MUCOPLANT SIRUP PROTI KAŠĽU SO SKOROCELOM A MEDOM sir 1x250 ml (fľ.skl.hnedá)

SPC
ie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom
3. Ako užívať Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. ČO JE Mucoplant sirup proti kašľuso skorocelom a medom A NA ČO SA POUŽÍVA

Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom je tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním.
Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom sa používa na symptomatickú liečbu pri podráždení oblasti ústnej dutiny alebo hltanu s pridruženým suchým kašľom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom

Neužívajte Mucoplant sirup proti kašľuso skorocelom a medom:
Ak ste alergickí na skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) alebo na rastliny z čeľade skorocelovité alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívaťMucoplant sirup proti kašľuso skorocelom a medom, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak sa v priebehu užívania tohto lieku objaví dýchavičnosť, horúčka alebo žltozelený hustý hlien, konzultujte to so svojim lekárom.

Deti a dospievajúci
Použitie u detí do veku 3 rokov sa neodporúča na základe chýbajúcich údajov o účinnosti a bezpečnosti.


Iné lieky a Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Kvôli nedostatočným údajom sa užívanie počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie na ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom obsahuje

Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg v dávke pre deti vo veku 6 – 12 rokov.
Okrem toho obsahuje invertný cukrový sirup (zmes glukózy a fruktózy). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Tento liek obsahuje 0,0639 mmol draslíka v 5 ml. Toto je potrebné zohľadniť u pacientov so zníženou funkciou obličiek a pacientov s kontrolovaným príjmom draslíka.


3. Ako užívať Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Mladiství vo veku 12-18 rokov, dospelí a starší pacienti užívajú 4-6 dávok (každá asi 15 ml) počas dňa v rovnakých intervaloch.

Použitie u detí
Deti od 6-11 rokov 4-6 dávok (každá asi 5 ml = 1 plná čajová lyžička) v rovnakých intervaloch

deti od 3 do 5 rokov 4-6 dávok (každá asi 2,5 ml = ½ čajovej lyžičky) v rovnakých intervaloch

U detí do troch rokov sa užívanie neodporúča (pozri časť 4.4.)

Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom sa môže podávať nezriedený.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Dĺžka užívania tohto lieku
Ak príznaky ochorenia pri užívaní tohto lieku pretrvávajú dlhšie ako týždeň, je potrebné konzultovať to s lekárom.

Ak užijete viacMucoplant sirupu proti kašľuso skorocelom a medom, ako máte
Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.
Ak ste užili viac ako ste mali, konzultujte to s lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiťMucoplant sirup proti kašľuso skorocelom a medom
Neužívajte dvojnásobnú dávku, ale pokračujte užitím ďalšej dávky. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Dosiaľ nie sú známe vedľajšie účinky.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.'


5. AKO UCHOVÁVAŤ MUCOPLANT sirup proti kašľu so skorocelom a medom

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na dne škatuľky a na fľaštičke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Uchovávajte fľaštičku v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom pri teplote neprevyšujúcej 25°C.
Po otvorení originálneho balenia spotrebujte liek do 1 mesiaca.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom obsahuje

- Liečivo je tekutý extrakt z listov skorocelu kopijovitého (0,9-1,1:1) Plantago lanceolata folium L. s.l.
Extrakčné činidlo: etanol 20 % (m/m)
-Pomocné látky:
sirup z repného cukru, invertný cukrový sirup, čistená voda, med, sorbát draselný,
silica mäty piepornej.


Ako vyzerá Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom a obsah balenia
Sirup hnedej farby v plochej fľaštičke z hnedého skla s uzáverom so závitmi a etiketou, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.
Veľkosť balenia: 100 ml, 250 ml. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstr. 10, D-664 24 Homburg, Nemecko
Tel.: 0049 68 41 70 91 51
Fax:0049 68 41 70 91 53
E-mail: info@naturwaren-theiss.de
Internet: www.naturwaren-theiss.de

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte prosím miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Naturprodukt, spol. s r.o.
Nádražná 20
SK- 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel: 00421 45 64 75 01
Fax: 00421 45 94 52 88
naturprodukt@naturprodukt.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 03/2015.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
MUCOPLANT KVAPKY PROTI KAŠĽU S TYMIANOM A ANÍZOM sol por 1x30 ml (fľ.skl.hnedá) Vp n/a
MUCOPLANT KVAPKY PROTI KAŠĽU S TYMIANOM A ANÍZOM sol por 1x100 ml (fľ.skl.hnedá) Vp n/a
MUCOPLANT MASŤ PRI PRECHLADNUTÍ ung 1x50 g (liek.skl.hnedá) Vp n/a
MUCOPLANT MASŤ PRI PRECHLADNUTÍ ung 1x100 g (liek.skl.hnedá) Vp 5,00
MUCOPLANT MASŤ PRI PRECHLADNUTÍ ung 1x20 g (liek.skl.hnedá) Vp 5,00
MUCOPLANT SIRUP PROTI KAŠĽU S BREČTANOM sir 1x100 ml (fľ.skl.hnedá+odmerka) Vp 3,72
MUCOPLANT SIRUP PROTI KAŠĽU S BREČTANOM sir 1x200 ml (fľ.skl.hnedá+odmerka) Vp 6,60
MUCOPLANT SIRUP PROTI KAŠĽU S BREČTANOM sir 1x250 ml (fľ.skl.hnedá+odmerka) Vp n/a
MUCOPLANT SIRUP PROTI KAŠĽU SO SKOROCELOM A MEDOM sir 1x100 ml (fľ.skl.hnedá) Vp 4,99
MUCOPLANT SIRUP VO VRECKU PROTI KAŠĽU S BREČTANOM FORTE sir sac 21x5 ml (vre.PET/Al/CPP) Vp n/a
MUCOPLANT SIRUP VO VRECKU PROTI KAŠĽU S BREČTANOM FORTE sir sac 30x5 ml (vre.PET/Al/CPP) Vp n/a
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.