PYLERA 140 MG/125 MG/125 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 120x140 mg/125 mg/125 mg (fľ.HDPE)

SPC
ktorí majú alebo mali vred. H. pylori je baktéria, ktorá sa nachádza vo výstelke žalúdka.

Pylera obsahuje 3 rôzne liečivá: trikáliumdicitrát bizmutitý, metronidazol a tetracyklíniumchlorid. Tetracyklín a metronidazol patria do skupiny liekov nazývaných antibiotiká. Trikáliumdicitrát bizmutitý pomáha antibiotikám pri liečbe infekcie.

Pyleru je potrebné užívať spolu s liečivom nazývaným omeprazol. Omeprazol je liek, ktorý pôsobí tak, že znižuje množstvo kyseliny, ktorú žalúdok produkuje. Pylera užitá spolu s omeprazolom pôsobí spoločne pri liečbe infekcie a zmierňuje zápal výstelky žalúdka.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pyleru

Neužívajte Pyleru
· ak ste alergický (precitlivený) na trikáliumdicitrát bizmutitý, metronidazol alebo na iný derivát nitroimidazolu, tetracyklín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Pylery (uvedených v časti 6 Ďalšie informácie),
· ak ste tehotná alebo dojčíte,
· ak ste mladší ako 12 rokov,
· ak máte problémys obličkami,
· ak máte problémyspečeňou.

Buďte obzvlášť opatrný pri užívaní Pylery
· ak musíte ísť na röntgenologické vyšetrenie, pretože Pylera môže ovplyvniť výsledky röntgenologických vyšetrení,
· ak idete na vyšetrenie krvi, pretože Pylera môže ovplyvniť výsledky krvných vyšetrení,
· ak vám lekár povedal, že máte neznášanlivosť na niektoré cukry.

Počas liečby Pylerou sa vyhýbajte slnku a soláriu, pretože Pylera môže zosilniť ich účinky.
Povedzte lekárovi, ak sa spálite.

Deti
Kapsuly Pylery sa nesmú podávať deťom mladším ako 12 rokov a neodporúčajú sa používať u detí vo veku 12 až 18 rokov.

Iné lieky a Pylera
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Vzťahuje sa to aj na lieky, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis.
Svojmu lekárovi oznámte, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali niektoré z nasledovných liekov:
· lítium na liečbu duševných ochorení,
· lieky na riedenie krvi alebo na prevenciu zrážania krvi (napr. warfarín),
· fenytoín a fenobarbital na epilepsiu,
· metoxyflurán (anestetikum),
· iné antibiotiká, hlavne penicilín,
· výživové doplnky obsahujúce železo, zinok, hydrogénuhličitan sodný,
· kombináciu Pylery s inými liekmi obsahujúcimi bizmut, používanými dlhodobo, pretože môžu ovplyvniť nervový systém,
· busulfán a fluorouracil na chemoterapiu,
· cyklosporín na zníženie imunitnej reakcie organizmu po transplantáciách,
· disulfiram na liečbu ľudí s problémami s alkoholom,
· ranitidín na poruchy trávenia a pálenie záhy,
· retinoidy na kožné problémy,
· atovakvon na liečbu infekcie pľúc.

Neužívajte antacidá (lieky požívané na zníženie kyslosti v žalúdku) obsahujúce hliník, vápnik alebo horčík spolu s Pylerou.

Pylera a jedlo a nápoje
Pyleru zapite plným pohárom vody po jedle a pred spaním (ideálne spolu s menším jedlom).

Nejedzte ani nepite žiadne mliečne výrobky (napríklad mlieko alebo jogurt) ani nápoje s pridaným vápnikom spolu s kapsulami Pylery ani počas liečby Pylerou, pretože by to mohlo ovplyvniť účinok Pylery.

Počas užívania Pylery nepite alkohol a taktiež minimálne 24 hodín po ukončení liečby. Pitie alkoholu počas užívania Pylery môže spôsobiť nepríjemné vedľajšie účinky, ako napríklad pocit na vracanie (nevoľnosť), vracanie, bolesť brucha (kŕče v brušnej dutine), návaly tepla a bolesť hlavy.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali iné lieky, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Vzťahuje sa to aj na lieky, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis.


Tehotenstvo a dojčenie
Pyleru neužívajte, ak ste tehotná, ak by ste mohli počas liečby otehotnieť alebo ak si myslíte, že ste tehotná. Poraďte sa so svojím lekárom, ak počas liečby Pylerou otehotniete.
Počas užívania Pylery nedojčite. Pretože malé množstvo zložiek Pylery môže prechádzať do materského mlieka.
Poraďte sa svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať nejaký liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neveďte vozidlá ani nepoužívajte žiadne nástroje ani neobsluhujte stroje, ak pociťujete závraty, ospalosť, máte kŕče (záchvaty kŕčov alebo ak sa u vás vyskytne dočasné rozmazané videnie alebo zdvojené videnie.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Pylera
Pylera obsahuje laktózu (mliečny cukor), čo je typ cukru. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Pylera obsahuje približne 96 mg draslíka v jednej dávke. To sa má vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom draslíka.


3. Ako užívať Pyleru

Vždy užívajte Pyleru presne tak, ako vám povedal váš lekár. Pyleru je potrebné užívať spolu s liečivom nazývaným omeprazol. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a starší pacienti
Užívajte 3 kapsuly Pylery po raňajkách, 3 kapsuly po obede, 3 kapsuly po večeri a 3 kapsuly pred spaním (ideálne s menším jedlom), celkovo 12 kapsúl denne. Kapsuly prehltnite vcelku a zapite plným pohárom vody, aby ste zabránili podráždeniu v hrdle. Je dôležité dokončiť celú liečbu (10 dní) a využívať všetkých 120 kapsúl.
Užite jednu kapsulu/tabletu s obsahom 20 mg omeprazolu spolu s rannou a večernou dávkou Pylery (celkovo 2 kapsuly/tablety omeprazolu denne).

Denný plán dávkovania Pylery

Čas podania dávky
Počet kapsúl lieku Pylera
Počet kapsúl/tabliet s obsahom omeprazolu
Po raňajkách
3
1
Po obede
3
0
Po večeri
3
1
Pred spaním (ideálne s menším jedlom)
3
0

Ak užijete viac Pylery, ako máte
Ak užijete viac, ako je odporúčaná denná dávka Pylery, oznámte to svojmu lekárovi a navštívte najbližšiu pohotovosť. Vezmite si so sebou fľaštičku a zvyšné kapsuly. Váš lekár tak bude vedieť, čo ste užili.

Ak zabudnete užiť Pyleru
Ak zabudnete užiť Pyleru, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak je však už takmer čas na ďalšiu dávku, zabudnutú dávku vynechajte. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak vynecháte viac ako 4 po sebe nasledujúce dávky Pylery (1 deň), kontaktujte svojho lekára.

Ak prestanete užívať Pyleru pred ukončením liečby
Je dôležité, aby ste absolvovali celú liečbu, aj keď sa váš stav po pár dňoch liečby zlepší. Ak prestanete užívať Pyleru príliš skoro, vaša infekcia nemusí byť úplne vyliečená a príznaky infekcie sa môžu vrátiť alebo zhoršiť. Môžete si taktiež vyvinúť rezistenciu na tetracyklín a/alebo metronidazol (antibiotiká).

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Pylera môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných príznakov, prestaňte užívať Pyleru a kontaktujte svojho lekára alebo okamžite navštívte nemocnicu:

· opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, čo môže spôsobiť problémy pri prehĺtaní alebo dýchaní,
· svrbivá, vystúpená vyrážka alebo žihľavka (urtikária),

Mohli by to byť prejavy alergickej reakcie.

Ďalšie možné vedľajšie účinky

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):
· zmena v zložení alebo farbe stolice, vrátane tmavej farby stolice (čierna stolica),
· hnačka,
· nevoľnosť,
· nepríjemná alebo kovová chuť.

Časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 zo 100 pacientov):'
· bolesti brucha,
· zápcha,
· sucho v ústach,
· vracanie,
· vetry/plynatosť,
· bolesť hlavy,
· pocit slabosti,
· pocit malého množstva energie alebo únavy,
· celkový pocit nevoľnosti,
· vaginálna infekcia – príznaky zahŕňajú svrbenie a podráždenie v genitálnej oblasti, pocit pálenia alebo žltý/biely vaginálny výtok,
· krvné vyšetrenie môže preukázať zvýšené hladiny pečeňových enzýmov (transamináz),
· tmavo sfarbený moč,
· strata alebo pokles chuti do jedla,
· pocit závratu/točenie hlavy,
· pocit ospalosti,
· kožné problémy, ako napríklad začervenanie (vyrážka).

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 1000 pacientov):
· alergická reakcia na liek (príznaky zahŕňajú opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, čo môže spôsobiť problémy pri prehĺtaní alebo dýchaní, svrbivú, vystúpenú vyrážku alebo žihľavku (urtikáriu),
· pocit nafúknutého/opuchnutého brucha,
· grganie alebo rihanie,
· otvorené rany v ústach/vriedky v ústach,
· zmeny farby jazyka (tmavý jazyk),
· opuchnutý jazyk,
· bolesť na hrudníku, nepríjemný pocit na hrudníku,
· kvasinkové infekcie (kandidózy) , ktoré sa môžu nachádzať v ústach (príznaky zahŕňajú biele bodky v ústach) alebo na genitáliách (príznaky zahŕňajú závažné svrbenie, pocit pálenia, bolestivosť),
· stuhnutosť,
· pocit tŕpnutia/mravenčenia,
· triaška,
· pocit úzkosti, depresie alebo problémy so spánkom,
· poruchy pamäte,
· kožné problémy, ako svrbenie alebo žihľavka (urtikária),
· rozmazané (hmlisté) videnie,
· vertigo (pocit krútenia hlavy).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Pyleru

· Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
· Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
· Pyleru nepoužívate po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaštičke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
· Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie

Čo obsahujú kapsuly Pylery
Každá kapsula obsahuje 140 mg trikáliumdicitrátu bizmutitého (čo zodpovedá 40 mg oxidu bizmutitého), 125 mg metronidazolu a 125 mg tetracyklíniumchloridu.

Ďalšie zložky sú: stearát horečnatý (E572), monohydrát laktózy, mastenec (E553b), dioxid titaničitý (E171), želatína a atrament pre potlač obsahujúci šelak, propylénglykol a červený oxid železa (E172).

Ako vyzerá Pylera a obsah balenia
Kapsuly Pylera sú podlhovasté, biele, nepriehľadné tvrdé kapsuly s vyrazeným logom Aptalis Pharma na tele kapsuly a nápisom „BMT“ vyrazeným červeným atramentom na viečku kapsuly. Obsahujú biely prášok a menšiu bielu nepriehľadnú kapsulu obsahujúcu žltý prášok.

Kapsuly Pylery sú dodávané vo fľaštičkách z polyetylénu s vysokou hustotou s obsahom 120 kapsúl.

Vo fľaštičke sa nachádza aj vysúšadlo (vrecko so silikagélom) a výplň z celulózovej vaty, ktoré pomáhajú udržiavať liek v suchu. Vysúšadlo ani výplň z celulózovej vaty nekonzumujte.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Aptalis Pharma SAS
Route de Bû
78550 Houdan, Francúzsko
Tel: +33 1 30 46 19 00

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Tryplera
Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko: Pylera
Česká republika: Pylera 140 mg/125 mg/125 mg tvrdé tobolky
Maďarsko: Pylera 140 mg/125 mg/125 mg kemény kapszula
Rakúsko: Pylera 140 mg/125 mg/125 mg Hartkapseln
Slovenská republika: Pylera 140 mg/125 mg/125 mg tvrdé kapsuly

Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v 06/2014.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.