GYNO-PEVARYL 150 VAGINÁLNE GUĽÔČKY glo vag 3x150 mg (blis.PVC/PE/PVAc)

SPC
alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Gyno-Pevaryl a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Gyno-Pevaryl
3. Ako používať Gyno-Pevaryl
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Gyno-Pevaryl
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Gyno-Pevaryl a na čo sa používa

Gyno-Pevaryl je určený na liečbu vulvovaginálnej mykózy (plesňové ochorenie pohlavných orgánov).


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Gyno-Pevaryl

Nepoužívajte Gyno-Pevaryl
- ak ste alergický na ekonazoliumnitrát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Gyno-Pevarylu
- ak užívate lieky proti zrážanlivosti krvi (ako napríklad warfarín a acenokumarol). Počas liečby Gyno-Pevarylom a po jej ukončení môže byť potrebná úprava dávky lieku proti zrážanlivosti krvi užívaného cez ústa.  

Iné lieky a Gyno-Pevaryl
Gyno-Pevaryl 50 a 150 obsahuje olejovú látku, ktorá môže poškodiť gumené kontraceptívne diafragmy alebo latexové kondómy a znížiť ich účinnosť. Preto sa súčasne s diafragmou alebo latexovým kondómom nemajú používať prípravky s obsahom olejov, ktoré sú aj v Gyno-Pevaryle 50 a 150, minerálne oleje, rastlinné oleje alebo vazelína.
Gyno-Pevaryl nepoužívajte spolu s inou vnútornou alebo vonkajšou liečbou rodidiel.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.

Gyno-Pevaryl sa nemá používať počas prvého trimestra gravidity okrem prípadu, keď lekár rozhodne inak. Gyno-Pevaryl sa môže používať počas druhého a tretieho trimestra, ak očakávaný prínos pre matku preváži nad možným rizikom pre plod.
Nie je známe, či sa ekonazoliumnitrát vylučuje do ľudského mlieka. O použití lieku Gyno-Pevarylu počas tehotenstva a dojčenia sa poraďte so svojím lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Gyno-Pevaryl nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako používať Gyno-Pevaryl

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Gyno-Pevaryl 50: počas 2 týždňov denne zaveďte jednu vaginálnu guľôčku lieku Gyno-Pevaryl 50 hlboko do pošvy, najlepšie v polohe ležmo večer pred spaním.
Gyno-Pevaryl 150:3 po sebe nasledujúce dni zaveďte jednu vaginálnu guľôčku lieku Gyno-Pevaryl 150 hlboko do pošvy, najlepšie v polohe ležmo večer pred spaním.

V liečbe pokračujte počas určenej doby napriek ústupu subjektívnych príznakov (svrbenie, výtok).

Liek nie je vhodný na očné alebo perorálne použitie (cez ústa).

Použitie u detí
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí sa nesledovala.

Ak použijete viac Gyno-Pevarylu, ako máte
Doteraz sa nezaznamenalo predávkovanie ekonazoliumnitrátom. V prípade náhodného požitia sa môže vyskytnúť nevoľnosť, dávenie a hnačka. Liečba je symptomatická.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky'

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Medzi zriedkavo zaznamenané nežiaduce účinky patria podráždenie, sčervenanie, svrbenie a pálenie. Pri výskyte výrazných prejavov podráždenia alebo precitlivenosti sa má liečba ukončiť.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Gyno-Pevaryl

Gyno-Pevaryl 50 a 150 uchovávajte pri teplote do 30°C. Pred použitím sa odporúča liek vložiť do chladničky aspoň na 30 minút.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „Použiteľné do: mesiac/rok“ . Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Gyno-Pevaryl obsahuje

- Liečivo je ekonazoliumnitrát. 1 vaginálna guľôčka obsahuje 50 mg alebo 150 mg ekonazoliumnitrátu.
- Ďalšie zložky sú čapíkový základ Wecobee M, čapíkový základ Wecobee FS.

Ako vyzerá Gyno-Pevaryl a obsah balenia
Gyno-Pevaryl 50 vaginálne guľôčky: 1 balenie obsahuje 15 vaginálnych guľôčok.
Gyno-Pevaryl 150 vaginálne guľôčky: 1 balenie obsahuje 3 vaginálne guľôčky.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Johnson & Johnson, s. r. o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Slovenská republika

Výrobca
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse
Belgicko

Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v apríli 2012.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.