STADAPYRIN 100 MG tbl ent 56x100 mg (blis.PVC/Al)

SPC
v malých dávkach patrí do skupiny liekov nazývaných antiagregačné látky krvných doštičiek. Krvné doštičky (trombocyty) sú drobné bunky v krvi, ktoré spôsobujú zrážanie krvi a sú súčasťou trombózy (zrážanie krvi v cievach). Keď sa v tepne objaví krvná zrazenina, zastaví sa prúdenie krvi a zamedzí sa prísun kyslíka. Keď sa to stane v srdci, môže to spôsobiť srdcový infarkt alebo srdcovú angínu; v mozgu to môže spôsobiť cievnu mozgovú príhodu (mŕtvicu).

STADAPYRIN sa užíva na zníženie rizika tvorby krvných zrazenín, a tým sa následne predchádza:
- srdcovým záchvatom,
- mŕtvici,
- srdcovo-cievnym problémom u pacientov, ktorí majú stabilnú alebo nestabilnú srdcovú angínu (druh bolesti na hrudníku).

STADAPYRIN sa tiež používa na zamedzenie tvorby krvných zrazenín po určitých typoch operácií srdca s cieľom rozšíriť alebo odblokovať krvné cievy.
Tento liek sa neodporúča na liečbu akútnych (náhlych) stavov. Môže sa používať iba na preventívnu liečbu (predchádzanie ochoreniam).


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete STADAPYRIN

Neužívajte STADAPYRIN
- ak ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak ste alergický na iné salicyláty alebo nesteroidné protizápalové lieky (NSAID). NSAID sa často používajú na artritídu alebo reumatizmus a bolesť.
- ak ste mali astmatický záchvat alebo opuch niektorých častí tela, napr. tváre, pier, hrdla alebo jazyka (angioedém) po užití salicylátov alebo NSAID.
- ak momentálne máte alebo ste niekedy mali vredy vo vašom žalúdku alebo tenkom čreve alebo iný typ krvácania, ako je mŕtvica.
- ak ste niekedy mali problém, že sa správne nezrážala vaša krv.
- ak máte závažné problémy s pečeňou alebo obličkami.
- ak ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva; nesmiete užívať dávky vyššie ako 100 mg na deň (pozri časť „Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť).
- ak užívate liek s liečivom nazývaným metotrexát (napr. na nádor alebo reumatoidnú artritídu) v dávkach vyšších než 15 mg za týždeň.

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára predtým ako užijete STADAPYRIN, ak:
- máte ťažkosti s vašimi obličkami, pečeňou alebo srdcom
- máte alebo ste niekedy mali problémy s vaším žalúdkom alebo tenkým črevom
- máte vysoký krvný tlak
- ste astmatik, máte sennú nádchu, nosové polypy alebo iné chronické (pretrvávajúce) dýchacie ochorenia; kyselina acetylsalicylová môže vyvolať astmatický záchvat
- ste niekedy mali dnu
- máte silnú menštruáciu

Okamžite musíte vyhľadať lekársku pomoc, ak sa vaše príznaky zhoršia alebo ak pocítite závažné alebo neočakávané vedľajšie účinky, napr. nezvyčajné príznaky krvácania, ťažké kožné reakcie alebo iný znak silnej alergie (pozri časť „Možné vedľajšie účinky“).
Oznámte svojmu lekárovi, ak sa chystáte na operáciu (hoci aj malú ako je vytrhnutie zuba), keďže kyselina acetylsalicylová je liečivo zrieďujúce krv a môže zvyšovať riziko krvácania.

Kyselina acetylsalicylová pri podávaní deťom môže vyvolať Reyeov syndróm. Reyeov syndróm je veľmi zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje mozog a pečeň a môže ohrozovať život. Z tohto dôvodu sa STADAPYRIN nesmie podávať deťom a dospievajúcim do 16 rokov, pokiaľ tak neurčí lekár.

Musíte dbať o to, aby ste neboli dehydratovaný (pocit smädu so suchými ústami), keďže súčasné užívanie kyseliny acetylsalicylovej môže spôsobiť zhoršenie funkcie obličiek.

Tento liek nie je vhodný ako liek proti bolesti alebo horúčke.

Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, alebo ak si niečím nie ste istý, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať STADAPYRIN.

Iné lieky a STADAPYRIN

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, vrátane liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa kyselina acetylsalicylová užíva súbežne s inými liekmi na:
- zriedenie krvi/predchádzanie tvorby krvných zrazenín (napr. warfarín, heparín, klopidogrel)
- zamedzenie odvrhnutia orgánov po transplantácii (cyklosporín, takrolimus)
- vysoký krvný tlak (napr. diuretiká a ACE inhibítory)
- reguláciu srdcového rytmu (digoxín)
- manicko-depresívne ochorenie (lítium)
- bolesť a zápal (napr. NSAID ako je ibuprofen alebo steroidy)
- dnu (napr. probenecid)
- epilepsiu (valproát, fenytoín)
- glaukóm (acetazolamid)
- nádor alebo reumatoidnú artritídu (metotrexát v dávkach nižších než 15 mg za týždeň)
- cukrovku (napr. glibenklamid)
- depresiu (selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) ako je sertralín alebo paroxetín)
- hormonálnu substitučnú liečbu, ak bola poškodená alebo odstránená nadoblička alebo podmozgová žľaza (hypofýza), alebo na liečbu zápalov vrátane reumatických ochorení a zápalu čriev (kortikosteroidy)


STADAPYRIN a jedlo, nápoje a alkohol
Požívanie alkoholu pravdepodobne môže zvýšiť riziko žalúdočno-črevného krvácania a predĺžiť čas krvácania.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotné ženy nesmú užívať kyselinu acetylsalicylovú počas tehotenstva, pokiaľ tak neurčí lekár. Nesmiete užívať STADAPYRIN, ak ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva, pokiaľ vám to nepovie váš lekár a ani potom denná dávka nesmie presiahnuť 100 mg (pozri časť „Neužívajte STADAPYRIN“). Určené alebo vyššie dávky tohto lieku v neskorom štádiu tehotenstva môžu vyvolať závažné komplikácie u matky alebo u dieťaťa.

Dojčiace ženy nesmú užívať kyselinu acetylsalicylovú, pokiaľ tak neurčí ich lekár.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
STADAPYRIN nemá vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.


3. Ako užívať STADAPYRIN

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí
Prevencia srdcových infarktov:
Odporúčaná dávka je 100 mg jedenkrát denne.

Prevencia srdcovej cievnej príhody (mŕtvice):
Odporúčaná dávka je 100 mg jedenkrát denne.

Prevencia srdcovo-cievnych problémov u pacientov so stabilnou alebo nestabilnou srdcovou angínou (druh bolesti na hrudníku):
Odporúčaná dávka je 100 mg jedenkrát denne.

Prevencia tvorby krvných zrazenín po určitých typoch operácie srdca:
Odporúčaná dávka je 100 mg jedenkrát denne.

Zvyčajná dávka na dlhodobé užívanie je 100 mg (jedna tableta) jedenkrát denne. STADAPYRIN sa nesmie užívať vo vyšších dávkach, pokiaľ tak neurčí lekár a predpísaná dávka nesmie presiahnuť 300 mg (tri tablety) denne.

Starší pacienti
Dávkovanie ako u dospelých. Kyselina acetylsalicylová sa u starších pacientov, ktorí sú náchylnejší na nežiaduce udalosti, spravidla má používať s opatrnosťou. Liečba sa má prehodnocovať s pravidelných intervaloch.

Deti a dospievajúci
Kyselina acetylsalicylová sa nesmie podávať deťom a dospievajúcim do 16 rokov, iba v prípade ak liek predpíše lekár.(pozri časť „Upozornenia a opatrenia“).

Spôsob podávania
Na vnútorné použitie.
Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (1/2 pohára vody). Tablety majú gastrorezistentný obal, ktorý zamedzuje dráždiacim účinkom na črevá, a preto sa nesmú drviť, lámať ani hrýzť.

Ak užijete viac STADAPYRINu, ako máte
Ak vy (alebo niekto iný) omylom užijete priveľa tabliet, okamžite to musíte povedať svojmu lekárovi alebo hneď vyhľadať najbližšiu pohotovosť. Lekárovi ukážte všetky zvyšné tablety alebo prázdny obal.
Medzi príznaky predávkovania môžu patriť zvonenie v ušiach, problémy so sluchom, bolesť hlavy, závrat, zmätenosť, nevoľnosť, vracanie a bolesť brucha. Veľké predávkovanie môže viesť k rýchlejšiemu dýchaniu než je zvyčajné (hyperventilácia), horúčke, nadmernému poteniu, nepokoju, kŕčom, halucináciám, nízkej hladiny cukru v krvi, kóme a šoku.

Ak zabudnete užiť STADAPYRIN
Ak zabudnete užiť dávku, vyčkajte na čas užitia ďalšej dávky a potom pokračujte ako zvyčajne.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak zaznamenáte ktorýkoľvek z nasledovných závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať STADAPYRIN a okamžite vyhľadajte lekára:
- Náhly sipot, opuch pier, tváre a tela, vyrážka, mdloby alebo ťažkosti s prehĺtaním (ťažká alergická reakcia).
- Sčervenenie kože s pľuzgiermi alebo olupovaním a môže súvisieť s vysokou horúčkou a bolesťami kĺbov. Toto môže byť multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm alebo Lyellov syndróm.'
- Nezvyčajné krvácanie ako je vykašliavanie krvi, krv vo vašich zvratkoch alebo moči alebo čierna stolica.

Časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u 1 až 10 zo 100 pacientov):
- Porucha trávenia.
- Zvýšená náchylnosť na krvácanie.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u 1 až 10 z 1 000 pacientov):
- Žihľavka
- Nádcha
- Ťažkosti s dýchaním.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u 1 až 10 z 10 000 pacientov):
- Ťažké krvácanie do žalúdka alebo do čriev, krvácanie do mozgu; zmenený počet krviniek.
- Nevoľnosť a vracanie.
- Kŕče v dolných dýchacích cestách, astmatický záchvat.
- Zápal krvných ciev.
- Tvorba modrín s tmavoružovými bodkami (krvácanie do kože).
- Ťažké kožné reakcie ako je vyrážka známa ako multiformný erytém a život ohrozujúce formy Stevensov-Johnsonov syndróm a Leyllov syndróm.
- Alergické reakcie ako je opuch napr. pier, tváre alebo tela alebo šok.
- Nezvyčajne silná a dlho trvajúca menštruácia.

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou:
- Zvonenie v ušiach (tinitus) alebo znížená schopnosť počúvania.
- Bolesť hlavy.
- Točenie hlavy.
- Vredy v žalúdku alebo tenkom čreve a jeho prederavenie.
- Predĺžený čas krvácania.
- Poškodená funkcia obličiek.
- Poškodená funkcia pečene.
- Vysoká hladina kyseliny močovej v krvi.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať STADAPYRIN

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
Obal na tablety: Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou.
Blistrové balenia: Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo na označení obalu na tablety alebo na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo STADAPYRIN obsahuje

Liečivo je kyselina acetylsalicylová. Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 100 mg kyseliny acetylsalicylovej.

Ďalšie zložky sú: jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob,
koloidný oxid kremičitý bezvodý, kyselina stearová; filmový obal: disperzia kopolyméru MA/EA 1:1, polysorbát 80, nátriumlaurylsulfát, trietylcitrát, mastenec

Ako vyzerá STADAPYRIN a obsah balenia

STADAPYRIN 100 mg gastrorezistentné tablety sú okrúhle, biele, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s priemerom 7,2 mm.

Veľkosti balenia:
Blistre: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 168, 266 gastrorezistentných tabliet.
Obaly na tablety: 10, 30, 50, 100, 500 gastrorezistentných tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Nemecko

Výrobcovia:

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Nemecko

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH
Göllstrasse 1
84529 Tittmoning
Nemecko

Actavis Limited
BLB 016 Bulebel Industrial Estate
ZTN 3000 Zejtun
Malta

Actavis hf
Reykjavíkurvegur 78
IS-220 Hafnarfjördur
Island

Balkanpharma – Dupnica AD
Samokovsko Šose 3
2600 Dupnica
Bulharsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko Acetylsalicylic acid EG 100 mg maagsapresistente tabletten
Česká republika STACYL 100 mg enterosolventní tablety
Luxembursko Acetylsalicylic acid EG 100 mg comprimés gastro-resistants
Nemecko ASS AL Protect 100 mg magensaftresistente Tabletten
Rakúsko ASS STADA 100 mg magensaftresistente Tabletten
Slovensko STADAPYRIN 100 mg, gastrorezistentné tablety
Švédsko Tianzakt
Taliansko ACIDO ACETILSALICILICO EG

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2013.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 10x100 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 20x100 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 28x100 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 30x100 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 50x100 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 60x100 mg (blis.PVC/Al) Rp 1,53
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 90x100 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 100x100 mg (blis.PVC/Al) Rp 4,76
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 10x100 mg (obal LDPE) Rp n/a
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 30x100 mg (obal LDPE) Rp n/a
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 50x100 mg (obal LDPE) Rp n/a
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 100x100 mg (obal LDPE) Rp n/a
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 500x100 mg (obal LDPE) Rp n/a
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 10x100 mg (obal HDPE) Rp n/a
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 30x100 mg (obal HDPE) Rp n/a
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 50x100 mg (obal HDPE) Rp n/a
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 100x100 mg (obal HDPE) Rp n/a
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 500x100 mg (obal HDPE) Rp n/a
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 84x100 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 120x100 mg (blis.PVC/Al) Rp 2,74
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 168x100 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
STADAPYRIN 100 MG tbl ent 266x100 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.