KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 180x500 mg/800 IU (obal HDPE)

SPC
rimárne používať u pacientov, ktorí potrebujú substitúciu vitamínu D, no s diétnym príjmom vápnika 500 mg-1000 mg denne. Diétny príjem vápnika pacientov má odhadnúť lekár.

Dávkovanie pri poškodení funkcie pečene
Nie je potrebná úprava dávky.

Dávkovanie pri poškodení funkcie obličiek
Kombi-Kalz sa nemá používať u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.3).

U detí alebo dospievajúcich nie je žiadna relevantná indikácia na použitie Kombi-Kalzu filmom obalených tabliet.

4.3 Kontraindikácie

· Hyperkalcinúria a hyperkalciémia a ochorenia a/alebo stavy, ktoré vedú k hyperkalciémii a/alebo
hyperkalcinúrii (napr. myelóm, kostné metastázy, primárny hyperparatyreoidizmus).
· Nefrolitiáza.
· Nefrokalcinóza.
· Hypervitaminóza D.
· Ťažké poškodenie funkcie obličiek a zlyhanie obličiek.
· Precitlivenosť na uhličitan vápenatý alebo cholekalciferol.
· Precitlivenosť na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Kombi-Kalz obsahuje čiastočne hydrogenovaný čistený sójový olej a nesmie sa používať u osôb, ktoré sú alergické na arašidy alebo na sóju.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Kombi-Kalz filmom obalené tablety sa majú predpisovať s opatrnosťou u pacientov, ktorí majú sarkoidózu, z dôvodu rizika zvýšenej metabolizácie vitamínu Dna jeho aktívnu formu. U týchto pacientov sa musí monitorovať kalciémia a kalciúria.

Počas dlhodobej liečby sa majú kontrolovať hladiny vápnika v sére a renálna funkcia stanovovaním obsahu sérového kreatinínu. Takéto monitorovanie je dôležité predovšetkým u starších pacientov s kombinovanou liečbou so srdcovými glykozidmi alebo diuretikami (pozri časť 4.5) a u pacientov, u ktorých je vysoká tendencia tvorby obličkových kameňov. V prípade hyperkalciúrie (prekračujúcej 300 mg (7,5 mmol)/24 hodín) alebo pri známkach poškodenej funkcie obličiek sa musí znížiť dávka alebo prerušiť liečba.

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa má vitamín D používať s opatrnosťou a majú sa sledovať hladiny vápnika a fosforečnanov. Musí sa zohľadniť riziko vzniku kalcifikácie mäkkých tkanív. U pacientov s ťažkou insuficienciou obličiek sa vitamín D vo forme cholekalciferolu nemetabolizuje normálnym spôsobom a majú sa použiť iné formy vitamínu D (pozri časť 4.3, kontraindikácie).

Kombi-Kalz filmom obalené tablety sa majú používať s opatrnosťou u imobilizovaných pacientov s osteoporózou, z dôvodu zvýšeného rizika hyperkalciémie.

Pred predpisovaním iných liekov obsahujúcich vitamín D sa má zohľadniť obsah vitamínu D (800 IU) v Kombi-Kalzi filmom obalených tabletách. Podávanie ďalších dávok vápnika alebo vitamínu D sa musí vykonať pod prísnym lekárskym dohľadom. V takýchto prípadoch je nevyhnutné často sledovať hladiny vápnika v sére a vylučovanie vápnika močom.

Súbežné podávanie s tetracyklínmi alebo chinolónmi sa vo všeobecnosti neodporúča alebo sa musí vykonať s opatrnosťou (pozri časť 4.5).

Kombi-Kalz filmom obalené tablety obsahujú 4 mg sacharózy. Pacienti so zriedkavými vrodenými ťažkosťami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovou malabsorpciou alebo nedostatkom sacharóza-izomaltáza nesmú užívať tento liek.

Kombi-Kalz filmom obalené tablety nie sú určené na používanie u detí.

4.5 Liekové a iné interakcie

Tiazidové diuretiká znižujú exkréciu vápnika močom. Z dôvodu zvýšeného rizika hyperkalciémie sa počas súbežného používania s tiazidovými diuretikami odporúča pravidelné sledovanie vápnika v sére.

Súbežné používanie s fenytoínom alebo barbiturátmi môže znižovať účinok vitamínu D3, pretože urýchľujú jeho metabolizmu.

Systémové kortikosteroidy znižujú absorpciu vápnika. Počas súbežného používania môže byť potrebné zvýšiť dávku Kombi-Kalzu.

Hyperkalciémia môže zvyšovať toxicitu srdcových glykozidov počas súbežnej liečby vápnikom a vitamínom D. U pacientov sa musí monitorovať elektrokardiogram (EKG) a hladiny vápnika v sére.

Účinnosť levotyroxínu sa môže pri súbežnom používaní s vápnikom znížiť z dôvodu zníženej absorpcie levotyroxínu. Podávanie vápnika a levotyroxínu sa má oddeliť minimálne intervalom štyroch hodín.

Ak sa súbežne podávajú bisfosfonáty, tento liek sa má podávať minimálne jednu hodinu pred užitím Kombi-Kalzu, pretože sa môže znížiť jeho gastrointestinálna absorpcia.

Vápnik môže znižovať aj absorpciu fluoridu sodného a solí železa, preto sa tieto lieky majú podávať minimálne tri hodiny pred užitím Kombi-Kalzu.

Súbežná liečba so živicou s výmenou iónov, ako je cholestyramín alebo s laxatívami, ako je parafínový olej, môže znižovať gastrointestinálnu absorpciu vitamínu D.

Uhličitan vápenatý môže ovplyvniť absorpciu súbežne podaných liekov s obsahom tetracyklínu. Z tohto dôvodu sa majú lieky s obsahom tetracyklínu podať minimálne dve hodiny pred alebo štyri až šesť hodín po perorálnom užití vápnika.

Absorpcia chinolónových antibiotík sa môže znížiť, ak sa podávajú súbežne s vápnikom. Chinolónové antibiotiká sa majú užívať dve hodiny pred alebo šesť hodín po užití vápnika.

Absorpciu vápnika môže inhibovať kyselina šťaveľová (nachádzajúca sa v špenáte a rebarbore) a kyselina fytová (nachádzajúca sa v celozrnných cereáliách) tvorbou nerozpustných zlúčenín s iónmi vápnika. Pacienti nemajú užívať lieky s obsahom vápnika dve hodiny po požití potravín bohatých na kyselinu šťaveľovú a kyselinu fytovú.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Denná dávka počas gravidity nemá prekročiť 1500 mg vápnika a 600 IU vitamínu D.
Štúdie na zvieratách potvrdili toxické účinky na reprodukciu pri vysokých dávkach vitamínu D (pozri časť 5.3). U gravidných žien sa musí vyhnúť akémukoľvek predávkovaniu vápnikom alebo vitamínom D, pretože dlhodobá hyperkalciémia sa môže spájať s nežiaducimi účinkami na vývoj plodu. Kombi-Kalz sa môže používať počas gravidity v prípade nedostatku vápnika a vitamínu D.

Laktácia
Kombi-Kalz sa môže používať počas laktácie. Vápnik a vitamín D3 prechádzajú do materského mlieka. Toto sa musí zohľadniť pri ďalšom podávaní vitamínu D dieťaťu.

Fertilita
Nepredpokladá sa, že normálne endogénne hladiny vápnika a vitamínu D budú mať nejaké nežiaduce účinky na fertilitu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neexistujú žiadne údaje súvisiace s účinkom tohto lieku na schopnosť viesť vozidlá. Účinok je však nepravdepodobný.

4.8 Nežiaduce účinky

Frekvencie nežiaducich účinkov sú definované ako: menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000) alebo neznáme (z dostupných údajov).

Poruchy imunitného systému
Neznáme (z dostupných údajov): reakcie precitlivenosti, ako je angioedém alebo opuch hltana.

Poruchy metabolizmu a výživy
Menej časté: hyperkalciémia a hyperkalcinúria.

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Zriedkavé: zápcha, plynatosť, nevoľnosť, bolesti brucha a hnačka.

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Zriedkavé: svrbenie, vyrážka a žihľavka.

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie môže viesť k hypervitaminóze a hyperkalciémii. Symptómy hyperkalciémie môžu zahŕňať anorexiu, smäd, nevoľnosť, vracanie, zápchu, bolesť brucha, svalovú slabosť, únavu, duševné poruchy, polydipsiu, polyúriu, bolesť kostí, renálnu kalcinózu, obličkové kamene a v závažných prípadoch srdcové arytmie. Extrémna hyperkalciémia môže viesť ku kóme a smrti. Neustále vysoké hladiny vápnika môžu viesť k ireverzibilnému poškodeniu obličiek a ku kalcifikácii mäkkých tkanív.

Liečba hyperkalciémie: Liečba vápnikom a vitamínom D sa musí ukončiť. Ukončiť sa musí aj liečba tiazidovými diuretikami, lítiom, vitamínom A , vitamínom D a srdcovými glykozidmi. Je potrebné zvážiť aj rehydratáciu a, podľa závažnosti, oddelenú alebo kombinovanú liečbu slučkovými diuretikami, bisfosfonátmi, kalcitonínom a kortikosteroidmi. Musia sa sledovať sérové elektrolyty, funkcia obličiek a diuréza. V závažných prípadoch sa má sledovať EKG a kalciémia (CVP).'5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Vápnik, kombinácie s vitamínom D a/alebo s inými liečivami.
ATC kód: A12AX

Vitamín D zvyšuje vstrebávanie vápnika črevom.

Podávanie vápnika a vitamínu D3 kompenzuje zvýšenie hladiny parathormónu (PTH), čo je spôsobené nedostatkom vápnika, a vedie k jeho zvýšenej kostnej resorpcii.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Vápnik
Absorpcia:Množstvo vápnika absorbované v gastrointestinálnom trakte je približne 30 % požitej dávky.
Distribúcia a metabolizmus:99 % vápnika sa v organizme ukladá do pevnej hmoty kostí a zubov. Zvyšné 1 % sa nachádza v inta- a extracelulárnych tekutinách. Približne 50 % celkového množstva vápnika v krvi sa nachádza vo fyziologicky aktívnej ionizovanej forme, z čoho je približne 10 % v komplexoch s citrátovými, fosfátovými alebo inými aniónmi, pričom zvyšných 40 % je viazaných na proteíny, najmä na albumín. Biologickú dostupnosť vápnika možno mierne zvýšiť súbežným užívaním potravy.

Vylučovanie:Vápnik sa vylučuje stolicou, močom a potom. Vylučovanie obličkami závisí od glomerulárnej filtrácie a od reabsorpcie vápnika v tubuloch.

Vitamín D
Absorpcia:Vitamín D sa ľahko absorbuje v tenkom čreve.
Distribúcia a metabolizmus:Cholekalciferol a jeho metabolity cirkulujú v krvi naviazané na špecifický globulín. Cholekalciferol sa metabolizuje hydroxyláciou v pečeni na svoju aktívnu formu, 25-hydroxycholekalciferol. Ten sa potom metabolizuje obličkami na 1,25-dihydroxycholekalciferol. 1,25-dihydroxycholekalciferol je metabolit zodpovedný za zvýšenú absorpciu vápnika. Vitamín D, ktorý nie je metabolizovaný, sa ukladá do tukového a svalového tkaniva.
Vylučovanie:Vitamín D sa vylučuje stolicou a močom.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách na zvieratách sa teratogénny účinok pozoroval pri dávkach oveľa vyšších ako sú terapeutické dávky u ľudí. Neexistujú žiadne ďalšie informácie, ktoré majú význam z hľadiska posúdenia bezpečnosti okrem tých, ktoré sú uvedené v iných častiach SPC.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro:
Maltodextrín

Sodná soľ karmelózy
Bezvodý koloidný oxid kremičitý
Magnéziumstearát
Koncentrát cholekalciferolu:
all-rac-alfa-tokoferol
Želatína
Sacharóza
Kukuričný škrob
Čiastočne hydrogenovaný čistený sójový olej
Obal tablety:
Hypromelóza
Makrogol
Parafín

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Uchovávajte v tesne uzavretom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 a 180 tabliet v plastových HDPE obaloch na tablety so skrutkovacím uzáverom vyrobeným z HDPE.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MEDA Pharma, spol. s r.o., Trnavská cesta 50. 821 02, Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

39/0315/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
KOMBI-KALZ 1000/880 gra eff 10x8 g (vre.papier/Al/PE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 1000/880 gra eff 20x8 g (vre.papier/Al/PE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 1000/880 gra eff 30x8 g (vre.papier/Al/PE) Rp 2,50
KOMBI-KALZ 1000/880 gra eff 100x8 g (vre.papier/Al/PE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp 2,85
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 40x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp 4,82
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 20x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 30x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp 6,44
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 40x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 50x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 60x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 90x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp 16,80
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 180x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.