OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)

SPC
čbu oslabeného srdcového svalu (zlyhanie srdca) v kombinácii s inými liekmi.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako ňužijete OCAROX

Neužívajte OCAROX:
· Ak ste alergický (precitlivený) na karvedilol alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku  (uvedených v časti 6),
· Ak ste mali sipot spôsobený astmou alebo inými ochoreniami pľúc,
· Ak vám oznámili, že máte veľmi závažné zlyhanie srdca a zadržiavanie tekutín (opuch), liečený injekciami liekov do žíl (intravenózne),
· Ak máte ochorenie pečene,
· Ak vám oznámili, že máte veľmi nízku srdcovú frekvenciu,
· Ak máte veľmi nízky krvný tlak,
· Ak vám oznámili, že máte stav nazývaný Prinzmetalova angína,
· Ak máte neliečený feochromocytóm (nádor vychádzajúci z buniek drene nadobličky, spôsobujúci vysoký krvný tlak),
· Ak máte vážnu poruchu acidobázickej rovnováhy (metabolickou acidózou),
· Ak máte zlý krvný obeh v rukách a nohách, výsledkom čoho je pocit chladu a bolesť v nich,
· Ak máte určitú blokádu prevodného systému srdca (AV blok II alebo III stupňa) (ak nie je zavedený kardiostimulátor) alebo SA blok),
· Ak sa aktuálne liečite injekciami verapamilu alebo diltiazému (používané na liečbu vysokého krvného tlaku alebo problémov so srdcom),

Ak sa na vás vzťahuje čokoľvek z vyššie uvedeného , neužívajte karvedilol.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať OCAROX, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak
· vám povedali, že máte akékoľvek srdcové problémy
· máte alebo ste niekedy mali problém s pečeňou, obličkami alebo štítnou žľazou,
· máte cukrovku. OCAROX môže maskovať vaše obvyklé príznaky nízkej hladiny cukru v krvi,
· máte ochorenie kože zvané psoriáza,
· máte zlý krvný obeh v rukách, chodidlách alebo lýtkach, prípadne Raynaudov fenomén,
· máte alebo ste niekedy mali vážne alergické reakcie alebo podstupujete desenzibilizačnú terapiu pri akomkoľvek type vážnej alergie,
· používate kontaktné šošovky, pretože karvedilol môže spôsobiť, že oči sú suchšie ako obvykle.

Iné lieky a OCAROX
Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Podávanie karvedilolu:
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, alebo rastlinné lieky. Buďte obzvlášť opatrný a oznámte to vášmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektorý z nasledovných liekov:
· Lieky používané na liečbu nepravidelného srdcového tepu (napr. diltiazem, verapamil alebo amiodarón),
· Nitrátové lieky na liečbu angíny (napr. izosorbit-mononitrát alebo glycerol-trinitrát),
· Lieky používané pri zlyhaní srdca (napr. Digoxin),
· Iné lieky na vysoký krvný tlak (napr. doxazosín, rezerpín, amlodipín alebo indoramín),
· Lieky na liečbu depresie alebo iných psychických problémov (napr. fluoxetín, tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny, haloperidol alebo inhibítory monoaminoooxidázy (MAOI)),
· Lieky zabraňujúce odmietnutie orgánov telom po transplantácii (napr. cyklosporín),
· Lieky znižujúce hladinu cukru v krvi ako perorálne (ústami užívané) lieky na liečbu cukrovky alebo inzulín,
· Lieky na zníženie krvného tlaku alebo lieky na migrénu (napr. klonidín alebo ergotamín),
· Niektoré lieky proti bolesti ako nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) (napr. ibuprofén alebo diklofenak),
· Lieky používané pri substitučnej hormonálnej terapii (napr. estrogény),
· Kortikosteroidy používané na potlačenie protizápalovej alebo alergickej reakcie (napr. prednizolón),
· Lieky na liečbu bakteriálnych infekcií (napr. rifampicín alebo erytromycín),
· Lieky na liečbu žalúdočných vredov, pálenia záhy alebo refluxu (spätnému toku) žalúdočnej kyseliny (napr. cimetidín),
· Lieky používané pri plesňových infekciách (napr. ketokonazol),
· Lieky niekedy používané pri upchanom nose, kašli a nachladení (napr. efedrín alebo pseudoefedrín),

Ak potrebujete podstúpiť operáciu s anestéziou (narkózou), oznámte lekárovi v nemocnici, že užívate OCAROX.

OCAROX a jedlo, nápoje a alkohol
OCAROX zapíjajte vodou.

Ak užívate OCAROX pri zlyhaní srdca, užívajte ho s vodou pri jedle (pozri časť 3 Ako užívať OCAROX).

Počas užívania OCAROXU nepite alkohol, pretože to môže účinky alkoholu zhoršovať.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, neužívajte tento liek, kým sa neporadíte s lekárom. Ak užívate tento liek a otehotniete, ihneď to oznámte lekárovi.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Počas užívania OCAROXU môžete pociťovať závrat alebo únavu. Najskôr sa to vyskytne na začiatku terapie, alebo pri zvýšení dávky. Ak k tomu dôjde, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje. Nepite alkohol, pretože to môže zhoršiť tieto príznaky. Ak máte pochybnosti, alebo potrebujete viac informácií, poraďte sa so svojím lekárom.

OCAROXOCAROX obsahuje laktózu a sacharózu (typy cukrov). Ak vám lekár povedal, že máte neznášanlivosť na niektoré cukry, pred užitím lieku sa poraďte s lekárom.


3. Ako užívať OCAROX


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

OCAROX treba prehltnúť a zapiť vodou.

Vysoký krvný tlak
Dospelí: Zvyčajná dávka je 12,5 mg raz denne počas prvých dvoch dní. Potom sa dávka zvýši na 25 mg raz denne. Lekár môže v prípade potreby dávku postupne zvyšovať v intervaloch dva týždne alebo viac. Maximálna odporúčaná denná dávka je 50 mg (maximálna odporúčaná jednotlivá dávka je 25 mg).

Starší pacienti: Váš lekár zvyčajne začne liečbu s 12,5 mg raz denne a bude s týmto dávkovaním pokračovať počas celej liečby. Lekár môže v prípade potreby dávku postupne zvyšovať v intervaloch dva týždne alebo viac.

Angína pektoris
Dospelí: Zvyčajná počiatočná dávka je 12,5 mg dvakrát denne počas prvých dvoch dní. Potom sa dávka zvýši na 25 mg dvakrát denne. Lekár môže v prípade potreby dávku postupne zvyšovať v intervaloch dva týždne alebo viac až na maximálne 100 mg raz denne v dvoch dávkach.

Starší pacienti: Odporúčaná počiatočná dávka je 12,5 mg dvakrát denne počas prvých dvoch dní. Potom môže byť dávka zvýšená na 25 mg dvakrát denne, čo je odporúčaná maximálna denná dávka.

Zlyhanie srdca
Dospelí a starší pacienti: Pre liečbu stabilného zlyhania srdca treba tablety užívať dvakrát denne, ráno a večer, s jedlom, aby sa znížili vedľajšie účinky.

Počiatočná dávka je 3,125 mg dvakrát denne počas prvých dvoch týždňov. Lekár bude potom postupne zvyšovať silu tabliet, ktoré užívate v intervaloch dva týždne alebo viac až kým nedosiahne dávku, ktorá je pre vás optimálna.

Ak máte telesnú hmotnosť nižšiu ako 85 kg, maximálna odporúčaná dávka je 25 mg dvakrát denne, ak je vyššia ako 85 kg, lekár môže dávku zvýšiť až na 50 mg dvakrát denne.

Pri liečbe srdcového zlyhania sa odporúča, aby vašu liečbu Carvedilolom Aurobindo začal a starostlivo sledoval špecializovaný nemocničný lekár.

Ak ste užívanie Carvedilolu Aurobindo zastavili na dlhšie ako dva týždne, budete sa musieť vrátiť k východiskovej dávke a postupne ju opäť zvyšovať.

Niekedy sa vaše zlyhanie srdca zhorší počas užívania Carvedilolu Aurobindo, predovšetkým na začiatku liečby. Prejaví sa to zintenzívnením príznakov (napr. únava, dýchavičnosť) a znakmi zadržiavania tekutín (napr. prírastok telesnej hmotnosti a opúchanie nôh).

Ak sa vaše symptómy či stav zhorší počas užívania OCAROXU, oznámte to lekárovi, pretože bude treba zmeniť dávkovanie buď iných liekov, alebo Carvedilolu Aurobindo.

Počas užívania OCAROXU sa uistite, že pokračujete vo vašej ďalšej liečbe srdcového zlyhania podľa odporúčaní lekára.

Pacienti so zhoršenou funkciou pečene
V závislosti od vášho stavu vám lekár môže znížiť dávky v porovnaní s vyššie odporúčanými.

Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov)
OCAROX nie je odporúčaný pre túto vekovú skupinu.

Ak užijete viac Carvedilolu Aurobindo, ako máte
Ak náhodne užijete príliš mnoho tabliet, ihneď informujte lekára alebo navštívte najbližšiu pohotovosť v nemocnici. Budete mať závraty, pocit na vracanie, pocit omdlenia, ťažkosti s dýchaním/dýchavičnosť, budete veľmi ospalý alebo budete mať kŕče.

Ak zabudnete užiť OCAROX
Ak zabudnete užiť dávku, nemajte starosti. Hneď, ako si spomeniete, užite novú dávku za predpokladu, že ešte nie je čas na ďalšiu dávku. Vašu ďalšiu tabletu užite v normálnom čase, ale neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať OCAROX
OCAROX nevysadzujte náhle bez konzultácie s lekárom. Ak tablety náhle prestanete užívať, môžu sa prejaviť vedľajšie účinky. Lekár vám poradí, ako postupne znižovať dávku a potom liek prestať užívať. Ak užívate taktiež liek zvaný klonidín, nikdy sami neukončujte liečbu týmito liekmi, pokiaľ vám to nepovie lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Frekvenciu výskytu možných vedľajších účinkov udáva tabuľka nižšie:

Veľmi časté:
Vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 užívateľov
Časté:
Vyskytujú sa u menej ako 1 z 10, ale viac ako u 1 zo 100 užívateľov
Menej časté:
Vyskytujú sa u menej ako 1 zo 100 užívateľov, ale viac ako u 1 z 1000 užívateľov
Zriedkavé:
Vyskytujú sa u menej ako 1 z 1 000, ale viac ako u 1 z 10 000 užívateľov
Veľmi zriedkavé:
Vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 užívateľov, vrátane ojedinelých prípadov

Väčšina vedľajších účinkov súvisí s veľkosťou dávky a pri znížení dávky, alebo prerušení liečby zmiznú. Niektoré vedľajšie účinky sa môžu prejaviť na začiatku liečby a počas liečby sa spontánne stratia.

Veľmi časté:
· Závrat
· Bolesť hlavy
· Únava
· Nízky krvný tlak
· Srdcové zlyhanie

Časté:
· Bronchitída (zápal priedušiek), zápal pľúc, infekcia horných dýchacích ciest
· Infekcia močových ciest
· Pokles počtu červených krviniek
· Zvýšenie telesnej hmotnosti
· Zvýšené hladiny cholesterolu
· Strata kontroly hladiny krvného cukru u diabetikov
· Depresia, depresívna nálada
· Poruchy videnia
· Zníženie slzenie, podráždenie očí
· Znížená srdcová frekvencia
· Edém (opuchnutie tela, alebo častí tela), nadbytok tekutín v tele, zvýšené množstvo krvi v tele
· Závrat pri rýchlom postavení sa
· Problémy s krvným obehom (k príznakom patria aj studené ruky a chodidlá), stvrdnutie tepien (ateroskleróza), zhoršenie príznakov u pacientov s Raynaudovým ochorením (prsty a palce najprv zmodrajú, potom zbelejú a nakoniec bolestivo sčervenajú) alebo klaudikácia (bolesti v nohách zhoršujúce sa pri chôdzi) '
· Astma a dýchacie problémy
· Hromadenie tekutiny v pľúcach
· Hnačka
· Celkový pocit choroby, vracanie, bolesti žalúdka, problémy s trávením
· Bolesti (napr. v rukách a nohách)
· Akútna obličková nedostatočnosť a poruchy funkcie obličiek u pacientov, ktorým tvrdnú tepny a/alebo majú zhoršenú funkciu obličiek
· Ťažkosti s močením

Menej časté:
· Poruchy spánku
· Zmätenosť
· Omdletie
· Abnormálne pocity
· Poruchy prevodného systému srdca, angína pektoris (vrátane bolesti v hrudníku)
· Určité kožné reakcie (napr. alergická dermatitída, žihľavka, svrbenie a zapálenie kože, zvýšené potenie, psoriatické alebo plochému lišaju podobné kožné lézie, poranenia)
· Strata vlasov
· Impotencia

Zriedkavé:
· Znížený počet krvných doštičiek (trombocytopénia)
· Sucho v ústach
· Upchatý nos

Veľmi zriedkavé:
· Nízky počet bielych krviniek
· Alergické reakcie
· Zmeny pri funkčnom teste pečene
· Nekontrolovateľný únik moču u žien (urinárna inkontinencia).
· Kožná vyrážka, ktorá môže vytvárať pľuzgiere a vyzerá ako malé terčíky (v strede tmavé bodky ohraničené bledou plochou s tmavým prstencom okolo okraja – multiformnýerytém)
· Celková vyrážka s tvorbou pľuzgierov a olupovanie kože, najmä okolo úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm)
· Závažnejšia forma spôsobujúca nadmerné olupovanie kože (viac ako 30 % telesného povrchu – toxická epidermálna nekrolýza)

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať OCAROX

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomáhajú chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo OCAROX obsahuje
- Liečivo je karvedilol. Každá tableta obsahuje 6,25 mg alebo 12,5 mg alebo 25 mg karvedilolu.
- Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, bezvodý koloidný oxid kremičitý, krospovidón (Typ A), krospovidón (Typ B), povidón 30, sacharóza, magnéziumstearát
Filmotvorná vrstva tablety: makrogol 400, polysorbát 80, oxid titaničitý (E 171), hypromelóza


Ako OCAROX vyzerá a obsah balenia
Filmom obalené tablety


OCAROX 6,25 mg filmom obalené tablety
Filmom obalené tablety, biele až takmer biele, s vyrytým písmenom "F57" na jednej strane a ryhou na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety
Filmom obalené tablety, biele až takmer biele, s vyrytým písmenom "F58" na jednej strane a ryhou na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

OCAROX 25 mg filmom obalené tablety
Filmom obalené tablety, biele až takmer biele, s vyrytým písmenom "F59" na jednej strane a ryhou na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

PVC/PE /PVDC - Alumínium:
Veľkosť balenia: 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500 a 1000 filmom obalených tabliet.

Fľaštička z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) s bielym uzáverom z nepriesvitného polypropylénu.
Veľkosť balenia: 30, 50, 60, 100, 250, 500 a 1000 filmom obalených tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Výrobca
APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far
Birzebbugia, BBG 3000
Malta

alebo

Orion Corporation,
Orion Pharma
Orionintie 1,
FI-02200 Espoo,
Fínsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Česká republika: OCAROX 6,25 mg/ 12,5 mg/ 25 mg, potahované tablety
Dánsko: Carvedilol “Aurobindo”
Fínsko: Carvedilol Orion 6,25 mg/12,5 mg/ 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Nemecko: Carvedilol Aurobindo 3,125 mg/ 6,25 mg/ 12,5 mg/ 25 mg Filmtabletten
Malta: Carvedilol 3.125 mg/ 6.25 mg/ 12.5 mg/ 25 mg film-coated tablets
Poľsko: Carvedilol Orion
Nórsko: Carvedilol Aurobindo 6.25 mg/ 12.5 mg/ 25 mg tabletter, filmdrasjerte
Portugalsko: Carvedilol Aurobindo
Rumunsko: Carvedilol Aurobindo 3,125 mg/ 6,25 mg/ 12,5 mg/ 25 mg comprimate
filmate
Slovenská republika: OCAROX 6,25 mg/ 12,5 mg/ 25 mg filmom obalené tablety
Španielsko: Carvedilol Aurobindo 6.25 mg/25 mg comprimidos
recubiertos con película
Švédsko: Carvedilol Aurobindo 6,25 mg/ 12,5 mg/ 25 mg filmdragerad tablett
Veľká Británia: Carvedilol 3.125 mg/ 6.25 mg/ 12.5 mg/ 25 mg film-coated tablets

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2014.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 7x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 40x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp 1,99
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 5x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 1000x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp 6,64
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 15x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 250x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 500x12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 1000x12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 250x12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 500x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 150x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 300x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 200x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 400x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 5x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 40x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 500x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp 9,09
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 150x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 200x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 250x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 400x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 15x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 1000x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 250x25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 500x25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 1000x25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 300x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp 3,80
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 7x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 150x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 15x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp 1,58
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 7x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 40x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 500x6,25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 250x6,25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 5x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x6,25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x6,25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 300x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 1000x6,25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp 3,59
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x6,25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 400x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 500x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 1000x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x6,25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 200x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 250x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.