MENOPUR 1200 IU plv iol 1x1200 IU+2x1 ml solv.(liek.inj.skl.+striek.inj.napl.+prísl.)

SPC
ak tento liek im nepomáhal.
- U žien, ktoré nemôžu otehotnieť v dôsledku veľmi nízkej tvorby hormónov ovplyvňujúcich oplodnenie (FSH a LH).
- U žien, ktoré sa podrobujú metódam asistovanej reprodukcie (ART) (vrátane oplodnenia in vitro/ prenosu embrya (IVF/ET), prenosu pohlavnej bunky do vajcovodu (GIFT) a injekcie spermie do cytoplazmy (ICSI). Menopur pomáha vaječníkom vytvoriť veľký počet vačkov (folikulov), kde môžu vajíčka dozrievať (mnohopočetný vývoj folikulov).

U mužov sa Menopur používa na stimuláciu vývoja spermií (v kombinácii s iným hormónom nazývaným ľudský choriový gonadotropín, hCG).


2. SKÔR AKO POUŽIJETE MENOPUR

Pred začiatkom liečby Menopurom vyšetrí lekár Vás a Vášho partnera na príčinu neplodnosti. Vyšetrovať bude hlavne nižšie uvedené choroby, aby sa v prípade potreby začalo s vhodnou liečbou:
- znížená funkcia štítnej žľazy alebo nadobličiek
- vysoké hladiny hormónu nazývaného prolaktín (hyperprolaktinémia)
- nádory hypofýzy (žľaza umiestnená v spodnej časti mozgu)
- nádory hypotalamu (umiestnený v mozgovej časti hlavy pod talamom)

Ak trpíte niektorou z vyššie uvedených chorôb, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi pred začiatkom liečby Menopurom.

 Nepoužívajte Menopur
- ak ste alergický/alergická (precitlivený/precitlivená) na menotropín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Menopuru
- ak máte nádor hypofýzy alebo hypotalamu

Ženy:
- ak máte nádor maternice, vaječníkov alebo prsníka
- ak máte cysty na vaječníkoch alebo zväčšené vaječníky (pokiaľ to nie je zapríčinené syndrómom polycystických ovárií)
- ak máte deformovanú maternicu alebo iné pohlavné orgány
- ak krvácate z pošvy a príčina krvácania nie je známa
- ak máte fibroidy (nezhubné nádory) na maternici
- ak ste tehotná alebo dojčíte
- ak ste prekonali predčasnú menopauzu

Muži:
- ak máte nádor prostaty
- ak máte nádor semenníkov

Buďte zvlášť opatrná pri používaní Menopuru
- ak máte bolesti brucha
- ak máte zväčšené brucho
- ak trpíte nevoľnosťou
- ak vraciate
- ak máte hnačku
- ak ste pribrali na váhe
- ak máte ťažkosti s dýchaním
- ak menej močíte

Ak sa u Vás objaví aj po niekoľkých dňoch po poslednej injekcii niektorý z uvedených príznakov, oznámte to ihneď svojmu lekárovi. Môže ísť o príznaky nadmernej reakcie vaječníkov, ktorá sa môže stať závažnou.

Ak sa príznaky stanú závažnými, liečba neplodnosti sa musí prerušiť a v prípade potreby budete hospitalizovaná.

Dodržiavanie odporúčaných dávok a pozorné sledovanie liečby znižujú možnosť výskytu týchto príznakov.

Aj keď prestanete používať Menopur, stále sa u Vás môžu objaviť tieto príznaky. Ak sa u Vás objaví niektorý z vyššie uvedených príznakov, oznámte to ihneď svojmu lekárovi.

Pokiaľ sa liečite Menopurom, Váš lekár pre Vás zabezpečí vyšetrenie ultrazvukom a prípadne krvnétesty, aby mohol sledovať Vašu odpoveď na liečbu.

Ak sa liečite hormónmi, akým je aj Menopur, môže sa u Vás zvýšiť riziko:
- mimomaternicového tehotenstva, ak ste prekonali ochorenie vajcovodov
- spontánneho potratu
- viacpočetného tehotenstva (dvojičky, trojičky, atď.)
- vrodených malformácií (fyzické vady prítomné u novorodencov)

U niektorých žien, ktoré sa podrobili liečbe neplodnosti, sa vyvinuli nádory vaječníkov a iných rozmnožovacích orgánov. Dosiaľ nie je známe, či liečba hormónmi, akým je aj Menopur, nespôsobuje tieto problémy.

U tehotných žien sa častejšie vyskytujú krvné zrazeniny v cievach alebo žilách. Liečba neplodnosti zvyšuje možnosť vzniku krvných zrazenín, obzvlášť ak máte nadváhu alebo u niekoho vo Vašej rodine (pokrvný príbuzný) sa vyskytli krvné zrazeniny. Ak sa Vás to týka, povedzte to svojmu lekárovi.
 
U mužov zvýšená hladina FSH v krvi je znakom poškodenia semenníkov. V takýchto prípadoch liečba Menopurom/hCG nie je zvyčajne účinná. Na sledovanie liečby Vás môže lekár požiadať o vyšetrenie spermií, ktoré sa vykoná po 4 – 6 mesiacoch od začiatku liečby.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v ostatnom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.

Na liečbu neplodnosti sa používa aj klomiféniumcitrát. Ak sa Menopur používa súčasne s klomiféniumcitrátom, môže sa zosilniť účinok na vaječníky.

Menopur sa môže používať súčasne s liekom Bravelle (pozri časť 3 Ako používať Menopur).

Tehotenstvo a dojčenie
Menopur sa nesmie používať počas tehotenstva alebo dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Je nepravdepodobné, že Menopur má vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Menopuru
Menopur obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, tzn. že je v podstate bez sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ MENOPUR

Vždy používajte Menopur presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý/istá, overte si to u svojho lekára.

Ženy, ktoré nemajú ovuláciu (v ich vaječníkoch sa netvoria vajíčka):
Liečba sa má začať počas prvých 7 dní menštruačného cyklu (deň 1 je prvý deň Vašej menštruácie). Liečba má pokračovať každý deň počas najmenej 7 dní.

Počiatočná dávka je obyčajne 75 – 150 IU denne. Táto dávka sa môže zvýšiť v závislosti od Vašej odpovede na liečbu, avšak maximálne do 225 IU denne. Každá jednotlivá dávka sa má podávať najmenej 7 dní a až potom sa môže upraviť. Odporúča sa zvyšovať dávku vždy o 37,5 IU na jednu úpravu dávky (a nesmie prekročiť 75 IU). Ak sa po 4 týždňoch liečby nedostaví odpoveď, liečebný cyklus sa má ukončiť.

Ak je odpoveď na liečbu dostatočná, podá sa jednorazová injekcia ďalšieho hormónu nazývaného ľudský choriový gonadotropín (hCG) v dávke 5 000 až 10 000 IU jeden deň po podaní poslednej injekcie Menopuru. Odporúča sa, aby ste mali pohlavný styk v deň podania hCG injekcie a na nasledujúci deň. Tiež môžete podstúpiť umelé oplodnenie (injekčné podanie spermie priamo do maternice). Váš lekár Vás bude pozorne sledovať najmenej 2 týždne po podaní hCG injekcie.

Váš lekár bude sledovať účinok liečby Menopurom. V závislosti od vývoja liečby môže liečbu Menopurom ukončiť a hCG injekciu Vám nepodať. V tomto prípade Vám odporučí, aby ste používali antikoncepciu (napr. kondóm) alebo sa vyhýbali pohlavnému styku do začiatku ďalšej menštruácie.

Ženy, ktoré sa podrobujú metódam asistovanej reprodukcie:
Ak sa súčasne liečite GnRH agonistom (liek, ktorý pomáha hormónu nazývanému gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH) pracovať), liečba Menopurom sa má začať približne 2 týždne po začiatku liečby s GnRH agonistom.
U pacientok, ktoré sa neliečia s GnRH agonistom, liečba Menopurom sa má začať na 2. alebo 3. deň menštruácie (deň 1 je prvý deň Vašej menštruácie).

Liečba má pokračovať každý deň po dobu najmenej 5 dní. Počiatočná dávka lieku je obyčajne
150 – 225 IU. Táto dávka sa môže zvýšiť v závislosti od odpovede na liečbu, avšak maximálne do 450 IU denne. Dávka sa nesmie zvyšovať o viac ako 150 IU na jednu úpravu dávky. Liečba obyčajne nemá trvať dlhšie ako 20 dní.

Ak sa vytvorí dostatok vačkov s vajíčkami, dostanete jednu injekciu lieku, ktorý sa nazýva ľudský choriový gonadotropín (hCG) v dávke až do 10 000 IU na vyvolanie ovulácie (uvoľnenie vajíčka).

Váš lekár Vás bude pozorne sledovať najmenej 2 týždne po podaní hCG injekcie.

Váš lekár bude sledovať účinok liečby Menopurom. V závislosti od Vašej odpovede na liečbu môže rozhodnúť o ukončení liečby Menopurom a injekciu hCG Vám nepodať. V tomto prípade Vám odporučí používať antikoncepciu (napr. kondóm) alebo sa vyhýbať pohlavnému styku do začiatku ďalšej menštruácie.

Sterilita u mužov:
Najskôr sa podáva ľudský choriový gonadotropín (hCG), kým sa nedosiahne normálna hladina testosterónu. Potom sa počas niekoľkých mesiacov podáva 75 – 150 IU Menopuru trikrát týždenne v kombinácii s hCG.

NÁVOD NA POUŽITIE

Ak Vás lekár požiada, aby ste si podávali Menopur sama, musíte dodržiavať všetky inštrukcie, ktoré Vám odporučil.
 
Prvá injekcia Menopuru sa má podať pod dohľadom lekára.

Menopur sa dodáva ako prášok a pred podaním sa musí rozpustiť. Rozpúšťadlo, v ktorom sa má Menopur rozpustiť, sa dodáva spolu s práškom. Injekčná liekovka obsahuje liek na niekoľko dní liečby, preto sa pred podaním uistite, že ste z neho odobrali len také množstvo, ako Vám predpísal Váš lekár. Váš lekár Vám predpísal dávku Menopuru v medzinárodných jednotkách (IU). Na podanie injekcie použite jednu z 18 jednorazových injekčných striekačiek so stupnicou delenou v FSH/LH jednotkách, ktoré sú súčasťou balenia.

Ako postupovať:
1
2

1. Odstráňte ochranné viečko z injekčnej liekovky s práškom a gumový kryt z naplnenej striekačky s rozpúšťadlom.

2. Opatrne nasaďte hrubú ihlu (ihla na riedenie) na naplnenú striekačku s rozpúšťadlom a odstráňte z nej ochranný kryt.


3

3. Prepichnite ihlou gumovú zátku injekčnej liekovky s práškom a pomaly vytlačte celý objem rozpúšťadla tak, aby sa nevytvárali vzduchové bubliny.

Po niekoľkých sekundách opatrne otáčavým pohybom oddeľte striekačku od ihly a ihlu ponechajte v injekčnej liekovke.
Odstráňte gumový kryt z druhej naplnenej striekačky s rozpúšťadlom a opatrne pripevnite striekačku na ihlu, ktorá zostala v injekčnej liekovke. Pomaly vytlačte celý objem rozpúšťadla tak, aby sa nevytvárali vzduchové bubliny.

Vytiahnite striekačku spolu s ihlou na riedenie.

'
4
5
6
7

4. Prášok sa má rýchlo rozpustiť (do 2 minút) a vzniknutý roztok má byť číry. Premiešajte krúživým pohybom, aby sa prášok rýchlejšie rozpustil. Nepretrepávajte, nakoľko to môže spôsobiť vznik vzduchových bublín. Ak roztok nie je číry alebo ak obsahuje pevné čiastočky, nesmie sa použiť.

5. Vezmite injekčnú striekačku s nasadenou ihlou na injekčné podanie. Vsuňte ihlu do injekčnej liekovky. Prevráťte injekčnú liekovku dnom nahor a odoberte predpísanú dávku Menopuru.

Ak Vám lekár predpísal Bravelle v rovnakom čase ako Menopur, môžete zmiešať obidva lieky tak, že po rozpustení Menopuru vstreknete predpísanú dávku Menopuru do nariedeného roztoku lieku Bravelle. Odoberte zmiešaný roztok: môžete ich podať spolu namiesto toho, aby ste každý podávali zvlášť.

6. Jemne poklepte po injekčnej striekačke, kým sa všetok vzduch nezhromaždí na povrchu. Opatrne potlačte piest, kým sa na hrote ihly neobjaví prvá kvapka.

Váš lekár alebo zdravotná sestra Vám povedia, kam si máte injekciu podať (napr. predná strana stehna, brucho, atď.).

Vydezinfikujte si miesto vpichu.

7. Pred podaním injekcie stlačte kožu tak, aby vytvorila záhyb a pichnite do neho ihlu jedným rýchlym pohybom pod uhlom 90°. Tlakom na piest vstreknite roztok a potom ihlu vytiahnite.

Po vytiahnutí injekčnej ihly tlačte na miesto podania injekcie, aby sa zastavilo prípadné krvácanie. Mierna masáž miesta vpichu napomôže rozptýleniu roztoku pod kožou.

Neodhoďte použité predmety do domového odpadu; tieto majú byť zlikvidované primeraným spôsobom.

8. Pri podávaní ďalšej injekcie nariedeného roztoku Menopuru opakujte body 5 až 7.

Ak si zabudnete podať Menopur alebo si podáte viac Menopuru, ako máte, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Menopur môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liečba Menopurom môže spôsobiť nadmernú reakciu vaječníkov, najmä u žien s polycystickými vaječníkmi. Príznaky zahŕňajú: bolesti brucha, zväčšenie brucha, nevoľnosť, vracanie, hnačku, prírastok na váhe, ťažkosti s dýchaním a zníženú tvorbu moču.

Ako komplikácie nadmernej reakcie vaječníkov sa môžu objaviť krvné zrazeniny a otočenie jedného z vaječníkov. Ak pocítite ktorýkoľvek z týchto príznakov, informujte o tom ihneď Vášho lekára, aj keď sa objavil niekoľko dní po podaní poslednej injekcie.

Pri použití Menopuru môže dôjsť k alergickým (hypersenzitívnym) reakciám. Príznaky takýchto reakcií môžu zahŕňať: vyrážku, svrbenie, opuch hrdla a ťažkosti s dýchaním. Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, informujte o tom ihneď svojho lekára.

Nasledovné časté nežiaduce účinky sa vyskytujú u 1 až 10 zo 100 liečených pacientok:
- Bolesť brucha
- Bolesť hlavy
- Nevoľnosť
- Zväčšenie brucha
- Bolesť v panvovej oblasti
- Nadmerná stimulácia vaječníkov (vysoká aktivita)
- Bolesť a reakcie v mieste podania injekcie (začervenanie, modrina, opuch a/alebo svrbenie)

U mužov môže dôjsť k zväčšeniu prsníkov, akné a prírastku telesnej hmotnosti.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MENOPUR

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Pred nariedením uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Po nariedení uchovávajte roztok najviac 28 dní pri teplote do 25 °C.

Pripravený roztok sa nesmie použiť, ak obsahuje čiastočky alebo nie je číry.

Nepoužívajte Menopur po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Menopur obsahuje

Liečivo je vysoko čistený menotropín (ľudský menopauzálny gonadotropín, hMG), ktorý má aktivitu folikuly stimulujúceho hormónu (FSH) 1200 IU a luteinizačného hormónu (LH) 1200 IU v jednej injekčnej liekovke s práškom.

Ďalšie zložky prášku sú:
· Monohydrát laktózy
· Polysorbát 20
· Hydrofosforečnan sodný heptahydrát
· Kyselina fosforečná (koncentrovaná)

Zložky rozpúšťadla sú:
· Voda na injekciu
· Metakrezol

Ako vyzerá Menopur a obsah balenia

Menopur je prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.
 
Obsah balenia:
1 injekčná liekovka s práškom
2 naplnené injekčné striekačky s rozpúšťadlom
1 ihla na riedenie
18 tampónov napustených alkoholom
18 jednorazových injekčných striekačiek s nasadenou ihlou so stupnicou v FSH/LH jednotkách

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Ferring GmbH
Wittland 11
24109 Kiel
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Ferring Pharmaceuticals SA
organizačná zložka Slovakia
BC Aruba, Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
Tel: + 421 2 54 416 010
Fax: + 421 2 54 411 770
E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená 04/2012.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
MENOPUR 600 IU plv iol 1x600 IU+1x1 ml solv.(liek.inj.skl.+striek.inj.napl.+prísl.) Rp 61,63
MENOPUR 75 IU plv iol 5x75 IU+5x1 ml solv. (liek.inj.skl.+amp.skl.) Rp 189,56
MENOPUR 75 IU plv iol 10x75 IU+10x1 ml solv. (liek.inj.skl.+amp.skl.) Rp 63,37

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.