 75 mg - 16/0085/13-S
Vasopirin 100 mg - 16/0086/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
VASOPIRIN 100 MG tbl ent 10x100 mg (blis.PVC/Al) Vp n/a
VASOPIRIN 100 MG tbl ent 20x100 mg (blis.PVC/Al) Vp n/a
VASOPIRIN 100 MG tbl ent 28x100 mg (blis.PVC/Al) Vp n/a
VASOPIRIN 100 MG tbl ent 30x100 mg (blis.PVC/Al) Vp n/a
VASOPIRIN 100 MG tbl ent 50x100 mg (blis.PVC/Al) Vp n/a
VASOPIRIN 100 MG tbl ent 56x100 mg (blis.PVC/Al) Vp n/a
VASOPIRIN 100 MG tbl ent 60x100 mg (blis.PVC/Al) Vp n/a
VASOPIRIN 100 MG tbl ent 90x100 mg (blis.PVC/Al) Vp n/a
VASOPIRIN 100 MG tbl ent 100x100 mg (blis.PVC/Al) Vp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.