ROHYPNOL INJ sol inj 5x1 ml/2 mg+5x1 ml solv.

#225; za následok anxiolytický, myorelaxačný a antikonvulzívny účinok. Po intramuskulárnom či intravenóznom podaní postupne navodzuje hlboký spánok. Flunitrazepam len nepatrne ovplyvňuje vegetatívne funkcie. Flunitrazepam spôsobí anterográdnu amnéziu po prebudení (pacient si nespomína na udalosti okolo chirurgického zákroku).

Farmakokinetické údaje:
Absorpcia. Po i.m. podaní 2 mg flunitrazepamu sa dosiahne maximálna plazmatická koncentrácia 11 -
22 ng/ml za 1,5 hodiny. Priemerná biologická dostupnosť po i.m. podaní je 95%.
Distribúcia. Distribúcia flunitrazepamu je rýchla a rozsiahla. Biologický polčas rýchlej distribučnej fázy je 7 - 20 minút a pomalej 2 - 4 hodiny. Distribučný objem pri ustálenom stave je 3 - 5 l/kg a celkový plazmatický klírens je 100 - 200 ml/min.
78% flunitrazepamu sa viaže na plazmatické proteíny. Plazmatická koncentrácia je nižšia v umbilikálnej žile a tepne, a v amniovej tekutine je oveľa nižšia ako v plazme matky.
Flunitrazepam sa vylučuje do materského mlieka.
Metabolizmus. Flunitrazepam sa takmer úplne metabolizuje (90%) v pečeni. Hlavné metabolity sú 7- aminoflunitrazepam a N-desmetylflunitrazepam.
N-desmetylflunitrazepam je farmakologicky aktívny, jeho účinnosť trvá 4 - 5 hodín po aplikácii 2 mg flunitrazepamu, je teda menej aktívny ako flunitrazepam a v ustálenom stave zostáva jeho koncentrácia nižšia ako minimálna účinná koncentrácia. Obidva metabolity sú vylučované ako glukuronidy, prevažne obličkami.
Eliminácia. Eliminačný polčas flunitrazepamu je medzi 16 -35 hodinami. Polčas aktívneho N- desmetylflunitrazepamu je 23 -33 hodín a pri 7-aminoflunitrazepame je 10 - 16 hodín.
80 - 90% rádioaktívne označených metabolitov sa nachádza v moči a 10% v stolici. Menej ako 2% sa vylúči do moču v nezmenenej forme.
U starších ľudí sa nenašli zmeny farmakokinetických parametrov.

Indikácie:
Premedikácia v anestéziológii: Rohypnol inj sa má aplikovať 30 - 60 minút pred začiatkom anestézie. Môže sa podať samostatne alebo v kombinácii s ostatnými liekmi užívanými v anestéziológii ako sú neuroleptiká, sedatíva, analgetiká či anticholínergiká.
Úvod do anestézie: Rohypnol inj sa má podať v pomalej intravenóznej injekcii ako súčasť
neuroleptanalgézie alebo na začiatku inhalačnej anestézie.
Udržiavanie anestézie: Pri intravenóznom podaní sa môže Rohypnol inj použiť na udržiavanie anestézie. Hĺbka spánku po aplikácii Rohypnolu inj je u väčšiny pacientov adekvátna a s anestéziou sa môže pokračovať alebo ju prehĺbiť už pri samotnom použití zvyčajnej kombinácie oxidu dusného a kyslíka. Ak je treba použiť ďalšie anestetikum, potom je zvyčajne možné jeho dávku redukovať. Pretože Rohypnol inj nepôsobí analgeticky, mal by sa podávať v kombinácii s analgetikami.
V odporučenom dávkovaní Rohypnol inj neovplyvňuje signifikantne srdcové a respiračné funkcie a preto je osobitne vhodný na užívanie v srdcovej chirurgii a u pacientov vo veľmi ťažkom stave.
Liek sa používa od novorodeneckého veku.

Kontraindikácie:
Známa precitlivenosť na niektorú zložku lieku, precitlivenosť na benzodiazepíny, závažná chronická hyperkapnia.

Tehotenstvo a dojčenie

Pre stanovenie bezpečnosti lieku u človeka počas tehotenstva chýba dostatok skúseností.
Rohypnol inj by sa nemal podávať v tehotenstve, najmä počas prvého a posledného trimestra s výnimkou prísne indikovaných stavov, kedy je nutné starostlivo zvážiť prínos terapie v porovnaní s rizikom poškodenia plodu.
Ak sa zo závažných dôvodov podáva v neskorom tehotenstve alebo pri pôrode, je nutné rátať s prípadným farmakologickým pôsobením na dojča, ktoré sa prejavuje ako arytmia, pokles krvného tlaku, poruchou cicania a hypotermiou.
Flunitrazepam sa vylučuje do materského mlieka. Aj keď dávka podaná dojčaťu v materskom mlieku je po jednorazovom podaní matke malá, je nutné starostlivo zvážiť pomer možného rizika poškodenia plodu v porovnaní s očakávaným terapeutickým účinkom u matky.

Nežiaduce účinky:
Flunitrazepam má veľkú terapeutickú šírku. Neovplyvňuje krvný obraz ani funkcie pečene a obličiek. Nežiaduce účinky sú častejšie pri podávaní vyšších dávok, najmä u starších pacientov a z veľkej časti sú odvodené od sedatívnych a myorelaxačných účinkov flunitrazepamu.
Pozorujú sa nasledujúce nežiaduce účinky (podľa ich frekvencie):

Zo strany centrálneho nervového systému: Predĺženie postoperačnej sedácie, anterográdna amnézia. V zriedkavých prípadoch sa objavujú psychiatrické a paradoxné reakcie - nepokoj, agitovanosť, dráždivosť, agresivita, zriedkavo bludy, zúrivosť, živé či desivé sny, halucinácie, psychóza a neprimerané správanie. Častejšie sú u detí a starších osôb. Ak sa vyskytnú, je nutné liek vysadiť.
Kardiovaskulárny a respiračný systém: Ľahký pokles krvného tlaku a prechodná dýchavica sa vyskytujú zriedkavo. V celkom výnimočných prípadoch zastavenie srdcové alebo respiračné.
Ďalej sa u vnímavých pacientov môžu vyskytnúť reakcie z precitlivenosti, vrátane rašu, angioedému a hypotenzie. Ďalej sa vyskytol exantém, kardiovaskulárny kolaps, laryngospazmus, bronchospazmus, anafylaktický šok.
Po intravenóznej aplikácii môže vzniknúť šklbavá bolesť či pálenie pozdĺž žily.

Interakcie:
Sedatívne nežiaduce účinky sa môžu vystupňovať pri súčasnom užití látok tlmiacich CNS, vrátane alkoholu. Zvýšenie centrálneho tlmivého účinku sa prejaví pri súčasnom užívaní neuroleptík, hypnotík, anxiolytík-sedatív, narkotických analgetík, antidepresív, antiepileptík, narkotických anestetík a sedatívnych antihistaminík. Tieto potencujúce účinky je niekedy možné terapeuticky využiť. Lieky, ktoré inhibujú určité pečeňové enzýmy (najmä cytochróm P-450), môžu zvýšiť aktivitu benzodiazepínov.
Rohypnol inj sa môže podať v kombinácii s perorálnymi antidiabetikami a antikoagulanciami.

Dávkovanie a spôsob podávania:
Roztok s obsahom 2 mg liečiva sa môže injikovať až po pridaní 1 ml diluentu. Injekčný roztok je nutné pripraviť bezprostredne pred použitím.
Na intravenózne podanie je nutné použiť žilu s veľkým priesvitom. Intravenózna injekcia sa aplikuje pomaly (približne 0,5 - 1 ml/minútu - [1ml = 1 mg] ), pretože veľmi rýchle podanie môže zapríčiniť zastavenie dýchania; musí byť stále k dispozícii resuscitačný prístroj.'Dávkovanie u dospelých:
Premedikácia: 1 - 2 mg (čo je ekvivalentné 0,015 - 0,03 mg/kg telesnej hmotnosti) intramuskulárne, v závislosti od veku a celkového stavu pacienta. Rohypnol inj sa môže podať v kombinácii s anticholínergikami, analgetikami, neuroleptikami a sedatívami.
Úvod do anestézie: 1 - 2 mg (čo je ekvivalentné 0,015 - 0,03 mg/kg telesnej hmotnosti) pomaly intravenózne.
Udržiavanie anestézie: v prípade nutnosti sa môže podať dodatočne malá dávka Rohypnolu inj v pomalej injekcii kvôli zachovaniu požadovanej hĺbky anestézie (dávkovanie a intervaly medzi dávkami je nutné stanoviť individuálne).
Dávkovanie u detí:
Na premedikáciu a úvod do anestézie: 0,015 - 0,03 mg/kg telesnej hmotnosti i.m. alebo pomaly i.v. (deti tolerujú relatívne vyššie dávky vzhľadom na telesnú hmotnosť ako dospelí).


Upozornenie:
Dávkovanie pre osobitné skupiny pacientov:
U pacientov s myasthenia gravis, so spomaleným vylučovaním a so zníženou toleranciou najmä pri kardiorespiračnej insuficiencii, ďalej u pacientov v celkovo ťažkom stave a pri organických mozgových poruchách je nutné rátať s individuálnou reakciou. Nižšie dávkovanie sa odporúča pri chronickej respiračnej insuficiencii, kedy hrozí útlm dýchania. Pacienti s poruchou funkcie pečene a obličiek užívajú tiež redukovanú dávku.
Benzylalkohol, konzervans obsiahnuté v ampulkách lieku Rohypnol inj, môže spôsobiť ireverzibilné poškodenie novorodenca, najmä predčasne narodeného. Injekčný Rohypnol sa preto môže použiť pri týchto stavoch po starostlivom uvážení len vtedy, ak nie je k dispozícii iný alternatívny postup. Rohypnol inj nie je možné aplikovať intraarteriálne v dôsledku rizika nekrózy.
Rohypnol inj sa môže podať intravenózne len ak sú k dispozícii resuscitačné prístroje. Počas používania lieku nie je vhodné piť alkoholické nápoje.
Injekčný roztok lieku Rohypnol inj sa môže kombinovať s anestetikami, analgetikami, neuroleptikami, nedepolarizujúcimi myorelaxanciami a látkami ovplyvňujúcimi autonómny nervový systém a to za predpokladu, že sa jednotlivé substancie zmiešajú bezprostredne pred použitím. Získaný roztok musí byť číry.
Predávkovanie:
Hlavnými príznakmi predávkovania sú zosilnené farmakologické účinky. Intoxikácia flunitrazepamom väčšinou nepredstavuje ohrozenie života, ak nie je v kombinácii s ďalšími látkami tlmiacimi CNS. Prejavuje sa zvýšenou sedáciou, svalovou slabosťou, hlbokým spánkom či paradoxnou excitáciou. Pri závažných stavoch je kóma, areflexia, kardiorespiračná depresia, apnoe.
Liečba predávkovania: podporná terapia zameraná na udržanie funkcií respiračných a kardiovaskulárnych. Špecifickým antagonistom je kompetitívny antagonista benzodiazepínov na GABA-ergných receptoroch flumazenil.

Varovanie:
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.

Balenie:
5 ampuliek po 2 mg liečiva v 1 ml roztoku
+ 5 ampuliek po 1 ml aqua ad iniectabilia ako diluens

Uchovávanie:
V suchu, pri teplote 10 - 25º C, chrániť pred svetlom. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!

Dátum poslednej revízie:
November 2006

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.