LIDIAQ 40 MG/G DERMÁLNY KRÉM crm der 1x30 g (tuba Al s HDPE uzáver.)

SPC
y sa má krém LIDIAQ odstrániť pomocou čistého gázového tampónu a miesto pre kanyláciu alebo punkciu žily sa má pripraviť obvyklým spôsobom. Procedúra sa má začať krátko po odstránení krému. Maximálna doba aplikácie u detí od 1 do 3 mesiacov nemá presiahnuť 60 minút. Maximálna doba aplikácie u detí od 3 do 12 mesiacov nemá presiahnuť 4 hodiny. Maximálna doba aplikácie u detí od 12 mesiacov až po dospelých nemá presiahnuť 5 hodín.

Bolestivé lokálne liečby na väčších plochách neporušenej kože:

Dávkovanie
Dospelí, vrátane starších pacientov

Pediatrická populácia
Použitie krému LIDIAQ sa pre túto indikáciu u pacientov do 18 rokov neodporúča.

Spôsob podávania
Krém LIDIAQ naneste v dávke približne 1,5 až 2 g/10cm2 kože, ktorá má byť liečená, alebo na násobky tejto plochy s použitím násobkov dávky až po maximálnu plochu 300 cm2. Nechajte pôsobiť až kým sa nedosiahne odpoveď, čo podľa klinických štúdií nastane väčšinou medzi 30 až 60 minútami.

Typické odhadované väčšie množstvá by boli 30 až 40 g/200 cm2 (približne 10 cm x 20 cm alebo pokrývajúce tvár), 45 až 60 g/300 cm2 (približne 10 cm x 30 cm alebo pokrývajúce rameno).

Nepriame dôkazy naznačujú, že po sebe nasledujúce aplikácie lidokaínu na báze lokálnej liečby môžu viesť ku kumulácii lidokaínu. Krém LIDIAQ sa preto nesmie znovu použiť 12 hodín po jeho odstránení, čo predstavuje maximálne 2 dávky v priebehu 24 hodín.

Krém LIDIAQ sa má v určenej dávke nanášať rovnomerne s jednotnou hrúbkou v celej oblasti, kde dôjde k lokálnej liečbe. Môžu sa prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, že krém zostane v pokoji, pokiaľ sa nedosiahne adekvátne zvládnutie bolesti.

Pred začatím procedúry sa má krém LIDIAQ odstrániť pomocou čistého gázového tampónu a miesto pre lokálnu liečbu sa má pripraviť obvyklým spôsobom. Procedúra sa má začať krátko po odstránení krému.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorékoľvek lokálne anestetiká amidového typu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Precitlivenosť na sóju alebo arašidy.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Len na vonkajšie použitie.

Vyhnite sa kontaktu s očami.

Nenanášajte na podráždenú kožu alebo ak sa rozvinie nadmerné podráždenie. Ak sa stav zhoršuje alebo ak príznaky pretrvávajú v nezmenenej podobe po dobu dlhšiu ako sedem dní, alebo ak vymiznú a znovu sa objavia v priebehu niekoľkých dní, prerušte používanie tohto lieku a obráťte sa na lekára.

Nepoužívajte vo veľkom množstve na citlivých alebo pľuzgierovitých miestach.

Krém LIDIAQ obsahuje propylénglykol, ktorý môže spôsobiť podráždenie kože.

Krém LIDIAQ nebol použitý na rany, sliznice alebo v oblastiach atopickej dermatitídy, pretože nie sú k dispozícii zodpovedajúce klinické údaje.

Krém LIDIAQ obsahuje hydrogenovaný sójový lecitín. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, nepoužívajte tento liek.

Použitie lidokaínu na väčších plochách alebo po dlhšiu než odporúčanú dobu môže viesť k absorpcii lidokaínu postačujúcej na vznik závažných nežiaducich účinkov.

Štúdie na laboratórnych zvieratách (morčatá) preukázali, že lidokaín má pri instilácii do stredného ucha ototoxické účinky. V rovnakých štúdiách zvieratá vystavené pôsobeniu lidokaínu len vo vonkajšom zvukovode nepreukázali žiadne abnormality. Lidokaín sa nemá používať v klinickej situácii pri ktorej je možná jeho penetrácia alebo prechod za bubienok do stredného ucha.

Dermálna aplikácia lidokaínu môže spôsobiť prechodné lokálne zblednutie a následné prechodné začervenanie kože.

OPATRENIA

Všeobecne: Opakované dávky lidokaínu môžu zvýšiť hladiny lidokaínu. Lidokaín sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí môžu byť citlivejší na systémové účinky lidokaínu, vrátane akútne chorých, zoslabnutých alebo starších pacientov.

Je potrebné vyhnúť sa kontaktu lidokaínu s okom, pretože štúdie na zvieratách preukázali závažné podráždenie očí. Taktiež môže strata ochranných reflexov spôsobiť podráždenie rohovky a potenciálne odreniny. Absorpcia lidokaínu v spojivkových tkanivách nebola stanovená. Pokiaľ dôjde k zasiahnutiu oka, okamžite ho opláchnite vodou alebo fyziologickým roztokom a ochráňte ho, pokým sa mu nevráti citlivosť.

Pacienti s alergiou na deriváty kyseliny paraaminobenzoovej (prokaín, tetrakaín, benzokaín atď.) nepreukázali skríženú citlivosť na lidokaín. Lidokaín sa však má používať s opatrnosťou u pacientov s anamnézou liekovej senzitivity, predovšetkým ak je etiologický agens neistý. Kvôli neschopnosti normálne metabolizovať lokálne anestetiká majú pacienti so závažným ochorením pečene väčšie riziko vzniku toxickej plazmatickej koncentrácie lidokaínu.

Ak sa lidokaín použije, pacient si má uvedomiť, že tvorba dermálnej analgézie môže byť spojená s blokovaním všetkých pocitov v liečenej koži. Z tohto dôvodu sa má pacient vyhnúť neúmyselnému poraneniu liečenej plochy poškriabaním, odrením alebo vystavením extrémne vysokým alebo nízkym teplotám, pokiaľ sa citlivosť úplne neobnoví.

Lidokaín má v koncentráciách nad 0,5% baktericídne a antivírusové vlastnosti. Z tohto dôvodu sa majú sledovať dôsledky vnútrokožných injekcií živých vakcín (napr. BCG vakcinácia).

Pacienti liečení liekmi proti arytmii triedy III (napr. amiodarón) sa majú starostlivo sledovať a môže sa kvôli účinkom na srdce pridať monitorovanie EKG.

Pediatrická populácia
Anestetická účinnosť sa pri odoberaní krvi z päty novorodencov lancetou neskúmala.

4.5 Liekové a iné interakcie

Lidokaín sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí užívajú I a III triedu liekov proti arytmii (ako tokainid a mexiletín), pretože toxické účinky sú aditívne a vo všeobecnosti synergické.

Lieky, ktoré znižujú klírens lidokaínu (napr. cimetidín alebo betablokátory, ako napríklad propranolol), môžu spôsobiť potenciálne toxické plazmatické koncentrácie, ak sa lidokaín podáva v opakovaných vysokých dávkach po dlhú dobu. Tieto interakcie nemajú klinický význam po krátkodobej liečbe s lidokaínom (napr. krémom LIDIAQ) v odporúčaných dávkach.

Je potrebné vziať do úvahy riziko aditívnej systémovej toxicity pri vysokých dávkach krému LIDIAQ pacientom, ktorí už užívajú iné lokálne anestetiká.

Pediatrická populácia
Špecifické interakčné štúdie u detí sa neuskutočnili. Interakcie sú pravdepodobne podobné ako u dospelej populácie.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Aj keď je lokálna aplikácia lidokaínu spojená len s nízkou úrovňou systémovej absorpcie, použitie krému LIDIAQ u tehotných žien sa má uskutočniť s opatrnosťou, pretože u tehotných pacientok neexistujú žiadne, ani obmedzené, adekvátne a dobre kontrolované štúdie. Štúdie na zvieratách sú s ohľadom na reprodukčnú toxicitu nedostatočné , avšak nenaznačujú žiadne priame ani nepriame negatívne účinky na tehotenstvo, embryonálny a fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj. Reprodukčná toxicita bola preukázaná pri subkutánnom/intramuskulárnom podaní vysokých dávok lidokaínu výrazne prevyšujúcich expozíciu pri lokálnej aplikácii (pozri časť 5.3).

Lidokaín môže prechádzať placentou a môže byť absorbovaný tkanivami plodu. Je odôvodnené predpokladať, že lidokaín bol použitý veľkým množstvom tehotných žien a žien v reprodukčnom veku. Doteraz neboli hlásené žiadne špecifické poruchy reprodukčného procesu, napr. zvýšený výskyt malformácií alebo iných priamych alebo nepriamych škodlivých účinkov na plod.

Laktácia
Lidokaín sa vylučuje do materského mlieka, ale v takom malom množstve, že vo všeobecnosti v terapeutických hladinách dávok neexistuje žiadne nebezpečenstvo ovplyvnenia dieťaťa. Ak je to klinicky potrebné,  LIDIAQ sa počas dojčenia môže použiť.
Fertilita
Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinkoch lidokaínu na plodnosť. Štúdie na zvieratách nepreukázali poruchu fertility u samcov a samíc potkanov (pozri časť 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Časté vedľajšie účinky môžu zahŕňať podráždenie, začervenanie, svrbenie alebo vyrážku.

V zriedkavých prípadoch boli lokálne anestetiká spájané s alergickou reakciou, vrátane anafylaktického šoku.

Podráždenie rohovky po náhodnom kontakte s okom.

Trieda orgánových systémov

Veľmi časté
≥ 1/10
Časté
≥ 1/100, < 1/10
Menej časté
≥ 1/1000, < 1/100
Zriedkavé
≥ 1/10 000, < 1/1000
Veľmi zriedkavé ≥1/10 000, <1/1000
Neznáme (nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov)

Poruchy oka


Podráždenie rohovky (po náhodnom kontakte s okom)

Poruchy imunitného systému
Alergické reakcie
Anafylaktický šokPoruchy kože a podkožného tkaniva


Podráždenie Začervenanie Svrbenie Vyrážka


Pediatrická populácia
Frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich účinkov sú podobné u pediatrických a dospelých vekových skupín.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie krémom LIDIAQ je nepravdepodobné, ale prejavy systémovej toxicity by boli zhodné s prejavmi systémovej toxicity lidokaínu.

Údaje o systémovej toxicite môžu zahŕňať rozmazané videnie, ospalosť alebo závraty, ťažkosti s dýchaním, tras, bolesť na hrudníku alebo nepravidelný srdcový tep.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Všeobecné vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Anestetiká na lokálne použitie; lidokaín, ATC kód: D04AB01

Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky

Krém LIDIAQ nanesený na neporušenú kožu poskytuje kožnú analgéziu prostredníctvom uvoľňovania lidokaínu z krému do epidermálnych a dermálnych vrstiev kože a akumuláciou lidokaínu v okolí receptorov bolesti a nervových zakončení. Lidokaín je lokálne anestetikum amidového typu, ktoré stabilizuje neurónové membrány tým, že inhibuje iónové toky potrebné na spustenie a vedenie impulzov, čím uskutoční lokálny anestetický účinok. Hlavným pôsobením je blokáda sodíkových kanálov závislých od napätia. Nástup, hĺbka a doba trvania dermálnej analgézie poskytnutej lidokaínom závisí predovšetkým od dĺžky trvania aplikácie. Krém LIDIAQ môže spôsobiť prechodnú periférnu vazokonstrikciu nasledovanú prechodnou vazodilatáciou v mieste aplikácie.

Klinická účinnosť a bezpečnosť
V klinických štúdiách bolo preukázané, že krém LIDIAQ poskytuje spoľahlivú analgéziu medzi 30 až 60 minútami po aplikácii. Ak nie je dosiahnuté adekvátne zvládnutie bolesti, môže krém zostať na koži aj po uplynutí tejto doby. Opatrnosť je potrebná najmä pri použití krému LIDIAQ na veľké plochy po dobu dlhšiu ako 2 hodiny.

Ukázalo sa, že pri použití v celom rozsahu navrhovaného dávkovania na neporušenú kožu je lokálna nežiaduca toxicita krému LIDIAQ nízka. Možno očakávať, že výskyt systémových nežiaducich účinkov je priamo úmerný ploche a dobe pôsobenia.'


Pediatrická populácia
V štúdiách zameraných na deti a punkciu žily bolo použitie krému LIDIAQ u detí podstupujúcich kanyláciu spojené s vyššou úspešnosťou intravenóznej kanyly, menšou bolesťou, kratším celkovým časom procedúry a menšími kožnými zmenami. Výskyt nežiaducich účinkov bol nízky. Krém LIDIAQ uspokojivo anestetizuje kožu pred punkciou žily 30 minút po aplikácii bez oklúzie u detí.

Maximálna doba aplikácie pri kanylácii žily pre 1 až 3 mesačné deti nemá presiahnuť 60 minút, pre 3 až 12 mesačné deti nemá presiahnuť 4 hodiny a pre 12 mesačné deti až dospelých nemá presiahnuť 5 hodín.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia, distribúcia, biotransformácia a eliminácia
U zvierat neboli s krémom LIDIAQ vykonané špecifické farmakokinetické štúdie. Je však k dispozícii dostatok údajov o farmakokinetických vlastnostiach lidokaínu z jeho dlhodobého a celosvetového používania ako lokálneho anestetika. Množstvo systémovo absorbovaného lidokaínu je priamo úmerné dobe trvania aplikácie a ploche, na ktorej je aplikovaný. Nie je známe, či sa metabolizuje v koži. Lidokaín sa rýchlo metabolizuje v pečeni na množstvo metabolitov vrátane monoetylglycinexylididu (MEGX) a glycinexylididu (GX), ktoré majú farmakologickú aktivitu podobnú, ale menej účinnú ako lidokaín. Metabolit 2,6-xylidín má neznámu farmakologickú aktivitu, ale u potkanov je karcinogénny.

Po intravenóznom podaní sú koncentrácie MEGX v sére v rozsahu od 11 do 36% a GX v rozsahu od 5 do 11%. Polčas eliminácie lidokaínu z plazmy po IV podaní je približne 65 až 150 minút (stredná hodnota 110 ± 24 SD, n = 13). Tento polčas sa môže pri srdcovej alebo pečeňovej dysfunkcii zvýšiť. Viac ako 98% z absorbovanej dávky sa môže vylúčiť močom ako metabolity alebo pôvodné liečivo. Systémový klírens je 10 až 20 ml/min/kg (priemer 13, ± 3 SD, n = 13).

Pri lokálnej aplikácii na neporušenú kožu je absorpcia lidokaínu veľmi nízka. Zvýšenú absorpciu možno očakávať pri použití na sliznice alebo na poškodenú kožu. Farmakokinetické údaje potvrdzujú, že systémové hladiny lidokaínu sú menšie ako systémová terapeutická hladina 1 µg/ml, keď sa krém LIDIAQ používa pri navrhovanom dávkovaní a ploche kože.

Pediatrická populácia
V štúdii skúmajúcej aplikáciu krému LIDIAQ pre zavedenie kanyly u detí rôzneho veku bola maximálna plazmatická hladina liečiva veľmi nízka (0,3 µg/ml alebo menej). Bolo to výrazne pod toxicky účinnou plazmatickou hladinou zložiek.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Doteraz nebol uskutočnený podrobný toxikologický program s lidokaínom ani s krémom, LIDIAQ ale sú k dispozícii relevantné predklinické údaje zo značného množstva individuálnych štúdií na zvieratách.

Vysoké množstvo lidokaínu vstupujúce do krvného obehu môže vyvolať príznaky a prejavy toxicity, do značnej miery vychádzajúce z účinkov na centrálny nervový systém a kardiovaskulárny systém. Vzhľadom k tomu, že lidokaín voľne prechádza placentou, existuje tiež riziko plodovej toxicity. Možnosť nežiaducich účinkov na plod je ďalej zvýšená acidózou plodu následkom čoho sa v plode akumuluje voľné liečivo .

Lidokaín môže spôsobiť methemoglobinémiu, ale incidencia je podstatne nižšia než pri podávaní prilokaínu. Preto je riziko, najmä po lokálnej aplikácii, považované za veľmi nízke.

Mutagénny potenciál lidokaínu bol skúmaný v teste Ames Salmonella/mammalian microsome, analýzou štrukturálnych chromozómových odchýlok v ľudských lymfocytoch in vitro a mikronukleárnym testom in vivo u myší. Tieto testy nepreukázali žiadne náznaky mutagénnych účinkov. Metabolit lidokaínu 2,6-dimetylanilín vykazoval dôkazy genotoxickej aktivity. V predklinických toxikologických štúdiách hodnotiacich chronickú expozíciu bolo preukázané, že tento metabolit má karcinogénny potenciál. Pri lokálnej aplikácii na neporušenú kožu je absorpcia lidokaínu veľmi nízka a signifikantnú tvorbu 2,6-xylidínu systémovo nie je potrebné očakávať.

Štúdie na zvieratách týkajúce sa potenciálnej reprodukčnej a vývojovej toxicity lidokaínu neposkytli žiadne dôkazy o signifikantnom teratogénnom potenciáli lidokaínu, ale pri vysokej koncentrácii lokálneho anestetika boli preukázané niektoré behaviorálne účinky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

benzylalkohol
karboméry
cholesterol
hydrogenovaný sójový lecitín
polysorbát 80
propylénglykol
trolamín (na úpravu pH)
rac-α-tokoferol acetát
čistená voda

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

Neotvorené: 3 roky
Otvorené: 6 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Neuchovávajte v mrazničke.


Podmienky na uchovávanie po prvom otvorení lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Veľkosti balenia sú 5 g a 30 g. Obe veľkosti balenia obsahujú alebo:
  • hliníkovú tubu s vnútorným epoxyfenolickým lakom so skrutkovacím polypropylénovým uzáverom, alebo
  • hliníkovú tubu s vnútorným polyamid-imidovým lakom so skrutkovacím uzáverom z polyetylénu s vysokou hustotou.

Sú schválené nasledujúce možnosti balení, ale nie všetky musia byť uvedené na trh:
1) škatuľka obsahujúca jednu 5 g tubu,
2) škatuľka obsahujúca päť 5 g túb,
3) škatuľka obsahujúca jednu 5 g tubu s dvoma okluzívnymi obväzmi Tegaderm®,
4) škatuľka obsahujúca päť 5 g túb s desiatimi okluzívnymi obväzmi Tegaderm®,
5) škatuľka obsahujúca jednu 30 g tubu.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ferndale Laboratories Ltd
Lee View House
South Terrace
Cork
T12 T0CT
Írsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

01/0463/15-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 4.december 2015
10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


01/2020

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.