INOMED 500 MG TABLETY tbl 50x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
b>V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je INOMED a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete INOMED
3. Ako užívať INOMED
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať INOMED
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je INOMED a na čo sa používa

INOMED obsahuje liečivo inozín acedoben dimepranol, ktoré sa používa na liečbu niektorých vírusových infekcií u dospelých. Predpokladá sa, že pôsobí stimuláciou na imunitný systém, a tým prekonáva vírus. Váš lekár vám predpísal INOMED na stimuláciu vášho imunitného systému, aby zdolal vírusové infekcie, ako sú:
- vírusové infekcie dýchacích ciest a stavy zníženej imunity,
- infekcie vyvolané vírusom Herpes simplex typu 1 a 2 (na pohlavných orgánoch, na perách),
- vaginálne infekcie spôsobené ľudským papilomavírusom (HPV infekcie),
- zápal pečene spôsobený vírusovou infekciou.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete INOMED

Neužívajte INOMED
- ak ste alergický na inozín acedoben dimepranol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Alergická reakcia sa môže prejaviť ako vyrážka, svrbenie, problémy s dýchaním alebo opuch tváre, pier, hrdla alebo jazyka.
- ak máte dnu, alebo vám povedali, že máte zvýšené hladiny kyseliny močovej.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať INOMED, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
- ak máte alebo ste mali dnu alebo zvýšenú hladinu kyseliny močovej,
- ak máte alebo ste mali obličkové kamene,
- ak máte poruchu funkcie obličiek (bude potrebné kontrolovať funkciu vašich obličiek),
- ak sa liečite dlhodobo, budú vám pravidelne robiť krvné testy a kontrolovať funkciu obličiek a pečene. U dlhodobo liečených pacientov sa môžu objaviť obličkové kamene.
- ak ste spozorovali príznaky alergickej reakcie, ako je vyrážka, svrbenie, ťažkosti s dýchaním alebo opuch tváre, pier, hrdla alebo jazyka, mali by ste okamžite ukončiť liečbu a navštíviť svojho lekára.

Iné lieky a INOMED
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Oznámte svojmu lekárovi, najmä ak užívate nasledujúce lieky, pretože môžu ovplyvniť účinok lieku INOMED, alebo INOMED môže ovplyvniť ich účinok:
- alopurinol alebo iné lieky na liečbu dny;
- diuretiká (lieky na odvodnenie);
- lieky, ktoré tlmia imunitný systém, napr. pri autoimunitných ochoreniach alebo po transplantácii orgánu;
- zidovudín (AZT, azidotymidín) na liečbu vírusových infekcií vrátane AIDS;
- 5-fluóruracil (na liečbu rakoviny), levamizol (na liečbu infekcií alebo stimuláciu imunitného systému), adenín alebo adenozín (na liečbu nepravidelného rytmu srdca).

Váš lekár rozhodne, či je pre vás užívanie INOMEDU vhodné.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte INOMED, ak ste tehotná alebo dojčíte, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
INOMED nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať INOMED

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Vás lekár určí dávku, ktorú budete užívať, na základe vašej telesnej hmotnosti, typu a závažnosti ochorenia. Denná dávka má byť rozdelená rovnomerne počas dňa.

Odporúčaná dávka je:
Dospelí a starší pacienti
Odporúčané dávkovanie je 50 mg/kg telesnej hmotnosti, zvyčajne 3 g/deň (trikrát denne po 2 tablety) až do maximálnej dávky 4 g/deň (štyrikrát denne po 2 tablety).

Dĺžka liečby závisí od vašej reakcie na liečbu a určí ju lekár.

Tablety prehĺtajte s dostatočným množstvom tekutiny a neužívajte ich s jedlom.

Použitie u detí a dospievajúcich
Použitie lieku u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov sa neodporúča.

Porucha funkcie obličiek a pečene
Pri poruchách funkcie obličiek a pečene nie je potrebná úprava dávky.

Ak užijete viac INOMEDU, ako máte
Doteraz neboli hlásené žiadne prípady predávkovania. Ak si nie ste niečím istý alebo sa necítite dobre, čo najskôr kontaktujte svojho lekára.

Ak zabudnete užiť INOMED
Ak vynecháte dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak je už takmer čas na ďalšiu dávku, zabudnutú dávku vynechajte. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať INOMED
Ak predčasne ukončíte liečbu, požadovaný účinok sa nemusí dosiahnuť, alebo sa príznaky môžu znovu zhoršiť. Pred ukončením liečby sa poraďte so svojím lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Počas liečby inozín acedoben dimepranolom sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky (frekvencia týchto vedľajších účinkov nie je známa - frekvencia sa z dostupných údajov nedá odhadnúť):
- prechodné zvýšenie hladín kyseliny močovej v sére a v moči (zmeny výsledkov laboratórnych testov);'
- vracanie, bolesti hlavy, bolesti kĺbov, únava, závraty, zvýšené hladiny pečeňových enzýmov zistené pri krvných testoch, svrbenie, kožné vyrážky, malátnosť, hnačka, nervozita, nespavosť, zápcha a nadmerné močenie;
- pri požití veľkého množstva tabliet: mierne stlmenie normálnych neurologických funkcií (mierna depresia centrálneho nervového systému) a príležitostná prechodná nevoľnosť;
- u niektorých pacientov sa môže objaviť reakcia z precitlivenosti (žihľavka, ťažkosti s dýchaním alebo opuch tváre, pier, hrdla alebo jazyka) alebo závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia). Ak sa u vás vyskytnú tieto príznaky, ihneď kontaktujte svojho lekára.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať INOMED

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Tento liek neužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli alebo blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo INOMED obsahuje

Liečivo je inozín acedoben dimepranol. Každá tableta obsahuje 500 mg inozín acedoben dimepranolu.

Ďalšie zložky sú:
manitol (E421), predželatinovaný škrob, povidón K30 (E1201), stearát horečnatý (E470).

Ako vyzerá INOMED a obsah balenia

INOMED sú biele až takmer biele, podlhovasté, zaoblené tablety s miernym amínovým zápachom.

Tablety sú zabalené v PVC/PVDC - hliníkových blistroch zabalených v škatuliach obsahujúcich 50 alebo 100 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
CANDE s.r.o.
E. Belluša 6752/4
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Výrobca
ABC Farmaceutici S.p.A.
Canton Moretti, 29
Loc. S. Bernardo
10015 Ivrea (Turín)
Taliansko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v marci 2020.


Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.