LYSODREN 500 MG TABLETY tbl 100x500 mg (fľ.HDPE)

SPC
25; počas jedál.

Poškodenie funkcie pečene
Pretože mitotan sa metabolizuje hlavne v pečeni, jeho hodnoty v plazme by mali byť zvýšené pri poškodení funkcie pečene. Nie sú žiadne skúsenosti s používaním mitotanu u pacientov s poškodenou funkciou pečene, takže pre nedostatok údajov nie je možné odporučiť dávkovanie pre túto skupinu. Kým nebude viac informácií o používaní mitotanu pre skupinu pacientov s vážnym poškodením
funkcie pečene, jeho podávanie sa neodporúča, v prípade miernych až stredne ťažkých poškodení
funkcie pečene sa odporúča zvýšená opatrnosť. Monitorovanie hladiny mitotanu v plazme sa u týchto pacientov špeciálne odporúča (pozri časť 4.4).

Poškodenie funkcie obličiek:
Nie sú skúsenosti s používaním mitotanu u pacientov s poškodením funkcie obličiek, takže pre nedostatok údajov nie je možné odporučiť dávkovanie pre túto skupinu. Kým nebudú dostupné ďalšie informácie, podávanie mitotanu pacientom s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa neodporúča, v prípade mierneho až stredne ťažkého poškodenia funkcie obličiek má byť zvýšená opatrnosť. Monitorovanie hladiny mitotanu v plazme sa u týchto pacientov špeciálne odporúča (pozri časť 4.4).

Starší pacienti
Nie sú žiadne skúsenosti s používaním mitotanu u starších pacientov, takže pre nedostatok údajov nie je možné odporučiť dávkovanie pre túto skupinu. Kým nebude viac informácií o podávaní mitotanu pre túto skupinu pacientov, odporúča sa časté monitorovanie jeho hladiny v plazme.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok.

Laktácia je kontraindikáciou počas podávania mitotanu. Je potrebné uvažovať o predĺženej eliminácii mitotanu z organizmu po prerušení podávania Lysodrenu (pozri časť 4.6).

Lysodren a spironolaktón nesmú byť užívané súčasne (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pred začatím liečby: Všetky prípadné nádorové tkanivá majú byť chirurgicky odstránené z veľkých metastatických hmôt pred začiatkom podávania mitotanu. Je to nutné kvôli minimalizácii možnosti infarktu a hemorágie v nádore v dôsledku rýchleho cytotoxického pôsobenia mitotanu.

Šok, ťažká trauma alebo infekcia: Mitotane má byť dočasne vysadený okamžite v prípade šoku, ťažkej
traumy alebo infekcie, pretože potláčanie funkcie nadobličiek je jeho primárnym pôsobením. Exogénne steroidy majú byť podávané v prípade, ak oslabené žľazy nadobličiek nezačnú okamžite vylučovať steroidy. Kvôli zvýšenému riziku akútnej adrenokortikoidnej insuficiencie, pacient musí byť poučený, aby kontaktoval lekára okamžite po zranení, infekcii alebo v prípade inej choroby. Pacienti majú so sebou nosiť kartičku, ktorá je priložená k písomnej informácii a informuje o náchylnosti na adrenálnu insuficienciu, a v prípade ohrozenia majú byť vykonané adekvátne preventívne opatrenia.

Monitorovanie hladiny liečiva v plazme: Hladiny mitotanu v plazme sa musia monitorovať kvôli úprave dávkovania Lysodrenu. Odporúča sa hlavne v prípadoch, keď je nutné nasadiť vyššiu dávku (napr. u vysoko symptomatických pacientov) na rýchlejšie dosiahnutie požadovanej terapeutickej úrovne . Terapeutické okno mitotanu je medzi 14 mg/l and 20 mg/l. Úprava dávkovania môže byť dôležitá pre dosiahnutie správnej terapeutickej hladiny (pozri časť 4.2) a vyhnutiu sa špecifickým nežiaducim reakciám. Hladiny mitotanu v plazme vyššie ako 20 mg/l môžu spôsobiť ťažké nepriaznivé účinky a z hľadiska účinnosti sa už nedosahuje žiadny ďalší prínos.

U pacientov s ťažkým ochorením pečene alebo ťažkým poškodením funkcie pečene nie sú dostatočné informácie na podporu používania mitotanu (pozri časť 4.2). U pacientov s miernym alebo stredne ťažkým poškodením funkcie pečene je nutná zvýšená opatrnosť a je potrebné vykonávať biochemické testy pečene. U pacientov s miernym alebo stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek je nutná zvýšená opatrnosť. Monitorovanie hladín mitotanu v plazme sa obzvlášť odporúča u pacientov s poškodením pečene a/alebo renálnou insuficienciou (pozri časť 4.2), u ktorých je liečba Lysodrenom nevyhnutná.

Akumulácia mitotanu v tkanivách: Mitotane sa ukladá v tukovom tkanive, ktoré slúži ako rezervoár aktívnej látky, čo má za následok predĺžený polčas. Následkom toho sa môžu hladiny mitotanu napriek konštantnej dávke zvyšovať. Preto je monitorovanie hladín mitotanu v plazme (napr. dvakrát mesačne) nevyhnutné aj po prerušení liečby. Okrem toho má byť venovaná zvýšená pozornosť liečbe
obéznych pacientov, pretože u nich môže dochádzať k prolongovanému uvoľňovaniu mitotanu, a preto sa dôrazne odporúča dôsledné monitorovanie plazmatických hladín mitotanu.

Poruchy centrálneho nervového systému: Dlhodobé kontinuálne podávanie vysokých dávok mitotanu môže viesť k reverzibilnému poškodeniu mozgu a jeho funkcie. Hodnotenie správania a neurologické vyšetrenie majú byť vykonávané v pravidelných intervaloch, hlavne ak hladiny mitotanu v plazme presiahnu 20 mg/l (pozri časť 4.8).

Riziko adrenálnej insuficiencie: Podstatné percento liečených pacientov vykazuje znaky adrenálnej insuficiencie. Preto u týchto pacientov môže byť nutná náhrada steroidov. Keďže mitotan zvyšuje hladinu proteínov viažucich steroidy v plazme, stanovenie voľného kortizolu a kortikotropínu (ACTH) je nutné pre optimálne dávkovanie náhrady steroidov(pozri časť 4.8).

Ženy vo fertilnom veku: Ženy vo fertilnom veku musia počas liečby mitotanom používať účinnú antikoncepciu (pozri časť 4.6).

Čas krvácania: Predĺžený čas krvácania bol zaznamenaný u pacientov liečených mitotanom a s týmto faktom sa má počítať pri zvažovaní chirurgického zákroku(pozri časť 4.8).

Antikoagulanciá warfarínového a kumarínového typu: lekár musí dôkladne monitorovať pacientov ohľadne potreby zmeny dávky antikoagulancií kumarínového typu počas podávania mitotanu(pozri časť 4.5).

Mitotan je induktor hepatálnych enzýmov a má byť používaný s opatrnosťou v prípade súčasného užívania liekov ovplyvnených indukciou hepatálnych enzýmov.(pozri časť 4.5).
Detská populácia:
U detí sa môže pozorovať neuro-psychologická retardácia počas liečby mitotanom. V takýchto prípadoch má byť vyšetrená thyroidálna funkcia, aby sa zistilo, či v dôsledku užívania mitotanonu nedošlo k jej poškodeniu.
4.5 Liekové a iné interakcie

Spironolaktón: Mitotan nemá byť podávaný v kombinácii so spironolaktónom, pretože tento liek môže blokovať účinok mitotanu (pozri časť 4.3).

Antikoagulanciá warfarínového a kumarínového typu: Bolo zaznamenané, že mitotan urýchľuje metabolizmus warfarínu mechanizmom indukcie hepatálnych mikrozomálnych enzýmov, čo vedie k potrebe zvýšenia dávok warfarínu.

Preto lekári musia dôsledne monitorovať pacientov užívajúcich antikoagulanciá kumarínového typu pre prípadné zmeny dávok antikoagulancií počas podávania mitotanu.

Látky metabolizované cez cytochróm P450: Mitotane vykazuje indukčný efekt na enzýmy cytochrómu P450. Preto koncentrácie látok v plazme metabolizovaných cez cytochróm P450 môžu byť zmenené. V prípade absencie informácií o zúčastnených špecifických P450 izoenzýmoch, má byť venovaná zvýšená pozornosť pri súčasnom predpisovaní aktívnych látok metabolizovaných touto cestou ako napr.: antikonvulzíva, rifabutin, rifampicín, griseofulvín a extrakt z ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).

Lieky pôsobiace na CNS: Mitotan vo vyšších koncentráciách môže vyvolať nežiaduce účinky na centrálnu nervovú sústavu. (pozri časť 4.8). Hoci nie sú špecifické informácie o farmakodynamických interakciách s centrálnym nervovým systémom, tento fakt treba brať na zreteľ pri súčasnom predpisovaní liekov potlačujúcich činnosť centrálneho nervového systému.

Jedlo a olej: Údaje týkajúce sa rôznych foriem mitotanonu poukazujú na to, že jeho podávanie počas jedla a/alebo s olejom zvyšuje jeho absorpciu(pozri časť 5.2).

Hormóny viažúci proteín: Mitotan vykazuje zvyšovanie koncentrácie hormónov viažucich proteíny v plazme: s tým treba počítať pri interpretácii výsledkov hormonálnych testov.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita

Údaje o obmedzenom počte gravidných žien užívajúcich mitotan preukázali nežiaduce účinky mitotanonu na zdravie plodu. Reprodukčné štúdie na zvieratách neboli s mitotanom vykonané. Štúdie na zvieratách s podobnými látkami preukázali reprodukčnú toxicitu(pozri časť 5.3). Lysodren má byť podávaný tehotným ženám len v takom prípade ak klinický prínos jednoznačne preváži nad akýmkoľvek potenciálnym rizikom pre plod.

Ženy vo fertilnom veku musia počas liečby používať účinnú antikoncepciu. Má sa zvážiť predĺžený
čas eliminácie mitotanu z organizmu po zastavení podávania Lysodrenu.

Laktácia

Vzhľadom na lipofilnú povahu mitotanu je pravdepodobné, že sa vylučuje do materského mlieka. Laktácia je kontraindikovaná počas podávania mitotanu (pozri časť 4.3). Rozhodnutie o prerušení laktácie alebo vysadení Lysodrenu musí byť vykonané individuálne, podľa dôležitosti liečby matky. Treba zvážiť aj predĺžený čas eliminácie mitotanu z organizmu po vysadení Lysodrenu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Lysodren má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pretože sa môže objaviť útlm, letargia, vertigo a ďalšie nežiaduce účinky na centrálnu nervovú sústavu, ambulantní pacienti musia byť upozornení, aby boli opatrný pri činnostiach ako je vedenie vozidla, obsluhovanie strojov a ďalšie riskantné činnosti vyžadujúce psychickú a fyzickú pohotovosť.
4.8 Nežiaduce účinky

U viac ako 80 % pacientov liečených mitotanom sa prejavil aspoň jeden typ nežiaduceho účinku. Hlavné typy nežiaducich účinkov, uvedené v poradí klesajúcej závažnosti, sú nasledovné:Orgánový systém


Veľmi častý
(≥1/10)
Nežiaduci účinok (frekvencia)

Častý
(≥1/100 , <1/10)


Zriedkavý (≥1/10 000,
<1/1000)
alebo veľmi zriedkavý (<1/10 000), zahŕňa izolované prípady
Infekcie a nákazy Poruchy krvi a
lymfatického systémuLeukopénia
Predĺžený čas krvácaniaTrombocytopénia
Anémia
Oportúnne mykózy

Poruchy metabolizmu a
výživy
Poruchy nervového systému a psychické poruchy
Hypercholesterolémia
Hypertriglyceridémia
Ataxia Zmätenosť Myasténia Parestézia Anorexia Asténia Vertigo Ospanlivosť


Polyneuropatia Mentálne poškodenie Pohybové poruchy Závraty
Bolesť hlavy
Hypourikémia

Ochorenia okaPoruchy srdca a cievne poruchy

Gastrointestinálne poruchyDávenie Hnačka Mukozitída Nauzea
Epigastrický diskomfort

Makulopatia Retinálna toxicita Diplopia
Matné šošovky Porucha videnia Rozmazané videnie Hypertenzia Ortostatická hypotenzia Sčervenenie hypersekrécia slínPoruchy pečene
a žlčových ciest

Poruchy kože a podkožného tkaniva Poruchy obličiekKožná vyrážka
Poškodenie pečene
(hepatocelulárne/cholestati cké/zmiešané)
a močových ciest Hemoragická cystitída
Hematúria
Proteinúria
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov Celkové poruchy
a reakcie v mieste
podania
GynekomastiaHyperpyrexia
Vyšetrenia Zvýšený cholesterol v plazme
Zvýšené triglyceridy v plazme
Zvýšené pečeňové enzýmy
Znížená koncentrácia kyseliny močovej v krvi


• Gastrointestinálne poruchy sú najčastejšie hlásené (10 do 100 % pacientov) a sú reverzibilné po
znížení dávky. Niektoré z týchto porúch (anorexia) môžu byť príznakom začínajúceho poškodenia centrálneho nervového systému.

• Nežiaduce účinky na nervový systém sa prejavujú u približne 40 % pacientov. Ďalšie nežiaduce účinky na centrálnu nervovú sústavu boli popísané v literatúre ako poruchy pamäte, agresivita, centrálny vestibulárny syndróm, dyzartria alebo Parkinsonov syndróm. Vážne nežiaduce účinky sa zdajú byť spojené s kumulatívnou expozíciou mitotanu a najviac sa objavujú, ak jeho hladina v plazme je 20 mg/l alebo vyššia. Pri vysokých dávkach a po dlhodobom podávaní sa môžu objaviť poškodenia funkcie mozgu. Nežiaduce účinky na nervový systém sa ukazujú ako reverzibilné pri prerušení liečby mitotanom a pokles jeho hladiny v plazme (pozri časť 4.4).

• Metabolické poruchy ako zvýšenie cholesterolu alebo triglyceridov v plazme sú veľmi časté.

• Κožné vyrážky, ktoré boli hlásené v 5 až 25 % prípadov, zrejme nie sú dávkovo závislé.

• Leukopénia bola hlásená u 8 až 12 % pacientov. Predĺžený čas krvácania sa prejavuje často (90
percent prípadov): hoci presný mechanizmus tohto javu nie je známy a jeho vzťah k mitotanu alebo
k základnému ochoreniu nie je istý, treba s tým počítať v prípade uvažovania o chirurgickom zákroku.

• Aktivita pečeňových enzýmov (gamma-GT, aminotransferáza, alkalická fosfatáza) je bežne zvýšená. Autoimúnna hepatitída bola hlásená u 7 % pacientov bez ďalších informácií o mechanizme. Pečeňové enzýmy sa normalizujú po znížení dávky mitotanu. Bol hlásený prípad cholestatickej hepatitídy. Preto nemôže byť možnosť poškodenia pečene mitotanom vylúčená.

• Ďalšie ojedinelé nežiaduce účinky boli hlásené a zahŕňajú: oko (porucha videnia, makulopatia, rozmazané videnie, diplopia, matné šošovky, sietnicová toxicita); obličky a močový systém (hematúria, hemoragická cystitída, proteinúria); kardiovaskulárny systém (hypertenzia alebo ortostatická hypotenzia, a sčervenenie); a ďalšie rôzne efekty ako celková bolesť; hyperpyrexia; znížená hladina kyseliny močovej v plazme.

• Vzhľadom na svoju adrenolytickú aktivitu a svoj vplyv na metabolizmus kortizolu, liečba mitotanom indikuje stav funkčnej adrenálnej insuficiencie, čo vyžaduje náhradu hormónov. Pretože mitotan zvyšuje hladinu steroidov viažucich proteíny v plazme, je nutné pre optimálne dávkovanie náhrady steroidov stanoviť voľný kortizol a ATCH (pozri časť 4.4).

Pediatrickí pacienti:
Poruchy nervového systému: neuro-psychologická retardácia sa môže objaviť počas liečby mitotanom. V týchto prípadoch musí byť vyšetrená thyroidná funkcia pre prípad jej možného poškodenia vzhľadom na liečbu mitotanom.
Hypothyroidismus a rastová retardácia sa tiež môžu vyskytnúť pri liečbe mitotanom.
4.9 Predávkovanie

Predávkovanie mitotanom môže viesť k poškodeniu centrálneho nervového systému, hlavne ak
hladina mitotanu v plazme je vyššia ako 20 mg/l. Neboli dokázané žiadne protilátky na predávkovanie mitotanom. Pacient musí byť pozorne sledovaný, treba brať do úvahy, že poškodenia sú reverzibilné ale pre dlhý polčas a lipofilný charakter mitotanu, môže trvať týždne, kým sa pacient vráti do normálu. Ďalšie účinky majú byť liečené symptomaticky. Pre lipofilný charakter mitotanu je tento zrejme veľmi ťažko dializovateľný.
Odporúča sa zvýšiť frekvenciu monitorovania plazmatických hladín mitotanu (napr. dvakrát týždenne) u pacientov, u ktorých existuje riziko predávkovania (napr. v prípade renálneho alebo hepatálneho poškodenia, u obéznych pacientov alebo u pacientov s nedávnym úbytkom hmotnosti).5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antineoplastická látka. ATC kód: L01XX23

Mitotan je adrenálna cytotoxická účinná látka, hoci môže spôsobovať adrenálnu inhibíciu, očividne bez bunkovej deštrukcie. Jeho biochemický mechanizmus pôsobenia nie je známy. Predpokladá sa, že mitotan mení periférny metabolizmus steroidov ako aj priamo potláča kôru nadobličiek. Podávanie mitotanu mení extra-adrenálny metabolizmus kortizolu u človeka, čo vedie k redukcii merateľných
17-hydroxykortikosteroidov, hoci hladina kortikosteroidov v plazme neklesá. Mitotane očividne spôsobuje zvýšenie tvorby 6-betahydroxylcholesterolu.

Mitotan nebol študovaný v žiadnom klinicko-terapeutickom programe. Dostupné klinické údaje prichádzajú prevažne z publikácií o pacientoch s neoperovateľným alebo metastázujúcim adrenálnym karcinómom. Ak hovoríme o celkovom prežívaní, štyri štúdie tvrdia, že liečba mitotanom nezvyšuje mieru prežitia a päť štúdií tvrdí, že áno. Neskôr tri štúdie z týchto piatich zaznamenali takéto zvýšenie iba ak hladina mitotanu v plazme bola vyššia ako 14 mg/l. V prípade celkovej alebo čiastočnej
regresie nádoru a/alebo metastázy, jedenásť štúdií vykázalo určitý stupeň zlepšenia a v niektorých prípadoch dlhšiu remisiu. Akokoľvek, v niekoľkých štúdiách objektívne kritérium hodnotenia odozvy nádoru chýba alebo nie je spomenuté. Existuje niekoľko štúdií, ktoré dávajú presné informácie o regresii alebo vymiznutí nádoru a demonštrujú, že je nutná prahová hodnota 14 mg/l na dosiahnutie objektívnej regresie nádoru. Mitotane tiež spôsobuje taký stav adrenálnej insuficiencie, ktorý vedie k vymiznutiu Cushingovho syndrómu u pacientov so sekrečným adrenálnym karcinómom a nevyhnutnosti substitučnej hormonálnej terapie.

Pediatrická populácia: klinické informácie pochádzajú hlavne z veľkej retrospektívnej štúdie na deťoch (priemerný vek, 4 roky) ktoré mali neresekovateľný primárny tumor alebo u ktorých došlo
k recidíve nádoru alebo metastatickej chorobe, väčšina detí (75%) vykazovala endokrínne symptómy. Mitotan bol podávaný samostatne alebo v kombinácii s chemoterapiou s rozličnými látkami. Všeobecne, interval bez ochorenia bol 7 mesiacov (2 až 16 mesiacov). Recidívy sa vyskytli u 40% detí, miera prežitia počas 5 rokov bola 49%.
Prejavené nežiaduce účinky boli takmer porovnateľné s dospelými, avšak neuro-psychologická retardácia, hypotyreoidizmus a rastová retardácia sa tiež môžu pozorovať.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Štúdia vykonaná na pacientoch s adrenálnym karcinómom, liečených s 2 až 3 g mitotanu denne ukázala vysoko signifikantnú koreláciu medzi hladinou mitotanu v plazme a celkovou dávkou mitotanu. Cieľová koncentrácia mitotanu v plazme (14 mg/l) bola dosiahnutá u všetkých pacientov v priebehu 3 až 5 mesiacov a celková dávka Lysodrenu sa pohybovala medzi 283 a 387 g x dni liečby (priemerná hodnota: 363 g x dni liečby). Prahová hodnota 20 mg/l bola dosiahnutá kumulatívnymi množstvami mitotanu približne v množstve 500 g. V ďalšej štúdii traja pacienti s adrenálnym
karcinómom dostávali Lysodren na základe presného protokolu, ktorý umožňoval rýchle dosiahnutie vysokej dávky ak bol produkt dobre tolerovaný: 3 g (v 3 dávkach) prvý deň ; 4,5 g druhý deň ; 6 g tretí deň ; 7,5 g štvrtý deň a 9 g piaty deň . Táto dávka Lysodrenu bola udržiavaná alebo znížená v závislosti na nežiaducich účinkoch a hladine mitotanu v plazme. Bola tam pozitívna lineárna korelácia medzi kumulovanou dávkou lysodrenu a hladinou mitotanu v plazme. U dvoch z týchto 3 pacientov bola dosiahnutá hladina nad 14 mg/l v plazme v priebehu 15 dní a u jedného z nich hladina nad
20 mg/l bola dosiahnutá približne do 30 dní. Taktiež, v obidvoch štúdiách u niektorých pacientov hladiny mitotanu v plazme stúpali napriek udržiavaniu alebo znižovaniu dennej dávky mitotanu.

Podávanie Lysodrenových tabliet s jedlom zvyšovalo jeho absorpciu (pozri časť 4.2), hoci neboli vykonané žiadne kvantitatívne merania relatívnej biodostupnosti.

Údaje po pitve pacientov ukazujú, že mitotan bol nájdený vo väčšine tkanív, pričom primárne sa ukladá v tuku.

Štúdie metabolizmu u človeka identifikovali korešpondujúcu kyselinu o,p’-DDA, ako hlavný cirkulujúci metabolit, spolu s menšími množstvami o,p’-DDE analógu mitotanu. Nebol nájdený žiaden nezmenený mitotan v žlči alebo v moči, kde o,p’-DDA dominuje, spolu s niekoľkými jej hydroxylovanými derivátmi.

Po intravenóznom podaní, 25% dávky bolo vylúčené ako metabolit do 24 hodín. Po následnom vysadení liečby mitotanonu sa mitotan pomaly uvoľňoval z tuku, kde bol uložený, čo viedlo
k nahláseniu terminálneho polčasu v plazme od 18 do 159 dní. Pre indukciu s cytochrómom P450, pozri časť 4.5.
5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje o celkovej toxicite mitotanu sú limitované. Štúdie reprodukčnej toxicity s mitotanonom neboli vykonané. Akokoľvek, DDT a ďalšie analógy polychlórovaných bifenylov majú škodlivý vplyv na fertilitu, graviditu a vývoj a pri mitotane môžeme predpokladať podobné vlastnosti. Genotoxický a karcinogénny potenciál mitotanu nebol skúmaný.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látokKukuričný škrob
Mikrokryštalická celulóza (E 460) Makrogol 3350
Koloidný oxid kremičitý .

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

Po otvorení: 1 rok

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale.
6.5 Druh obalu a obsah balenia

Štvorcová nepriehľadná biela HDPE fľaštička s obsahom 100 tabliet. Balenie obsahuje 1 fľaštičku.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

S týmto liekom nesmú manipulovať iné osoby ako je pacient a jeho/jej opatrovateľ a obzvlášť nie tehotné ženy. Opatrovatelia majú používať jednorazové rukavice pri manipulácii s tabletami.

Nepoužívajte žiadne tabletky vykazujúce znaky zhoršenej kvality, tieto majú byť likvidované v súlade s miestnymi predpismi.

Nepoužité obaly alebo poloprázdne fľaše sa majú zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi.7. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Laboratoire HRA Pharma
15 rue Béranger
75003 Paris
Francúzsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/04/273/0019. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE28/04/200410. DÁTUM REVÍZIE TEXTU23/03/2007

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA ) http://www.emea.europa.eu/PRÍLOHA II

A. DRŽITEĽ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

B. PODMIENKY REGISTRÁCIE
A DRŽITEĽ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Meno a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

Bristol-Myers Squibb S.p.A.
Via del Murillo Km. 2.800
04010 Sermoneta (Latina) TalianskoB PODMIENKY REGISTRÁCIE

• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Liek na lekársky predpis s obmedzením predpisovania (pozri prílohu I: Súhrn charakteristických vlastností lieku, časť 4.2)

• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVANIE LIEKU

Neaplikovateľné .PRÍLOHA III

OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVA. OZNAČENIE OBALU
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ALEBO, AK LIEK NEMÁ VONKAJŠÍ OBAL, NA VNÚTORNOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL1. NÁZOV LIEKU


Lysodren 500 mg tablety
Mitotan2. LIEČIVO


Jedna tableta obsahuje 500 mg mitotanu.3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH


Tableta.
Fľaštička so 100 tabletami.5. SPÔSOB A CESTA PODANIA


Vnútorné použitie.
Prečítajte si pozorne písomnú informáciu pre používateľov pred otvorením fľaštičky.6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ8. DÁTUM EXPIRÁCIE


EXP :

Po otvorení : 1 rok
9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE


Uchovávajte v pôvodnom obale.10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužité obaly alebo poloprázdne fľaštičky majú byť zlikvidované v súlade s miestnymi
požiadavkami
'


11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Laboratoire HRA Pharma
15 rue Béranger
75003 Paris
Francúzsko12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO13. ČÍSLO ŠARŽE


Šarža:14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA


Liek len na lekársky predpis.15. POKYNY NA POUŽITIE16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME


Lysodren
MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

ETIKETA NA FĽAŠTIČKE1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA


Lysodren 500 mg tablety
Mitotan

Vnútorné použitie.

2. SPÔSOB PODÁVANIA


Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov pred otvorením fľaštičky.3. DÁTUM EXPIRÁCIE


EXP:

Po otvorení: 1 rok4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE


Č. šarže:5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH


100 tablietB. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Lysodren 500 mg tablety
Mitotán

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš liek .
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácií pre používateľov:
1. Čo je Lysodren a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Lysodren
3. Ako užívať Lysodren
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Lysodren
6. Ďalšie informácieNa konci tejto písomnej informácie pre používateľa je priložená karta pre pacienta užívajúceho
Lysodren. Pozorne ju vyplňte, vystrihnite ju a noste ju stále zo sebou.1. ČO JE LYSODREN A NA ČO SA POUŽÍVA

Lysodren je protinádorový liek. Používa sa pri liečbe symptómov pokročilého neoperovateľného sekundárneho lokalizovaného alebo recidivujúceho malígneho nádoru kôry nadobličiek.2. SKÔR AKO UŽIJETE LYSODREN Neužívajte Lysodren
- keď ste alergický (precitlivený) na mitotan alebo niektorú z ďalších zložiek Lysodrenu
- keď dojčíte ( pozri " Dojčenie“)
- keď ste v súčasnosti liečený spironolaktónom (liek je často užívaný pri liečbe chorôb srdca, pečene alebo obličiek). Mali by ste si overiť u svojho lekára, či neužívate spironolaktón ( pozri "Užívanie iných liekov").

Buďte zvlášť opatrní pri užívaní Lysodrenu

Vzhľadom na pôsobenie Lysodrenu, váš lekár vám môže predpísať určitú hormonálnu liečbu
(steroidy) počas užívania Lysodrenu.

Ak máte zranenie, infekciu alebo ak ste chorí,musíte ihneď kontaktovať Vášho lekára.

Ak máte šok, ťažkú traumu alebo infekciu, Váš lekár môže rozhodnúť o dočasnom zastavení podávania Lysodrenu. Stále noste so sebou kartičku pacienta užívajúceho Lysodren, ktorá je na konci písomnej informácie.

Ak máte ťažké ochorenie pečene alebo obličiek, povedzte to Vášmu lekárovi. V takom prípade
Lysodren nemusí byť pre vás vhodný.
Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.

Lysodren nemá byť podávaný v kombinácii s spironolaktónom (liek často užívaný pri liečbe srdcových, pečeňových a obličkových ochorení (pozri “Neužívajte Lysodren”).

Lysodren oslabuje účinok warfarínu (tento liek je na riedenie krvi a prevenciu tvorby krvných zrazenín). Preto vždy povedzte svojmu lekárovi ak užívate lieky na riedenie krvi.

Lysodren môže mať interakcie s niekoľkými ďalšími liekmi ako sú:
- Lieky používané na liečbu epilepsie (napr. antikonvulzíva).
- Lieky používané na liečbu tuberkulózy (napr. rifabutín alebo rifampicín).
- Lieky používané na liečbu plesňových infekcií (napr. griseofulvín).

Lysodren tiež interaguje s rastlinným extraktom z ľubovníka bodkovaného zvaným St. John’s Wort
(Hypericum perforatum).

Užívanie Lysodrenu s jedlom a nápojmi

Lysodren sa má prednostne užívať počas jedál.

Užívanie Lysodrenu s jedlom a/alebo olejom môže zvýšiť jeho absorpciu.

Tehotenstvo a dojčenie:

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Tehotenstvo
V prípade tehotenstva sa môže Váš lekár rozhodnúť o úprave Vašej liečby, keďže Lysodren môže poškodiť plod. Z toho dôvodu vždy povedzte Vášmu lekárovi, ak ste tehotná alebo plánujete tehotenstvo.

Ak ste žena, ktorá môže otehotnieť, musíte počas liečby Lysodrenom užívať účinnú antikoncepciu. To platí aj po ukončení liečby Lysodrenom. Lysodren sa veľmi pomaly vylučuje z organizmu, môže trvať niekoľko mesiacov, kým Lysodren úplne vymizne z Vášho organizmu. Preto sa spýtajte Vášho lekára o použití účinnej antikoncepcie po ukončení liečby Lysodrenom.

Dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Neužívajte Lysodren počas dojčenia Vášho dieťaťa. Lysodren môže ľahko prejsť do materského
mlieka. Preto vždy povedzte svojmu lekárovi, že dojčíte alebo plánujete dojčiť Vaše dieťa ( pozri
“Neužívajte Lysodren”). Váš lekár rozhodne, či zastaviť podávanie Lysodrenu alebo zastaviť dojčenie.
Vedenie vozidla a obsluha strojov

Lysodren má silný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Preto sa spýtajte svojho lekára, ak musíte viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo vykonávať ďalšie potenciálne nebezpečné činnosti vyžadujúce psychickú a fyzickú pohotovosť.3. AKO UŽÍVAŤ LYSODREN Dávkovanie a podávanie
Liečba má byť predpísaná primerane skúseným špecialistom, kým sa nedosiahne stabilný dávkovací režim.

Vždy užívajte Lysodren presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Aby Váš lekár našiel najoptimálnejšiu dávku na liečbu Vašej choroby, musí pravidelne monitorovať
množstvo Lysodrenu vo Vašej krvi.

Dospelí

Na začiatku liečby je zvyčajná dávka 2-3 g (4 až 6 tabliet) Lysodrenu na deň. Niekedy môže Váš lekár začať liečbu s vyššími dávkami 4-6 g (8 až 12 tabliet). Celková denná dávka môže byť rozdelená do dvoch alebo troch dávok. Tabletky majú byť užívané s vodou a prednostne počas jedál.

Povedzte vášmu lekárovi alebo lekárnikovi ak ste zaznamenali akékoľvek nepriaznivé účinky Lysodrenu. Váš lekár sa môže rozhodnúť dočasne zastaviť liečbu Lysodrenom alebo znížiť dávku po objavení sa nejakých nepriaznivých účinkov (hlavne účinkov na centrálnu nervovú sústavu).

Deti

Pre túto vekovú skupinu (< 18 rokov) sú údaje veľmi obmedzené.
Denná dávka Lysodrenu pre deti musí byť vypočítaná lekárom podľa hmotnosti a veľkosti dieťaťa. Môžete podávať Lysodren dieťaťu v dvoch alebo troch rozdelených dávkach, podľa vhodnosti.

Ak ste užili viac Lysodrenu ako ste mali

Prosím okamžite informujte svojho lekára ak ste náhodou požili viac Lysodrenu ako ste mali alebo ak dieťa prehltlo nejaké tablety alebo keď ste vy alebo dieťa zaznamenali nejaké nepriaznivé účinky (centrálny nervový systém alebo zažívacie nežiaduce účinky).

Ak ste zabudli užiť Lysodren

Ak ste náhodou vynechali dávku, užite ďalšiu dávku ako obyčajne. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Lysodren môže spôsobovať vedľajšie účinky.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Veľmi vysoké percento pacientov liečených Lysodrenom zaznamenalo nejaké vedľajšie účinky počas užívania Lysodrenu. Tieto vedľajšie účinky zahŕňajú hlavne nasledujúce:

Veľmi časté (≥ 1/10)
Pri ktorých musíte ihneď kontaktovať svojho lekára:
- Poruchy pohybu a koordinácie: zmätenosť, poruchy svalov, závraty, nezvyčajné pocity ako pichanie, ospalosť, kožné vyrážky
Pri ktorých by ste mali kontaktovať svojho lekára čo najskôr:
- Zvracanie, hnačka, nauzea, nechutenstvo, únava

Iné veľmi
časté nepriaznivé účinky: zvýšenie cholesterolu a ďalších tukov v krvi

Časté (≥ 1/100 , <1/10)
Svojho lekára musíte ihneď kontaktovať v prípade:
- Bledosť kože, svalová unaviteľnosť, závraty pri postavení sa, malé modriny, krvácanie z nosa, zmätenosť, bolesti hlavy, agresivita, problémy s rečou.

Zriedkavé (≥ 1/10,000, <1/1,000) alebo veľmi zriedkavé (<1/10,000), vrátane ojedinelých hlásení
Svojho lekára musíte ihneď kontaktovať v prípade:

Horúčky, infekcie, zhoršenia zraku, rozmazaného videnia, dvojitého videnia, ožltnutia kože a očí, svrbenia, moču tmavej farby, krvácania z močovej rúry

Iné zriedkavé alebo veľmi zriedkavé nežiaduce účinky: vysoký alebo nízky krvný tlak, pocit tepla v tvári, zníženie kyseliny močovej v plazme

Niektoré príznaky môžu odkryť komplikácie, pre ktoré môže byť vhodná špecifická liečba:
- Nedostatočnosť kôry nadobličiek: únava, bolesti brucha, nauzea, dávenie, hnačka, zmätenosť
- Anémia: bledosť kože, svalová unaviteľnosť, poruchy dýchania, závrate predovšetkým pri postavení sa
- Poškodenie pečene: ožltnutie kože a očí, svrbenie, nauzea, hnačka, únava, moč tmavej farby.

U detí:

Nasledujúce nepriaznivé účinky boli pozorované: centrálny nervový systém (retardácia), problémy so štítnou žľazou a rastová retardácia.5. AKO UCHOVÁVAŤ LYSODREN Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Uchovávajte v pôvodnom obale.
Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na krabičke alebo na fľaštičke. Neužívajte žiadne tablety vykazujúce znaky poškodenia
Nepoužité alebo poškodené tablety nesmú byť zlikvidované odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, nepoužité obaly čiastočne prázdne fľaše, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.>
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo obsahuje Lysodren

Liečivo je mitotan. Každá tableta obsahuje 500 mg mitotanu.
Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza (E 460), Makrogol 3350, koloidný oxid kremičitý.

Ako Lysodren vyzerá a obsah balenia

Lysodren sa dodáva ako biele, bikonvexné, okrúhle, ryhované tablety. Tento liek je dostupný vo fľaštičkách po 100 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Laboratoire HRA Pharma
15 rue Béranger F - 75003 Paris Francúzsko

Výrobca:

Bristol-Myers Squibb S.p.A.,
Via del Murillo Km. 2.800
I - 04010 Sermoneta (LT) Taliansko

Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená 03/2007─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

KARTA PACIENTA UŽÍVAJÚCEHO LYSODRENUžívam Lysodren (mitotan)Som náchylný/á na akútnu adrenálnu insuficienciu

V prípade, že budem potrebovať rýchlu zdravotnú pomoc, musia byť vykonané adekvátne preventívne opatrenia
Meno môjho lekára je:

……………………………………….. Tel: ……………………………….

Pre informácie o produkte kontaktuje:
Laboratoire HRA Pharma Tel: + 33 1 40 33 11 30 lysodren@hra-pharma.com
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.