LAMIVUDIN TEVA 100 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x100 mg (kont.HDPE)

SPC
dínom môže mať za následok akútnu exacerbáciu hepatitídy (pozri lamivudín 100 mg SPC).

Pacienti s existujúcou dysfunkciou pečene, vrátane chronickej aktívnej hepatitídy, majú počas kombinovanej antiretrovírusovej terapie zvýšenú frekvenciu abnormalít funkcie pečene a majú sa monitorovať v súlade so štandardným postupom. V prípade, že u takýchto pacientov existujú dôkazy o zhoršovaní ochorenia pečene, musí sa zvážiť prerušenie alebo ukončenie liečby (pozri časť 4.8).

Osteonekróza: Aj keď sa etiológia považuje za mnohofaktorovú (vrátane používania kortikosteroidov, konzumácie alkoholu, ťažkej imunosupresie, vyššieho indexu telesnej hmotnosti), boli hlásené prípady osteonekrózy, najmä u pacientov s pokročilým HIV ochorením a/alebo dlhodobou expozíciou kombinovanej antiretrovírusovej terapii (“Combination Antiretroviral Therapy”, CART). Pacientom sa má odporučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak budú mať bolesť kĺbov, stuhnutosť kĺbov alebo ťažkosti s pohybom.

4.5 Liekové a iné interakcie

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

Lamivudín môže inhibovať intracelulárnu fosforyláciu zalcitabínu, keď sú tieto dva lieky podávané súčasne. Použitie Lamivudinu Teva Pharma B.V. v kombinácii so zalcitabínom sa preto neodporúča.

Súbežné podávanie lamivudinu s intravenózne podaným ganciclovirom alebo foscarnetom sa neodporúča.

Pravdepodobnosť metabolických interakcií je malá najmä z dôvodu obmedzeného metabolizmu, väzby na plazmatické bielkoviny a takmer úplného vylučovania obličkami.

Podávanie kombinácie trimetoprimu/sulfametoxazolu 160 mg/800 mg má za následok 40%-ný vzostup expozície lamivudínu z dôvodu prítomnosti trimetoprimu; sulfametoxazol je bez interakcie. Pokiaľ však pacient nemá poruchu funkcie obličiek, nie je potrebná žiadna úprava dávkovania lamivudínu (pozri časť 4.2). Lamivudín nemá žiadny účinok na farmakokinetiku trimetoprimu alebo sulfametoxazolu. V prípade oprávnenosti súbežného podávania majú byť pacienti klinicky sledovaní. Súbežné podávanie lamivudinu s vysokými dávkami kotrimoxazolu pri liečbe pneumónie spôsobenej Pneumocystis carinii (PCP) a toxoplazmózy nie je vhodné.

Má sa brať do úvahy aj možnosť interakcií s ďalšími liekmi, ktoré sa podávajú súbežne, obzvlášť v prípadoch, keď hlavným spôsobom vylučovania je aktívna sekrécia obličkami prostredníctvom organického katiónového transportného systému, napr. v prípade trimetoprimu. Iné lieky (napr. ranitidín, cimetidín) sa týmto mechanizmom vylučujú len čiastočne a nedokázala sa žiadna interakcia s lamivudínom. Nukleozidové analógy (napr. didanozín a zalcitabín) sa nevylučujú týmto
mechanizmom ako zidovudín a interakcia s lamivudínom je veľmi nepravdepodobná.
Mierny nárast Cmax (28 %) bol pozorovaný pri súčasnom podávaní zidovudínu s lamivudínom, aj keď celková expozícia (AUC) sa významne nezmenila. Zidovudín nemal žiadny vplyv na farmakokinetiku lamivudínu (pozri časť 5.2).

Metabolizmus lamuvidínu nezahŕňa CYP3A, preto je nepravdepodobné vzájomné pôsobenie s inými liekmi, ktoré sú metabolizované týmto systémom (napr. PIs).

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita: Bezpečnosť použitia lamivudínu u ľudí počas gravidity nebola overená. Reprodukčné štúdie na zvieratách nepreukázali teratogenitu ani plyv na mužskú a ženskú fertilitu. Lamuvidin indukuje skorú embryonálnu smrť pri podaní gravidným králikom v expozičných hladinách porovnatelných s hodnotami dosahovanými u človeka. Keďže lamivudine pasívne prechádza placentou, koncentrácie lamivudinu zistené v detskom sére pri narodení boli podobné ako koncentrácie lamuvidinu v sére matky a v sére pupočníku pri pôrode.

Hoci reprodukčné štúdie na zvieratách nepredpokladajú vždy rovnakú reakciu u ľudí, neodporúča sa podávanie počas prvých troch mesiacov gravidity.

Laktácia: Po perorálnom podaní sa lamivudín vylučuje do materského mlieka v podobných koncentráciách, aké boli zistené v sére. Keďže lamuvidine aj HIV vírus prechádza do materského mlieka, matkám užívajúcim Lamivudine Teva Pharma B.V. sa odporúča, aby nedojčili. Odporúča sa, aby HIV infikované matky za žiadnych okolností nedojčili, aby sa zabránilo prenosu vírusu na dieťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky
Počas liečby HIV ochorenia lamuvidinom boli zaznamenané nasledovné nežiadúce účinky: Nežiaduce reakcie, ktoré sa považujú za prinajmenej príčinne súvisiace s liečbou sú uvedené nižšie
podľa telového systému, orgánových tried a absolútnej frekvencie. Frekvencie sú definované ako veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Poruchy krvi a lymfatického systému
Menej časté : Neutropénia a anémia (obe ojedinele ťažké), trombocytopénia
Veľmi zriedkavé: Aplázia len buniek červenej krvnej zložky

Poruchy nervového systému
Časté: Bolesť hlavy, nespavosť
Veľmi zriedkavé: Periférna neuropatia (alebo parestézia)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Časté: Kašeľ, nosové príznaky

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: Nauzea, vracanie, bolesti brucha alebo kŕče, hnačka
Zriedkavé: Pankreatitída, vzostup sérových amyláz

Poruchy pečene a žlčových ciest
Menej časté: Prechodný vzostup pečeňových enzýmov (AST, ALT)
Zriedkavé: Hepatitída
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté: Vyrážka, alopécia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Časté: Artralgia, poruchy svalov
Zriedkavé: Rabdomyolýza

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Časté: Únava, malátnosť, horúčka.

Pri použití nukleozidových analógov sa zaznamenali i prípady vzniku laktátovej acidózy, niekedy smrteľnej, zvyčajne súvisiacej s ťažkou hepatomegáliou a hepatálnou steatózou (pozri časť 4.4).

Kombinovaná antiretrovírusová terapia bola u pacientov s HIV spojená s redistribúciou telesného tuku (lipodystrofiou), ktorá zahŕňa stratu periférneho podkožného tuku a podkožného tuku v oblasti tváre, zvýšenie intraabdominálneho a viscerálneho tuku, hypertrofiu prsníkov a nahromadenie dorzocervikálneho tuku ( tzv. byvolí hrb).

Kombinovaná antiretrovírusová terapia bola spojená s metabolickými abnormalitami ako sú hypertriglyceridémia, hypercholesterolémia, inzulínová rezistencia, hyperglykémia a hyperlaktémia (pozri časť 4.4).

U pacientov infikovaných HIV so závažným imunodeficitom môže v čase zahájenia kombinovanej antiretrovírusovej terapie (CART) vzniknúť zápalová reakcia na asymptomatické alebo reziduálne oportúnne infekcie (pozri časť 4.4).

Boli hlásené prípady osteonekrózy, najmä u pacientov so všeobecne známymi rizikovými faktorami, pokročilým HIV ochorením alebo dlhodobou expozíciou kombinovanej antiretrovírusovej terapii (CART). Frekvencia jej výskytu je neznáma (pozri časť 4.4).

4.9 Predávkovanie

Podávanie lamivudínu vo veľmi vysokých dávkach nevyvolalo v štúdiách akútnej toxicity na zvieratách žiadnu orgánovú toxicitu. O následkoch akútneho predávkovania u ľudí je k dispozícii len obmedzené množstvo informácií. Nevyskytli sa žiadne úmrtia, pacienti sa uzdravili. Neboli pozorované žiadne špecifické znaky alebo príznaky takéhoto predávkovania.

Ak sa vyskytne predávkovanie, pacient má byť monitorovaný a je potrebné poskytnúť mu potrebnú štandardnú podpornú liečbu. Keďže lamivudín je dialyzovateľný, môže sa v liečbe predávkovania využiť kontinuálna hemodialýza, hoci sa to priamo neskúmalo.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nukleozidový analóg, ATC kód: J05A F05.

Lamivudín je nukleozidový analóg, ktorý je účinný proti vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV)
a proti vírusu hepatitídy B (HBV). Je intracelulárne metabolizovaný na aktívnu látku, lamivudín 5'- trifosfát. Hlavným mechanizmom jeho účinku je pôsobenie ako terminátor reťazca pri reverznej transkripcii vírusu. Lamivudín 5´-trifosfát má selektívnu inhibičnú aktivitu voči replikácii HIV-1 a HIV-2 in vitro. Lamivudín je tiež aktívny proti klinickým izolátom HIV, ktoré sú rezistentné na zidovudín. Lamivudín v kombinácií so zidovudínom prejavuje synergickú anti-HIV účinnosť proti klinickým izolátom v bunkovej kultúre.
HIV-1 rezistencia na lamivudín zahŕňa vývoj zmeny amino kyseliny M184V blízko aktívneho miesta vírusovej reverznej transkriptázy (RT). Táto zmena vzniká in vitro a aj u pacientov infikovaných vírusom HIV-1 liečeným antiretrovírusovou terapiou obsahujúcou lamivudín. Mutanty M184V prejavujú značne redukovanú citlivosť na lamivudín a ukazujú zmenšenú replikačnú schopnosť in vitro. In vitro štúdie naznačujú, že vírusové izoláty rezistentné na zidovudín sa môžu stať citlivými na zidovudín, ak súčasne získajú rezistenciu na lamivudín. Klinický význam týchto zistení však zostáva nie dobre definovaný.

Údaje in vitro poukazujú na to, že pokračovanie v antiretrovírusovej liečbe lamivudínom aj napriek vzniku M184V môže poskytnúť reziduálny antiretrovírusový účinok (pravdepodobne kvôli narušenej replikačnej schopnosti vírusu). Klinický význam týchto zistení nie je stanovený. Dostupné klinické údaje sú v skutočnosti veľmi obmedzené a v praxi vylučujú vyvodenie akéhokoľvek spoľahlivého záveru. V každom prípade sa má pred udržiavacou liečbou lamivudínom vždy uprednostniť nasadenie citlivých NRTIs. O udržiavacej liečbe lamivudínom aj napriek vzniku mutácie M184V sa má preto uvažovať len v prípadoch, keď nie sú k dispozícii žiadne iné účinné NRTIs.

Skrížená rezistencia vyvolaná M184V RT je obmedzená v rámci antiretrovírusových látok z triedy nukleozidových inhibítorov. Zidovudín a stavudín si uchovávajú svoje antiretrovírusové účinky proti vírusu HIV-1 rezistentnému na lamivudín. Abakavir si uchováva svoje antiretrovírusové účinky proti vírusu HIV-1 rezistentnému na lamivudín, ktorý prechováva len mutáciu M184V. Mutant M184V RT ukazuje menej ako 4-násobné zníženie citlivosti na didanozín a zalcitabín; klinický význam týchto zistení nie je známy. Testovanie citlivosti in vitro nie je štandardizované a výsledky sa môžu líšiť v závislosti od metodologických faktorov.

Lamivudín preukazuje nízku cytotoxicitu na periférne krvné lymfocyty, na lymfocytové a monocyto- makrofágové bunkové línie a na množstvo dreňových progenitorových buniek in vitro.

Klinické skúsenosti

Klinické štúdie ukázali, že lamivudín v kombinácii so zidovudínom redukuje vírusovú záťaž HIV-1 a zvyšuje počet CD4 buniek. Záverečné klinické údaje ukázali, že lamivudín v kombinácii so zidovudínom má za následok významný pokles rizika progresie ochorenia a mortality.

Klinické štúdie dokázali, že kombinácia lamivudín a zidovudín oddiaľuje objavenie sa izolátov rezistentných na zidovudín u pacientov bez predchádzajúcej antiretrovírusovej liečby.

Lamivudín bol značne používaný ako komponent antiretrovírusovej kombinovanej terapie s inými antiretrovírusovými látkami tej istej triedy (NRTIs) alebo odlišných tried (PIs, nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy).

Viaclieková antiretrovírusová terapia obsahujúca lamivudín sa ukázala byť účinnou u pacientov bez predchádzajúcej antiretrovírusovej liečby ako aj u pacientov, u ktorých boli prítomné vírusy obsahujúce mutácie M184V.

Vzťah medzi in vitro citlivosťou HIV na lamivudín a klinickou odpoveďou na liečbu obsahujúcu lamivudín sa stále skúma.

Lamivudín v dávke 100 mg jedenkrát denne bol taktiež účinný v liečbe dospelých pacientov s chronickou infekciou HBV (podrobnosti klinických štúdií pozri preskripčné informácie pre Lamivudine Teva). V liečbe infekcie HIV sa však ako účinná ukázala len denná dávka 300 mg lamivudínu (v kombinácii s inými antiretrovírusovými látkami).

Lamivudín nebol špecificky skúmaný u pacientov s HIV súčasne infikovaných vírusom HBV.

Dávkovanie jedenkrát denne (300 mg jedenkrát denne): klinická štúdia nepreukázala žiadny rozdiel medzi dávkovacími schémami lamuvidinu podávaného jedenkrát denne a lamuvidinu podávaného
dvakrát denne. Tieto údaje boli získané z populácie pacientov bez predchádzajúcej antiretrovírusovej liečby, pozostávajúcej najmä z asymptomatických pacientov infikovaných HIV (CDC štádium A).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia: Lamivudín sa veľmi dobre vstrebáva z tráviaceho traktu a biologická dostupnosť perorálneho lamivudínu u dospelých je normálne 80 až 85 %. Po perorálnom podaní je priemerný čas (tmax) do dosiahnutia maximálnych sérových koncentrácií (Cmax) asi jedna hodina.Podľa údajov odvodených zo štúdie na zdravých dobrovoľníkoch je pri terapeutickej dávke 150 mg dvakrát denne, bola hodnota priemerného (CV) Cmax a Cmin lamivudínu v ustálenom stave v plazme 1,2 μg/ml (24 %)
a 0,09 μg/ml (27 %). Priemerné (CV) AUC pri dávkovacom intervale 12 hodín je približne 4,7 μg.h/ml (18 %). Pri terapeutickej dávke 300 mg jedenkrát denne je priemerné (CV) Cmax a Cmin v ustálenom stave 2,0 μg/ml (26 %) a 0,04 μg/ml (34 %) a priemerné (CV) AUC24 je 8,9 μg.h/ml (21 %).

Tableta sily 150 mg je bioekvivalentná a dávkovo proporčná 300 mg tablete pokiaľ ide o AUC∞, Cmax, a tmax.

Súbežné podávanie lamivudínu s jedlom má za následok predĺženie tmax a nižšiu Cmax (pokles o 47 %). Rozsah absorbovaného lamivudínu (založený na AUC) nebol ovplyvnený.

Podanie rozdrvených tabliet s malým množstvom polotuhého jedla alebo tekutiny zrejme neovplyvní farmaceutickú kvalitu, a preto pravdepodobne nezmení klinický účinok. Toto konštatovanie vychádza z fyzikálno-chemických a farmakokinetických údajov za predpokladu, že pacient rozdrví a prenesie
100 % tablety a ihneď ju požije.

Súbežné podanie zidovudinu má za následok 13 %-ný nárast expozície zidovudínu a 28 % vzostup vrcholových plazmatických koncentrácii. Nepovažuje sa to za významné z hľadiska bezpečnosti pacienta, a preto nie je potrebné ani upravenie dávkovania.

Distribúcia: Ako vyplýva z intravenóznych štúdií priemerný distribučný objem je 1,3 l/kg. Pozorovaný polčas eliminácie je 5 až 7 hodín. Priemerný systémový klírens lamivudinu je približne
0,32 l/h/kg, s prevahou obličkového klírensu (> 70 %) prostredníctvom organického katiónového transportného systému.

Lamivudín má v rozsahu terapeutických dávok lineárnu farmakokinetiku a prejavuje len obmedzenú väzbu na hlavný plazmatický proteín albumín(< 16 %-36 % na sérový albumin v in vitro štúdiach).

Obmedzené údaje ukazujú na penetráciu lamivudínu do centrálneho nervového systému a dosahovanie mozgomiechového moku (CSF). Priemerný pomer CSF/sérová koncentrácia lamivudínu 2-4 hodiny
po perorálnom podaní bol približne 0,12.Skutočná miera penetrácie alebo vzťah s klinickou účinnosťou je neznámy.

Metabolizmus: Aktívna látka, intracelulárny lamivudín trifosfát, má v porovnaní s plazmatickým polčasom lamivudínu (5 až 7 hodín) predĺžený terminálny polčas v bunke (16 až 19 hodín). Na 60 zdravých dospelých dobrovoľníkoch sa dokázalo, že lamivudín. 300 mg podávaný jedenkrát denne v ustálenom stave je farmakokineticky ekvivalentný s lamivudínom 150 mg podávaným dvakrát denne z hľadiska AUC24 a Cmax intracelulárneho trifosfátu.

Lamivudín sa vylučuje predovšetkým obličkami v nezmenenej forme. Pravdepodobnosť metabolických interakcií lamivudínu s inými liekmi je nízka vzhľadom na malý rozsah pečeňového metabolizmu (5-10 %) a nízku väzbu na plazmatické bielkoviny.

Eliminácia: Štúdie na pacientoch s poruchou funkcie obličiek ukázali, že eliminácia lamivudínu je ovplyvnená obličkovou dysfunkciou. Odporúčaná dávkovacia schéma u pacientov s klírensom kreatinínu pod 50 ml/min je uvedená v časti o dávkovaní (pozri časť 4.2).
Interakcia s trimetoprimom, súčasťou kotrimoxazolu, zapríčiňuje 40 %-ný vzostup expozície lamivudínu pri terapeutických dávkach. Pokiaľ však pacient nemá poruchu funkcie obličiek, nevyžaduje si to úpravu dávkovania (pozri časti 4.5 a 4.2). Podávanie kotrimoxazolu s lamivudínom pacientom s poruchou funkcie obličiek sa má starostlivo zhodnotiť.

Farmakokinetika u detí: Vo všeobecnosti je farmakokinetika lamuvidinu u pediatrických pacientov podobná dospelým. Je však redukovaná absolútna biologická dostupnosť (približne 55-65 %) u pediatrických pacientov do 12 rokov. Okrem toho hodnoty systémového klírensu boli vyššie u mladších pediatrických pacientov a klesali s vekom, pričom hodnoty dospelých dosiahli vo veku okolo
12 rokov. Na základe týchto rozdielov je odporúčaná dávka lamivudínu u detí (starších ako tri mesiace a s telesnou hmotnosťou nižšou ako 30 kg) 4 mg/kg dvakrát denne. Pri tejto dávke sa dosiahne priemerné AUC0-12 v rozsahu od približne 3 800 do 5 300 ng.h/ml. Nedávne zistenia svedčia o tom, že expozícia u detí vo veku <6 rokov môže byť znížená približne o 30 % v porovnaní s inými vekovými skupinami. V súčasnosti sa očakávajú ďalšie údaje zaoberajúce sa touto záležitosťou. Údaje dostupné
v súčasnosti nepoukazujú na to, že lamivudín je menej účinný v tejto vekovej skupine

O pacientoch mladších ako tri mesiace je len málo farmakokinetických údajov. U novorodencov vo veku jeden týždeň bol perorálny klírens lamivudínu nižší v porovnaní s pediatrickými pacientmi, zrejme dôsledkom nezrelých obličkových funkcií a variabilnej absorpcie. Na dosiahnutie podobnej expozície u dospelých a u detí je preto odporúčaná dávka u novorodencov 4 mg/kg/deň. Na základe odhadov glomerulárnej filtrácie sa na dosiahnutie podobnej expozície u dospelých a detí odporúča dávka pre deti vo veku 6 týždňov a staršie 8 mg/kg/deň.

Farmakokinetika v gravidite: Farmakokinetika perorálne podaného lamivudínu bola podobná u žien vo vysokom štádiu tehotenstva ako u žien, ktoré neboli tehotné.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách toxicity na zvieratách nebolo podanie vysokých dávok lamivudínu spojené so žiadnymi závažnými prejavmi orgánovej toxicity. Pri najvyšších dávkach boli pozorované minimálne vplyvy na ukazovatele pečeňových a obličkových funkcií, a tiež príležitostné zníženie hmotnosti pečene. Medzi klinicky relevantné vplyvy možno zaradiť pokles počtu červených krviniek a neutrofilov.

V bakteriálnych testoch nebol lamivudín mutagénny, avšak podobne ako mnohé nukleozidové analógy preukázal aktivitu v cytogenetickej analýze in vitro a v analýze myšieho lymfómu. Lamivudín nebol genotoxický in vivo ani pri dávkach, pri ktorých bola plazmatická koncentrácia asi 40-50-krát vyššia ako predpokladané klinické plazmatické hladiny. Keďže nie je možné potvrdiť in vitro mutagénnu aktivitu lamivudínu v testoch in vivo, došlo sa k záveru, že lamivudín by nemal predstavovať genotoxické riziko pre liečených pacientov.

Štúdia transplacentárnej genotoxicity vykonaná u opíc porovnávala samostatne podávaný zidovudín s kombináciou zidovudínu a lamivudínu pri expozíciách ekvivalentných tým, ktoré sa používajú u človeka. Štúdia potvrdila, že u plodov, ktoré boli in utero vystavené kombinácii bola vyššia miera inkorporácie nukleozidových analógov do DNA do viacerých orgánov plodu a poskytla dôkazy o väčšom skracovaní telomér ako u plodov, ktoré boli vystavené samostatnému zidovudínu. Klinický význam týchto zistení nie je známy.

Výsledky dlhodobých štúdií karcinogenity u potkanov a myší nepreukázali žiadny karcinogénny potenciál významný pre ľudí.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Mikrokryštalická celulóza
Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A) Magnéziumstearát

Filmový obal tablety: Hypromelóza 3cP Hypromelóza 6cP Oxid titaničitý E171
Makrogol 400
Polysorbát 80
Žltý oxid železitý E172
Čierny oxid železitý E172

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Pretlačovacie balenia:
Biele, nepriehľadné pretlačovacie balenia z PVC/PVdC – hliníka
Veľkosti balenia obsahujúce 20, 30, 60, 90, 100 alebo 500 filmom obalených tabliet. Obaly na tablety:
Biele, nepriehľadné obaly na tablety z HDPE s bielym, nepriehľadným, polyetylénovým, šraubovacím viečkom bezpečným pred deťmi, ktorý obsahuje zatavenú vložku.

50 ml fľaša obsahujúca 60 filmom obalených tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne špeciálne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA Pharma B.V
Computerweg 10, 3542DR Utrecht, Holandsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/.
1. NÁZOV LIEKU

Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg filmom obalené tablety2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg lamivudínu. Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

Svetlo sivá, podlhovastá, bikonvexná, filmom obalená tableta dlhá približne 18,0 mm a široká 8,0 mm s označením „L 300“ na jednej strane a hladká na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Lamivudine Teva Pharma B.V. je indikovaný ako súčasť antiretrovírusovej kombinovanej terapie na liečbu infekcie vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV) u dospelých a detí.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečbu Lamivudinom Teva Pharma B.V. má začať lekár so skúsenosťami v liečení HIV infekcie. Lamivudinom Teva Pharma B.V. možno užívať s jedlom alebo nalačno.

Aby sa zaistilo podanie celej dávky, najlepšie je tabletu(y) prehltnúť bez drvenia. V prípade potreby sa môžu tablety rozdrviť a pridať do malého množstva polotuhého jedla alebo tekutiny, ktoré sa má celé ihneď skonzumovať (pozri časť 5.2).

Dospelí a mladiství (nad 12 rokov): odporúčaná dávka Lamivudine Teva Pharma B.V. je 300 mg denne. Táto dávka môže byť podaná buď ako 150 mg dvakrát denne alebo ako 300 mg jedenkrát denne (pozri časť 4.4). Tableta sily 300 mg je vhodná iba pre dávkovacie schéma jedenkrát denne.

Pacienti, ktorí prechádzajú na dávkovaciu schému jedenkrát denne majú užiť 150 mg dvakrát denne a prejsť na 300 mg jedenkrát denne nasledujúce ráno. Pokiaľ sa dáva prednosť večernej dávkovacej schéme jedenkrát denne, 150 mg Lamivudine Teva Pharma B.V. sa má užiť len v prvé ráno, po ktorých bude nasledovať 300 mg večer. Pri zmene späť na dávkovaciu schému dvakrát denne má pacient dokončiť dennú liečbu a začať 150 mg dvakrát denne nasledujúce ráno.

Deti (mladšie ako 12 rokov):

Od 3 mesiacov do 12 rokov : odporúčaná dávka je 4 mg/kg dvakrát denne do maxima 300 mg denne.

Deti mladšie ako 3 mesiace života: obmedzené množstvo informácií nepostačuje na určenie špecifických dávkovacích odporúčaní (pozri časť 5.2).
Porucha funkcie obličiek: Koncentrácie lamivudinu sú zvýšené u pacientov so stredne ťažkou až
ťažkou poruchou funkcie obličiek v dôsledku zníženého klírensu obličiek. Preto má byť dávka u týchto pacientov upravená.

Odporúčané dávkovanie – Dospelí a mladiství s telesnou hmotnosťou aspoň 30 kg:Klírens kreatinínu (ml/min)
Prvá
dávka
Udržovacia dávka


≥50 150 mg 150 mg dvakrát denne
30-<50 150 mg 150 mg jedenkrát denne


Pre deti staršie ako 3 mesiace a s telesnou hmotnosťou nižšou ako 14 kg alebo pre pacientov, ktorí nie
sú schopní prehltnúť tablety sú k dispozícii perorálne roztoky.

Porucha funkcie pečene: Údaje získané od pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene ukazujú, že farmakokinetika lamuvidinu nie je signifikantne ovplyvnená poruchou pečene. Na základe týchto údajov nie je potrebná úprava dávky u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou pečene, pokiaľ však nie je sprevádzaná poruchou funkcie obličiek.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Lamivudín Teva Pharma B.V. sa neodporúča používať ako monoterapia.

Porucha funkcie obličiek: U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek stúpa z dôvodu poklesu klírensu terminálny plazmatický polčas lamivudínu, preto sa má dávka upraviť (pozri časť 4.2).

Trojitá nukleozidová terapia: Bola hlásená vysoká miera virologického zlyhania a objavenie sa rezistencie v skorom štádiu, keď sa lamivudín kombinoval s tenofovir disoproxil fumarátom a abakavirom ako aj s tenofovir disoproxil fumarátom a didanozínom v režime jedenkrát denne.

Oportúnne infekcie: U pacientov liečených Lamivudinom Teva Pharma B.V. alebo inou antiretrovírusovou liečbou sa môžu i naďalej objavovať oportúnne infekcie a iné komplikácie HIV infekcie, preto ich má pozorne sledovať lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou pacientov so sprievodnými ochoreniami HIV.

Prenos HIV: Pacientov je potrebné poučiť, že súčasná antiretrovírusová liečba, vrátane Lamivudine Teva Pharma B.V, nedokáže zabrániť prenosu HIV na iné osoby pohlavným stykom alebo kontamináciou krvou. Je preto potrebné naďalej dodržiavať príslušné opatrenia.

Pankreatitída: Prípady pankreatitídy sú popísané zriedkavo Nie je však jasné, či tieto prípady boli zapríčinené antiretrovírusovou liečbou alebo základným HIV ochorením. Pri vzniku klinických znakov, príznakov alebo laboratórnych abnormalít svedčiacich o pankreatitíde je potrebné podávanie Lamivudine Teva Pharma B.V. ihneď prerušiť.Laktátová acidóza: pri použití nukleozidových analógov bola hlásená laktátová acidóza, zvyčajne
súvisiaca s hepatomegáliou a hepatálnou steatózou. Včasné symptómy (symptomatická hyperlaktatémia) zahŕňajú benígne digestívne symptómy (nauzea, vracanie a bolesť brucha), nešpecifickú malátnosť, nechutenstvo, chudnutie, respiračné symptómy (rýchle a/alebo hlboké dýchanie) alebo neurologické symptómy (vrátane motorickej slabosti).
Laktátová acidóza má vysokú úmrtnosť a môže byť spojená s pankreatitídou, zlyhaním pečene alebo zlyhaním obličiek.

Laktátová acidóza sa spravidla objavila po niekoľkých alebo viacerých mesiacoch liečby.

Liečba nukleozidovými analógmi musí byť prerušená, ak sa dostaví symptomatická hyperlaktatémia a metabolická/laktátová acidóza, progresívna hepatomegália alebo rýchlo sa zvyšujúce hladiny aminotransferáz.

Opatrnosť je potrebná pri podávaní nukleozidových analógov akémukoľvek pacientovi (obzvlášť obéznym ženám) s hepatomegáliou, hepatitídou alebo inými známymi rizikovými faktormi pre ochorenie pečene a hepatálnu steatózu (zahŕňajúce určité lieky a alkohol). Pacienti, ktorí sú súčasne infikovaní vírusom hepatitídy C a liečení alfa interferónom a ribavirínom môžu predstavovať zvláštne riziko.

Pacienti so zvýšeným rizikom musia byť starostlivo sledovaní.Mitochondriálna dysfunkcia: In vitro a in vivo sa dokázalo, že nukleozidové a nukleotidové analógy
spôsobujú rôzny stupeň mitochondriálneho poškodenia. Mitochondriálna dysfunkcia bola zaznamenaná u HIV-negatívnych dojčiat vystavených nukleozidovým analógom in utero a/alebo postnatálne. Hlavné zaznamenané nežiaduce účinky sú hematologické poruchy (anémia, neutropénia), metabolické poruchy (hyperlaktatémia, hyperlipazémia). Tieto účinky sú často prechodné. Zaznamenané boli neurologické poruchy s oneskoreným nástupom (hypertónia, konvulzia, abnormálne správanie). V súčasnosti nie je známe, či sú tieto neurologické poruchy prechodné alebo trvalé. Každé dieťa vystavené nukleozidovým alebo nukleotidovým analógom in utero, dokonca aj HIV-negatívne deti, musia byť klinicky a laboratórne sledované a musia byť kompletne vyšetrené na možnú mitochondriálnu dysfunkciu v prípade závažných známok a symptómov. Tieto zistenia neovplyvňujú súčasné národné odporúčania pre použitie antiretrovírusovej terapie u gravidných žien na zabránenie vertikálneho prenosu HIV.

Lipodystrofia: Kombinovaná antiretrovírusová terapia bola u pacientov s HIV spojená s redistribúciou telesného tuku (lipodystrofiou). Dlhodobé následky týchto účinkov v súčasnosti nie sú známe.
Znalosti o tomto mechanizme nie sú kompletné. Súvislosť medzi viscerálnou lipomatózou a inhibítormi proteázy (PIs) a lipoatrofiou a nukleozidovými inhibítormi reverznej transkriptázy (NRTIs) je hypotetická. Vyššie riziko lipodystrofie súviselo s individuálnymi faktormi ako sú vyšší vek, a s faktormi súvisiacimi s liekmi ako sú dlhšie trvanie antiretrovírusovej terapie a súvisiace metabolické poruchy. Klinické vyšetrenie by malo zahŕňať vyhodnotenie fyzických znakov redistribúcie tuku. Je potrebné zvážiť meranie lipidov v sére a glykémie nalačno. Poruchy lipidov sa majú liečiť tak, ako je to klinicky vhodné (pozri časť 4.8).

Syndróm imunitnej reaktivácie: U HIV-infikovaných pacientov s ťažkou imunodeficienciou môže v čase nasadenia kombinovanej antiretrovírusovej terapie (“Combination Antiretroviral Therapy”, CART) vzniknúť zápalová reakcia na asymptomatické alebo reziduálne oportúnne patogény a spôsobiť závažné klinické stavy alebo zhoršenie symptómov. Takéto reakcie sú pozorované počas prvých niekoľkých týždňov alebo mesiacov po zahájení CART. Relevantnými príkladmi sú cytomegalovírusová retinitída, generalizované a/alebo fokálne mykobakteriálne infekcie a pneumónia spôsobená Pneumocystis carinii. Akékoľvek zápalové symptómy sa musia zhodnotiť a v prípade potreby sa musí nasadiť liečba.

Ochorenie pečene: Ak sa lamivudín používa súbežne na liečbu HIV a HBV, ďalšie informácie týkajúce sa použitia lamivudínu v liečbe infekcie hepatitídou B sú k dispozícii v SPC pre lamuvidín 100 mg.

U pacientov s chronickou hepatitídou B alebo C a liečených kombinovanou antiretrovírusovou terapiou existuje zvýšené riziko ťažkých a potenciálne fatálnych hepatálnych nežiaducich účinkov. V
prípade súčasnej protivírusovej liečby hepatitídy B alebo C sa, prosím, riaďte aj príslušnými informáciami pre tieto lieky.

Ak je u pacientov súčasne infikovaných vírusom hepatitídy B liečba Lamivudinom Teva Pharma B.V. prerušená, odporúča sa periodické monitorovanie testov funkcie pečene a markerov replikácie vírusu HBV, pretože vysadenie liečby lamivudínom môže mať za následok akútnu exacerbáciu hepatitídy (pozri lamivudín 100 mg SPC).

Pacienti s existujúcou dysfunkciou pečene, vrátane chronickej aktívnej hepatitídy, majú počas kombinovanej antiretrovírusovej terapie zvýšenú frekvenciu abnormalít funkcie pečene a majú sa monitorovať v súlade so štandardným postupom. V prípade, že u takýchto pacientov existujú dôkazy o zhoršovaní ochorenia pečene, musí sa zvážiť prerušenie alebo ukončenie liečby (pozri časť 4.8).

Osteonekróza: Aj keď sa etiológia považuje za mnohofaktorovú (vrátane používania kortikosteroidov, konzumácie alkoholu, ťažkej imunosupresie, vyššieho indexu telesnej hmotnosti), boli hlásené prípady osteonekrózy, najmä u pacientov s pokročilým HIV ochorením a/alebo dlhodobou expozíciou kombinovanej antiretrovírusovej terapii (“Combination Antiretroviral Therapy”, CART). Pacientom sa má odporučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak budú mať bolesť kĺbov, stuhnutosť kĺbov alebo ťažkosti s pohybom.

4.5 Liekové a iné interakcie

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

Lamivudín môže inhibovať intracelulárnu fosforyláciu zalcitabínu, keď sú tieto dva lieky podávané súčasne. Použitie Lamivudinu Teva Pharma B.V. v kombinácii so zalcitabínom sa preto neodporúča.

Súbežné podávanie lamivudinu s intravenózne podaným ganciclovirom alebo foscarnetom sa neodporúča.

Pravdepodobnosť metabolických interakcií je malá najmä z dôvodu obmedzeného metabolizmu, väzby na plazmatické bielkoviny a takmer úplného vylučovania obličkami.

Podávanie kombinácie trimetoprimu/sulfametoxazolu 160 mg/800 mg má za následok 40 %-ný vzostup expozície lamivudínu z dôvodu prítomnosti trimetoprimu; sulfametoxazol je bez interakcie. Pokiaľ však pacient nemá poruchu funkcie obličiek, nie je potrebná žiadna úprava dávkovania lamivudínu (pozri časť 4.2). Lamivudín nemá žiadny účinok na farmakokinetiku trimetoprimu alebo sulfametoxazolu. V prípade oprávnenosti súbežného podávania majú byť pacienti klinicky sledovaní. Súbežné podávanie lamivudinu s vysokými dávkami kotrimoxazolu pri liečbe pneumónie spôsobenej Pneumocystis carinii (PCP) a toxoplazmózy nie je vhodné.

Má sa brať do úvahy aj možnosť interakcií s ďalšími liekmi, ktoré sa podávajú súbežne, obzvlášť v prípadoch, keď hlavným spôsobom vylučovania je aktívna sekrécia obličkami prostredníctvom organického katiónového transportného systému, napr. v prípade trimetoprimu. Iné lieky (napr. ranitidín, cimetidín) sa týmto mechanizmom vylučujú len čiastočne a nedokázala sa žiadna interakcia s lamivudínom. Nukleozidové analógy (napr. didanozín a zalcitabín) sa nevylučujú týmto
mechanizmom ako zidovudín a interakcia s lamivudínom je veľmi nepravdepodobná.

Mierny nárast Cmax (28 %) bol pozorovaný pri súčasnom podávaní zidovudínu s lamivudínom, aj keď celková expozícia (AUC) sa významne nezmenila. Zidovudín nemal žiadny vplyv na farmakokinetiku lamivudínu (pozri časť 5.2).

Metabolizmus lamuvidínu nezahŕňa CYP3A, preto je nepravdepodobné vzájomné pôsobenie s inými liekmi, ktoré sú metabolizované týmto systémom (napr. PIs).

4.6 Gravidita a laktácia
Gravidita: Bezpečnosť použitia lamivudínu u ľudí počas gravidity nebola overená. Reprodukčné štúdie na zvieratách nepreukázali teratogenitu ani plyv na mužskú a ženskú fertilitu. Lamuvidin indukuje skorú embryonálnu smrť pri podaní gravidným králikom v expozičných hladinách porovnatelných s hodnotami dosahovanými u človeka. Keďže lamivudine pasívne prechádza placentou, koncentrácie lamivudinu zistené v detskom sére pri narodení boli podobné ako koncentrácie lamuvidinu v sére matky a v sére pupočníku pri pôrode.

Hoci reprodukčné štúdie na zvieratách nepredpokladajú vždy rovnakú reakciu u ľudí, neodporúča sa podávanie počas prvých troch mesiacov gravidity.

Laktácia: Po perorálnom podaní sa lamivudín vylučuje do materského mlieka v podobných koncentráciách, aké boli zistené v sére. Keďže lamuvidine aj HIV vírus prechádza do materského mlieka, matkám užívajúcim Lamivudine Teva Pharma B.V. sa odporúča, aby nedojčili. Odporúča sa, aby HIV infikované matky za žiadnych okolností nedojčili, aby sa zabránilo prenosu vírusu na dieťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky
Počas liečby HIV ochorenia lamuvidinom boli zaznamenané nasledovné nežiadúce účinky: Nežiaduce reakcie, ktoré sa považujú za prinajmenej príčinne súvisiace s liečbou sú uvedené nižšie
podľa telového systému, orgánových tried a absolútnej frekvencie. Frekvencie sú definované ako
veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Poruchy krvi a lymfatického systému
Menej časté : Neutropénia a anémia (obe ojedinele ťažké), trombocytopénia
Veľmi zriedkavé: Aplázia len buniek červenej krvnej zložky

Poruchy nervového systému
Časté: Bolesť hlavy, nespavosť
Veľmi zriedkavé: Periférna neuropatia (alebo parestézia)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Časté: Kašeľ, nosové príznaky

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: Nauzea, vracanie, bolesti brucha alebo kŕče, hnačka
Zriedkavé: Pankreatitída, vzostup sérových amyláz

Poruchy pečene a žlčových ciest
Menej časté: Prechodný vzostup pečeňových enzýmov (AST, ALT)
Zriedkavé: Hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté: Vyrážka, alopécia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Časté: Artralgia, poruchy svalov
Zriedkavé: Rabdomyolýza

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Pri použití nukleozidových analógov sa zaznamenali i prípady vzniku laktátovej acidózy, niekedy smrteľnej, zvyčajne súvisiacej s ťažkou hepatomegáliou a hepatálnou steatózou (pozri časť 4.4).

Kombinovaná antiretrovírusová terapia bola u pacientov s HIV spojená s redistribúciou telesného tuku (lipodystrofiou), ktorá zahŕňa stratu periférneho podkožného tuku a podkožného tuku v oblasti tváre, zvýšenie intraabdominálneho a viscerálneho tuku, hypertrofiu prsníkov a nahromadenie dorzocervikálneho tuku ( tzv. byvolí hrb).

Kombinovaná antiretrovírusová terapia bola spojená s metabolickými abnormalitami ako sú hypertriglyceridémia, hypercholesterolémia, inzulínová rezistencia, hyperglykémia a hyperlaktémia (pozri časť 4.4).

U pacientov infikovaných HIV so závažným imunodeficitom môže v čase zahájenia kombinovanej antiretrovírusovej terapie (CART) vzniknúť zápalová reakcia na asymptomatické alebo reziduálne oportúnne infekcie (pozri časť 4.4).

Boli hlásené prípady osteonekrózy, najmä u pacientov so všeobecne známymi rizikovými faktorami, pokročilým HIV ochorením alebo dlhodobou expozíciou kombinovanej antiretrovírusovej terapii (CART). Frekvencia jej výskytu je neznáma (pozri časť 4.4).

4.9 Predávkovanie

Podávanie lamivudínu vo veľmi vysokých dávkach nevyvolalo v štúdiách akútnej toxicity na zvieratách žiadnu orgánovú toxicitu. O následkoch akútneho predávkovania u ľudí je k dispozícii len obmedzené množstvo informácií. Nevyskytli sa žiadne úmrtia, pacienti sa uzdravili. Neboli pozorované žiadne špecifické znaky alebo príznaky takéhoto predávkovania.

Ak sa vyskytne predávkovanie, pacient má byť monitorovaný a je potrebné poskytnúť mu potrebnú štandardnú podpornú liečbu. Keďže lamivudín je dialyzovateľný, môže sa v liečbe predávkovania využiť kontinuálna hemodialýza, hoci sa to priamo neskúmalo.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nukleozidový analóg, ATC kód: J05A F05.

Lamivudín je nukleozidový analóg, ktorý je účinný proti vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV)
a proti vírusu hepatitídy B (HBV). Je intracelulárne metabolizovaný na aktívnu látku, lamivudín 5'- trifosfát. Hlavným mechanizmom jeho účinku je pôsobenie ako terminátor reťazca pri reverznej transkripcii vírusu. Lamivudín 5´-trifosfát má selektívnu inhibičnú aktivitu voči replikácii HIV-1 a HIV-2 in vitro. Lamivudín je tiež aktívny proti klinickým izolátom HIV, ktoré sú rezistentné na zidovudín. Lamivudín v kombinácií so zidovudínom prejavuje synergickú anti-HIV účinnosť proti klinickým izolátom v bunkovej kultúre.

HIV-1 rezistencia na lamivudín zahŕňa vývoj zmeny amino kyseliny M184V blízko aktívneho miesta vírusovej reverznej transkriptázy (RT). Táto zmena vzniká in vitro a aj u pacientov infikovaných vírusom HIV-1 liečeným antiretrovírusovou terapiou obsahujúcou lamivudín. Mutanty M184V prejavujú značne redukovanú citlivosť na lamivudín a ukazujú zmenšenú replikačnú schopnosť in vitro. In vitro štúdie naznačujú, že vírusové izoláty rezistentné na zidovudín sa môžu stať citlivými na zidovudín, ak súčasne získajú rezistenciu na lamivudín. Klinický význam týchto zistení však zostáva nie dobre definovaný.

Údaje in vitro poukazujú na to, že pokračovanie v antiretrovírusovej liečbe lamivudínom aj napriek vzniku M184V môže poskytnúť reziduálny antiretrovírusový účinok (pravdepodobne kvôli narušenej
replikačnej schopnosti vírusu). Klinický význam týchto zistení nie je stanovený. Dostupné klinické údaje sú v skutočnosti veľmi obmedzené a v praxi vylučujú vyvodenie akéhokoľvek spoľahlivého záveru. V každom prípade sa má pred udržiavacou liečbou lamivudínom vždy uprednostniť nasadenie citlivých NRTIs. O udržiavacej liečbe lamivudínom aj napriek vzniku mutácie M184V sa má preto uvažovať len v prípadoch, keď nie sú k dispozícii žiadne iné účinné NRTIs.

Skrížená rezistencia vyvolaná M184V RT je obmedzená v rámci antiretrovírusových látok z triedy nukleozidových inhibítorov. Zidovudín a stavudín si uchovávajú svoje antiretrovírusové účinky proti vírusu HIV-1 rezistentnému na lamivudín. Abakavir si uchováva svoje antiretrovírusové účinky proti vírusu HIV-1 rezistentnému na lamivudín, ktorý prechováva len mutáciu M184V. Mutant M184V RT ukazuje menej ako 4-násobné zníženie citlivosti na didanozín a zalcitabín; klinický význam týchto zistení nie je známy. Testovanie citlivosti in vitro nie je štandardizované a výsledky sa môžu líšiť v závislosti od metodologických faktorov.

Lamivudín preukazuje nízku cytotoxicitu na periférne krvné lymfocyty, na lymfocytové a monocyto- makrofágové bunkové línie a na množstvo dreňových progenitorových buniek in vitro.

Klinické skúsenosti

Klinické štúdie ukázali, že lamivudín v kombinácii so zidovudínom redukuje vírusovú záťaž HIV-1 a zvyšuje počet CD4 buniek. Záverečné klinické údaje ukázali, že lamivudín v kombinácii so zidovudínom má za následok významný pokles rizika progresie ochorenia a mortality.

Klinické štúdie dokázali, že kombinácia lamivudín a zidovudín oddiaľuje objavenie sa izolátov rezistentných na zidovudín u pacientov bez predchádzajúcej antiretrovírusovej liečby.

Lamivudín bol značne používaný ako komponent antiretrovírusovej kombinovanej terapie s inými antiretrovírusovými látkami tej istej triedy (NRTIs) alebo odlišných tried (PIs, nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy).

Viaclieková antiretrovírusová terapia obsahujúca lamivudín sa ukázala byť účinnou u pacientov bez predchádzajúcej antiretrovírusovej liečby ako aj u pacientov, u ktorých boli prítomné vírusy obsahujúce mutácie M184V.

Vzťah medzi in vitro citlivosťou HIV na lamivudín a klinickou odpoveďou na liečbu obsahujúcu lamivudín sa stále skúma.

Lamivudín v dávke 100 mg jedenkrát denne bol taktiež účinný v liečbe dospelých pacientov s chronickou infekciou HBV (podrobnosti klinických štúdií pozri preskripčné informácie pre Lamivudine Teva). V liečbe infekcie HIV sa však ako účinná ukázala len denná dávka 300 mg lamivudínu (v kombinácii s inými antiretrovírusovými látkami).

Lamivudín nebol špecificky skúmaný u pacientov s HIV súčasne infikovaných vírusom HBV.

Dávkovanie jedenkrát denne (300 mg jedenkrát denne): klinická štúdia nepreukázala žiadny rozdiel medzi dávkovacími schémami lamuvidinu podávaného jedenkrát denne a lamuvidinu podávaného dvakrát denne. Tieto údaje boli získané z populácie pacientov bez predchádzajúcej antiretrovírusovej liečby, pozostávajúcej najmä z asymptomatických pacientov infikovaných HIV (CDC štádium A).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia: Lamivudín sa veľmi dobre vstrebáva z tráviaceho traktu a biologická dostupnosť perorálneho lamivudínu u dospelých je normálne 80 až 85 %. Po perorálnom podaní je priemerný čas (tmax) do dosiahnutia maximálnych sérových koncentrácií (Cmax) asi jedna hodina.Podľa údajov odvodených zo štúdie na zdravých dobrovoľníkoch je pri terapeutickej dávke 150 mg dvakrát denne, bola hodnota priemerného (CV) Cmax a Cmin lamivudínu v ustálenom stave v plazme 1,2 μg/ml (24%)
a 0,09 μg/ml (27 %). Priemerné (CV) AUC pri dávkovacom intervale 12 hodín je približne 4,7 μg.h/ml
(18 %). Pri terapeutickej dávke 300 mg jedenkrát denne je priemerné (CV) Cmax a Cmin v ustálenom stave 2,0 μg/ml (26 %) a 0,04 μg/ml (34 %) a priemerné (CV) AUC24 je 8,9 μg.h/ml (21 %).

Tableta sily 150 mg je bioekvivalentná a dávkovo proporčná 300 mg tablete pokiaľ ide o AUC∞, Cmax, a tmax.

Súbežné podávanie lamivudínu s jedlom má za následok predĺženie tmax a nižšiu Cmax (pokles o 47 %). Rozsah absorbovaného lamivudínu (založený na AUC) nebol ovplyvnený.

Podanie rozdrvených tabliet s malým množstvom polotuhého jedla alebo tekutiny zrejme neovplyvní farmaceutickú kvalitu, a preto pravdepodobne nezmení klinický účinok. Toto konštatovanie vychádza z fyzikálno-chemických a farmakokinetických údajov za predpokladu, že pacient rozdrví a prenesie
100 % tablety a ihneď ju požije.

Súbežné podanie zidovudinu má za následok 13 %-ný nárast expozície zidovudínu a 28 % vzostup vrcholových plazmatických koncentrácii. Nepovažuje sa to za významné z hľadiska bezpečnosti pacienta, a preto nie je potrebné ani upravenie dávkovania.

Distribúcia: Ako vyplýva z intravenóznych štúdií priemerný distribučný objem je 1,3 l/kg. Pozorovaný polčas eliminácie je 5 až 7 hodín. Priemerný systémový klírens lamivudinu je približne
0,32 l/h/kg, s prevahou obličkového klírensu (> 70 %) prostredníctvom organického katiónového transportného systému.

Lamivudín má v rozsahu terapeutických dávok lineárnu farmakokinetiku a prejavuje len obmedzenú väzbu na hlavný plazmatický proteín albumín(< 16 %-36 % na sérový albumin v in vitro štúdiach).

Obmedzené údaje ukazujú na penetráciu lamivudínu do centrálneho nervového systému a dosahovanie mozgomiechového moku (CSF). Priemerný pomer CSF/sérová koncentrácia lamivudínu 2-4 hodiny
po perorálnom podaní bol približne 0,12.Skutočná miera penetrácie alebo vzťah s klinickou účinnosťou je neznámy.

Metabolizmus: Aktívna látka, intracelulárny lamivudín trifosfát, má v porovnaní s plazmatickým polčasom lamivudínu (5 až 7 hodín) predĺžený terminálny polčas v bunke (16 až 19 hodín). Na 60 zdravých dospelých dobrovoľníkoch sa dokázalo, že lamivudín. 300 mg podávaný jedenkrát denne v ustálenom stave je farmakokineticky ekvivalentný s lamivudinom 150 mg podávaným dvakrát denne z hľadiska AUC24 a Cmax intracelulárneho trifosfátu.

Lamivudín sa vylučuje predovšetkým obličkami v nezmenenej forme. Pravdepodobnosť metabolických interakcií lamivudínu s inými liekmi je nízka vzhľadom na malý rozsah pečeňového metabolizmu (5-10 %) a nízku väzbu na plazmatické bielkoviny.

Eliminácia: Štúdie na pacientoch s poruchou funkcie obličiek ukázali, že eliminácia lamivudínu je ovplyvnená obličkovou dysfunkciou. Odporúčaná dávkovacia schéma u pacientov s klírensom kreatinínu pod 50 ml/min je uvedená v časti o dávkovaní (pozri časť 4.2).

Interakcia s trimetoprimom, súčasťou kotrimoxazolu, zapríčiňuje 40 %-ný vzostup expozície lamivudínu pri terapeutických dávkach. Pokiaľ však pacient nemá poruchu funkcie obličiek, nevyžaduje si to úpravu dávkovania (pozri časti 4.5 a 4.2). Podávanie kotrimoxazolu s lamivudínom pacientom s poruchou funkcie obličiek sa má starostlivo zhodnotiť.

Farmakokinetika u detí: Vo všeobecnosti je farmakokinetika lamuvidinu u pediatrických pacientov podobná dospelým. Je však redukovaná absolútna biologická dostupnosť (približne 55-65 %) u pediatrických pacientov do 12 rokov. Okrem toho hodnoty systémového klírensu boli vyššie u mladších pediatrických pacientov a klesali s vekom, pričom hodnoty dospelých dosiahli vo veku okolo
12 rokov. Na základe týchto rozdielov je odporúčaná dávka lamivudínu u detí (starších ako tri mesiace a s telesnou hmotnosťou nižšou ako 30 kg) 4 mg/kg dvakrát denne. Pri tejto dávke sa dosiahne priemerné AUC0-12 v rozsahu od približne 3 800 do 5 300 ng.h/ml. Nedávne zistenia svedčia o tom, že
expozícia u detí vo veku <6 rokov môže byť znížená približne o 30 % v porovnaní s inými vekovými skupinami. V súčasnosti sa očakávajú ďalšie údaje zaoberajúce sa touto záležitosťou. Údaje dostupné v súčasnosti nepoukazujú na to, že lamivudín je menej účinný v tejto vekovej skupine

O pacientoch mladších ako tri mesiace je len málo farmakokinetických údajov. U novorodencov vo veku jeden týždeň bol perorálny klírens lamivudínu nižší v porovnaní s pediatrickými pacientmi, zrejme dôsledkom nezrelých obličkových funkcií a variabilnej absorpcie. Na dosiahnutie podobnej expozície u dospelých a u detí je preto odporúčaná dávka u novorodencov 4 mg/kg/deň. Na základe odhadov glomerulárnej filtrácie sa na dosiahnutie podobnej expozície u dospelých a detí odporúča dávka pre deti vo veku 6 týždňov a staršie 8 mg/kg/deň.

Farmakokinetika v gravidite: Farmakokinetika perorálne podaného lamivudínu bola podobná u žien vo vysokom štádiu tehotenstva ako u žien, ktoré neboli tehotné.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách toxicity na zvieratách nebolo podanie vysokých dávok lamivudínu spojené so žiadnymi závažnými prejavmi orgánovej toxicity. Pri najvyšších dávkach boli pozorované minimálne vplyvy na ukazovatele pečeňových a obličkových funkcií, a tiež príležitostné zníženie hmotnosti pečene. Medzi klinicky relevantné vplyvy možno zaradiť pokles počtu červených krviniek a neutrofilov.

V bakteriálnych testoch nebol lamivudín mutagénny, avšak podobne ako mnohé nukleozidové analógy preukázal aktivitu v cytogenetickej analýze in vitro a v analýze myšieho lymfómu. Lamivudín nebol genotoxický in vivo ani pri dávkach, pri ktorých bola plazmatická koncentrácia asi 40-50-krát vyššia ako predpokladané klinické plazmatické hladiny. Keďže nie je možné potvrdiť in vitro mutagénnu aktivitu lamivudínu v testoch in vivo, došlo sa k záveru, že lamivudín by nemal predstavovať genotoxické riziko pre liečených pacientov.

Štúdia transplacentárnej genotoxicity vykonaná u opíc porovnávala samostatne podávaný zidovudín s kombináciou zidovudínu a lamivudínu pri expozíciách ekvivalentných tým, ktoré sa používajú u človeka. Štúdia potvrdila, že u plodov, ktoré boli in utero vystavené kombinácii bola vyššia miera inkorporácie nukleozidových analógov do DNA do viacerých orgánov plodu a poskytla dôkazy o väčšom skracovaní telomér ako u plodov, ktoré boli vystavené samostatnému zidovudínu. Klinický význam týchto zistení nie je známy.

Výsledky dlhodobých štúdií karcinogenity u potkanov a myší nepreukázali žiadny karcinogénny potenciál významný pre ľudí.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Mikrokryštalická celulóza
Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A) Magnéziumstearát

Filmový obal tablety: Hypromelóza 3cP Hypromelóza 6cP Oxid titaničitý E171
Makrogol 400
Polysorbát 80
Žltý oxid železitý E172
Čierny oxid železitý E172
6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Pretlačovacie balenia:
Biele, nepriehľadné pretlačovacie balenia z PVC/PVdC – hliníka
Veľkosti balenia obsahujúce 20, 30, 60, 90, 100 alebo 500 filmom obalených tabliet. Obaly na tablety:
Biele, nepriehľadné obaly na tablety z HDPE s bielym, nepriehľadným, polyetylénovým, šraubovacím viečkom bezpečným pred deťmi, ktorý obsahuje zatavenú vložku.

60 ml fľaša obsahujúca 30 filmom obalených tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne špeciálne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA Pharma B.V
Computerweg 10, 3542DR Utrecht, Holandsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/.PRÍLOHA II

A. DRŽITELIA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÍ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

B. PODMIENKY REGISTRÁCIE
A. DRŽITELIA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÍ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Názov a adresa výrobcov zodpovedných za uvoľnenie šarže


Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13
Debrecen H-4042
Maďarsko

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
H-2100 Gödöllö
Táncsics Mihály út 82
Maďarsko

TEVA UK Ltd Brampton Road Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG
Spojené kráľovstvo

Pharmachemie B.V. Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Holandsko

TEVA Santé SA Rue Bellocier
89107 Sens
Francúzsko

Tlačená písomná informácia pre používateľov lieku musí obsahovať názov a adresu výrobcu zodpovedného za uvoľnenie príslušnej šarže.B. PODMIENKY REGISTRÁCIE

• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania (pozri Prílohu I: Súhrn charakteristických vlastností lieku, časť 4.2).

• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVANIE LIEKU

Neaplikovateľné. ĎALŠIE PODMIENKY Systém dohľadu nad liekmi
Držiteľ rozhodnutia o registrácii musí zabezpečiť zavedenie a fungovanie systému dohľadu nad
liekmi, ako je uvedené vo verzii 6, z novembra 2008 poskytnutej v Module 1.8.1 . žiadosti o rozhodnutie o registrácii, pred uvedením lieku na trhu a počas jeho predaja.
PSURy

Plán predkladania periodicky aktualizovaných správ o bezpečnosti (Periodic Safety Update Report, PSUR) pre Lamivudine Teva Pharma B.V. filmom obalené tablety sa musí riadiť plánom PSUR pre referenčný liek.PRÍLOHA III

OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVA. OZNAČENIE OBALU
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA - LAMIVUDINE TEVA PHARMA B.V. 150 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY1. NÁZOV LIEKU


Lamivudin Teva Pharma B.V. 150 mg filmom obalené tablety
Lamivudín2. LIEČIVO


Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg lamivudínu3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH


20 filmom obalených tabliet
30 filmom obalených tabliet
60 filmom obalených tabliet
90 filmom obalených tabliet
100 filmom obalených tabliet
500 filmom obalených tabliet5. SPÔSOB A CESTA PODANIA


Perorálne použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ8. DÁTUM EXSPIRÁCIE


EXP9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE
10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharma B.V
Computerweg 10, 3542DR Utrecht, Holandsko12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA


Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.15. POKYNY NA POUŽITIE16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME


Lamivudin Teva Pharma B.V. 150 mg
MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA PRETLAČOVACÍCH BALENIACH ALEBO STRIPOCH

Vnútorný obal (pretlačovacie balenie)1. NÁZOV LIEKU

Lamivudin Teva Pharma B.V. 150 mg filmom obalené tablety
Lamivudín2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA Pharma B.V.3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže5. INÉ
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM A VONKAJŠOM OBALE

Obal na tablety - Lamivudine Teva Pharma B.V. 150 mg filmom obalené tablety1. NÁZOV LIEKU


Lamivudin Teva Pharma B.V. 150 mg filmom obalené tablety
Lamivudín2. LIEČIVO


Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg lamivudínu3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH


60 filmom obalených tabliet5. SPÔSOB A CESTA PODANIA


Perorálne použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ8. DÁTUM EXSPIRÁCIE


EXP9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO
ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
TEVA Pharma B.V
Computerweg 10, 3542DR Utrecht, Holandsko12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA


Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.15. POKYNY NA POUŽITIE16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA - LAMIVUDINE TEVA PHARMA B.V. 300 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY1. NÁZOV LIEKU


Lamivudin Teva Pharma B.V. 300 mg filmom obalené tablety
Lamivudín2. LIEČIVO


Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg lamivudínu3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH


20 filmom obalených tabliet
30 filmom obalených tabliet
60 filmom obalených tabliet
90 filmom obalených tabliet
100 filmom obalených tabliet
500 filmom obalených tabliet5. SPÔSOB A CESTA PODANIA


Perorálne použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ8. DÁTUM EXSPIRÁCIE


EXP9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE
10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharma B.V
Computerweg 10, 3542DR Utrecht, Holandsko12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA


Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.15. POKYNY NA POUŽITIE16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME


Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg
MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA PRETLAČOVACÍCH BALENIACH ALEBO STRIPOCH

Vnútorný obal (pretlačovacie balenie)1. NÁZOV LIEKU

Lamivudin Teva Pharma B.V. 300 mg filmom obalené tablety
Lamivudín2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA Pharma B.V.3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže5. INÉ
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM A VONKAJŠOM OBALE

Obal na tablety - Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg filmom obalené tablety1. NÁZOV LIEKU


Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg filmom obalené tablety
Lamivudín2. LIEČIVO


Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg lamivudínu3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH


30 filmom obalených tabliet5. SPÔSOB A CESTA PODANIA


Perorálne použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ8. DÁTUM EXSPIRÁCIE


EXP9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO
ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
TEVA Pharma B.V
Computerweg 10, 3542DR Utrecht, Holandsko12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA


Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.15. POKYNY NA POUŽITIE16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSMEB. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Lamivudine Teva Pharma B.V. 150 mg filmom obalené tablety
Lamivudín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Lamivudine Teva Pharma B.V. a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Lamivudin Teva Pharma B.V.
3. Ako užívať Lamivudin Teva Pharma B.V.
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Lamivudin Teva Pharma B.V.
6. Ďalšie informácie1. ČO JE LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V. A NA ČO SA POUŽÍVA

Lamivudin Teva Pharma B.V. patrí do skupiny protivírusových liekov, tiež známych pod označením antiretrovírusové, nazývané nukleozidové analógy inhibítorov reverznej transkriptázy (NRTIs). Sú určené na liečbu infekcie vyvolanej vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV).

Lamivudin Teva Pharma B.V sa používa v antiretrovírusovej kombinovanej terapii na liečbu HIV infekcie u dospelých a detí. Lamivudin Teva Pharma B.V znižuje množstvo HIV vírusu vo Vašom tele a udržiava ho na nízkej úrovni. Tiež zvyšuje počet CD4 buniek. CD4 bunky sú biele krvinky, ktoré sú dôležité pre udržanie zdravého imunitného systému pri prekonávaní infekcií. Odpoveď na liečbu Lamivudin Teva Pharma B.V je u každého pacienta individuálna. Účinnosť liečby u Vás bude kontrolovať Váš lekár.'

Lamivudin Teva Pharma B.V. by sa nemal používať v liečbe ako samotný liek.

Ak užívate lamivudine na liečbu HIV infekcie a hepatitídy B, mali by ste si taktiež prečítať Písomnú informáciu pre používateľov na liečbu hepatitídy B, aby ste získali viac informácii o lamivudíne.2. SKÔR AKO UŽIJETE LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V. Neužívajte Lamivudin Teva Pharma B.V.
- keď ste alergický (precitlivený) na lamivudín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek
Lamivudinu Teva Pharma B.V.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Lamivudinu Teva Pharma B.V.
Pred tým, ako začnete užívať Lamivudinu Teva Pharma B.V. povedzte Vášmu lekárovi ak:
• ak trpíte ochorením obličiek. Vaše obličky odstraňujú tento liek z tela. Preto ak trpíte ochorením obličiek, Váš lekár sa môže rozhodnúť znížiť Vám dávku lieku.
• ak máte chronickú hepatitídu B alebo C, máte zvýšené riziko vzniku závažného a potenciálne smrteľného ochorenia pečene a môžu Vám byť urobené krvné testy na zistenie funkcie pečene.
• ak máte chronickú hepatitídu B, Váš doktor Vám môže poradiť, aby ste neprestali užívať Lamivudine Teva Pharma B.V., keďže to môže spôsobiť opätovný výskyt ochorenia. Tento opätovný výskyt ochorenia bude závažnejší ak máte ochorenie pečene.
• ak máte ochorenie pečene.
• Užívanie Lamivudine Teva Pharma B.V. nezníži riziko prenosu infekcie HIV na niekoho iného krvou alebo pohlavným stykom. Preto pokračujte v používaní vhodných ochranných opatrení, aby ste zabránili prenosu.

Dôležité informácie o Vašom lieku

• Laktátová acidóza
Lamivudine Teva Pharma B.V. patrí do skupiny liekov, kroré môžu spôsobiť stav nazývaný acidóza z nahromadenia kyseliny mliečnej v tele, sprevádzanou so zväčšením pečene. Ak sa vyskytne laktátová acidóza, zvyčajne sa začne prejavovať po niekoľkých mesiacoch liečby lamuvidinom. Hlboké, rýchle dýchanie, ospalosť a nešpecifické príznaky, ako nevoľnosť, bolesť žalúdka a vracanie môžu naznačovať rozvoj laktátovej acidózy. Tento zriedkavý, ale závažný vedľajší účinok sa vyskytuje častejšie u žien, hlavne ak majú nadváhu. Ak máte ochorenie pečene, je možné, že aj Vy ste vystavený väčšiemu riziku vzniku laktátovej acidózy. Počas liečby Lamivudine Teva Pharma B.V. Vás bude
lekár starostlivo sledovať so zameraním sa na známky, ktoré by mohli svedčiť o tom, že sa u Vás rozvíja laktátová acidóza.

• Zmeny v telesnom tuku
U pacientov, ktorí sú liečení kombinovanou protivírusovou terapiou, sa môže vyskytnúť prerozdelenie, nahromadenie alebo strata tuku v tele. Ak spozorujete zmeny v telesnom tuku, obráťte sa na svojho lekára.

• Príznaky zápalu z predošlých infekcií
U niektorých pacientov s pokročilou HIV infekciou (AIDS) a oportúnnou infekciou v anamnéze sa v krátkom čase po začatí liečby proti HIV môžu vyskytnúť známky alebo príznaky zápalu z predošlých infekcií. Predpokladá sa, že tieto príznaky sú spôsobené zlepšením imunitnej odpovede tela, ktorá mu umožňuje bojovať s infekciami, ktoré môžu byť prítomné bez akýchkoľvek zjavných príznakov. Ak spozorujete akékoľvek príznaky infekcie, prosím informujte o tom okamžite svojho lekára

• Ťažkosti s kosťami (osteonekróza)
U niektorých pacientov, ktorí sú liečení kombinovanou protivírusovou liečbou, sa môže rozvinúť ochorenie kostí nazývané osteonekróza (odumretie kostného tkaniva spôsobené prerušením prísunu krvi do kosti). Niektoré z mnohých rizikových faktorov pre rozvoj tohto ochorenia môžu byť, okrem iného, dĺžka kombinovanej protivírusovej liečby, používanie kortikosteroidov, konzumácia alkoholu, závažné potlačenie imunitných reakcií, vyšší index telesnej hmotnosti. Prejavmi osteonekrózy sú stuhnutosť kĺbov, bolesť kĺbov (hlavne bedra, kolena a ramena) a ťažkosti pri pohybe. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, informujte, prosím, svojho lekára

Užívanie iných liekov

Lamivudin sa nemá užívať v kombinácii so zalcitabínom (liek, ktorý sa používa na liečbu infekcie vyvolanej vírusom HIV), s vysokými dávkami kotrimoxazolu (liek na liečbu bakteriálnych infekcií) a s infúziou gancikloviru alebo foskarnetu (protivírové lieky).

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Lamivudinu Teva Pharma B.V. s jedlom a nápojmi Lamivudin Teva Pharma B.V. sa môže užívať s jedlom alebo nalačno. Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo ak tehotenstvo plánujete, alebo ak dojčíte, informujte o tom svojho lekára. Lekár Vás poučí o možných vedľajších účinkoch, o prínosoch a rizikách Vašej protivírusovej liečby pre Vás a Vaše dieťa. Užívanie Lamivudine Teva Pharma B.V. sa nedoporučuje počas prvých troch mesiacov tehotenstva.

Ak ste Lamivudine Teva Pharma B.V. užívali počas tehotenstva, Váš lekár Vás môže požiadať o pravidelné návštevy na sledovanie vývoja Vášho dieťaťa. Takéto návštevy môžu zahŕňať krvné testy a ďalšie diagnostické testy.

U detí, ktorých matky užívali nukleozidové a nukleotidové analógy počas tehotenstva, je prínos zo zníženého rizika nakazenia sa HIV väčší ako riziko, že budú trpieť vedľajšími účinkami.

Dojčenie:
Lamivudín a vírus HIV sa nachádzajú v materskom mlieku a preto môžu prechádzať na dieťa. Preto sa odporúča, aby ženy svoje deti v žiadnom prípade nedojčili.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.3. AKO UŽÍVAŤ LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V.

Vždy užívajte Lamivudine Teva Pharma B.V. presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Budete musieť užívať Lamivudine Teva Pharma B.V. každý deň. Tento liek Vám pomôže kontrolovať
Váš stav, avšak nevylieči HIV infekciu. Môžu sa u Vás objaviť iné infekcie a iné ochorenia súvisiace s HIV ochorením. Mali by ste byť v pravidelnom kontakte s Vaším lekárom.
Tablety Lamivudine Teva Pharma B.V. by mali byť užívané ústami s jedlom alebo nalačno. Dospelí a mladiství nad 12 rokov:

Zvyčajná dávka je 300 mg každý deň. Táto dávka môže byť užitá ako 1 x 150 mg tableta dvakrát
denne približne s 12- hodinovým časovým odtupom alebo 300 mg jedenkrát denne (2 x 150 mg tableta alebo 1 x 300 mg tableta).

Deti mladšie ako 12 rokov:

Pre deti s telesnou hmotnosťou aspoň 30 kg je odporúčaná dávka: dve 150 mg tablety približne s 12- hodinovým časovým odstupom.

Pre deti s telesnou hmotnosťou medzi 21 kg a 30 kg je odporúčaná dávka: jedna polovica tablety ráno a jedna celá tableta večer.

Pre deti s telesnou hmotnosťou medzi 14 kg a 21 kg je odporúčaná dávka: jedna polovica 150 mg tablety s deliacou ryhou dvakrát denne.

Ak tabletu (tablety) nedokážete prehltnúť, môžete ju (ich) rozdrviť a zmiešať s malým množstvom jedla alebo nápoja a ihneď užiť celú dávku.

Ak máte problémy s obličkami, Váš lekár Vám urobí testy na zistenie funkcí obličiek a stanoví vhodnú dávku Lamivudine Teva Pharma B.V.
Ak užijete viac Lamivudinu Teva Pharma B.V., ako máte

Nie je pravdepodobné, že by náhodné užitie Lamivudine Teva Pharma B.V. spôsobilo nejaké vážné problémy.

Musíte to však oznámiť svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, alebo požiadať o radu oddelenie pohotovosti najbližšej nemocnice.

Ak zabudnete užiť Lamivudin Teva Pharma B.V.

Ak zabudnete užiť Váš liek, užite ho hneď, ako si na to spomeniete, a potom pokračujte v obvyklom užívaní lieku.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Lamivudin Teva Pharma B.V.

Nesmiete prestať užívať Lamivudine Teva Pharma B.V bez toho, že by ste sa o tom poradili so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Lamivudine Teva Pharma B.V. môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. V prípade liečby HIV infekcie nie je vždy možné povedať, či nežiaduce účinky, ktoré sa objavia sú spôsobené Lamivudinom Teva Pharma B.V. alebo inými liekmi, ktoré užívate v rovnakom čase alebo HIV ochorením. Preto je veľmi dôležité informovať Vášho lekára o akýchkoľvek zmenách vo Vašom zdraví.

Častosť výskytu (frekvencia) možných vedľajších účinkov je definovaná s použitím nasledujúceho pravidla:
časté (vyskytujú sa u 1 až 10 zo 100 používateľov)
menej časté (vyskytujú sa u 1 až 10 z 1 000 používateľov)
zriedkavé (vyskytujú sa u 1 až 10 z 10 000 používateľov)
veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 používateľov)

Časté vedľajšie účinky sú nevoľnosť, vracanie, bolesť žalúdka, hnačka, bolesť hlavy, bolesť kĺbov, poruchy svalov, kašeľ, nosové príznaky (podráždenie, nádcha), horúčka, únava, celková nevoľnosť, kožné vyrážky, vypadávanie vlasov a ťažkosti so zaspaním.

Nasledujúce vedľajšie účinky sú menej časté: anémia (nízky počet červených krviniek), neutropénia (nízky počet bielych krviniek) a zníženie počtu krvných doštičiek (krvné bunky dôležité pre zrážanie krvi). Ak je počet červených krviniek znížený, môžete mať príznaky únavy alebo zhoršeného dýchania. Zníženie počtu bielych krviniek môže spôsobovať, že budete viac náchylnejší na infekciu. Ak máte nízky počet krvných doštičiek, môžu sa Vám ľahšie tvoriť modriny. V krvných vzorkách pacientov liečených Lamivudine Teva Pharma B.V. bolo tiež spozorované zvýšenie niektorých pečeňových enzýmov.

Zriedkavo boli hlásené zápal pečene (hepatitída), zápal pankreasu (pankreatitída), rozpad svalového tkaniva.

Veľmi zriedkavo boli hlásené znížená citlivosť, pocit pálenia alebo pocit slabosti v končatinách a
ťažká anémia a neutropénia.
V zriedkavých prípadoch bol u pacientov užívajúcich NRTIs (viac informácií pozri Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Lamivudine Teva Pharma B.V.) hlásený stav zvaný laktátová acidóza, čo je zvýšenie množstva kyseliny mliečnej v tele, ktorý môže spôsobiť dehydratáciu a kómu.
Kombinovaná antiretrovírusová liečba môže spôsobiť zmeny v tvare tela v dôsledku zmien v rozložení tuku. Medzi tieto môže patriť strata tuku z nôh, rúk a tváre, zvýšené množstvo tuku v bruchu a iných vnútorných orgánov, zväčšenie prsníkov a tukové hrče v zadnej časti krku („byvolí hrb“). Príčina a dlhodobé účinky týchto stavov na zdravie nie sú v súčasnosti známe.

Kombinovaná antiretrovírusová liečba môže tiež spôsobiť vzostup množstva kyseliny mliečnej a cukru v krvi, hyperlipémiu (zvýšené množstvo tuku v krvi) a rezistenciu (zníženú citlivosť) na inzulín.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Lamivudin Teva Pharma B.V. po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Nepoužívajte Lamivudin Teva Pharma B.V., ak spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu tablety. Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužiý liek vráťte do
lekárne Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Lamivudin Teva Pharma B.V. obsahuje

- Liečivo je lamivudín. Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg lamivudínu.
- Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu, magnéziumstearát. Filmový obal tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol, polysorbát 80, žltý oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Lamivudin Teva Pharma B.V. a obsah balenia

Svetlo sivá, podlhovastá, bikonvexná, filmom obalená tableta s označením „L 150“ a s predelovou
čiarou na jednej strane a s predelovou čiarou na druhej strane.

Lamivudin Teva Pharma B.V. je dostupný v hliníkových pretlačovacích baleniach obsahujúcich 20,
30, 60, 90, 100 a 500 tabliet alebo v HDPE obaloch obsahujúcich 60 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobcovia

TEVA Pharma BV
Computerweg 10, 3542DR Utrecht, Holandsko
Výrobcovia

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13
Debrecen H-4042
Maďarsko

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
H-2100 Gödöllö
Táncsics Mihály út 82
Maďarsko

TEVA UK Ltd Brampton Road Hampden Park Eastbourne, East Sussex
BN22 9AG Spojené kráľovstvo

Pharmachemie B.V. Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Holandsko

TEVA Santé SA Rue Bellocier
89107 Sens
Francúzsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestného zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien
Teva Pharma Belgium N.V./S.A. Tel/Tél: +32 3 820 73 73
Luxembourg/Luxemburg
Teva Pharma Belgium S.A. Tél/Tel: +32 3 820 73 73

България
Тева Фармасютикълс България ЕООД
Teл: +359 2 489 95 82
Magyarország
Teva Magyarország Zrt
Tel.: +36 1 288 64 00


Česká republika
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111
Malta
Teva Ελλάς Α.Ε.
Τel: +30 210 72 79 099

Danmark
Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11
Nederland
Teva Nederland B.V.
Tel: +31 (0) 800 0228400

Deutschland
Teva Generics GmbH Tel: (49) 351 834 0
Norge
Teva Sweden AB
Tlf: (46) 42 12 11 00

Eesti
Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech
Eesti filiaal
Tel: +372 611 2409
Österreich
Teva Generics GmbH Tel: (49) 351 834 0
Ελλάδα
Teva Ελλάς Α.Ε.
Τηλ: +30 210 72 79 099
Polska
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +(48) 22 345 93 00

España
Teva Genéricos Española, S.L.U Tél: +(34) 91 387 32 80
Portugal
Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda
Tel: (351) 214 235 910

France
Teva Santé
Tél: +(33) 1 55 91 7800
România
Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +4021 230 65 24

Ireland
Teva Pharmaceuticals Ireland
Tel: +353 (0)42 9395 892
Slovenija
Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390

Ísland
Teva UK Limited
Sími: +(44) 1323 501 111.
Slovenská republika
Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +(421) 2 5726 7911

Italia
Teva Italia S.r.l.
Tel: +(39) 0289179805
Suomi/Finland
Teva Sweden AB
Puh/Tel: +(46) 42 12 11 00

Κύπρος
Teva Ελλάς Α.Ε.
Τηλ: +30 210 72 79 099
Sverige
Teva Sweden AB
Tel: +(46) 42 12 11 00

Latvija
UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā
Tel: +371 67 784 980
United Kingdom
Teva UK Limited
Tel: +(44) 1323 501 111

Lietuva
UAB “Sicor Biotech” Tel: +370 5 266 02 03
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v {MM/RRRR}. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/.
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg filmom obalené tablety
Lamivudín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Lamivudine Teva Pharma B.V. a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Lamivudin Teva Pharma B.V.
3. Ako užívať Lamivudin Teva Pharma B.V.
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Lamivudin Teva Pharma B.V.
6. Ďalšie informácie1. ČO JE LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V. A NA ČO SA POUŽÍVA

Lamivudin Teva Pharma B.V. patrí do skupiny protivírusových liekov, tiež známych pod označením antietrovírusové, nazývané nukleozidové analógy inhibítorov reverznej transkriptázy (NRTIs). Sú určené na liečbu infekcie vyvolanej vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV).

Lamivudin Teva Pharma B.V sa používa v antiretrovírusovej kombinovanej terapii na liečbu HIV infekcie u dospelých a detí. Lamivudin Teva Pharma B.V znižuje množstvo HIV vírusu vo Vašom tele a udržiava ho na nízkej úrovni. Tiež zvyšuje počet CD4 buniek. CD4 bunky sú biele krvinky, ktoré sú dôležité pre udržanie zdravého imunitného systému pri prekonávaní infekcií. Odpoveď na liečbu Lamivudin Teva Pharma B.V je u každého pacienta individuálna. Účinnosť liečby u Vás bude kontrolovať Váš lekár.

Lamivudin Teva Pharma B.V. by sa nemal používať v liečbe ako samotný liek.

Ak užívate lamivudine na liečbu HIV infekcie a hepatitídy B, mali by ste si taktiež prečítať Písomnú informáciu pre používateľov na liečbu hepatitídy B, aby ste získali viac informácii o lamivudine.

2. SKÔR AKO UŽIJETE LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V. Neužívajte Lamivudin Teva Pharma B.V.
- keď ste alergický (precitlivený) na lamivudín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek
Lamivudinu Teva Pharma B.V.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Lamivudinu Teva Pharma B.V.
Pred tým, ako začnete užívať Lamivudinu Teva Pharma B.V. povedzte Vášmu lekárovi ak:

• ak trpíte ochorením obličiek. Vaše obličky odstraňujú tento liek z tela. Preto ak trpíte ochorením obličiek, Váš lekár sa môže rozhodnúť znížiť Vám dávku lieku.
• ak máte chronickú hepatitídu B alebo C, máte zvýšené riziko vzniku závažného a potenciálne smrteľného ochorenia pečene a môžu Vám byť urobené krvné testy na zistenie funkcie pečene.
• ak máte chronickú hepatitídu B, Váš doktor Vám môže poradiť, aby ste neprestali užívať Lamivudine Teva Pharma B.V., keďže to môže spôsobiť opätovný výskyt ochorenia. Tento opätovný výskyt ochorenia bude závažnejší ak máte ochorenie pečene.
• ak máte ochorenie pečene.
• Užívanie Lamivudine Teva Pharma B.V. nezníži riziko prenosu infekcie HIV na niekoho iného krvou alebo pohlavným stykom. Preto pokračujte v používaní vhodných ochranných opatrení, aby ste zabránili prenosu.

Dôležité informácie o Vašom lieku

• Laktátová acidóza
Lamivudine Teva Pharma B.V. patrí do skupiny liekov, kroré môžu spôsobiť stav nazývaný acidóza z nahromadenia kyseliny mliečnej v tele, sprevádzanou so zväčšením pečene. Ak sa vyskytne laktátová acidóza, zvyčajne sa začne prejavovať po niekoľkých mesiacoch liečby lamuvidinom. Hlboké, rýchle dýchanie, ospalosť a nešpecifické príznaky, ako nevoľnosť, bolesť žalúdka a vracanie môžu naznačovať rozvoj laktátovej acidózy. Tento zriedkavý, ale závažný vedľajší účinok sa vyskytuje častejšie u žien, hlavne ak majú nadváhu. Ak máte ochorenie pečene, je možné, že aj Vy ste vystavený väčšiemu riziku vzniku laktátovej acidózy. Počas liečby Lamivudine Teva Pharma B.V. Vás bude
lekár starostlivo sledovať so zameraním sa na známky, ktoré by mohli svedčiť o tom, že sa u Vás rozvíja laktátová acidóza.

• Zmeny v telesnom tuku
U pacientov, ktorí sú liečení kombinovanou protivírusovou terapiou, sa môže vyskytnúť prerozdelenie, nahromadenie alebo strata tuku v tele. Ak spozorujete zmeny v telesnom tuku, obráťte sa na svojho lekára.

• Príznaky zápalu z predošlých infekcií
U niektorých pacientov s pokročilou HIV infekciou (AIDS) a oportúnnou infekciou v anamnéze sa v krátkom čase po začatí liečby proti HIV môžu vyskytnúť známky alebo príznaky zápalu z predošlých infekcií. Predpokladá sa, že tieto príznaky sú spôsobené zlepšením imunitnej odpovede tela, ktorá mu umožňuje bojovať s infekciami, ktoré môžu byť prítomné bez akýchkoľvek zjavných príznakov. Ak spozorujete akékoľvek príznaky infekcie, prosím informujte o tom okamžite svojho lekára

• Ťažkosti s kosťami (osteonekróza)
U niektorých pacientov, ktorí sú liečení kombinovanou protivírusovou liečbou, sa môže rozvinúť ochorenie kostí nazývané osteonekróza (odumretie kostného tkaniva spôsobené prerušením prísunu krvi do kosti). Niektoré z mnohých rizikových faktorov pre rozvoj tohto ochorenia môžu byť, okrem iného, dĺžka kombinovanej protivírusovej liečby, používanie kortikosteroidov, konzumácia alkoholu, závažné potlačenie imunitných reakcií, vyšší index telesnej hmotnosti. Prejavmi osteonekrózy sú stuhnutosť kĺbov, bolesť kĺbov (hlavne bedra, kolena a ramena) a ťažkosti pri pohybe. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, informujte, prosím, svojho lekára

Užívanie iných liekov

Lamivudin sa nemá užívať v kombinácii so zalcitabínom (liek, ktorý sa používa na liečbu infekcie vyvolanej vírusom HIV), s vysokými dávkami kotrimoxazolu (liek na liečbu bakteriálnych infekcií) a s infúziou gancikloviru alebo foskarnetu (protivírové lieky).

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Lamivudinu Teva Pharma B.V. s jedlom a nápojmi Lamivudin Teva Pharma B.V. sa môže užívať s jedlom alebo nalačno. Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo ak tehotenstvo plánujete, alebo ak dojčíte, informujte o tom svojho lekára. Lekár Vás poučí o možných vedľajších účinkoch, o prínosoch a rizikách Vašej protivírusovej liečby pre Vás a Vaše dieťa. Užívanie Lamivudine Teva Pharma B.V. sa nedoporučuje počas prvých troch mesiacov tehotenstva.

Ak ste Lamivudine Teva Pharma B.V. užívali počas tehotenstva, Váš lekár Vás môže požiadať o pravidelné návštevy na sledovanie vývoja Vášho dieťaťa. Takéto návštevy môžu zahŕňať krvné testy a ďalšie diagnostické testy.

U detí, ktorých matky užívali nukleozidové a nukleotidové analógy počas tehotenstva, je prínos zo zníženého rizika nakazenia sa HIV väčší ako riziko, že budú trpieť vedľajšími účinkami.

Dojčenie:
Lamivudín a vírus HIV sa nachádzajú v materskom mlieku a preto môžu prechádzať na dieťa. Preto sa odporúča, aby ženy svoje deti v žiadnom prípade nedojčili.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.3. AKO UŽÍVAŤ LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V.

Vždy užívajte Lamivudine Teva Pharma B.V. presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Budete musieť užívať Lamivudine Teva Pharma B.V. každý deň. Tento liek Vám pomôže kontrolovať
Váš stav, avšak nevylieči HIV infekciu. Môžu sa u Vás objaviť iné infekcie a iné ochorenia súvisiace s HIV ochorením. Mali by ste byť v pravidelnom kontakte s Vaším lekárom.
Tablety Lamivudine Teva Pharma B.V. by mali byť užívané ústami s jedlom alebo nalačno. Dospelí a mladiství nad 12 rokov:

Zvyčajná dávka je 300 mg každý deň. Táto dávka môže byť užitá ako 1 x 150 mg tableta dvakrát
denne približne s 12- hodinovým časovým odstupom alebo 300 mg jedenkrát denne (2 x 150 mg tableta alebo 1 x 300 mg tableta).

Ak tabletu (tablety) nedokážete prehltnúť, môžete ju (ich) rozdrviť a zmiešať s malým množstvom jedla alebo nápoja a ihneď užiť celú dávku.

Ak máte problémy s obličkami, Váš lekár Vám urobí testy na zistenie funkcí obličiek a stanoví vhodnú dávku Lamivudine Teva Pharma B.V.

Ak užijete viac Lamivudinu Teva Pharma B.V., ako máte

Nie je pravdepodobné, že by náhodné užitie Lamivudine Teva Pharma B.V. spôsobilo nejaké vážné problémy.

Musíte to však oznámiť svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, alebo požiadať o radu oddelenie pohotovosti najbližšej nemocnice.

Ak zabudnete užiť Lamivudin Teva Pharma B.V.

Ak zabudnete užiť Váš liek, užite ho hneď, ako si na to spomeniete, a potom pokračujte v obvyklom užívaní lieku.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.
Ak prestanete užívať Lamivudin Teva Pharma B.V.

Nesmiete prestať užívať Lamivudine Teva Pharma B.V bez toho, že by ste sa o tom poradili so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Lamivudine Teva Pharma B.V. môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. V prípade liečby HIV infekcie nie je vždy možné povedať, či nežiaduce účinky, ktoré sa objavia sú spôsobené Lamivudinom Teva Pharma B.V. alebo inými liekmi, ktoré užívate v rovnakom čase alebo HIV ochorením. Preto je veľmi dôležité informovať Vášho lekára o akýchkoľvek zmenách vo Vašom zdraví.

Častosť výskytu (frekvencia) možných vedľajších účinkov je definovaná s použitím nasledujúceho pravidla:
časté (vyskytujú sa u 1 až 10 zo 100 používateľov)
menej časté (vyskytujú sa u 1 až 10 z 1 000 používateľov)
zriedkavé (vyskytujú sa u 1 až 10 z 10 000 používateľov)
veľmi zriedkavé (vyskytujú sa menej ako 1 z 10 000 používateľov)

Časté vedľajšie účinky sú nevoľnosť, vracanie, bolesť žalúdka, hnačka, bolesť hlavy, bolesť kĺbov, poruchy svalov, kašeľ, nosové príznaky (podráždenie, nádcha), horúčka, únava, celková nevoľnosť, kožné vyrážky, vypadávanie vlasov a ťažkosti so zaspaním.

Nasledujúce vedľajšie účinky sú menej časté: anémia (nízky počet červených krviniek), neutropénia (nízky počet bielych krviniek) a zníženie počtu krvných doštičiek (krvné bunky dôležité pre zrážanie krvi). Ak je počet červených krviniek znížený, môžete mať príznaky únavy alebo zhoršeného dýchania. Zníženie počtu bielych krviniek môže spôsobovať, že budete viac náchylnejší na infekciu. Ak máte nízky počet krvných doštičiek, môžu sa Vám ľahšie tvoriť modriny. V krvných vzorkách pacientov liečených Lamivudine Teva Pharma B.V. bolo tiež spozorované zvýšenie niektorých pečeňových enzýmov.

Zriedkavo boli hlásené zápal pečene (hepatitída), zápal pankreasu (pankreatitída), rozpad svalového tkaniva.

Veľmi zriedkavo boli hlásené znížená citlivosť, pocit pálenia alebo pocit slabosti v končatinách a
ťažká anémia a neutropénia.

V zriedkavých prípadoch bol u pacientov užívajúcich NRTIs (viac informácií pozri Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Lamivudine Teva Pharma B.V.) hlásený stav zvaný laktátová acidóza, čo je zvýšenie množstva kyseliny mliečnej v tele, ktorý môže spôsobiť dehydratáciu a kómu.

Kombinovaná antiretrovírusová liečba môže spôsobiť zmeny v tvare tela v dôsledku zmien v rozložení tuku. Medzi tieto môže patriť strata tuku z nôh, rúk a tváre, zvýšené množstvo tuku v bruchu a iných vnútorných orgánov, zväčšenie prsníkov a tukové hrče v zadnej časti krku („byvolí hrb“). Príčina a dlhodobé účinky týchto stavov na zdravie nie sú v súčasnosti známe.

Kombinovaná antiretrovírusová liečba môže tiež spôsobiť vzostup množstva kyseliny mliečnej a cukru v krvi, hyperlipémiu (zvýšené množstvo tuku v krvi) a rezistenciu (zníženú citlivosť) na inzulín.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
5. AKO UCHOVÁVAŤ LAMIVUDIN TEVA PHARMA B.V.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Lamivudin Teva Pharma B.V. po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Nepoužívajte Lamivudin Teva Pharma B.V., ak spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu tablety. Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte u Vašeho
lekárnika ako likvidovať nepoužitý liek. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Lamivudin Teva Pharma B.V. obsahuje

- Liečivo je lamivudín. Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg lamivudínu.
- Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu, magnéziumstearát. Filmový obal tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol, polysorbát 80, žltý oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Lamivudin Teva Pharma B.V. a obsah balenia

Sivá, podlhovastá, bikonvexná, filmom obalená tableta s označením „L 300“ na jednej strane a hladká na druhej strane.

Lamivudin Teva Pharma B.V. je dostupný v hliníkových pretlačovacích baleniach obsahujúcich 20,
30, 60, 90, 100 a 500 tabliet alebo v HDPE obaloch obsahujúcich 30 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobcovia

TEVA Pharma BV
Computerweg 10, 3542DR Utrecht, Holandsko

Výrobcovia

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13
Debrecen H-4042
Maďarsko

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
H-2100 Gödöllö
Táncsics Mihály út 82
Maďarsko

TEVA UK Ltd
Brampton Road
Eastbourne, East Sussex
BN22 9AG Spojené kráľovstvo

Pharmachemie B.V. Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Holandsko

TEVA Santé SA Rue Bellocier
89107 Sens
Francúzsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestného zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien
Teva Pharma Belgium N.V./S.A. Tel/Tél: +32 3 820 73 73
Luxembourg/Luxemburg
Teva Pharma Belgium S.A. Tél/Tel: +32 3 820 73 73

България
Тева Фармасютикълс България ЕООД
Teл: +359 2 489 95 82
Magyarország
Teva Magyarország Zrt
Tel.: +36 1 288 64 00


Česká republika
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111
Malta
Teva Ελλάς Α.Ε.
Τel: +30 210 72 79 099

Danmark
Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11
Nederland
Teva Nederland B.V.
Tel: +31 (0) 800 0228400

Deutschland
Teva Generics GmbH Tel: (49) 351 834 0
Norge
Teva Sweden AB
Tlf: (46) 42 12 11 00

Eesti
Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech
Eesti filiaal
Tel: +372 611 2409
Österreich
Teva Generics GmbH Tel: (49) 351 834 0

Ελλάδα
Teva Ελλάς Α.Ε.
Τηλ: +30 210 72 79 099
Polska
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +(48) 22 345 93 00

España
Teva Genéricos Española, S.L.U Tél: +(34) 91 387 32 80
Portugal
Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda
Tel: (351) 214 235 910

France
Teva Santé
Tél: +(33) 1 55 91 7800
România
Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +4021 230 65 24

Ireland
Teva Pharmaceuticals Ireland
Tel: +353 (0)42 9395 892
Slovenija
Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390
Ísland
Teva UK Limited
Sími: +(44) 1323 501 111.
Slovenská republika
Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +(421) 2 5726 7911

Italia
Teva Italia S.r.l.
Tel: +(39) 0289179805
Suomi/Finland
Teva Sweden AB
Puh/Tel: +(46) 42 12 11 00

Κύπρος
Teva Ελλάς Α.Ε.
Τηλ: +30 210 72 79 099
Sverige
Teva Sweden AB
Tel: +(46) 42 12 11 00

Latvija
UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā
Tel: +371 67 784 980
United Kingdom
Teva UK Limited
Tel: +(44) 1323 501 111

Lietuva
UAB “Sicor Biotech” Tel: +370 5 266 02 03
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v {MM/RRRR}. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.