PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 10x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)

SPC
nutné na zastavenie krvácania. Ak sa krvné zrazeniny vytvoria v skôrnatenej cieve, napríklad v tepne, môžu byť veľmi nebezpečné, pretože môžu prerušiť krvné zásobovanie a spôsobiť srdcový záchvat (infarkt myokardu), cievnu mozgovú príhodu alebo smrť. Krvné zrazeniny v tepnách, ktoré privádzajú krv do srdca, môžu tiež znížiť krvné zásobovanie a spôsobiť nestabilnú angínu pektoris (silnú bolesť na hrudi).

Prasugrel Teva zabraňuje zhlukovaniu krvných doštičiek, a tým znižuje riziko tvorby krvných zrazenín.

Prasugrel Teva vám bol predpísaný, pretože ste srdcový záchvat alebo nestabilnú angínu pektoris už prekonali a podstúpili ste liečebný zákrok na spriechodnenie upchatých tepien v srdci. Možno tiež máte zavedený jeden alebo viac stentov (kovových výstuží) na trvalé roztiahnutie upchatej alebo zúženej tepny, ktorá privádza krv do srdca. Prasugrel Teva znižuje riziko, že prekonáte ďalší srdcový záchvat alebo cievnu mozgovú príhodu, alebo že zomriete na jednu z týchto aterotrombotických príhod. Váš lekár vám tiež predpíše kyselinu acetylsalicylovú (napr. aspirín), čo je ďalší protidoštičkový liek.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Prasugrel Teva

Neužívajte Prasugrel Teva
- ak ste alergický na prasugrel alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Alergická reakcia sa môže prejavovať ako vyrážka, svrbenie, opuch tváre, opuch pier alebo namáhavé dýchanie. Ak sa u vás vyskytne, ihneď to povedzte svojmu lekárovi.
- ak máte ochorenie, ktoré u vás v súčasnosti spôsobuje krvácanie, napríklad krvácanie zo žalúdka alebo čriev.
- ak ste niekedy prekonali cievnu mozgovú príhodu alebo tranzitórny ischemický atak (TIA, dočasné nedokrvenie mozgu).
- ak máte závažné ochorenie pečene.

Upozornenia a opatrenia

· Predtým, ako začnete užívať Prasugrel Teva:

Predtým, ako začnete užívať Prasugrel Teva, obráťte sa na svojho lekára.

Predtým, ako začnete užívať Prasugrel Teva, informujte svojho lekára, ak sa na vás vzťahuje ktorákoľvek z nasledujúcich situácií:
· Ak máte zvýšené riziko krvácania, napríklad:
- vek 75 rokov alebo viac. Váš lekár vám predpíše 5 mg dennú dávku, pretože pacienti starší ako 75 rokov majú vyššie riziko krvácania.
- závažný úraz v nedávnej dobe.
- chirurgický zákrok v nedávnej dobe (vrátane niektorých zubných zákrokov).
- nedávne alebo opakované krvácanie zo žalúdka alebo čriev (spôsobené, napríklad, vredom žalúdka alebo polypmi hrubého čreva).
- telesná hmotnosť nižšia ako 60 kg. Váš lekár vám predpíše 5 mg dennú dávku Prasugrelu Teva, ak vážite menej ako 60 kg.
- ochorenie obličiek alebo stredne závažné problémy s pečeňou.
- užívanie niektorých typov liekov (pozri nižšie „Iné lieky a Prasugrel Teva“).
- plánovaný chirurgický zákrok (vrátane niektorých zubných zákrokov) v priebehu nasledujúcich siedmich dní. Váš lekár môže chcieť, aby ste dočasne prestali užívať Prasugrel Teva z dôvodu zvýšeného rizika krvácania.
· Ak ste v minulosti mali alergické reakcie (precitlivenosť) na klopidogrel alebo na akýkoľvek iný protidoštičkový liek, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi predtým, ako začnete liečbu Prasugrelom Teva. Ak so súhlasom lekára užijete Prasugrel Teva a vyskytnú sa u vás alergické reakcie, ktoré sa môžu prejavovať ako vyrážka, svrbenie, opuch tváre, opuch pier alebo namáhavé dýchanie, musíte to ihneď povedať svojmu lekárovi.

· Počas liečby Prasugrelom Teva:

Ak u vás vznikne ochorenie nazývané trombotická trombocytopenická purpura (alebo TTP), ktorého prejavy zahŕňajú horúčku a krvné podliatiny pod kožou, ktoré môžu vyzerať ako červené bodky veľkosti špendlíkovej hlavičky, spolu s nevysvetliteľnou extrémnou únavu alebo bez nej, zmätenosť, zožltnutie kože alebo očí (žltačka) (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“), musíte to ihneď povedať svojmu lekárovi.

Deti a dospievajúci
Prasugrel Teva sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Iné lieky a Prasugrel Teva
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, výživových doplnkov a liekov rastlinného pôvodu, povedzte to svojmu lekárovi. Je zvlášť dôležité, aby ste svojho lekára informovali, ak ste liečený klopidogrelom (protidoštičkový liek), warfarínom (antikoagulancium ‑ liek zabraňujúci tvorbe krvných zrazenín) alebo „nesteroidovými protizápalovými liekmi“ proti bolesti a horúčke (napríklad ibuprofén, naproxén, etorikoxib). Keď sa tieto lieky užívajú spolu s Prasugrelom Teva, môžu zvýšiť riziko krvácania.

Počas liečby Prasugrelom Teva užívajte ďalšie lieky iba vtedy, keď vám váš lekár povie, že ich môžete užívať.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak počas liečby Prasugrelom Teva otehotniete alebo ak sa snažíte otehotnieť, povedzte to svojmu lekárovi. Prasugrel Teva môžete užívať až potom, ako sa so svojím lekárom porozprávate o možných prínosoch pre vás a o akýchkoľvek možných rizikách pre plod.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie je pravdepodobné, že by Prasugrel Teva ovplyvnil vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Prasugrel Teva obsahuje stearát sacharózy
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Prasugrel Teva

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka Prasugrelu Teva je 10 mg denne. Liečbu začnete jednorazovou 60 mg dávkou. Ak vážite menej ako 60 kg alebo máte viac ako 75 rokov, dávka je 5 mg Prasugrelu Teva denne. Váš lekár vám tiež povie, aby ste užívali kyselinu acetylsalicylovú ‑ povie vám presnú dávku, akú máte užívať (zvyčajne medzi 75 mg a 325 mg denne).

Prasugrel Teva môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Vašu dávku užívajte každý deň približne v rovnakom čase.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky tak, že sa iba jedenkrát rozlomí. Tabletu nedrvte.

Je dôležité, aby ste svojmu lekárovi, zubnému lekárovi alebo lekárnikovi povedali, že užívate Prasugrel Teva.

Ak užijete viac Prasugrelu Teva, ako máte
Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo choďte do nemocnice, pretože vám môže hroziť rozsiahle krvácanie. Je potrebné, aby ste lekárovi ukázali balenie Prasugrelu Teva.

Ak zabudnete užiť Prasugrel Teva
Ak vynecháte vašu plánovanú dennú dávku, užite Prasugrel Teva hneď, ako si na ňu spomeniete. Ak si na svoju dávku nespomeniete celý deň, stačí, ak budete pokračovať v užívaní Prasugrelu Teva vo zvyčajnej dávke na ďalší deň. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Prasugrel Teva
Neprestaňte užívať Prasugrel Teva bez toho, že by ste sa o tom poradili so svojím lekárom; ak Prasugrel Teva prestanete užívať priveľmi skoro, môže vám hroziť vyššie riziko vzniku srdcového záchvatu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ihneď vyhľadajte svojho lekára, ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich príznakov:
· Náhla necitlivosť alebo slabosť ruky, nohy alebo tváre, najmä ak postihuje iba jednu stranu tela.
· Náhla zmätenosť, ťažkosti s rozprávaním alebo s porozumením ostatných.
· Náhle ťažkosti s chôdzou alebo strata rovnováhy alebo koordinácie.
· Náhle závraty alebo náhla silná bolesť hlavy bez známej príčiny.
Vo všetkých uvedených príkladoch môže ísť o prejavy cievnej mozgovej príhody. Cievna mozgová príhoda je menej častý vedľajší účinok Prasugrelu Teva u pacientov, ktorí nikdy neprekonali cievnu mozgovú príhodu alebo tranzitórny ischemický atak (TIA).

Svojho lekára ihneď vyhľadajte aj v prípade, ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich príznakov:
· Horúčka a krvné podliatiny pod kožou, ktoré môžu vyzerať ako červené bodky veľkosti špendlíkovej hlavičky, spolu s nevysvetliteľnou extrémnou únavu alebo bez nej, zmätenosť, zožltnutie kože alebo očí (žltačka) (pozri časť 2 „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Prasugrel Teva“).
· Vyrážka, svrbenie alebo opuch tváre, opuch pier/jazyka alebo namáhavé dýchanie. Môžu to byť prejavy závažnej alergickej reakcie (pozri časť 2 „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Prasugrel Teva“).

Urýchlene informujte svojho lekára, ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich príznakov:
· Krv v moči.
· Krvácanie z konečníka, krv v stolici alebo čierna stolica.
· Nekontrolovateľné krvácanie, napríklad z reznej rany.

Vo všetkých uvedených príkladoch môže ísť o prejavy krvácania, ktoré je najčastejším vedľajším účinkom Prasugrelu Teva. Závažné krvácanie môže byť život ohrozujúce, hoci sa vyskytuje menej často.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)'
· Krvácanie do žalúdka alebo čriev
· Krvácanie z miesta vpichu ihly
· Krvácanie z nosa
· Kožná vyrážka
· Malé červené podliatiny na koži (ekchymózy)
· Krv v moči
· Hematóm (krvácanie pod kožou v mieste podania injekcie alebo do svalu, ktoré spôsobuje opuch)
· Nízka hladina hemoglobínu alebo nízky počet červených krviniek (anémia)
· Krvné podliatiny

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
· Alergická reakcia (vyrážka, svrbenie, opuch pier/jazyka alebo namáhavé dýchanie)
· Spontánne krvácanie z oka, konečníka, ďasien alebo v bruchu v okolí vnútorných orgánov
· Krvácanie po chirurgickom zákroku
· Vykašliavanie krvi
· Krv v stolici

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
· Nízky počet krvných doštičiek
· Podkožný hematóm (krvácanie pod kožou, ktoré spôsobuje opuch)

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Prasugrel Teva

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Prasugrel Teva obsahuje

- Liečivo je prasugrel (vo forme bromidu). Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg prasugrelu (vo forme bromidu).
- Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, manitol, hypromelóza, čiastočne substituovaná hydroxypropylcelulóza, glyceroldibehenát a stearát sacharózy.
Obal tablety: čiastočne hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastenec, žltý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Prasugrel Teva a obsah balenia

Prasugrel Teva 10 mg: béžové, oválne filmom obalené tablety, s vyrazením „P10“ na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane tablety.

Prasugrel Teva 10 mg sa dodáva v blistrových baleniach obsahujúcich 10, 14, 28, 30, 56, 84, 90 a 98 filmom obalených tabliet alebo v blistroch s jednotlivou dávkou obsahujúcich 28 x 1, 30 x 1 a 90 x 1 filmom obalenú tabletu.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Teva B.V.
Swensweg 5,
2031 GA Haarlem,
Holandsko

Výrobca

TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park
Eastbourne, BN22 9AG,
Spojené kráľovstvo

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Strasse 3
89143 Blaubeuren,
Nemecko

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)
Prilaz baruna Filipovića 25
Záhreb, 10000
Chorvátsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Francúzsko: Prasugrel Teva 10 mg, comprimé pelliculé
Holandsko: Prasugrel Teva 5 mg, filmomhulde tabletten
Prasugrel Teva 10 mg, filmomhulde tabletten
Chorvátsko: Prasugrel Pliva 5 mg filmom obložene tablete
Prasugrel Pliva 10 mg filmom obložene tablete
Nemecko: Prasugrel-ratiopharm 5 mg Filmtabletten
Prasugrel-ratiopharm 10 mg Filmtabletten
Rakúsko: Prasugrel ratiopharm 5 mg Filmtablettten
Prasugrel ratiopharm 10 mg Filmtabletten
Slovenská republika: Prasugrel Teva 10 mg
Slovinsko: Prasugrel Teva 5 mg filmsko obložene tablete
Prasugrel Teva 10 mg filmsko obložene tablete
Spojené kráľovstvo: Prasugrel Teva 5 mg Film-coated Tablets,
Prasugrel Teva 10 mg Film-coated Tablets
Španielsko: Prasugrel Teva 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Taliansko: Prasugrel Teva

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 04/2018.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 14x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 56x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 84x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 90x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 98x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 28x1x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 30x1x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 90x1x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 10x10 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 14x10 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 28x10 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 30x10 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 56x10 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 84x10 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 90x10 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 98x10 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 28x1x10 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE-jednotliv.dáv.) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 30x1x10 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE-jednotliv.dáv.) Rp n/a
PRASUGREL TEVA 10 MG tbl flm 90x1x10 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE-jednotliv.dáv.) Rp n/a

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.