PROMEMORE 10 MG tbl flm 30x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)

SPC
m, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je PROMEMORE a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete PROMEMORE
3. Ako užívať PROMEMORE
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať PROMEMORE
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE PROMEMOREA NA ČO SA POUŽÍVA

PROMEMORE patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú psychostimulanciá, inhibítory acetylcholínesterázy.

Filmom obalené tablety PROMEMORE sa používajú na liečbu dospelých pacientov s príznakmi demencie, u ktorých bola zistená mierna až stredne ťažká Alzheimerova choroba.


2. SKÔR AKO UŽIJETE PROMEMORE

Neužívajte PROMEMORE

· keď ste alergický (precitlivený) na donepeziliumchlorid, piperidínové deriváty (používajú sa na liečbu rôznych ochorení, najmä schizofrénie, psychóz, osteoporózy, hypertenzie a iných) alebo na niektorú z pomocných látok lieku
· keď dojčíte

Alergická reakcia môže zahŕňať vyrážku, svrbenie, ťažkosti s dýchaním poprípade opuch tváre, pier, hrdla alebo jazyka.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní PROMEMORE

§ keď ste niekedy mali ťažkosti so srdcom
§ keď ste niekedy mali žalúdočný alebo dvanástnikový vred
§ keď máte ťažkosti pri močení
§ keď ste niekedy v minulosti mali epileptické záchvaty
§ keď máte astmu alebo dlhotrvajúce ochorenie pľúc
§ keď ste niekedy mali problémy s pečeňou alebo hepatitídu
§ keď netolerujete niektoré druhy cukrov

Ak ste pred operáciou, ktorá si vyžaduje celkovú anestézu, informujte o tom svojho lekára, ako aj anesteziológa, že užívate PROMEMORE.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate akékoľvek iné lieky, zvlášť: lieky proti bolesti, lieky na artritídu, antibiotiká alebo antimykotiká, svalové relaxanciá (znižujú svalové napätie), antidepresíva, antikonvulzíva (zabraňujú vzniku kŕčov) alebo lieky na srdce.

Ak máte akékoľvek pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred užitím tabliet PROMEMORE. Oznámte Vášmu lekárovi tiež meno Vášho opatrovateľa. Pomôže Vám správne užívať Vaše lieky.

Tehotenstvo a dojčenie

Informujte svojho lekára, ak ste tehotná, alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť.
Počas užívania PROMEMORE nedojčite.
Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Vaše ochorenie môže ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, a preto nesmiete vykonávať tieto činnosti, kým nezistíte, aký má liek na Vás účinok.

Okrem toho, Váš liek môže spôsobiť únavu, závrat a svalové kŕče najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. V takom prípade nesmiete viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách PROMEMORE
PROMEMORE obsahuje mliečny cukor laktózu a kukuričný škrob (zdroj glukózy).
Ak viete o Vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.

3. AKO UŽÍVAŤ PROMEMORE

Váš lekár Vám povie, ako a kedy užívať liek. Vždy užívajte PROMEMORE presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Neužite vyššiu dávku ako dávku, ktorú Vám lekár predpísal.

PROMEMORE užívajte každý večer pred spaním tak, že tabletu prehltnete a zapijete vodou. Sila tabliet, ktoré budete užívať, sa môže meniť v závislosti od dĺžky liečby a podľa odporúčania lekára. Zvyčajná začiatočná dávka je 5 mg raz denne (1 tableta PROMEMORE 5 mg). Po mesiaci môže lekár dávku zvýšiť na 10 mg raz denne (1 tableta PROMEMORE 10 mg alebo 2 tablety PROMEMORE 5 mg). Najvyššia odporúčaná denná dávka je 10 mg.

Dĺžku liečby určí Váš lekár. Tablety neprestaňte užívať, pokiaľ lekár nerozhodne inak.
Vášho lekára budete musieť z času na čas navštíviť, aby skontroloval Vašu liečbu a posúdil Váš stav.

Použitie u detí
Deťom a mladistvým do 18 rokov PROMEMORE nie je určený.

Ak užijete viac PROMEMORE, ako máte
NEUŽITE viac ako jednu predpísanú dávku denne. Ak užijete viac tabliet, ako máte predpísané, zavolajte okamžite svojmu lekárovi. Ak nemôžete Vášho lekára kontaktovať, choďte ihneď na miestnu pohotovosť. Vždy si so sebou vezmite tablety a škatuľku, aby lekár vedel, čo ste užili.

Ak zabudnete užiťPROMEMORE
Ak zabudnete užiť jednu dávku, tak užite ďalšiu dávku nasledujúci deň vo zvyčajnom čase. Ak zabudnete užiť liek dlhšie ako jeden týždeň, oznámte to svojmu lekárovi skôr, ako užijete ďalšiu dávku.

Ak prestanete užívať PROMEMORE
Neukončujte užívanie PROMEMORE, pokiaľ Vás k tomu nevyzval Váš lekár. Priaznivé výsledky liečby sa môžu po ukončení liečby postupne znižovať.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj PROMEMORE môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi často hlásenými vedľajšími účinkami sú hnačka, nutkanie na vracanie a bolesť hlavy.

Často boli hlásené svalové kŕče, únava, vracanie a nespavosť a tiež nachladnutie, nechutenstvo, halucinácie, nepokoj a agresívne správanie, synkopa (mdloby), závrat, tráviace ťažkosti, vyrážka a svrbenie, močová inkontinencia (neschopnosť udržať moč), bolesť a úrazy.'

Informujte svojho lekára, ak máte niektorý z týchto účinkov a obťažuje Vás.

Počas liečby boli tiež menej často hlásené epileptické?záchvaty, bradykardia (pomalá činnosť srdca), krvácanie v tráviacej sústave, žalúdočné a dvanástnikové vredy, mierne zvýšenie sérovej koncentrácie kreatínkinázy.

Zriedkavo boli hlásené extrapyramídové príznaky (ako sú trasenie, stuhnutosť rúk alebo nôh alebo nekontrolovateľné pohyby), sinoatriálna a atrioventrikulárna blokáda (blokáda tvorby vzruchu v srdcových predsieňach a prevodu vzruchu na srdcové komory), poškodenie pečene vrátane hepatitídy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PROMEMORE

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
PROMEMORE nepoužívajte po dátume expirácie, ktorý je uvedený na obale po „Použiteľné do:“. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo PROMEMORE obsahuje
Liečivo je donepezili hydrochloridum.
PROMEMORE 5 mg:
Jedna filmom obalená tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg.
PROMEMORE 10 mg:
Jedna filmom obalená tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg.
Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety:
Mikrokryštalická celulóza
Monohydrát laktózy
Kukuričný škrob
Sodná soľ karboxymethylškrobu
Magnéziumstearát
Filmotvorná vrstva tablety:
hypromelóza,
makrogol,
oxid titaničitý (E171)

Ako vyzerá PROMEMORE a obsah balenia
PROMEMORE 5 mg sú biele až takmer biele dvojvypuklé valcovité filmom obalené tablety.
PROMEMORE10 mg sú biele až takmer biele dvojvypuklé valcovité filmom obalené tablety.
PROMEMORE je v týchto baleniach:
PVC/PVDC/AL blistre
30, 60, 90 alebo 120 filmom obalených tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2011.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.