OLVIT D3 gto por 1x25 ml/900 kvapiek (fľ.skl.hnedá+kvapkadlo)

SPC
u vitamínu D
- na liečbu krivice (rachitídy - ochorenie, ktoré postihuje vývoj kostí u detí)
- ako doplnok pri liečbe osteoporózy u pacientov, u ktorých je riziko nedostatku vitamínu D


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Olvit D3

Neužívajte Olvit D3
- ak ste alergický na cholekalciferol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak trpíte zdravotným ťažkosťami, ktoré majú za následok vysokú hladinu vápnika v krvi alebo zvýšené vylučovanie vápnika močom (ako výsledok liečby niektorými liekmi [benzotiazínové deriváty] alebo ak ste pripútaný na lôžko)
- ak trpíte alebo ste náchylní na zvýšenú tvorbu obličkových kameňov obsahujúcich vápnik
- ak trpíte nadbytkom vitamínu D
- ak máte závažnú artériosklerózu (vápenatenie ciev)
- ak trpíte závažnou poruchou funkcie obličiek

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Olvit D3 obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať, ak užívate Olvit D3 v prípade:
- ak ste liečený liekmi na srdce (srdcové glykozidy) alebo tiazidovými diuretikami (liekmi zvyšujúcimi tvorbu a vylučovanie moču).
- ak máte poruchu funkcie obličiek. váš lekár bude v tomto prípade monitorovať hladinu vápnika a fosforu v krvi. Má sa zvážiť riziko kalcifikácie (zvápenatenia) mäkkých tkanív.
- ak trpíte závažnou poruchou funkcie obličiek, cholekalciferol nie je zužitkovaný. Váš lekár vám pravdepodobne odporučí iný doplnok vitamínu D.
- ak trpíte sarkoidózou (Boeckova choroba), existuje nebezpečenstvo zvýšenej tvorby aktívnej formy vitamínu D.
- v prípade zníženej tvorby kostnej drene z dôvodu inaktivity (napr. dlhodobé ležanie na lôžku) je zvýšené riziko výskytu zvýšenej hladiny vápnika v krvi.

V prípade dlhodobého užívania lieku vám bude lekár pravidelne kontrolovať hladinu vápnika v krvi a v moči a sledovať funkciu obličiek. Ak to bude potrebné, lekár vám môže znížiť dávku alebo ukončiť liečbu.

Zvýšená hladina paratyroidného hormónu môže zvýšiť metabolizmus vitamínu D a tak zvýšiť potrebu vitamínu D.

Ďalšie dávky vitamínu D sa môžu užívať len pod prísnym lekárskym dohľadom.

Deti a dospievajúci
Vyhnite sa užívaniu ďalších produktov obsahujúcich vitamín D, hlavne u dojčiat. Ak si nie ste istý, váš lekár rozhodne o dodatočnom užívaní potravy bohatej na vitamíny alebo detskej výživy a liekov obsahujúcich vitamín D.

Iné lieky a Olvit D3
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Toto je mimoriadne dôležité, najmä ak užívate:

· rifampicín alebo izoniazid (na liečbu tuberkulózy).
· určité lieky na liečbu srdcových chorôb (srdcové glykozidy); môžu zhoršiť svoje nežiaduce účinky zvýšením hladiny vápnika v krvi (nebezpečenstvo arytmie – porucha srdcového rytmu). Je potrebný prísny lekársky dohľad, ktorý zahŕňa vyšetrenie elektrokardiogramu (EKG) a sledovanie hladiny vápnika v krvi.
· tiazidové diuretiká: zvyšujú riziko výskytu zvýšenej hladiny vápnika v krvi, pretože tieto lieky znižujú vylučovanie vápnika močom. V tomto prípade vám bude lekár pravidelne kontrolovať hladiny vápnika v krvi.
· lieky na liečbu epilepsie (karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, primidón) alebo určité hormóny produkované kôrou nadobličiek (glukokortikoidy, “kortizón”); môžu zvyšovať potrebu vitamínu D3.
· lieky znižujúce hladinu tukov v krvi (napr. orlistát and cholestyramín); môžu znižovať vstrebávanie vitamínu D v črevách.
· lieky obsahujúce horčík (napr. antacidá); nesmú sa užívať počas liečby Olvitom D3, pretože môžu zvyšovať hladinu horčíka v krvi (hypermagneziémia).
· tablety obsahujúce hliník (proti páleniu záhy).

Olvit D3 a jedlo a nápoje
Odporúča sa opatrnosť pri potrave obohatenej o vitamíny alebo dojčenskej strave.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo
Ak vám lekár predpísal Olvit D3 počas tehotenstva, užívajte Olvit D3 presne tak, ako vám predpísal váš lekár. Predávkovanie vitamínom D3 môže mať za následok fyzické a mentálne spomalenie vývoja vášho dieťaťa a rovnako aj ochorenia srdca a očí.

Dojčenie
Vitamín D a jeho metabolity preniká do materského mlieka. U dojčiat nebolo pozorované predávkovanie vyvolané dojčením. Táto skutočnosť sa však má vziať do úvahy, aj keď dieťa prijíma dodatočný vitamín D.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Olvit D3 nemá žiadny alebo len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Olvit D3

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie určuje lekár. Dávka závisí od stavu, kvôli ktorému vám bol Olvit D3 predpísaný. Preto vždy užívajte takú dávku, ktorá vám bola predpísaná, aj keď poznáte niekoho, komu bola predpísaná oveľa vyššia dávka.

Ak nie je dávkovanie predpísané lekárom, odporúčané dávkovanie je:

Prevencia nedostatku vitamínu D
Zvyčajná denná dávka je:
Novorodenci, dojčatá a deti od 2 týždňov do 3 rokov veku: 1 – 2 kvapky
Deti od 4 rokov a dospievajúci: 1 – 3 kvapky
Dospelí vo veku od 19 do 70 rokov: 1 – 4 kvapky
Pre starších ľudí nad 70 rokov: 2 – 4 kvapky

Liečba krivice (rachitídy)
Celková potreba vitamínu D závisí od závažnosti choroby.
Pri liečbe existujúcej krivice sa na začiatku liečby podáva vyššia koncentrácia vitamínu D.
Následná bežná dávka je 2 až 12 kvapiek Olvitu D3 denne.

Liečba nedostatku vitamínu D
Zvyčajná denná dávka je:
Deti a dospievajúci: 5 kvapiek denne počas 6 týždňov, potom 1 až 3 kvapky denne.
Dospelí vo veku 19 až 70 rokov a starší pacienti vo veku nad 70 rokov: 15 kvapiek denne počas 8 týždňov, potom 3 až 5 kvapiek denne.

Doplnková liečba osteoporózy u pacientov s rizikom nedostatku vitamínu D
Zvyčajná denná dávka je:
Pre dospelých vo veku 19 rokov a viac: 2 – 4 kvapky denne alebo 14 – 26 kvapiek týždenne.

Spôsob podávania
Olvit D3 sa užíva ústami. Najlepší spôsob podávania lieku je nakvapkanie priamo do úst alebo, ak je to potrebné, podávajte nakvapkaním na lyžičku spolu s malým množstvom tekutiny.

Ak máte dojem, že účinok Olvitu D3 je veľmi silný alebo veľmi slabý, informujte svojho lekára alebo lekárnika.

Návod na aplikáciu lieku
Liek aplikujte tak, že držíte fľaštičku zvisle (otvorom smerom nadol) a jemne poklepte prstom dno fľaštičky, pokiaľ sa neobjaví prvá kvapka.
Ak užijete viac Olvitu D3, ako máte
V prípade predávkovania kvapkami Olvit D3 musíte kontaktovať lekára.
Príznaky predávkovania môžu zahŕňať: bolesť hlavy, strata chuti do jedla, slabosť, zníženie telesnej hmotnosti, poruchy gastrointestinálneho traktu (nevoľnosť, vracanie, zápcha), poruchy rastu, zvýšenie objemu moču, zvýšený príjem tekutín, prejavy paralýzy, nevládnosť, zvýšený krvný tlak a vo vážnych prípadoch nepravidelná činnosť srdca.

Lekár rozhodne o závažnosti predávkovania a stanoví príslušnú liečbu.

Ak zabudnete užiť Olvit D3
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Olvit D3
Nie sú známe žiadne abstinenčné príznaky.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vitamín D môže spôsobovať nasledujúce vedľajšie účinky, najmä pri predávkovaní:

Poruchy metabolizmu a výživy
Veľmi vysoká hladina vápnika v krvi a moči (hyperkalciémia, hyperkalciúria).

Poruchy gastrointestinálneho traktu:
Zápcha, nadúvanie, pocit na vracanie, bolesť žalúdka, hnačka.'

Častosť výskytu vyššie uvedených vedľajších účinkov nie je známa (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Olvit D3

- Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.
- Uchovávajte fľašu vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
- Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
- Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku fľaše a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
- Po prvom otvorení fľaštičky spotrebujte Olvit D3 perorálne kvapky do 10 mesiacov. Všetok nepoužitý liek sa musí po tomto čase zlikvidovať. Po prvom otvorení fľaštičky uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
- Nepoužívajte tento liek v prípade, ak zistíte nasledovné: roztok je zakalený alebo nastala zmena zafarbenia roztoku.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo OlvitD3 obsahuje
- Liečivo je: cholekalciferol (vitamín D3).
1 ml (= 36 kvapiek) obsahuje:
14 400 IU (360 mikrogramov) cholekalciferolu (vitamín D3)
1 kvapka = 400 IU (10 mikrogramov) cholekalciferolu (vitamín D3)

- Ďalšia zložka je: stredne nasýtené triacylglyceroly

Ako vyzerá Olvit D3 a obsah balenia
Olvit D3 sú číre, bezfarebné až mierne žltkasté perorálne kvapky (olejový roztok) a sú dodávané v hnedej sklenenej fľaši obsahujúcej 12,5 ml (čo zodpovedá 450 kvapkám) alebo 25 ml (čo zodpovedá 900 kvapkám) s kvapkadlom a skrutkovacím viečkom s bezpečnostným krúžkom z polyetylénu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Fresenius Kabi s.r.o., Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobca:
Fresenius Kabi Austria GmbH, Estermannstrasse 17, 4020 Linz, Rakúsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Názov členského štátu
Názov lieku
Rakúsko
Cholecalciferol Fresenius 14.400 I.E./ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung
Bulharsko
Олеовит D3 14 400 IU/ml перорални капки, разтвор
Česká republika
Olvit D3
Nemecko
Oleo-De3 Tropfen zum Einnehmen
Maďarsko
Oleovit-D3 cseppek
Írsko
Sapvit-D3 14,400 IU/ml Oral Drops, Solution
Luxemburg
Oleo-De3 Tropfen zum Einnehmen
Slovensko
Olvit D3
Slovinsko
Oleovit D3 14400 i.e./ml peroralne kapljice, raztopina
Švédsko
Oleo-De3 Orala droppar
Veľká Británia
Sapvit-D3 14,400 IU/ml Oral Drops, Solution


Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 05/2020.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.