METOPROLOL POLPHARMA 100 tbl plg 20x100 mg

hrudníku spôsobenú nedostatkom kyslíka v srdci (angina pectoris)
- Nepravidelného srdcového rytmu (arytmia)
- Stabilného srdcového zlyhania s príznakmi (ako sú dýchavičnosť alebo opuch členkov), kedy sa užíva spolu s inými liekmi na srdcové zlyhanie
- Palpitácií (pocit búšenia srdca) v dôsledku neorganickej (funkčnej) poruchy srdca

Používa sa na prevenciu:
- ďalších srdcových záchvatov alebo poškodenia srdca po srdcovom záchvate
- migrény

2. SKÔR AKO UŽIJETE METOPROLOL POLPHARMA Neužívajte Metoprolol Polpharma a povedzte svojmu lekárovi, keď:
- ste alergický (precitlivený) na metoprolol, ostatné beta-blokátory alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek (pozri časť 6)
- máte problémy s vedením srdcových vzruchov (atrioventrikulárna blokáda druhého a tretieho stupňa) alebo máte problémy so srdcovým rytmom (syndróm chorého sínusu)
- máte neliečené srdcové zlyhanie a užívate lieky na zvýšenie srdcových kontrakcií alebo ste v
šoku spôsobenom srdcovými problémami
- máte závažné problémy s obehom krvi (závažné periférne arteriálne ochorenie)
- máte pomalý srdcový pulz (menej ako 50 úderov/minútu)
- máte nízky krvný tlak
- máte zvýšenú kyslosť krvi (metabolická acidóza)
- máte ťažkú astmu alebo COPD (chronické obštrukčné ochorenie pľúc)
- máte neliečený feochromocytóm (vysoký krvný tlak v dôsledku zriedkavého tumoru na jednej z nadobličiek
- máte srdcové zlyhanie a Váš krvný tlak klesá pod 100 mm Hg.Ak užívate niektorý z nasledovných liekov (pozri tiež „Užívanie iných liekov“):
- inhibítory monoaminooxidázy (MAOIs) (proti depresii)
- verapamil alebo diltiazem (na zníženie Vášho krvného tlaku)
- antiarytmiká ako disopyramid.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Metoprololu Polpharma a povedzte svojmu lekárovi, keď:
- máte astmu
- máte Prinzmetalovu anginu (zvieravá bolesť na hrudníku obvykle vyskytujúca sa v noci)
- máte diabetes mellitus (nízka hladina cukru v krvi môže byť maskovaná pri užívaní tohto lieku)
- máte feochromocytóm (vysoký krvný tlak v dôsledku zriedkavého tumoru na jednej z Vašich nadobličiek)
- postupujete liečbu na zníženie alergických reakcií. Metoprolol Polpharma môže zvyšovať Vašu precitlivenosť na látky, na ktoré ste alergický a zvýšiť tak závažnosť alergických reakcií.
- máte nadmerne aktívnu štítnu žľazu (príznaky ako zvýšený srdcový pulz, potenie, tras, úzkosť, zvýšená chuť do jedla alebo pokles hmotnosti môžu byť maskované týmto liekom)
- máte alebo ste mali psoriázu (závažné kožné vyrážky)
- máte problémy s obehom krvi, ktoré môžu spôsobiť mravčenie vo Vašich prstoch na rukách a nohách alebo Vám zblednú alebo zmodrejú
- máte poruchu prevodu vzruchov v srdci (srdcová blokáda)
- máte srdcové zlyhanie a jedno z nasledovných:
• nestabilné srdcové zlyhanie (NYHA IV)
• mali ste srdcový záchvat alebo anginózny záchvat za posledných 28 dní
• máte menej ako 40 rokov alebo ste starší ako 80 rokov
• zníženú funkciu obličiek alebo pečene
• ochorenie srdcových chlopní
• zväčšený srdcový sval
• podstúpili ste operáciu srdca počas posledných 4 mesiacov.

Ak budete musieť dostať anestéziu, prosím, povedzte svojmu lekárovi alebo zubárovi, že užívate tablety metoprololu.Užívanie iných liekov
Neužívajte Metoprolol Polpharma, ak už užívate:
- inhibítory monoaminooxidázy (MAOIs) na depresiu (môžu zvýšiť účinok na zníženie krvného tlaku)
- ostatné lieky znižujúce krvný tlak ako je verapamil a diltiazem (môžu spôsobiť pomalý srdcový pulz alebo nadmerný pokles krvného tlaku)
- antiarytmiká ako disopyramid (môžu zvýšiť riziko nepravidelného alebo pomalého srdcového pulzu a znížiť funkciu srdca).
Predtým, ako začnete užívať Metoprolol Polpharma, povedzte svojmu lekárovi, že užívate alebo ste v poslednom čase užívali nasledovné lieky alebo lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis:

- Nasledovné lieky môžu zvýšiť účinok na zníženie krvného tlaku:
• cimetidín (na liečbu vredov)
• hydralazín a klonidín (lieky na zníženie krvného tlaku)
• terbinafín (na liečbu hubovej infekcie)
• paroxetín, fluoxetín a sertralín (na liečbu depresie)
• hydroxychlórochín (na liečbu malárie)
• chlórpromazín, triflupromazín, chlórprotixén (antipsychotiká)
• amiodarón, cimitidín a propafenón (na liečbu nepravidelného srdcového rytmu)
• difenhydramín (antihistaminikum)
• celekoxib (proti bolesti).

- Nasledovné lieky môžu znížiť účinok na zníženie krvného tlaku:
• indometacín (proti bolesti)
• rifampicín (antibiotikum).

- Ostatné lieky môžu ovplyvniť alebo môžu byť ovplyvnené metoprololom:
• ostatné beta-blokátory, napr. očné kvapky
• adrenalín (epinefrín), noradrenalín (norepinefrín) alebo ostatné sympatomimetiká
• lieky používané na liečbu cukrovky, príznaky nízkej hladiny cukru môžu byť maskované
• lidokaín
• rezerpín, alfa-metyldopa, guanfacín, srdcové glykozidy.Užívanie Metoprololu Polpharma s jedlom a nápojmi
Alkohol môže zvýšiť účinok tabliet Metoprololu Polpharma na zníženie krvného tlaku.

Tehotenstvo a dojčenie
Metoprolol Polpharma sa neodporúča podávať počas tehotenstva alebo dojčenia.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Metoprolol Polpharma môže spôsobiť pocit únavy a závraty. Skôr, ako budete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, sa uistite, že,nemáte takéto problémy, zvlášť pri zmene lieku na iný liek alebo ak požijete alkohol.3. AKO UŽÍVAŤ METOPROLOL POLPHARMA

Vždy užívajte Metoprolol Polpharma presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Užívajte raz denne ráno s pohárom vody. Prehltnite tabletu celú alebo rozlomenú. Pred prehltnutím nesmiete tabletu hrýzť alebo drviť.

Obvyklé dávky:
• Vysoký krvný tlak:
47,5 mg metoprololiumsukcinátu raz denne. Dávka sa môže zvýšiť na 95-190 mg raz denne, ak je to potrebné.
• Zvieravá bolesť na hrudníku (angina pectoris):
95-190 mg metoprololiumsukcinátu raz denne.
• Nepravidelný srdcový rytmus (arytmia):
95-190 mg metoprololiumsukcinátu raz denne.
• Preventívna liečba po srdcovom záchvate:
190 mg metoprololiumsukcinátu raz denne.
• Palpitácie v dôsledku srdcového ochorenia:
95 mg metoprololiumsukcinátu raz denne. Dávka sa môže zvýšiť na 190 mg raz denne, ak je to potrebné.
• Prevencia migrény:
95-190 mg metoprololiumsukcinátu raz denne.
• Pacienti so stabilným srdcovým zlyhaním:
Vždy dodržiavajte odporúčanie lekára.

Pacienti s porušenou funkciou pečene:
Ak máte závažne poškodenú funkciu pečene, Váš lekár Vám môže upraviť dávku. Vždy dodržiavajte odporúčanie lekára.

Deti a dospievajúci:
Vždy používajte Metoprolol Polpharma u detí a dospievajúcich presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.

Ak užijete viac Metoprolu Polpharma, ako máte
Ak ste náhodne užili viac, ako je odporúčaná dávka, ihneď kontaktujte najbližšiu pohotovosť alebo svojho lekára alebo lekárnika. Príznaky predávkovania sú nízky krvný tlak (únava a závraty), pomalý pulz, nepravidelný srdcový rytmus, zástava srdca, dýchavičnosť, hlboké bezvedomie, pocit na vracanie, vracanie alebo modro sfarbená koža.

Ak zabudnete užiť Metoprolol Polpharma
Ak ste zabudli užiť svoju dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete a ďalšiu dávku užite v správny čas. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Metoprolol Polpharma
Neprestaňte náhle užívať Metoprolol Polpharma, lebo sa môže zhoršiť srdcové zlyhanie a zvýšiť
riziko srdcového záchvatu. Zmenu v dávkovaní alebo ukončenie liečby konzultujte s lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Metoprolol Polpharma môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte s liečbou a hneď kontaktujte lekára, ak máte príznaky alergickej reakcie ako je svrbivá kožná vyrážka, sčervenanie, opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, alebo máte ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním. Toto je veľmi závažný, ale zriedkavý vedľajší účinok. Môžete potrebovať okamžitú lekársku pomoc alebo hospitalizáciu.

Povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete nejaký z nasledovných vedľajších účinkov alebo spozorujete akékoľvek iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené:

Veľmi časté (viac ako 1 z 10 pacientov):
- pocit na odpadnutie pri vstávaní v dôsledku nízkeho krvného tlaku,
- únava.

Časté (menej ako u 1 z 10, ale viac ako u 1 zo 100 pacientov):
- pomalý srdcový pulz
- problémy pri udržaní rovnováhy (veľmi zriedkavo s mdlobou),'
- studené ruky a nohy,
- búšenie srdca,
- závraty, bolesť hlavy,
- pocit na vracanie, hnačka, zápcha, bolesť brucha,
- dýchavičnosť pri namáhavej fyzickej aktivite.

Menej časté (menej ako u 1 zo 100 pacientov, ale viac ako u 1 z 1 000 pacientov):
- dočasné zhoršenie príznakov srdcového zlyhania,
- zadržiavanie tekutín (opuch),
- bolesť na hrudníku,
- pocit pichania a tŕpnutia,
- svalové kŕče,
- vracanie (nevoľnosť),
- nárast hmotnosti,
- depresia,
- znížená koncentrácia,
- problémy so spánkom (nespavosť),
- ospalosť,
- nočné mory,
- dýchavičnosť,
- kožná vyrážka,
- zvýšené potenie.

Zriedkavé (menej ako u 1 z 1 000, ale viac ako u 1 z 10 000 pacientov):
- zhoršenie cukrovky,
- nervozita, úzkosť,
- poruchy videnia,
- suché alebo podráždené oči,
- konjunktivitída (druh očnej infekcie),
- impotencia (neschopnosť dosiahnuť erekciu),
- Peyronieov syndróm (zakrivenie penisu pri erekcii),
- nepravidelný srdcový pulz,
- poruchy vedenia srdcových vzruchov,
- sucho v ústach,
- tečenie z nosa,
- vypadávanie vlasov,
- zmeny vo funkčných pečeňových testoch.

Veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 pacientov):
- zmeny v počte krvných buniek (trombocytopénia, leukopénia),
- zábudlivosť,
- zmätenosť,
- halucinácie,
- zmeny nálady,
- zvonenie v ušiach,
- problémy so sluchom,
- zmeny chuti,
- zápal pečene (hepatitída),
- citlivosť na svetlo,
- zhoršenie alebo nový prípad psoriázy (typ kožného ochorenia),
- svalová slabosť,
- bolesť kĺbov,
- odumieranie tkanív u pacientov so závažnými problémami s krvným obehom.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ METOPROLOL POLPHARMA

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie je tiež uvedený na zadnej strane blistru po „Exp“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Metoprolol Polpharma obsahuje

- Liečivo (účinná látka, ktorá spôsobuje, že tablety účinkujú) je metoprololiumsukcinát. Každá tableta obsahuje:
• 23,75 mg metoprololiumsukcinátu, čo zodpovedá 25 mg metoprololiumtartarátu
• 47,5 mg metoprololiumsukcinátu, čo zodpovedá 50 mg metoprololiumtartarátu
• 95 mg metoprololiumsukcinátu, čo zodpovedá 100 mg metoprololiumtartarátu
• 190 mg metoprololiumsukcinátu, čo zodpovedá 200 mg metoprololiumtartarátu

- Ďalšie zložky sú:
• Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza; metylcelulóza; kukuričný škrob; glycerol;
etylcelulóza a magnéziumstearát.
• Obal tablety: mikrokryštalická celulóza; hypromelóza; makrogolstearát a oxid titaničitý
(E 171).

Ako vyzerá Metoprolol Polpharma a obsah balenia
Metoprolol Polpharma 25, 50, 100 a 200 sú biele oválne bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.

Balenie obsahuje 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 98 alebo 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA,
19 Pelplińska Street,
83-200 Starogard Gdański, Poľsko

Výrobca:
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA
19 Pelplińska Street
83-200 Starogard Gdański, Poľsko

Sofarimex Industria Quimica e Farmacêutica, Lda. Av. Das Indústrias- Alto de Colaride
2735-213-Cácem, PortugalTento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Dánsko: Metoprolol Polpharma 25, 50, 100, 200
Bulharsko: Metoprolol Polpharma 25, 50, 100, 200
Česká Republika: Metoprolol Polpharma 25, 50, 100, 200
Estónsko: Metoprolol Polpharma 25, 50, 100, 200
Maďarsko: Metoprolol Polpharma 25, 50, 100, 200
Litva: Metoprolol Polpharma 25, 50, 100, 200
Lotyšsko: Metoprolol Polpharma 25, 50, 100, 200
Poľsko: Metocard ZK
Rumunsko: Metoprolol succinate Polpharma, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2008.

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.