STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 100x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC)

SPC
k bez zjavnej zdravotnej príčiny). STADAPRESS nemáte používať ako Vašu prvú liečbu esenciálnej hypertenzie. STADAPRESS máte použiť, ak dostatočne nezabrala Vaša predchádzajúca liečba samotným chinaprilom.


2. SKÔR AKO UŽIJETE STADAPRESS

Neužívajte STADAPRESS
· keď ste alergický (precitlivený) na
- chinapríliumchlorid
- ktorýkoľvek iný ACE inhibítor (napr. enalapril, ramipril, lizinopril)
- hydrochlorotiazid
- lieky obsahujúce sulfónamidy
- ktorúkoľvek z ďalších zložiek STADAPRESSu (pozri časť 6. Ďalšie informácie na konci
tejto písomnej informácie pre používateľov)
· keď sa u Vás vyvinuli ťažké alergické reakcie po predchádzajúcej liečbe ACE inhibítorom. Takéto reakcie spôsobujú opuch tváre, rúk a nôh, pier, jazyka alebo hrdla – čo môže spôsobiť dýchavičnosť alebo ťažkosti s prehĺtaním (angioedém)
· keď máte vrodený alebo neobjasnený opuch kože (angioedém)
· keď máte ťažké ochorenie obličiek
· keď máte ťažké ochorenie pečene
· počas posledných 6 mesiacov tehotenstva (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“)
· keď dojčíte

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní STADAPRESSu
Povedzte svojmu lekárovi, keď máte alebo ste mali ktorýkoľvek zo zdravotných stavov, najmä nasledovné:

Ak máte ktorékoľvek z nasledovných ochorení:
· ľahké až stredne ťažké ochorenie obličiek. Váš lekár Vám môže upraviť dávku, keďže STADAPRESS Vám môže ublížiť, pretože máte poškodenú funkciu obličiek.
· zúženie krvných ciev zásobujúcich obličky (renálna arteriálna stenóza)
· blokádu srdcových chlopní
· obštrukčnú hypertrofickú kardiomyopatiu. To je zhrubnutie srdcového svalu, ktoré môže vyvolať blokádu odtoku krvi z Vášho srdca.
· ischemickú chorobu srdca (keď je obmedzené zásobovanie srdca krvou)
· ischemickú cerebrovaskulárnu chorobu (keď je obmedzené zásobovanie mozgu krvou)
· ťažký vysoký krvný tlak závislý od renínu (špeciálny typ vysokého krvného tlaku)
· ak Vaša pečeň správne nepracuje
· ak máte nerovnováhu solí v tele (elektrolytov) a tekutín. Patrí sem predovšetkým:
- abnormálne nízky objem telesných tekutín
- nízke hladiny sodíka, draslíka, horčíka a chloridu alebo vysoké hladiny draslíka a vápnika v krvi
- ak máte nerovnováhu elektrolytov alebo tekutín, Váš lekár to upraví skôr, ako začnete liečbu. Môže tak byť v prípade, že ste silno vracali alebo ak máte pretrvávajúcu hnačku. Medzi iné znaky nerovnováhy patrí suchosť v ústach, smäd, slabosť, letargia, ospalosť, nepokoj, bolesť svalov a kŕče, svalová horúčka, nízky krvný tlak, znížená tvorba moču a rýchly pulz srdca.
· mimoriadne nízky počet bielych krviniek (neutropénia/agranulocytóza)
· dna (porucha, ktorá spôsobuje veľmi bolestivý zápal kĺbov)
· cukrovka (zvýšené hladiny cukru v krvi)
· ťažké zlyhanie srdca (zlyhanie srdca, ktoré si vyžaduje dôkladnú kontrolu Vaším lekárom).
Ak máte zlyhanie srdca (srdcovú slabosť), Váš lekár Vám oznámi, či smiete užívať tento liek.
· Ak sa u Vás vyvinie pretrvávajúci suchý kašeľ.
· kolagenózy (systémové ochorenia autoimunitného systému ako je lupus erythematosus). Pri systémových autoimunitných ochoreniach imunitný systém napáda mnohé orgány, tkanivá a bunky tela. Ťažké alergické reakcie vedú k opuchu kože (angioedém) alebo vnútra Vašich úst.

Povedzte ihneď svojmu lekárovi, ak spozorujete nasledovné príznaky:
- Opuch tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka a/alebo hrtanu, ťažkosti s prehĺtaním a dýchaním.
- Žlté sfarbenie pokožky a slizníc.
- Horúčka, opuch lymfatických uzlín a/alebo zápal hrdla.
- Ťažká kožná reakcia (napr. tvorba pľuzgierov alebo odlupovanie kože) počas liečby STADAPRESSom.

V týchto prípadoch musíte ukončiť užívanie STADAPRESSu a Váš lekár podnikne vhodné opatrenia.

Buďte zvlášť opatrný pri nasledovných stavoch:
· transplantácia obličky
· hemodialýza (čistenie Vašej krvi pomocou dialyzačného prístroja)
· iné typy operácií alebo anestézie (keď pred operáciou dostávate lieky na navodenie bezvedomia a znecitlivenie proti pocitu bolesti)
· technika nazývaná aferéza (na očistenie krvi od tukov)
· imunosupresívna liečba (lieky používané na potlačenie imunitného systému organizmu, napr. cyklosporín). Tieto lieky sa používajú na zamedzenie odvrhnutia transplantovaného orgánu.
· desenzibilizačná liečba (na zmenšenie účinkov alergie, napr. na pichnutia osou)
· doplnky draslíka (vitamíny a minerály obsahujúce draslík) alebo náhrady kuchynskej soli s obsahom draslíka
· draslík šetriace diuretiká (lieky zvyšujúce množstvo vody vylučované Vaším močom)
· akékoľvek lieky, ktoré môžu zvýšiť hladinu draslíka v sére (ako je heparín)
· alopurinol (liek na dnu)
· prokaínamid (liek pôsobiaci na srdcový rytmus)
· lítium (liek používaný na mentálne poruchy) (pozri tiež časť „Užívanie iných liekov“ nižšie)

Symptomatický nízky krvný tlak

V niektorých prípadoch môže STADAPRESS spôsobiť priveľký pokles krvného tlaku. Väčšia pravdepodobnosť výskytu je vtedy, keď máte niektorý zo stavov uvedených vyššie. V takomto prípade Váš lekár podnikne opatrenie na zvýšenie Vášho krvného tlaku na bezpečnú úroveň.

Etnické rozdiely
Ak ste černoch, STADAPRESS môže byť menej účinný pri znižovaní Vášho krvného tlaku.

Tehotenstvo
Ak si myslíte, že ste tehotná alebo že môžete byť tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi.

STADAPRESS sa neodporúča užívať v skorom tehotenstve a môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa po 3 mesiacoch tehotenstva, pozri časť Tehotenstvo a dojčenie.

Antidopingový test
STADAPRESS môže spôsobiť pozitívny výsledok antidopingovej skúšky.

Deti a mladiství
STADAPRESS nesmú užívať deti a mladiství.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinok STADAPRESSu môže byť ovplyvnený alebo môže ovplyvniť nasledovné lieky:
· tetracyklíny, trimetoprim (antibiotiká)
· lieky, ktoré spôsobujú zvýšenie hladiny draslíka v krvi:
- lieky na zriedenie krvi (napr. heparín)
- doplnky draslíka alebo náhrady solí obsahujúce draslík
· diuretiká (lieky na odvodnenie, napr. furosemid, tiazidové diuretiká, amilorid, spironolaktón, triamterén a sulfonamid)
· antihypertenzíva (používané na liečbu vysokého krvného tlaku, napr. betablokátory alebo ACE inhibítory)
· nitráty (používané na srdcovú angínu, napr. glyceroltrinitrát)
· vazodilatanciá (lieky uvoľňujúce krvné cievy)
· lítium (na liečbu psychických porúch ako je bipolárna porucha)
· tricyklické antidepresíva (na liečbu depresie, napr. chlorpromazín, tioridazín)
· narkotiká (silné lieky proti bolesti)
· nesteroidné protizápalové lieky (NSAID, napr. indometacín, ibuprofén, vrátane 3 gramov a viac kyseliny acetylsalicylovej denne)
· sympatomimetiká (lieky s podobným účinkom ako sympatický nervový systém, vrátane adrenalínu, noradrenalínu a dopamínu)
· inzulín (na liečbu cukrovky), perorálne antidiabetiká (ústami užívané lieky na kontrolu hladiny cukru v krvi)
· antacidá (lieky používané pri poruchách trávenia)
· amfotericín B (na liečbu plesňových ochorení)
· karbenoxolón, glukokortikoidy (protizápalové lieky, steroidy)
· adrenokortikotropné hormóny (ACTH, hormón stimulujúci steroid)
· laxatíva (na zvýšenie pohyblivosti čriev)
· soli vápnika
· srdcové glykozidy (používané na liečbu srdcových chorôb, napr. digoxín)
· cholestyramín alebo kolestipol (používané na zníženie hladiny cholesterolu v krvi)
· svalové relaxanciá typu kurare (napr. tubokuraríniumchlorid) používané počas chirurgických operácií
· lieky, ktoré môžu ovplyvniť srdcový rytmus (predĺženie tzv. QT intervalu na EKG) a môžu viesť k určitým arytmiám, vrátane antiarytmík na liečbu porúch srdcového rytmu.

Užívanie STADAPRESSu s jedlom a nápojmi
STADAPRESS možno užívať s jedlom alebo bez jedla.

Nemáte piť alkohol, pretože to môže zvýšiť účinok STADAPRESSu a priveľmi znížiť Váš krvný tlak.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Tehotenstvo
Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Zvyčajne Vám Váš lekár odporučí užívať iný liek namiesto STADAPRESSu, pretože STADAPRESS sa neodporúča užívať v skorom tehotenstve a môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa po 3 mesiacoch tehotenstva.

Pred otehotnením sa zvyčajne musí STADAPRESS nahradiť vhodným antihypertenzným liekom.

Liek sa nesmie používať počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva.

Váš lekár Vám zvyčajne odporučí, aby ste ukončili užívanie STADAPRESSu, len čo zistíte, že ste tehotná. Ak otehotniete počas liečby STADAPRESSom, prosím, bezodkladne informujte a navštívte svojho lekára.

Dojčenie
Keď dojčíte, neužívajte STADAPRESS.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Keď užívate STADAPRESS, príležitostne sa môže objaviť závrat alebo únava. Ak spozorujete tieto príznaky, nemáte viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ STADAPRESS

Vždy užívajte STADAPRESS presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak Vám Váš lekár povedal, že máte užívať polovičnú dávku, tablety môžete na deliacej ryhe rozdeliť na dve rovnaké polovice.

Tablety alebo polovice tabliet máte prehltnúť celé, nerozhryzené a zapiť pohárom vody. Tablety môžete užívať pred jedlom, počas jedla alebo po jedle. Vyhýbajte sa, prosím, mimoriadne vysokému obsahu tuku v potrave, pretože to môže znižovať príjem chinapríliumchloridu, ak sa užíva súbežne so STADAPRESSom.

Zvyčajná dávka
STADAPRESS máte užívať jedenkrát denne ráno.

Liečba esenciálnej hypertenzie
STADAPRESS nemáte používať ako Vašu prvú liečbu esenciálnej hypertenzie (pozri časť 1). Na začatie liečby Vám Váš lekár zvyčajne bude podávať dva lieky (chinapril a hydrochlorotiazid) oddelene. Umožní mu to, aby sa rozhodol, akú dávku potrebujete. Potom Vám oznámi, aby ste prešli na liečbu STADAPRESSom.

STADAPRESS 10/12,5 mg tablety možno rozdeliť na dve polovice. Každá polovica tablety obsahuje 5 mg chinaprilu a 6,25 mg hydrochlorotiazidu.

STADAPRESS 20/12,5 mg tablety možno rozdeliť na dve polovice. Každá polovica tablety obsahuje 10 mg chinaprilu a 6,25 mg hydrochlorotiazidu.

Ak máte poškodenú funkciu obličiek, Váš lekár Vám môže predpísať nižšiu dávku. V prípade ťažkého poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min), nesmiete užívať STADAPRESS (pozri tiež časť 2 „Neužívajte STADAPRESS“).

Ak ste starší pacient, STADAPRESS máte užívať s opatrnosťou. Váš lekár Vám predpíše najnižšiu účinnú dávku.

Deti a mladiství nemajú užívať STADAPRESS (pozri časť 2. „Skôr ako užijete STADAPRESS“).

Dĺžka liečby

Váš lekár Vám povie, ako dlho máte užívať STADAPRESS.

Ak užijete viac STADAPRESSu, ako máte
Vyhľadajte svojho lekára alebo okamžite choďte do najbližšej nemocnice:
· Ak ste užili priveľa tabliet.
· Ak predpokladáte predávkovanie (napr. ak sa po užití priveľa tabliet cítite byť chorý).

Nezabudnite si so sebou k lekárovi vziať škatuľku a všetky zvyšné tablety.

Môžete pozorovať nasledovné príznaky predávkovania:
· zvýšená tvorba moču (diuréza)
· nerovnováha elektrolytov (nerovnováha solí v organizme)
· veľmi nízky krvný tlak (ťažká hypotenzia)
· znížené vedomie vrátane kómy (stav bezvedomia, z ktorého nemôžete byť prebudený)
· konvulzie (kŕče)
· strata pohyblivosti (paréza)
· nepravidelný pulz srdca (arytmia) vrátane spomalenia srdcového rytmu (bradykardia)
· zlyhanie obličiek

Váš lekár bude liečiť príznaky predávkovania. Môže Vás tiež požiadať, aby ste užívali aktívne uhlie. To je látka, ktorá zastaví vstrebávanie lieku v čreve. Môžete Vás tiež požiadať o užívanie síranu sodného. To je laxatívum, ktoré urýchľuje vyprázdňovanie Vášho tráviaceho traktu.

Ak zabudnete užiť STADAPRESS
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Jednoducho užite zvyčajnú dávku v predpísanom čase.

Ak prestanete užívať STADAPRESS
Neprestávajte užívať STADAPRESS, pokiaľ Vám to nepovie Váš lekár. Ak ukončíte užívanie tabliet, Vaše príznaky sa náhle môžu zhoršiť. Váš lekár Vám povie, ako znížiť a potom ukončiť užívanie tohto lieku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj STADAPRESS môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak máte ktorýkoľvek z nasledovných príznakov, ukončite užívanie STADAPRESSu a okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo choďte na najbližšiu lekársku pohotovosť:
· príznaky alergickej (hypersenzitívnej) reakcie (angioedém) ako je:
- opuch kože, tváre a pier alebo hlasiviek
- opuch jazyka a hrdla spôsobujúci ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním
· ťažké kožné reakcie.

Hodnotenie vedľajších účinkov vychádza z nasledovných frekvencií:

Veľmi časté: Postihujú viac ako 1 používateľa z 10
Časté: Postihujú 1 až 10 používateľov zo 100
Menej časté: Postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000
Zriedkavé: Postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000
Veľmi zriedkavé: Postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000
Neznáme: Frekvencia neznáma z dostupných údajov.

Časté:
· Poruchy spánku/únava; ospalosť, ťažkosti so spánkom, ospalosť
· pocity úzkosti a smútku (depresia)
· závrat
· poruchy rovnováhy
· nízky krvný tlak (hypotenzia)
· kašeľ
· poruchy žalúdka, pocit nevoľnosti (nauzea), stav nevoľnosti (vracanie), hnačka
· bolesť hlavy
· bolesť v hrudníku
· nerovnováha solí (elektrolytov) v krvi vrátane:
- abnormálne nízke koncentrácie sodíka a draslíka v krvi (hyponatriémia a hypokaliémia)
- abnormálne vysoká koncentrácia kyseliny močovej v krvi (hyperurikémia)'
- abnormálne vysoká koncentrácia glukózy v krvi (hyperglykémia)
· glukóza v moči (glykozúria)
· nárast cholesterolu a triglyceridov (typy tukov) v krvi

Menej časté:
· zníženie počtu krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko krvácania alebo tvorby modrín (trombocytopénia)
· nervozita
· abnormálne pocity v koži ako je pocit mravčenia, svrbenie alebo brnenie (parestézia), žihľavka (urtikária), vyrážka, zapálená a odlupujúca sa koža, citlivosť na slnečné žiarenie (fotosenzitivita)
· mdloby (synkopa)
· srdcové reakcie; pocit búšenia srdca v hrudníku (palpitácie), zrýchlené údery srdca (tachykardia), nepravidelný srdcový rytmus, náhle zastavenie srdcového rytmu (asystólia)
· bolesť v hrudníku (angina pectoris)
· uvoľnenie srdcových ciev (vazodilatácia)
· žalúdočné reakcie; porucha trávenia, bolesť brucha, strata chuti (anorexia), nadmerné vetry (flatulencia), poruchy zažívania, žalúdočná nevoľnosť (žalúdočné podráždenie), zápcha
· suchosť v ústach
· nadmerné potenie (diaforéza)
· vypadávanie vlasov (alopécia)
· neschopnosť dosiahnuť erekciu (impotencia)
· pocit slabosti (asténia)
· zápal slinných žliaz (sialoadenitída)
· pocit závratu alebo „točenia sa“ (vertigo)
· pokles krvného tlaku pri vstávaní, čo spôsobuje závrat, točenie hlavy alebo mdloby (posturálna hypotenzia)
· náhle svalové sťahy (muskulárny spazmus)

Zriedkavé:
· zmätenosť
· poškodenie nervov v končatinách spôsobujúce príznaky ako je necitlivosť alebo mravčenie (neuropatia)
· očné zrakové reakcie; poškodené videnie, poruchy zraku, dočasne rozmazané videnie, žlté videnie (xantopsia)
· zvonenie v ušiach (tinnitus)
· zúženie (konstrikcia) dolných dýchacích ciest (bronchospazmus), ťažkosti s dýchaním (dychová tieseň) vrátane zápalu a opuchu pľúc (pneumonitída a pulmonárny edém)
· zhoršenie astmy
· výtok z nosa a svrbenie v nose (nádcha)
· zmena chuti
· zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída)
· poruchy funkcie pečene
· vytváranie pľuzgierov na koži (pemfigus), ťažká, život ohrozujúca kožná reakcia (toxická epidermálna nekrolýza)
· bolesť v svaloch, kĺboch a chrbte
· poškodená funkcia obličiek, zápal obličiek (intersticiálna nefritída)
· abnormálne vysoká koncentrácia draslíka v krvi (hyperkaliémia)
· alergická (hypersenzitívna) reakcia (angioedém). Ak ste černoch, máte vyššiu pravdepodobnosť angioedému.
· leukopénia (nízky počet bielych krviniek v krvi)
· nízky počet krvných doštičiek v krvi (v dôsledku útlmu kostnej drene)
· nepokoj
· točenie hlavy
· zápal krvných ciev vedúci k odumretiu cievneho tkaniva (nekrotizujúca angiitída)
· zožltnutie kože a očných bielkov (žltačka vyvolaná zablokovaním odtoku žlče)
· alergické (anafylaktické) reakcie
· horúčka
· závažné zníženie počtu bielych krviniek, ktoré zvyšuje pravdepodobnosť infekcií (agranulocytóza)
· syndróm zahŕňajúci: horúčku, zápal telesných tkanív (serositída), zápal krvných ciev (vaskulitída), bolesť svalov (myalgia) bolesť kĺbov, zápal (artralgia/artritída) a zmeny niektorých laboratórnych hodnôt.

Veľmi zriedkavé:
· srdcový záchvat (infarkt myokardu)
· mŕtvica (mozgovocievna príhoda)
· oslabený krvný obeh spôsobujúci necitlivosť a bledosť prstov rúk i nôh (Raynaudov fenomén)
· znížená pohyblivosť čriev
· zápal pečene (hepatitída)
· červená škvrnitá kožná vyrážka (multiformný erytém)
· zápal nechtov (onycholýza)
· znížený počet bielych krviniek v krvi (neutropénia)
· zlyhanie organizmu pri tvorbe dostatočného počtu červených krviniek (aplastická anémia)
· zníženie počtu červených krviniek spôsobujúce bledožltú kožu a slabosť alebo dýchavičnosť (hemolytická anémia)
· poškodenie kože vyvolané telu vlastným imunitným systémom (reakcie podobné kožnému lupus erythematosus) a reaktivácia kožného lupus erythematosus
· opuch tkaniva čreva (intestinálny angioedém)

Neznáma frekvencia:
· dočasné zvýšenia kreatinínu a močoviny v krvi. Toto sú ukazovatele funkcie obličiek.

Niektoré ACE inhibítory spôsobujú:
· rast pŕs u mužov (gynekomastia)
· zápal krvných ciev (vaskulitída)
· mierne zníženie hladín krvnej bielkoviny nazývanej hemoglobín (anémia)
· mierne zníženie počtu červených krviniek v krvi

Toto sa môže stať aj pri STADAPRESSe.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ STADAPRESS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Nepoužívajte STADAPRESS po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo STADAPRESS obsahuje

Liečivá sú:
· chinapril (ako chinapriliumchlorid)
· hydrochlorotiazid

Jedna filmom obalená tableta STADAPRESS 10/12,5 mg obsahuje 10 mg chinaprilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Jedna filmom obalená tableta STADAPRESS 20/12,5 mg obsahuje 20 mg chinaprilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Ďalšie zložky v jadre tablety sú:

· ťažký zásaditý uhličitan horečnatý

· bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý

· hydrolyzát škrobu (kukuričný)

· sodná soľ kroskarmelózy

· magnéziumstearát

Ďalšie zložky vo filmovom obale sú:

· hyprolóza,

· hypromelóza
· oxid titaničitý (E 171),

· makrogol 400

· žltý oxid železitý (E 172)

· červený oxid železitý (E 172).


Ako vyzerá STADAPRESS a obsah balenia

STADAPRESS 10/12,5 mg sú oválne, ružové, tvarom bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách a vytlačeným „I“ na jednej strane. Veľkosť 4,5 x 8,7 mm.

STADAPRESS 20/12,5 mg sú oválne, ružové, tvarom bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách a vytlačeným „I“ na jednej strane. Veľkosť 5,8 x 11,3 mm.

STADAPRESS filmom obalené tablety sú dostupné ako:
· hliníkovo/polyamidové/PVC blistrové balenia obsahujúce 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 98, 100 a 500 (5x100) tabliet
· polypropylénová nádoba na tablety obsahujúca 250 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Nemecko

Výrobcovia
Actavis hf.
Reykjavikurvegur 78
222 Hafnarfjordur
Island

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 05/2009.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 10x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 14x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 20x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 28x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 30x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp 1,43
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 42x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 50x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 56x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 98x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 500(5x100)x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 10x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 14x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 20x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 28x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 30x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp 0,87
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 42x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 50x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 56x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 98x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 100x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp 4,22
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 500(5x100)x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.