MUPINA 20 MG/G NOSOVÁ MASŤ ung nas 1x3 g (tuba Al)

SPC
oužijete Mupinu
3. Ako používať Mupinu
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Mupinu
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Mupina a na čo sa používa

Mupina 20 mg/g nosová masť (nazývaná v tejto písomnej informácii „Mupina“) obsahuje liečivo mupirocín vápenatý. Mupina je antibiotická nosová masť.

Používa sa:
· na usmrtenie baktérií v nose nazývaných „stafylokoky“,
· táto skupina zahŕňa MRSA (na meticílin rezistentný Staphylococcus aureus),
· táto masť je určená len pre nosové použitie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Mupinu

Nepoužívajte Mupinu:
· ak ste alergický (precitlivený) na mupirocín, mupirocín vápenatý alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Dojčatá sa nesmú ošetrovať Mupinou, aby nedošlo k vdýchnutiu do priedušnice.

Ak si nie ste istý, či sa vás to týka, nepoužívajte tento liek. Predtým, ako začnete užívať Mupinu, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Mupinu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Mupina môže spôsobiť závažné kožné reakcie alebo alergie. Pozri „Stavy, ktoré si musíte všímať“ v časti 4.

Ak sa Mupina používa dlho, môžu sa vyvinúť infekcie spôsobené necitlivými organizmami. Ak k tomu dôjde, oznámte to svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre.

Vyhýbajte sa kontaktu masti s očami.
- Ak sa masť náhodou dostane do vašich očí, dôkladne ich vypláchnite vodou.

Iné lieky a Mupina
Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neočakáva sa, že Mupina ovplyvní schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako používať Mupinu

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie
Dospelí (vrátane starších pacientov) a deti vo veku od jedného roku:
Mupina sa má aplikovať do prednej časti nosových dierok dva až trikrát denne.

Deti vo veku do jedného roku:
Mupina sa nesmie používať u detí vo veku do jedného roku.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Nie je potrebná žiadna úprava dávky.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Nie je potrebná žiadna úprava dávky.

Používanie tohto lieku
Zvyčajne aplikujte Mupinu do nosa dva až trikrát denne.
1. Dôkladne si umyte a osušte ruky.
2. Na malíček si naneste malé množstvo Mupiny, približne vo veľkosti zápalkovej hlavičky.
3. Túto dávku aplikujte dovnútra jednej nosovej dierky.
4. Zopakujte krok 2 a 3 u vašej druhej nosovej dierky.
5. Zatlačte bočné steny svojich nosových dierok spolu, aby masť pokryla celý povrch vašich nosových dierok.
6. Vráťte viečko na tubu a umyte si ruky.

Namiesto malíčka sa pre aplikáciu môže použiť vatová tyčinka, a to hlavne u detí alebo veľmi chorých pacientov.

Ako dlho máte používať Mupinu?
Používajte Mupinu tak dlho, ako vám to povedal váš lekár. Ak si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika. Baktérie z vášho nosa vymiznú zvyčajne do 5 až 7 dní od začatia liečby.

Ak prehltnete Mupinu
Ak prehltnete akékoľvek množstvo masti, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Ak zabudnete použiť Mupinu
· Ak si zabudnete aplikovať Mupinu, aplikujte ju hneď, ako si na to spomeniete.
· Ak máte vašu nasledujúcu dávku aplikovať do jednej hodiny, zabudnutú dávku vynechajte.
· Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Mupinu
Ak prestanete používať Mupinu príliš skoro, nemusia byť všetky baktérie usmrtené a môžu pokračovať v raste. Opýtajte sa svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika, kedy máte prestať používať masť.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Stavy, ktoré si musíte všímať

Závažné kožné reakcie alebo alergie:
Vyskytujú sa veľmi zriedkavo u ľudí používajúcich Mupinu. Prejavy zahŕňajú:
· vystúpenú a svrbivú vyrážku,
· opuch, niekedy opuch tváre a úst, spôsobujúci ťažkosti s dýchaním,
· kolaps alebo stratu vedomia.

è Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite kontaktujte svojho lekára. Prestaňte používať Mupinu.

-Ak sa u vás vyvinie závažná kožná reakcia alebo alergia:
· zmyte masť,
· prestaňte ju používať a
· povedzte to čo najskôr svojmu lekárovi.

V zriedkavých prípadoch môžu lieky, ako je Mupina, spôsobiť zápal hrubého čreva, čo spôsobuje hnačku, zvyčajne s krvou a hlienom, bolesť brucha, horúčku (pseudomembranózna kolitída).

è Ak spozorujete niektoré z týchto príznakov, oznámte to čo najskôr svojmu lekárovi.

Pri tomto lieku sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí)
· Svrbenie, sčervenenie, pocit pálenia, mravčenia alebo pichania v nose.'

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 ľudí)
· U niektorých ľudí sa môže vyvinúť kožná reakcia alebo alergia, ktoré sú závažné. Prejavy môžu zahŕňať vyrážku, svrbenie, sčervenenie alebo bolesť.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Mupinu

· Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
· Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na tube alebo škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
· Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
· Po prvom otvorení sa obsah môže používať do 7 dní.
· Mupina je takmer biela hladká masť. Nepoužívajte ju, ak vyzerá inak ako zvyčajne.
· Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Mupina obsahuje
· Liečivo je mupirocín vo forme vápenatej soli. 100 g nosovej masti obsahuje 2,00 g mupirocínu vo forme vápenatej soli. 1 g nosovej masti obsahuje 20 mg mupirocínu vo forme vápenatej soli.
· Ďalšie zložky sú: biela vazelína a bis(diglycerol)-polyacyladipát-2.

Ako vyzerá Mupina a obsah balenia
· Mupina je hladká, takmer biela nosová masť.
· Mupina je dostupná v 3 g a 5 g tube. Každá tuba sa dodáva v škatuli.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Str. 1
64646 Heppenheim
Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Nemecko: Mupirocin InfectoPharm 20 mg/g Nasensalbe
Francúzsko: MupiNa 2 %, pommade nasale
Grécko: MupiNa
Taliansko: PSEROCINA UNGUENTO NASALE
Holandsko: Mupirocine InfectoPharm, 20 mg/g, neuszalf
Rakúsko: Mupirocin InfectoPharm 20 mg/g Nasensalbe
Poľsko: Mupina
Portugalsko: MupiNa 20 mg/g pomada nasal
Slovenská republika: Mupina 20 mg/g nosová masť
Španielsko: MupiNa 20 mg/g pomada nasal
Česká republika: Mupina
Maďarsko: Mupirocin InfectoPharm 20 mg/g orrkenőcs
Spojené kráľovstvo
(Veľká Británia): Mupirocin 20 mg/g Nasal Ointment

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 02/2019.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.