METAMIZOL TEVA 500 MG TABLETY tbl 10x500 mg (blis.PVC/Al/papier)

SPC
/td> > 53
≥ 15 rokov
1-2
500-1 000
8
4 000

Dĺžka užívania
Dĺžka liečby závisí od typu a závažnosti ochorenia.

Osobitné skupiny
Staršie osoby, chorobou oslabení pacienti a pacienti so zníženým klírensom kreatinínu
U starších osôb, chorobou oslabených pacientov a u pacientov so zníženým klírensom kreatinínu sa má dávka znížiť, keďže sa môže predĺžiť vylučovanie metabolických produktov metamizolu.

Porucha funkcie pečene a obličiek
Vylučovanie pri poruche funkcie pečene alebo obličiek je znížené, preto je potrebné vyhnúť sa viacerým vysokým dávkam. Pri krátkodobom podávaní však nie je nutná redukcia dávky. S dlhodobým užívaním metamizolu u pacientov s závažnou poruchou funkcie pečene a obličiek nie sú doteraz žiadne skúsenosti.

Pediatrická populácia
Dávkovanie u pediatrickej populácie je uvedené v tabuľke vyššie.

Metamizol Teva nie je určený deťom mladším ako 15 rokov vzhľadom na stále množstvo 500 mg metamizolu v jednej tablete. Pre malé deti sú k dispozícii iné liekové formy/sily lieku.

Spôsob podávania

Na perorálne použitie.
Tablety sa užívajú celé a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).

4.3 Kontraindikácie

- precitlivenosť na liečivo, pyrazolóny alebo pyrazolidíny, napr. lieky obsahujúce metamizol, propyfenazón, fenazón alebo fenylbutazón (to sa týka aj pacientov, u ktorých sa napríklad vyvinula agranulocytóza po užívaní týchto liečiv) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
- u pacientov so známym syndrómom astmy navodenej analgetikami alebo so známou neznášanlivosťou analgetík typu urtikárie/angioedému, t.j. pacienti, ktorí reagujú bronchospazmom alebo iným typom anafylaktoidnej reakcie na salicyláty, paracetamol alebo iné nenarkotické analgetiká, ako je diklofenak, ibuprofén, indometacín alebo naproxén
- poruchy funkcie kostnej drene (napríklad po liečbe cytostatikami) alebo hematopoetické ochorenia
- vrodený deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (riziko hemolýzy)
- akútna intermitentná hepatálna porfýria (riziko vyvolania záchvatu porfýrie),
- tretí trimester gravidity (pozri časť 4.6)
- deti mladšie ako 10 rokov.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Metamizol Teva obsahuje pyrazolónový derivát metamizolu a spája sa so zriedkavým no život ohrozujúcim rizikom šoku a agranulocytózou (pozri časť 4.8).

Agranulocytóza
Ak sa vyskytnú prejavy agranulocytózy alebo trombocytopénie (pozri časť 4.8), podávanie Metamizolu Teva sa musí okamžite ukončiť a je potrebná pravidelná kontrola krvného obrazu vrátane diferenciálneho krvného obrazu. Liečba sa musí ukončiť ešte predtým, ako sú dostupné výsledky laboratórnych vyšetrení.

Pancytopénia
Ak sa vyskytne pancytopénia, podávanie Metamizolu Teva sa musí okamžite ukončiť a musí sa kontrolovať krvný obraz, kým sa nedostane opäť do normálu (pozri časť 4.8). Všetkým pacientom sa má odporučiť, aby vyhľadali pomoc lekára, ak počas liečby spozorujú prejavy alebo príznaky naznačujúce krvnú dyskráziu (napr. zhoršenie celkového stavu, infekcia, pretrvávajúca horúčka, hematómy, krvácanie, bledosť kože).

Anafylaktické/anafylaktoidné reakcie
Riziko vzniku možných závažných anafylaktoidných reakcií po Metamizole Teva sa výrazne zvyšuje u pacientov s/so:
- syndrómom astmy navodenej analgetikami alebo s neznášanlivosťou analgetík typu urtikárie/angioedému (pozri časť 4.3)
- bronchiálnou astmou, najmä u pacientov so súbežnou rinosínusitídou a nazálnymi polypmi
- chronickou urtikáriou
- intoleranciou farbív (napr. tartrazínu) alebo konzervačných látok (napr. benzoátov)
- intoleranciou alkoholu. Takýto pacienti reagujú dokonca na minimálne množstvá alkoholických nápojov príznakmi, ako je kýchanie, slzenie oči a silné začervenanie. Takáto intolerancia alkoholu môže poukazovať na v minulosti nediagnostikovaný syndróm astmy navodenej analgetikami (pozri časť 4.3).

Pacienti, u ktorých sa vyskytli anafylaktoidné reakcie po Metamizole Teva,majú osobitné riziko výskytu podobných reakcií po iných nenarkotických analgetikách.

Pacienti, u ktorých sa vyskytla anafylaktická reakcia alebo iná imunologicky sprostredkovaná reakcia (napr. agranulocytóza) po Metamizole Teva, majú osobitné riziko výskytu podobných reakcií po iných pyrazolónoch a pyrazolidínoch.

Anafylaktický šok sa môže vyskytnúť predovšetkým u citlivých pacientov. U pacientov s astmou alebo atopiou je preto pri užívaní lieku potrebná osobitná opatrnosť.

Závažné kožné reakcie
Život ohrozujúce kožné reakcie, Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS) a toxická epidermálna nekrolýza (TEN) boli hlásené počas užívania metamizolu. Ak sa vyvinú prejavy a príznaky SJS alebo TEN (progredujúca vyrážka, často kombinovaná so vznikom pľuzgierov alebo lézií na sliznici), liečba Metamizolom Teva sa musí okamžite ukončiť a nesmie sa opäť začať.
Pacientov je potrebné oboznámiť s prejavmi a príznakmi a majú sa starostlivo sledovať z dôvodu kožných reakcií, najmä počas prvých týždňov liečby.

Hypotenzné reakcie
Metamizol Teva môže vyvolať hypotenzné reakcie (pozri tiež časť 4.8). Tieto reakcie môžu závisieť od dávky. Riziko takýchto reakcií je zvýšené tiež:
- u pacientov s predchádzajúcou hypotenziou, hypovolémiou alebo dehydratáciou, s nestabilným obehom krvi alebo s počiatočným zlyhaním obehu (napr. u pacientov s infarktom myokardu alebo polytraumou)
- u pacientov s vysokou horúčkou.
U takýchto pacientov sa má preto starostlivo stanoviť indikácia a majú byť dôkladne monitorovaní.
Na zníženie rizika hypotenzných reakcií môžu byť potrebné preventívne opatrenia (napr. stabilizácia obehového systému).

U pacientov, u ktorých sa musí zabrániť poklesu krvného tlaku, napr. u pacientov so závažným koronárnych ochorením srdca alebo významnou cerebrovaskulárnou stenózou sa môže Metamizol Teva podať len ak sú hemodynamické parametre starostlivo monitorované.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene sa má Metamizol Teva použiť len po starostlivom zohľadnení pomeru prínosov a rizík a len po vykonaní primeraných opatrení (pozri časť 4.2).

Pred podaním Metamizolu Teva sa má vykonať podrobný rozhovor s pacientom. U pacientov so zvýšeným rizikom anafylaktoidných reakcií sa má Metamizol Teva použiť len po starostlivom zvážení potenciálnych rizík a očakávaného prínosu. Ak sa v takýchto prípadoch podáva Metamizol Teva, pacienti majú byť starostlivo sledovaní lekárom a má byť dostupné vybavenie pre urgentné stavy.

Pri dlhodobej liečbe Metamizolom Teva je potrebné pravidelne sledovať krvný obraz, vrátane diferenciálneho krvného obrazu.

Interakcia s laboratórnymi testami
Počas liečby metamizolom boli hlásené interakcie s laboratórnymi testami, pri ktorých sa používa Trinderova reakcia alebo reakcie podobné Trinderovej reakcii (napr. testy na stanovenie hladiny kreatinínu, triglyceridov, HDL cholesterolu a kyseliny močovej v sére).

Tento liek obsahuje 32,7 mg sodíka v tablete, čo zodpovedá 1,64 % WHO odporúčaného maximálneho denného príjmu 2 g sodíka pre dospelú osobu.
4.5 Liekové a iné interakcie

Metamizol môže znížiť plazmatické hladiny cyklosporínu. Pri podávaní tejto kombinácie je potrebné tieto hladiny monitorovať.

Súbežné podávanie metamizolu a chlórpromazínu môže viesť k závažnej hypotermii.

Užívanie metamizolu počas liečby metotrexátom môže zvýšiť hemotoxicitu metotrexátu, obzvlášť u starších pacientov. Preto je potrebné vyhnúť sa tejto kombinácii.

Metamizol môže pri súbežnom užívaní znížiť aktivitu nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej proti krvným doštičkám. Metamizol sa má preto užívať u pacientov dostávajúcich nízku dávku kyseliny acetylsalicylovej na kardioprotekciu s opatrnosťou.

Metamizol môže znížiť hladiny bupropiónu v krvi. Ak sa metamizol súbežne užíva s bupropiónom, je preto potrebná opatrnosť.

O liečivách z triedy pyrazolónov je známe, že potenciálne môžu spôsobiť interakcie s perorálnymi antikoagulanciami, kaptoprilom, lítiom, metotrexátom a triamterénom a ovplyvňujú účinnosť antihypertenzív a diuretík. Nie je známe, v akom rozsahu metamizol tiež vedie k takýmto interakciám.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

K dispozícii sú len obmedzené údaje o použití metamizolu u tehotných žien.

Z publikovaných údajov tehotných žien, ktoré počas prvého trimestra boli vystavené expozícii metamizolu (n = 568) sa nezistil žiaden dôkaz o jeho teratogénnych alebo embryotoxických účinkoch. V ojedinelých prípadoch, ak neexistuje iná možnosť liečby, je liečba jednorazovými dávkami metamizolu počas prvého a druhého trimestra prijateľná. Vo všeobecnosti sa však užívanie metamizolu počas prvého a druhého trimestra neodporúča. Užívanie počas tretieho trimestra je spojené s fetotoxicitou (poškodenie funkcie obličiek a uzavretie ductus arteriosus), a preto je užívanie počas tretieho trimestra tehotenstva kontraindikované (pozri časť 4.3).V prípade neúmyselného užívania metamizolu počas tretieho trimestra musí byť ultrazvukom a echokardiografiou kontrolovaná plodová voda a ductus arteriosus.

Metamizol prechádza placentou.

U zvierat vyvolal metamizol reprodukčnú toxicitu, ale nie teratogenitu (pozri časť 5.3).

Dojčenie

Produkty rozkladu metamizolu prechádzajú v značnom množstve do materského mlieka a riziko pre dojčené dieťa nie je možné vylúčiť. Musí sa zabrániť predovšetkým opakovanému užívaniu metamizolu počas dojčenia. V prípade jednorazového podania metamizolu sa odporúča, aby matky odsávali a likvidovali materské mlieko 48 hodín od podania dávky.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

V odporúčanom dávkovacom rozmedzí nie je známy žiaden vplyv na schopnosť sústrediť sa alebo reagovať. Pri vyšších dávkach však treba vziať do úvahy možnosť takého ovplyvnenia a pacienti nemajú obsluhovať stroje, viesť vozidlá alebo vykonávať iné nebezpečné činnosti. Platí to najmä v kombinácii s požitím alkoholu.

4.8 Nežiaduce účinky

Veľmi časté
≥ 1/10
Časté
≥ 1/100 až < 1/10
Menej časté
≥ 1/1 000 až < 1/100
Zriedkavé
≥ 1/10 000 až < 1/1 000
Veľmi zriedkavé
< 1/10 000
Neznáme
nemožno odhadnúť z dostupných údajov

Najvýznamnejšie nežiaduce účinky metamizolu sú odvodené od reakcií z precitlivenosti. Najvýznamnejšie sú šok a agranulocytóza. Tieto reakcie sa vyskytujú zriedkavo alebo veľmi zriedkavo, no sú život ohrozujúce a môžu sa vyskytnúť aj vtedy, ak pri predchádzajúcom podávaní metamizolu nenastali komplikácie.

Poruchy krvi a lymfatického systému
Zriedkavé: leukopénia
Veľmi zriedkavé: agranulocytóza alebo trombocytopénia
Neznáme: aplastická anémia, pancytopénia vrátane prípadov so smrteľným následkom

Tieto reakcie sa môžu vyskytnúť dokonca aj vtedy, ak pri predchádzajúcom podávaní metamizolu nenastali komplikácie.
Existuje dôkaz, že riziko agranulocytózy stúpa, ak sa metamizol podáva dlhšie ako jeden týždeň. Táto reakcia nezávisí od dávky a môže sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. Agranulocytóza sa spravidla prejavuje zápalovými zmenami na slizniciach (napr. v ústach, nose, hrdle, v oblasti genitálií a rekta), bolesťou hrdla, ťažkosťami s prehĺtaním, horúčkou a triaškou. Pacienti užívajúci antibiotiká však môžu mať tieto prejavy minimálne. Lymfatické uzliny alebo slezina sú len málo opuchnuté alebo nie sú opuchnuté vôbec. Sedimentácia červených krviniek (erythrocyte sedimentation rate, ESR) je výrazne zrýchlená, granulocyty sú významne znížené alebo úplne absentujú. Vo všeobecnosti sú hodnoty hemoglobínu, erytrocytov a trombocytov v norme.
Neočakávané zhoršenie celkového stavu môže poukazovať na agranulocytózu.

Na zotavenie je nevyhnutné okamžité ukončenie liečby. Preto, ak sa vyskytnú prejavy agranulocytózy, striktne sa odporúča okamžité ukončenie liečby Metamizolom Teva bez toho, aby sa čakalo na výsledky laboratórno-diagnostických vyšetrení.

Ak sa vyskytne pancytopénia, podanie Metamizolu Teva sa musí okamžite prerušiť a musí sa kontrolovať krvný obraz, až kým sa nedostane do normálu (pozri časť 4.4).

Poruchy imunitného systému
Zriedkavé: anafylaktoidné alebo anafylaktické reakcie
Veľmi zriedkavé: analgetická astma
U pacientov s analgetickou astmou sa neznášanlivosť prejavuje typicky ako astmatické záchvaty.
Neznáme: anafylaktický šok*
* Takéto reakcie sa vyskytujú prevažne pri parenterálnom podaní metamizolu a môžu byť závažné a život ohrozujúce, v niektorých prípadoch dokonca fatálne. Môžu sa vyskytnúť aj napriek tomu, že podanie metamizolu v minulosti nespôsobilo pacientovi žiadne komplikácie.
Takéto reakcie na lieky sa môžu vyskytnúť počas podávania injekcie, okamžite po podaní alebo sa môžu vyvinúť aj niekoľko hodín po podaní; vo väčšine prípadov sa však vyskytnú v priebehu prvej hodiny po podaní dávky.

Miernejšie rekcie sa zvyčajne prejavujú vo forme kožných reakcií a reakcií na slizniciach (napr. svrbenie, pocit pálenia, začervenanie, urtikária, opuch), dyspnoe a oveľa zriedkavejšie gastrointestinálnych komplikácií (napr. nauzea, dyspepsia, vracanie). Takéto mierne reakcie sa môžu zhoršiť do formy závažnej generalizovanej urtikárie, závažného angioedému (vrátane opuchu hrdla), závažného bronchospazmu, srdcových arytmií, poklesu krvného tlaku (niekedy spočiatku aj so zvýšením krvného tlaku) a spôsobiť obehový šok. U pacientov s analgeticko-astmatickým syndrómom sa reakcie neznášanlivosti prejavujú typicky vo forme astmatických záchvatov.

Pri prvých prejavoch šoku, ako je studený pot, závrat, točenie hlavy, zmena farby kože, pocit bolesti okolo srdca, sa majú zahájiť nevyhnutné mimoriadne opatrenia.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Neznáme: Kounisov syndróm (alergický akútny koronárny syndróm)

Poruchy ciev
Menej časté: hypotenzné reakcie počas podávania alebo po podávaní, ktoré môžu byť sprostredkované farmakologicky a nesprevádzajú ich ďalšie príznaky anafylaktickej alebo anafylaktoidnej reakcie. Tieto reakcie môžu viesť ku kritickému poklesu krvného tlaku.

V závislosti od dávky sa môže kritický pokles krvného tlaku vyskytnúť aj v prípade hyperpyrexie bez ďalších prejavov precitlivenosti.

Poruchy gastroinestinálneho traktu
Neznáme: boli hlásené prípady gastrointestinálneho krvácania

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté: fixný liekový exantém
Zriedkavé: iné exantémy (vyrážka)
Veľmi zriedkavé: môže sa vyskytnúťStevensov-Johnsonov syndróm (SJS) alebo toxická epidermálna nekrolýza (TEN).'

Ak sa vyskytnú kožné reakcie, Metamizol Teva sa musí okamžite vysadiť.

Poruchy obličiek a močových ciest
Veľmi zriedkavé: akútne zhoršenie funkcie obličiek, ktoré sa môže veľmi zriedkavo rozvinúť do proteinúrie, oligúrie, anúrie alebo akútneho zlyhania obličiek, akútna intersticiálna nefritída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Bolo hlásené červené sfarbenie moču. Môže to byť spôsobené nízkou koncentráciou neškodného metabolitu kyseliny rubazónovej.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Príznaky:
Po akútnom predávkovaní sa pozorovali nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, porucha funkcie obličiek/akútne zlyhanie obličiek (napr. s klinickým obrazom intersticiálnej nefritídy) a zriedkavejšie príznaky centrálneho nervového systému (závrat, ospalosť, kóma, kŕče) a pokles krvného tlaku, ktorý môže prechádzať do šoku a tachykardie.
Po veľmi vysokých dávkach môže vylučovanie kyseliny rubazónovej zapríčiniť červené sfarbenie moču.

Terapeutické opatrenia:
Špecifické antidotum metamizolu nie je známe. Ak došlo k požitiu metamizolu len nedávno, možno sa pokúsiť o opatrenia znižujúce absorpciu do organizmu (napr. podanie aktívneho uhlia). Hlavný metabolit (4-N-metylaminoantipyrín) možno odstrániť hemodialýzou, hemofiltráciou, hemoperfúziou alebo plazmafiltráciou.
Liečba intoxikácie a prevencia závažných komplikácií si môže vyžadovať celkový a špecifický monitoring intenzívnej starostlivosti a liečbu.

Liečba závažných reakcií z precitlivenosti (šoku):
Majú sa iniciovať mimoriadne opatrenia v súlade s platnými postupmi.


5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetiká; iné analgetiká a antipyretiká; pyrazolóny, ATC kód: N02BB02

Metamizol je pyrazolónový derivát s analgetickými, antipyretickými a spazmolytickými účinkami. Mechanizmus účinku nie je úplne objasnený. Výsledky niektorých štúdií ukazujú, že metamizol a jeho hlavný metabolit (4-N-metylaminoantipyrín) pravdepodobne majú centrálny a periférny spôsob účinku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Metamizol sa po perorálnom podaní úplne hydrolyzuje na farmakologicky účinnú zložku
4-N-metylaminoantipyrín (MAA). Absolútna biologická dostupnosť MAA je približne 90 % a je po perorálnom podaní o niečo vyššia než po parenterálnom podaní. Súčasné požitie jedla nemá na kinetiku metamizolu podstatný vplyv.

Klinickú účinnosť vykazuje najmä MAA, no do istej miery aj metabolit 4-aminoantipyrín (AA). Hodnoty AUC pre AA tvoria asi 25 % AUC hodnôt MAA. Metabolity 4-N-acetylaminoantipyrín (AAA) a 4-N-formylaminoantipyrín (FAA) sú podľa všetkého farmakologicky neaktívne.

Treba poznamenať, že všetky metabolity majú nelineárnu farmakokinetiku. Klinický význam tohto fenoménu nie je známy. Pri krátkodobej liečbe nie je akumulácia metabolitov významná.

Metamizol prechádza placentovou bariérou. Metabolity metamizolu sa vylučujú do materského mlieka.

Väzba na plazmatické proteíny je 58 % u MAA, 48 % u AA, 18 % u FAA a 14 % u AAA.

Plazmatický polčas metamizolu po intravenóznom podaní je približne 14 minút. Približne 96 % rádioaktívne označenej dávky sa po intravenóznom podaní nachádza v moči a asi 6% v stolici. Po jednorazovej perorálnej dávke bolo identifikovaných 85 % metabolitov vylúčených močom. Z toho bolo 3 % ± 1 % MAA, 6 % ± 3 % AA, 26 % ± 8 % AAA a 23 % ± 4% FAA. Renálny klírens po jednorazovej perorálnej dávke 1 g metamizolu bol pre MAA 5 ± 2 ml/min, pre AA 38 ± 13 ml/min, pre AAA 61 ± 8 ml/min a pre FAA 49 ± 5 ml/min. Príslušné plazmatické polčasy boli 2,7 ± 0,5 hodiny pre MAA, 3,7 ± 1,3 hodiny pre AA, 9,5 ± 1,5 hodiny pre AAA a 11,2 ± 1,5 hodiny pre FAA.

Staršie osoby
Pri liečbe starších pacientov sa zvyšuje AUC dvoj- až trojnásobne. Po jednorazovej perorálnej dávke sa zvýšil plazmatický polčas MAA a FAA pacientov s cirhózou pečene približne trojnásobne, zatiaľ čo plazmatické polčasy AA a AAA sa nezvýšili tak výrazne. U týchto pacientov je potrebné vyhnúť sa vysokým dávkam.

Porucha funkcie obličiek
Dostupné údaje od pacientov s poruchou funkcie obličiek poukazujú na zníženie vylučovacej rýchlosti niektorých metabolitov (AAA a FAA). U týchto pacientov sa preto má vyhnúť vysokým dávkam.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Subchronická/chronická toxicita
Štúdie subchronickej a chronickej toxicity sa vykonali na rôznych druhoch zvierat. Potkany dostávali 100-900 mg sodnej soli metamizolu/kg telesnej hmotnosti per os počas obdobia 6 mesiacov. Pri najvyššej dávke (900 mg/kg telesnej hmotnosti) sa po 13 týždňoch pozorovalo zvýšenie retikulocytov a Ehrlichove vnútorné telieska.

Psy dostávali sodnú soľ metamizolu v dávkach 30-600 mg/kg telesnej hmotnosti počas obdobia 6 mesiacov. Od 300 mg/kg telesnej hmotnosti sa pozorovali hemolytická anémia závislá od dávky a funkčné zmeny obličiek a pečene.

Mutagénny a karcinogénny potenciál
V in vitro a in vivo testoch mutagenity s metamizolom sa získali protichodné výsledky.

Dlhodobé výskumy na potkanoch neposkytli náznaky tumorogénneho potenciálu. V 2 z 3 dlhodobých štúdií na myšiach sa pri vysokých dávkach pozorovala zvýšená incidencia hepatocelulárneho adenómu.

Reprodukčná toxicita
Štúdie embryotoxicity na potkanoch a králikoch nepreukázali žiadne náznaky teratogénnych účinkov.

Embryoletálne účinky sa pozorovali na králikoch po dennej dávke 100 mg/kg telesnej hmotnosti, ktorá ešte nebola toxická pre matku. U potkanov sa embryoletálne účinky vyskytli pri dávkach toxických pre matky. Denné dávky vyššie ako 100 mg/kg telesnej hmotnosti viedli u potkanov k predĺženej gestácii a pôrodným komplikáciám so zvýšenou mortalitou matiek a mláďat.

Testy fertility preukázali mierne zníženú mieru gestácie v rodičovskej generácii pri dávke vyššej než 250 mg/kg telesnej hmotnosti na deň. Fertilita F1 generácie nebola narušená.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

kukuričný škrob, predželatínovaný
makrogol 6000
krospovidón (typ A)
stearan horečnatý
oxid kremičitý, koloidný bezvodý

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/ALU/papier-blistre

Balenia obsahujúce 10, 20 alebo 50 tabliet.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

07/0057/19-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

03/2019

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.