NUWIQ 3000 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x3000 IU+1x2,5 ml solv.+adapter inj.liek. (liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.)

SPC
ticky upravenej ľudskej embryonálnej obličky (HEK) 293F. Počas výrobného procesu a ani do finálneho lieku sa nepridávajú žiadne materiály zo zvierat a ľudí.

Pomocnálátkasoznámymúčinkom
7,35 mg sodíka na ml rekonštituovaného roztoku (18,4 mg sodíka na injekčnú liekovku).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Prášok: biely až takmer biely sypký prášok. Rozpúšťadlo: číra, bezfarebná kvapalina.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba a prevencia krvácania u pacientov s hemofíliou typu A (vrodený nedostatok faktora VIII). Nuwiq sa môže používať u všetkých vekových skupín.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania
Liečba musí byť pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou hemofílie. Monitorovanieliečby
V priebehu liečby sa odporúča vhodným spôsobom zisťovať úrovne faktora VIII kvôli stanoveniu
dávky, ktorá sa má podávať, a frekvencii opakovaných infúzií. Jednotliví pacienti sa môžu líšiť podľa ich reakcie na faktor VIII a môžu sa u nich vyskytovať rôzne polčasy rozpadu a obnova. Dávka podľa
telesnej hmotnosti môže vyžadovať úpravu u podvýživených alebo obéznych pacientov. Predovšetkým
v prípade väčších chirurgických zákrokov je nevyhnutné presné monitorovanie substitučnej terapie pomocou koagulačnej analýzy (plazmatickej aktivity faktora VIII).

Pri používaní jednostupňovej analýzy zrážania na základe tromboplastínového času in vitro (aPTT) na stanovenie aktivity faktora VIII vo vzorkách krvi pacientov môžu byť výsledné aktivity faktora VIII v plazme výrazne ovplyvnené typom reagencie v aPTT a referenčným štandardom použitým pri analýze. Taktiež sa môžu vyskytnúť výrazné odlišnosti medzi výsledkom analýzy pomocou

jednostupňovej analýzy zrážania aPTT a pomocou chromogénneho spôsobu stanovenia podľa Ph. Eur. Je to dôležité obzvlášť pri výmene laboratória a/alebo reagencií používaných v analýze.

Dávkovanie
Dávka a trvanie substitučnej terapie závisí od závažnosti nedostatku faktora VIII, od miesta a rozsahu krvácania a od klinického stavu pacienta.

Počet podávaných jednotiek faktora VIII sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), čo súvisí s aktuálnym štandardom pre koncentráty podľa WHO pre lieky s faktorom VIII. Aktivita faktora VIII v plazme sa vyjadruje buď ako percento (v pomere k normálnej ľudskej plazme) alebo pokiaľ možno v medzinárodných jednotkách (v pomere k medzinárodnej norme pre faktor VIII v plazme).

Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity faktora VIII zodpovedá množstvu faktora VIII v jednom ml normálnej ľudskej plazmy.

Ošetrenienazákladepotreby
Výpočet potrebnej dávky faktora VIII vychádza z empirického zistenia, že 1 medzinárodná jednotka
(IU) faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvyšuje plazmatickú aktivitu faktora VIII o približne 2 %
normálnej aktivity alebo 2 IU/dl. Potrebná dávka sa stanoví pomocou nasledovného vzorca:

Potrebné jednotky = telesná hmotnosť (kg) x potrebné zvýšenie faktora VIII (%) (IU/dl) x 0,5 (IU/kg na IU/dl)

Očakávané zvýšenie faktora VIII (% normálu) =   2xpodávanéIUb telesná hmotnosť (kg)

Množstvo, ktoré sa má podať, a frekvencia podávania musí byť vždy orientovaná na klinickú účinnosť v danom individuálnom prípade.

V prípade nasledujúcich krvácaní aktivita faktora VIII nesmie klesnúť pod uvedenú úroveň plazmatickej aktivity (v % normálu alebo IU/dl) v zodpovedajúcom období. Ako pomôcku dávkovania pri epizódach krvácania a chirurgickej operácii je možné použiť nasledovnú tabuľku.Stupeň krvácania/
typ chirurgického postupu

Krvácanie

Požadovaná úroveň
faktora VIII (%) (IU/dl)


Frekvencia dávok (hodiny)/trvanie terapie (dni)


Počiatočná hemartróza, svalové krvácanie alebo krvácanie v ústach


Rozsiahlejšia hemartróza, svalové krvácanie alebo hematóm


20 – 40 Opakujte každých 12 až 24 hodín.
Najmenej 1 deň, kým krvácanie, ktoré sa prejavuje bolesťou, neprestane
alebo kým sa nedosiahne zahojenie.

30 – 60 Opakujte infúziu každých 12 až 24 hodín 3 až 4 dni alebo viac, kým bolesť a akútna porucha neustúpia.


Život ohrozujúce krvácania 60 – 100 Opakujte infúziu každých 8 až 24
hodín, kým sa ohrozenie neodstráni.


Chirurgická operácia

Menšia operácia
vrátane vytrhnutia zuba
30 – 60 Každých 24 hodín, najmenej 1 deň, kým sa nedosiahne zahojenie.


Stupeň krvácania/
typ chirurgického postupu

Požadovaná úroveň faktora VIII (%) (IU/dl)


Frekvencia dávok (hodiny)/trvanie terapie (dni)


Väčšia operácia 80 – 100
(pred operáciou a po operácii)


Opakujte infúziu každých 8 – 24 hodín až do primeraného zahojenia rany, potom terapia najmenej ďalších 7 dní na udržanie aktivity faktora VIII na úrovni 30 % až 60 % (IU/dl).Prevencia
Na dlhodobú prevenciu pred krvácaním u pacientov so silnou hemofíliou typu A sú zvyčajné dávky 20
až 40 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti v intervaloch 2 až 3 dní. V niektorých prípadoch, najmä u mladších pacientov, však môžu byť potrebné kratšie intervaly dávkovania alebo vyššie dávky.

Pediatrickápopulácia
Dávkovanie je rovnaké u dospelých aj u detí, avšak u detí môžu byť potrebné kratšie intervaly dávok alebo vyššie dávky. V súčasnosti dostupné údaje sú popísané v častiach 4.8, 5.1 a 5.2.

Spôsob podávania
Nuwiq je na intravenózne použitie.
Odporúča sa podávať maximálne 4 ml za minútu.

Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Precitlivenosť
Rovnako ako v prípade akéhokoľvek intravenózneho proteínového lieku sú možné reakcie precitlivenosti alergického typu. Nuwiq obsahuje stopy iných ľudských proteínov hostiteľských buniek než faktor VIII. Ak sa vyskytnú symptómy precitlivenosti, pacienti musia liek ihneď prestať používať a musia sa obrátiť na svojho lekára. Pacienti musia byť informovaní o skorých prejavoch reakcií precitlivenosti vrátane žihľavky, generalizovanej žihľavky, pocitu zvierania v hrudi, dýchavičnosti, hypotenzie a anafylaxie.
V prípade šoku je nutné vykonať štandardné lekárske ošetrenie šoku. Inhibítory
Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik neutralizujúcich protilátok (inhibítorov)
faktora VIII. Tieto inhibítory sú zvyčajne imunoglobulíny IgG zamerané proti prokoagulačnej aktivite faktora VIII, ktoré sú kvantifikované v Bethesdových jednotkách (BU, z anglického výrazu Bethesda
Units) na ml plazmy použitím modifikovanej skúšky. Riziko vzniku inhibítorov koreluje so závažnosťou ochorenia, ako aj s expozíciou faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas
prvých 20 dní expozície. V zriedkavých prípadoch môžu inhibítory vzniknúť po prvých 100 dňoch expozície.

Boli pozorované prípady opakovaného výskytu inhibítorov (nízky titer) po prechode z jedného lieku s faktorom VIII na iný u predtým liečených pacientov s viac ako 100 dňami expozície, ktorí majú
v anamnéze vznik inhibítorov. Odporúča sa preto, aby všetci pacienti po prechode z jedného lieku na iný boli pozorne sledovaní na vznik inhibítorov.

Klinický význam tvorby inhibítorov bude závisieť od titra inhibítora, pričom menšie riziko nedostatočnej klinickej odpovede hrozí v prípade inhibítorov nízkeho titra, ktoré sú prítomné dočasne alebo zostávajú trvalo nízkeho titra, než v prípade vysokého titra inhibítorov.

Vo všeobecnosti všetci pacienti liečení liekmi s koagulačným faktorom VIII majú byť pomocou náležitých klinických pozorovaní a laboratórnych vyšetrení pozorne sledovaní na vznik inhibítorov. Ak sa očakávané hladiny aktivity faktora VIII v plazme nedosiahnu, alebo ak krvácanie nie je kontrolované vhodnou dávkou, má sa vykonať testovanie prítomnosti inhibítorov faktora VIII. U
pacientov s vysokými hladinami inhibítora, terapia faktorom VIII nemusí byť účinná a treba zvážiť iné možnosti liečby. Liečba takých pacientov má byť riadená lekármi, ktorí majú skúsenosti s liečbou hemofílie a s inhibítormi faktora VIII.

Kardiovaskulárneudalosti
U pacientov s existujúcimi kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi môže substitučná liečba s FVIII
zvýšiť kardiovaskulárne riziko.

Komplikáciesúvisiaceskatétrom
Ak je potrebné zariadenie na centrálny žilový prístup (CVAD), treba vziať do úvahy komplikácie súvisiace so zariadením CVAD vrátane lokálnych infekcií, bakterémie a trombózy v mieste zavedenia
katétra.

Vždy, keď sa Nuwiq podáva pacientovi, dôrazne sa odporúča zaznamenať názov a číslo výrobnej šarže lieku, aby sa zachovalo prepojenie medzi pacientom a výrobnou šaržou lieku.

Pediatrickápopulácia
Uvedené upozornenia a opatrenia sa týkajú dospelých aj detí.

Informácieopomocnýchlátkach(obsahsodíka)
Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na injekčnú liekovku.
V závislosti od telesnej hmotnosti a štúdie podávania liekov však môže pacient dostávať viac než jednu liekovku. Tento fakt by sa mal brať do úvahy u pacientov s kontrolovanou diétou príjmu sodíka.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

S Nuwiqom sa nevykonali reprodukčné štúdie na zvieratách.
Na základe zriedkavého výskytu hemofílie typu A u žien nie sú k dispozícii skúsenosti týkajúce sa použitia faktora VIII počas tehotenstva a dojčenia. Preto by sa Nuwiq mal používať počas gravidity a
dojčenia iba vtedy, ak je na toto použitie jasne indikovaný. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o fertilite.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nuwiq nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Zhrnutiebezpečnostnéhoprofilu
U prípravkov FVIII bola zriedkavo pozorovaná precitlivenosť alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať angioedém, pálenie a štípanie na mieste infúzie, zimnicu, začervenanie, bolesť hlavy, žihľavku, hypotenziu, letargiu, nevoľnosť, vyrážku, nepokoj, tachykardiu, zvieranie v hrudi, mravčenie, urtikáriu, vrátane generalizovanej urtikárie, zvracanie, dýchavičnosť), ktoré v niektorých prípadoch môžu prejsť do silnej anafylaxie (vrátane šoku).

U pacientov s hemofíliou A, ktorí sú liečení pomocou faktora VIII vrátane Nuwigu, môžu vzniknúť neutralizačné protilátky (inhibítory). Ak sa takéto inhibítory vyskytnú, stav sa prejaví ako nedostatočná klinická odpoveď. V takýchto prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované pracovisko zamerané na liečbu hemofílie.

Tabuľkovýzoznamnežiaducichreakcií
Počas klinických štúdií s Nuwiqom u predtým liečených pediatrických (2 až 11 rokov, n = 58), dospievajúcich (12 až 17 rokov, n = 3) a dospelých pacientov (n = 74) so závažnou hemofíliou typu A
bolo hlásených celkovo 8 nežiaducich reakcií na liek (ADR) (6 u dospelých, 2 u detí) u 5 pacientov (3
dospelí, 2 deti).

Tabuľka 1 uvedená nižšie je podľa triedy orgánových systémov podľa databázy MedDRA (TOS a úroveň preferovaných termínov).
Frekvencie boli posudzované podľa nasledovných konvencií: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až <
1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<
1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

V každej skupine frekvencií sú uvedené nežiaduce reakcie podľa klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1. Frekvencia výskytu nežiaducich reakcií na liek (ADR) v klinických štúdiách

Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Nežiaduce reakcie Frekvencia

Poruchy krvi a lymfatického systému

Hemoragická anémia
Inhibícia faktora VIII

Menej časté*
Menej časté (PTP) #
Veľmi časté (PUP) #

Poruchy imunitného systému Precitlivenosť Časté*

Poruchy nervového systému Parestézia
Bolesť hlavy

Menej časté*

Poruchy ucha a labyrintu Závrat Menej časté*

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Sucho v ústach Menej časté* Bolesť chrbta Menej časté*

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Pyrexia
Zápal miesta vpichu
Bolesť na mieste vpichu

Časté*
Menej časté*

Laboratórne a funkčné vyšetrenia Pozitívny nález neneutralizačnej protilátky (u PTP)

Menej časté*

*Vypočítané ako pacienti s ADR na celkový počet 225 pacientov, ktorí sa zúčastnili skúšania, z ktorých
135 pacientov bolo predtým liečených (PLP) a 90 predtým neliečených pacientov (PNP).
# Frekvencia vychádza zo štúdií so všetkými liekmi FVIII, ktoré zahŕňali pacientov so závažnou hemofíliou A. PTP = predtým liečení pacienti (previously-treated patients), PUP = predtým neliečení pacienti (previously- untreated patients)

Popisvybranýchnežiaducichreakcií
U jedného dospelého pacienta bola zistená neneutralizačná protilátka faktora VIII (pozri Tabuľka 1). Vzorku  testovalo  centrálne  laboratórium  v  ôsmich  riedeniach.  Výsledok  bol  pozitívny  iba  v zrieďovacom  pomere  1  a  titer  protilátky  bol  veľmi  nízky.  Inhibičná  aktivita,  meraná  pomocou upraveného Bethesdovho testu, nebola u tohto pacienta zistená. Klinická účinnosť Nuwiqu a jeho obnova in vivo nebola u tohto pacienta ovplyvnená.

Pediatrickápopulácia
Predpokladá sa, že frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií u detí je rovnaká ako u dospelých.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie  podozrení  na  nežiaduce  reakcie  po  registrácii  lieku  je  dôležité.  Umožňuje  priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Neboli zaznamenané žiadne prípady predávkovania.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Antihemoragiká: krvný koagulačný faktor VIII, ATC kód: B02BD02. Komplex faktora VIII/von Willebrandovho faktora tvoria dve molekuly (faktor VIII a von
Willebrandov faktor) s odlišnými fyziologickými funkciami. Po infúzii pacientovi s hemofíliou sa
faktor VIII naviaže na von Willebrandov faktor v krvnom obehu pacienta. Aktivovaný faktor VIII pôsobí ako kofaktor pre aktivovaný faktor IX a urýchľuje premenu faktora X na aktivovaný faktor X. Aktivovaný faktor X premieňa protrombín na trombín. Trombín potom premieňa fibrinogén na fibrín a tým sa môže vytvoriť krvná zrazenina. Hemofília typu A je pohlavne viazaná dedičná porucha zrážanlivosti krvi z dôvodu zníženej úrovne faktora VIII:C a spôsobuje profúzne krvácanie do kĺbov, svalov alebo vnútorných orgánov, buď spontánne alebo v dôsledku úrazovej alebo chirurgickej
traumy. Plazmatické úrovne faktora VIII sa zvyšujú substitučnou liečbou, čo dočasne umožňuje korekciu nedostatku faktora VIII a korekciu tendencií krvácania.

Imunogenicita Nuwiqu bola posudzovaná v klinických štúdiách u 135 predtým liečených pacientov so závažnou hemofíliou typu A (74 dospelých a 61 pediatrických pacientov). U žiadneho z pacientov sa nevyvinuli inhibítory.

V klinickej štúdii u 32 dospelých pacientov so závažnou hemofíliou typu A bola stredná hodnota spotreby Nuwiqu na prevenciu 468,7 IU/kg/mesiac. Stredná hodnota dávky na liečbu epizódy krvácania bola 33,0 IU/kg v prípade nečakaných krvácaní u pacientov, ktorí sa liečili preventívne. V ďalšej klinickej štúdii sa 22 dospelých pacientov liečilo podľa potreby. Celkovo sa liečilo 986 epizód krvácania so strednou hodnotou dávky 30,9 IU/kg. Vo všeobecnosti si menšie krvácania vyžadovali o niečo nižšie a silnejšie krvácania až trojnásobne vyššie stredné hodnoty dávky.

Pediatrickápopulácia
Údaje sa získavali od 29 predtým liečených detí vo veku 2 až 5 rokov, 31 detí vo veku 6 až 12 rokov a jedného dospievajúceho vo veku 14 rokov. Medián dávky na preventívnu infúziu bol 37,8 IU/kg.
Dvadsať pacientov používalo stredné hodnoty dávky viac ako 45 IU/kg. Medián spotreby Nuwiqu na
prevenciu na mesiac bol 521,9 IU/kg. Na liečbu krvácania u detí bol potrebný vyšší medián dávky Nuwiqu (43,9 IU/kg) než u dospelých (33,0 IU/kg) a na liečbu stredných až silnejších krvácaní bol tiež potrebný vyšší medián dávky než na liečbu slabších krvácaní (78,2 IU/kg oproti 41,7 IU/kg). U mladších detí boli vo všeobecnosti potrebné vyššie stredné hodnoty dávky (6 – 12 rokov: 43,9 IU/kg;
2 – 5 rokov: 52,6 IU/kg).

Aktuálne prebieha prospektívna otvorená klinická štúdia u PUP so závažnou hemofíliou A (<1% FVIII:C).

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s Nuwiqom v jednej alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie pri liečbe hemofílie typu A (vrodeného nedostatku faktora VIII) (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Tabuľka 2. Farmakokinetické parametre pre Nuwiq (dávka: 50 IU/kg) u dospelých, predtým liečených pacientov (vek 18 – 65 rokov) so závažnou hemofíliou typu A (n = 20) Farmakokinetický parameter Chromogénny spôsob stanovenia
Priemer ± SD Medián (rozsah) AUC (hod*IU/ml) 22,6 ± 8,0 22,3 (8,4 – 38,1) T1/2 (hod) 14,7 ± 10,4 12,5 (5,4 – 55,6) IVR (%/IU/kg) 2,5 ± 0,4 2,5 (1,7 – 3,2)
CL (ml/hod/kg) 3,0 ± 1,2 2,7 (1,5-6,4) AUC = plocha pod krivkou (FVIII:C), T1/2 = terminálny polčas rozpadu, IVR = prírastková obnova in vivo, CL = klírens, SD = Štandardná odchýlkaTabuľka 3. Farmakokinetické parametre pre Nuwiq (dávka: 50 IU/kg) u predtým liečených detí vo veku 6 až 12 rokov so závažnou hemofíliou typu A (n = 12)
Farmakokinetický parameter Chromogénny spôsob stanovenia
Priemer ± SD Medián (rozsah) AUC (hod*IU/ml) 13,2 ± 3,4 12,8 (7,8 – 19,1) T1/2 (hod) 10,0 ± 1,9 9,9 (7,6 – 14,1) IVR (%/IU/kg) 1,9 ± 0,4 1,9 (1,2 – 2,6)
CL (ml/hod/kg) 4,3 ± 1,2 4,2 (2,8 - 6,9) AUC = plocha pod krivkou (FVIII:C), T1/2 = terminálny polčas rozpadu, IVR = prírastková obnova in vivo, CL = klírens, SD = Štandardná odchýlkaTabuľka 4. Farmakokinetické parametre pre Nuwiq (dávka: 50 IU/kg) u predtým liečených detí vo veku 2 až 5 rokov so závažnou hemofíliou typu A (n = 13)
Farmakokinetický parameter Chromogénny spôsob stanovenia
Priemer ± SD Medián (rozsah) AUC (hod*IU/ml) 11,7 ± 5,3 10,5 (4,9 – 23,8) T1/2 (hod) 9,5 ± 3,3 8,2 (4,3 – 17,3) IVR (%/IU/kg) 1,9 ± 0,3 1,8 (1,5 – 2,4)
CL (ml/hod/kg) 5,4 ± 2,4 5,1 ( 2,3 – 10,9) AUC = plocha pod krivkou (FVIII:C), T1/2 = terminálny polčas rozpadu,
IVR = prírastková obnova in vivo, CL = klírens, SD = Štandardná odchýlka

Pediatrickápopulácia
Ako je známe z literatúry, obnova a polčas rozpadu bol kratší u mladých detí než u dospelých a klírens vyšší, čo môže byť spôsobené čiastočne známym vyšším objemom plazmy na kilogram telesnej hmotnosti u mladších pacientov.

Podskupiny supravenouhmotnosťou

Tabuľka 5. Farmakokinetické parametre pre Nuwiq s upravenou hmotnosťou (dávka: 50 IU/kg)
u dospelých, predtým liečených pacientov (vek 18 – 65 rokov) so závažnou hemofíliou typu A (n
= 20)


Farmakokinetický parameter

Všetci
(n=20)

N ormálna hmotnosť (n=14)

Mierne adipózni
(n=4)

Adipózni
(n=2)

Chromogénny spôsob stanovenia, Priemer ± SD
AUC (hod*IU/ml) 22,6 ± 8,0 20,4 ± 6,9 24,9 ± 8,9 33,5 ± 6,5
T1/2 (hod) 14,7 ± 10,4 14,7 ± 12,1 13,4 ± 5,9 17,2 ± 4,8
IVR (%/IU/kg) 2,5 ± 0,4 2,4 ± 0,4 2,7 ± 0,4 2,8 ± 0,3
CL (ml/hod/kg) 3,0 ± 1,2 3,2 ± 1,3 2,6 ± 1,0 1,8 ± 0,4
Chromogénny spôsob stanovenia, medián (rozsah)
AUC (hod*IU/ml) 22,3 (8,4 – 38,1) 21,2 (8,4 – 32,6) 23,3 (17,4 – 35,5) 33,5 (28,9 – 38,1) T1/2 (hod) 12,5 (5,4 – 55,6) 12,3 (5,4 – 55,6) 11,2 (9,3 – 22,0) 17,2 (13,8 – 20,6)

IVR (%/IU/kg) 2,5 (1,7 – 3,2) 2,4 (1,7 – 3,1) 2,8 (2,3 – 3,2) 2,8 (2,6 – 3,0) CL (ml/hod/kg) 2,7 (1,5 – 6,4) 2,8 (1,7 – 6,4) 2,5 (1,6 – 3,7) 1,8 (1,5 – 2,0) Normálna hmotnosť: BMI 18,5 – 25 kg/m2, mierne adipózni: BMI 25 – 30 kg/m2, adipózni: BMI > 30 kg/m2, SD = Štandardná odchýlka'

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V predklinických štúdiách sa Nuwiq používal na bezpečnú a účinnú obnovu hemostázy u psov s hemofíliou. Toxikologické štúdie preukázali, že lokálne intravenózne podávanie a systémová expozícia boli u laboratórnych zvierat (potkany a makaky dlhochvosté) dobre tolerované.

Osobitné štúdie s dlhodobým opakovaným podávaním ako štúdie reprodukčnej toxicity, chronickej toxicity a karcinogenity sa s Nuwiqom nevykonali z dôvodu imunitnej reakcie na heterológne proteíny u všetkých neľudských cicavčích druhov.

Nevykonali sa žiadne štúdie mutagénneho potenciálu Nuwiqu.
Hodnotenia ex vivo pomocou komerčnej testovacej súpravy na stanovenie reakcie T buniek na proteínovú terapiu naznačujú nízke riziko imunogenicity.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Prášok Sacharóza Chlorid sodný
Dihydrát chloridu vápenatého
Arginíniumchlorid
Dihydrát citronanu sodného
Poloxamér 188

Rozpúšťadlo
Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

Môžu sa používať iba injekčné súpravy, ktoré sú súčasťou balenia, pretože adsorpcia ľudského koagulačného faktora VIII na vnútorné povrchy niektorých injekčných zariadení môže spôsobiť neúspešnosť liečby.

6.3 Čas použiteľnosti

Neotvorenáinjekčnáliekovka
2 roky

Počas času použiteľnosti môže byť liek uchovávaný nepretržite pri izbovej teplote (do 25°C) počas obdobia nie dlhšie ako 1 mesiac. Ak bol liek už raz vybratý z chladničky, nesmie sa už do chladničky vrátiť. Zaznačte si, prosím, na krabičke dátum, kedy ste začali liek uchovávať pri izbovej teplote. Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Porekonštitúcii
Po rekonštitúcii bola preukázaná chemická a fyzikálna stabilita po dobu 24 hodín pri skladovaní pri izbovej teplote.

Z mikrobiologického hľadiska sa liek musí použiť ihneď po rekonštitúcii. Ak sa nepoužije ihneď, za čas skladovania po otvorení a za podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ. Rekonštituovaný roztok skladujte pri izbovej teplote. Neuchovávajte v chladničke po rekonštitúcii.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C). Neuchovávajte v mrazničke.
Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávanie pri izbovej teplote a podmienky uchovávania lieku po rekonštitúcii, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Každé balenie obsahuje:
-  1 injekčnú liekovku s práškom s 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000 alebo 4000 IU simoctocog alfa v sklenenej injekčnej liekovke typu 1, uzatvorenej obalenou brómbutylovou zátkou
a utesnenej hliníkovým vyklápacím viečkom
-  Rozpúšťadlo: 2,5 ml vody na injekciu v naplnenej injekčnej striekačke z borokremičitého skla
-  1 sterilný adaptér injekčnej liekovky na rekonštitúciu s 1 motýlikovou ihlou a 2 alkoholovými tampónmi

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Prášok rekonštituujte iba s rozpúšťadlom (2,5 ml vody na injekcie), ktoré je súčasťou balenia, pomocou dodávanej injekčnej súpravy. Injekčnú liekovku pozvoľna otáčajte, kým sa všetok prášok nerozpustí. Po rekonštitúcii naberte roztok späť do injekčnej striekačky.

Pred podávaním vizuálne skontrolujte, či v rekonštituovanom roztoku nie sú cudzorodé častice
a zafarbenie. Rekonštituovaný liek je číry, bezfarebný roztok, bez prítomnosti cudzorodých častíc, ktorý má pH 6,5 až 7,5. Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo majú usadeniny.

Pokyny naprípravuapodávanie

1.  Počkajte, kým injekčná striekačka s rozpúšťadlom (voda na injekciu) a prášok v uzatvorenej
injekčnej liekovke dosiahnu izbovú teplotu. Môžete ich podržať v rukách, kým nebudete cítiť, že sú rovnako teplé ako vaše ruky. Injekčnú liekovku a vopred naplnenú injekčnú striekačku nezohrievajte iným spôsobom. Táto teplota by sa mala zachovať počas rekonštitúcie.
2.  Odstránením plastového vyklápacieho viečka z injekčnej liekovky s práškom odkryte stredové časti gumenej zátky. Neodstraňujte sivú zátku ani kovový krúžok okolo vrchu injekčnej
liekovky.


3.  Utrite vrch injekčnej liekovky alkoholovým tampónom. Nechajte alkohol uschnúť.

4.  Stiahnite papierový kryt z obalu adaptéra injekčnej liekovky. Adaptér z obalu nevyberajte.


5.  Položte injekčnú liekovku s práškom na rovný povrch a chyťte ju. Zoberte obal adaptéra a umiestnite adaptér injekčnej liekovky na stred gumenej zátky injekčnej liekovky s práškom. Silno zatlačte obal adaptéra, kým hrot adaptéra neprejde cez gumenú zátku. Adaptér nakoniec zacvakne do injekčnej liekovky.


6.  Stiahnite papierový kryt z obalu naplnenej injekčnej striekačky. Držte tyčinku piestu na konci a nedotýkajte sa drieku. Pripojte závitový koniec tyčinky piestu k piestu injekčnej striekačky
s rozpúšťadlom. Otáčajte piest v smere hodinových ručičiek, kým nebudete cítiť slabý odpor.


7.  Odlomte ochranný plastový hrot od injekčnej striekačky s rozpúšťadlom prelomením perforácie viečka. Nedotýkajte sa vnútra viečka ani hrotu injekčnej striekačky. Ak sa roztok

okamžite nepoužije, na uskladnenie uzavrite naplnenú injekčnú striekačku ochranným plastovým hrotom.


8.  Odstráňte obal adaptéra a zahoďte ho.
9.  Pevne spojte injekčnú striekačku s rozpúšťadlom s adaptérom injekčnej liekovky otočením v smere hodinových ručičiek, kým nebudete cítiť odpor.


10. Pomaly vstreknite všetko rozpúšťadlo do injekčnej liekovky s práškom zatlačením tyčinky piestu.


11. Bez odstránenia injekčnej striekačky rozpustite prášok jemným pohybom alebo viacnásobným krúžením s injekčnou liekovkou. Netrepte. Počkajte, kým sa všetok prášok úplne nerozpustí.

12. Pred podávaním vizuálne skontrolujte, či v konečnom roztoku nie sú žiadne častice. Roztok musí byť číry a bezfarebný, prakticky bez viditeľných častíc. Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo majú usadeniny.
13. Obráťte injekčnú liekovku pripojenú k injekčnej striekačke hore dnom a pomaly vtiahnite konečný roztok do injekčnej striekačky. Do injekčnej striekačky musí prejsť celý obsah injekčnej liekovky.


14. Odpojte naplnenú injekčnú striekačku od adaptéra injekčnej liekovky otočením proti smeru hodinových ručičiek a prázdnu injekčnú liekovku zahoďte.
15. Roztok je teraz pripravený na okamžité použitie. Neuchovávajte v chladničke.
16. Očistite zvolené miesto vpichu jedným z alkoholových tampónov, ktoré sú súčasťou balenia.
17. Pripojte k injekčnej striekačke infúznu súpravu, ktorá je súčasťou balenia.
Vsuňte ihlu infúznej súpravy do zvolenej žily. Ak ste použili škrtidlo, aby bola žila lepšie vidieť, pred začatím vstrekovania roztoku toto škrtidlo uvoľnite.
Do injekčnej striekačky nesmie prúdiť žiadna krv z dôvodu rizika vzniku fibrínových
zrazenín.
18. Roztok vstrekujte do žily pomalou rýchlosťou, nie rýchlejšie než 4 ml za minútu.

Ak použijete viac ako jednu injekčnú liekovku s práškom na jedno ošetrenie, môžete použiť tú istú injekčnú ihlu znovu. Adaptér injekčnej liekovky a injekčná striekačka sú určené len na jedno použitie.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Octapharma AB
Lars Forssells gata 23
112 75 Stockholm
Švédsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/936/001
EU/1/14/936/002
EU/1/14/936/003
EU/1/14/936/004
EU/1/14/936/005
EU/1/14/936/006
EU/1/14/936/007

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 22. júla 201410. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.