FLURBIPROFEN GEISER PHARMA pas ord 8x8,75 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
ylovú alebo iné nesteroidné protizápalové lieky.
- Aktívny alebo v anamnéze sa opakujúci peptický vred/krvácanie (dva alebo viac jednotlivých epizód preukázanej ulcerácie) a intestinálna ulcerácia.
- Anamnéza gastrointestinálneho krvácania alebo perforácie, ťažkej kolitídy, krvácania alebo porúch krvotvorby súvisiacich s predchádzajúcou liečbou liekmi NSAID.
- Posledný trimester gravidity (pozri časť 4.6).
- Ťažké srdcové zlyhanie, závažné zlyhanie obličiek alebo závažné zlyhanie pečene (pozri časť 4.4).
4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Nežiaduce účinky môžu byť minimalizované užívaním najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšej možnej doby potrebnej na liečbu príznakov (pozri nižšie GI a kardiovaskulárne riziká).
Starší pacienti:
U starších pacientov je zvýšený výskyt nežiaducich reakcií na NSAID, najmä gastrointestinálneho krvácania a perforácie, ktoré môžu byť fatálne.

Respiračné poruchy:
U pacientov trpiacich na bronchiálnu astmu alebo alergické ochorenia alebo s týmito chorobami v anamnéze sa môže vyvolať bronchospazmus. Flurbiprofen sa musí u týchto pacientov používať s opatrnosťou.

Iné lieky NSAID:
Je potrebné sa vyhnúť súbežnému podávaniu flurbiprofenu s inými liekmi NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2 (pozri časť 4.5).

SLE (systémový lupus erythematosus) a zmiešané ochorenie spojivového tkaniva:
Pacienti so SLE a zmiešaným ochorením spojivového tkaniva môžu mať zvýšené riziko vzniku aseptickej meningitídy (pozri časť 4.8). Tento účinok sa však zvyčajne neprejaví pri krátkodobom obmedzenom užívaní produktov, akými sú pastilky flurbiprofenu.

Kardiovaskulárne príhody, ochorenia obličiek a pečene:
Pri NSAID bolo hlásené, že spôsobujú nefrotoxicitu v rôznych formách, vrátane intersticiálnej nefritídy, nefrotického syndrómu a zlyhania obličiek. Podávanie NSAID môže viesť k zníženiu tvorby prostaglandínu v závislosti od dávky a môže vyvolať zlyhanie obličiek. Pacienti s najvyšším rizikom tejto reakcie sú tí s poruchou funkcie obličiek, srdcovou nedostatočnosťou, pečeňovou dysfunkciou, u pacientov užívajúcich diuretiká a u starších osôb, avšak tento účinok sa zvyčajne nepozoruje pri krátkodobom obmedzenom užívaní produktov, akými sú pastilky flurbiprofenu.

Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky:
Opatrnosť (diskusia s lekárom alebo lekárnikom) je potrebná na začiatku liečby u pacientov s anamnézou hypertenzie a/alebo srdcového zlyhania, keďže zadržiavanie tekutín, hypertenzia a edém boli hlásené v spojitosti s terapiou NSAID.
Klinické štúdie a epidemiologické údaje naznačujú, že podávanie niektorých NSAID (najmä vo vysokých dávkach a v dlhodobej liečbe) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napríklad infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody). Nie sú k dispozícii dostatočné údaje na vylúčenie tohto rizika pre flurbiprofen pri užívaní v maximálnej dennej dávke 5 pastiliek.
Pacienti s neliečenou hypertenziou, kongestívnym srdcovým zlyhaním, preukázanou ischemickou chorobou srdca, ochorením periférnych ciev a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením sa môžu liečiť flurbiprofenom až po starostlivom zvážení. Užívanie pastiliek flurbiprofenu za uvedených podmienok sa považuje za vhodné, ak ide o nízke dávky a krátku dobu užívania.

Ochorenia pečene:
Mierna až stredne ťažká dysfunkcia (pozri časť 4.3 a 4.8).

Účinky na nervovú sústavu:
Analgetikom indukované bolesti hlavy:
Pri dlhotrvajúcom užívaní analgetík alebo pri ich užívaní mimo pokynov sa môže objaviť bolesť hlavy, ktorá sa nesmie liečiť zvýšenými dávkami lieku.
Účinky na gastrointestinálny systém:
 NSAID sa majú podávať s opatrnosťou pacientom s anamnézou gastrointestinálnych ochorení (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), keďže tie stavy by sa mohli zhoršiť (pozri časť 4.8).
Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť fatálne, boli hlásené u všetkých NSAID kedykoľvek počas liečby, s varovnými príznakmi alebo bez nich alebo bez predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych príhod.
Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie a perforácie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAID, u pacientov s anamnézou vredu, najmä ak sa vyskytlo komplikované krvácanie alebo perforácia (pozri časť 4.3), a u starších, avšak tento účinok sa zvyčajne nepozoruje pri krátkodobom obmedzenom užívaní produktov, ako je Flurbiprofen Geiser Pharma 8,75 mg pastilky. Pacienti s anamnézou gastrointestinálnej toxicity, najmä starší, by mali hlásiť všetky neobvyklé gastrointestinálne príznaky (najmä gastrointestinálne krvácanie) svojim zdravotníckym pracovníkom.
Zvýšená opatrnosť sa odporúča u pacientov užívajúcich súbežne lieky, ktoré by mohli zvyšovať riziko ulcerácie alebo krvácania, akými sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu alebo antiagregačné lieky, ako napríklad kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).
U pacientov užívajúcich flurbiprofen by sa liečba mala prerušiť, ak dôjde k gastrointestinálnemu krvácaniu alebo výskytu vredov.

Účinky na kožný systém:
Závažné kožné reakcie, niektoré z nich fatálne, vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy boli hlásené veľmi zriedkavo v spojitosti s užívaním NSAID (pozri časť 4.8). Užívanie flurbiprofenu by sa malo ukončiť pri prvom výskyte kožnej vyrážky, slizničných lézií alebo iných príznakov precitlivenosti.

Infekcie:
Pacient by mal okamžite navštíviť lekára, ak sa vyskytujú príznaky bakteriálnej infekcie alebo sa zhoršia počas liečby flurbiprofenom, pretože v ojedinelých prípadoch boli popísané prípady zhoršenia infekčných zápalov (napríklad rozvoj nekrotizujúcej fasciitídy) v časovej súvislosti s užívaním systémových NSAID. Je potrebné zvážiť, či ide o indikáciu k začatiu antiinfekčnej antibiotickej liečby.

Intolerancia na cukry:
Tento liek obsahuje sacharózu a glukózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, malabsorpcie glukózo-galaktózy alebo nedostatkom sacharózy-izomaltázy nesmú tento liek užívať.
Liečbu treba prehodnotiť, ak sa príznaky zhoršia, alebo ak sa objavia nové príznaky.
Pastilku treba v ústach premiestňovať, kým sa nerozpustí. Liečbu treba prerušiť v prípade podráždenia úst.
4.5 Liekové a iné interakcie

Užívaniu flurbiprofenu je potrebné sa vyhnúť v kombinácii s nasledujúcimi liekmi:
Iné NSAID, vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2
Neužívajte súčasne dve alebo viaceré NSAID, pretože sa môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov, najmä gastrointestinálne nežiaduce účinky, ako sú vredy a krvácanie) (pozri časť 4.4).
Kyselina acetylsalicylová (nízka dávka)
Pokiaľ neboli nízke dávky kyseliny acetylsalicylovej (nie nad 75 mg/deň), odporúčané lekárom, keďže pri súčasnom užívaní sa môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4).

Flurbiprofen sa má užívať s opatrnosťou v kombinácii s nasledujúcimi liekmi:
Antikoagulanty
NSAID môžu zvýšiť účinky antikoagulantov, akým je warfarín (pozri časť 4.4).
Antiagreganciá
Zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania (pozri časť 4.4).
Antihypertenzívne lieky (diuretiká, inhibítory ACE, blokátory receptora angiotenzínu II)
NSAID môžu znižovať účinok diuretík a iných antihypertenzív; tieto lieky môžu zvýšiť nefrotoxicitu spôsobenú inhibíciou cyklooxygenázy, a to najmä u pacientov s poruchou funkcie obličiek (pacienti by mali byť primerane hydratovaní).
Alkohol
Môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov, najmä krvácanie do tráviaceho traktu.
Srdcové glykozidy
NSAID môžu zhoršiť srdcové zlyhanie, znížiť glomerulárnu filtráciu a zvýšiť hladiny plazmových glykozidov - odporúča sa vhodné monitorovanie a v prípade potreby aj úprava dávkovania.
Cyklosporín
Zvýšené riziko nefrotoxicity.
Kortikosteroidy
Môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov, a to najmä v gastrointestinálnom trakte (pozri časť 4.3).
Lítium
Môžu sa zvýšiť sérové koncentrácie lítia - odporúča sa sledovanie a v prípade potreby úprava dávky.

Metotrexát
Podávanie NSAID 24 hodín pred alebo po podaní metotrexátu môže zvýšiť koncentráciu metotrexátu a zvýšiť jeho toxický účinok.
Mifepristón
NSAID sa nemajú užívať 8-12 dní po podaní mifepristónu, pretože NSAID môžu znížiť účinok mifepristónu.
Perorálne antidiabetiká
Boli hlásené zmeny hladiny glukózy v krvi (odporúča sa zvýšená kontrola).
Fenytoín
Môžu sa zvýšiť sérové hladiny fenytoínu - je vhodné sledovanie a v prípade potreby sa odporúča úprava dávky.
Draslík šetriace diuretiká
Súčasné užívanie môže spôsobiť hyperkaliémiu (odporúča sa sledovanie sérových hladín draslíka).
Probenecid
Sulfinpyrazón
Lieky obsahujúce probenecid alebo sulfinpyrazón môžu oddialiť vylučovanie flurbiprofenu.
Chinolónové antibiotiká
Štúdie na zvieratách naznačujú, že NSAID môžu zvýšiť riziko záchvatov spojených s chinolónmi. Pacienti užívajúci NSAID a chinolóny môžu mať vyššie riziko vzniku kŕčov.
Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI)
Zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania (pozri časť 4.4).
Takrolimus
Prípadné zvýšenie rizika nefrotoxicity, ak sa NSAID podávajú s takrolimom.
Zidovudín
Zvýšené riziko hematologickej toxicity, ak sa NSAID podávajú so zidovudínom.
Doterajšie štúdie nepreukázali žiadnu interakciu medzi flurbiprofenom a tolbutamidom alebo antacidami.
4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Inhibícia syntézy prostaglandínu môže nepriaznivo ovplyvniť tehotenstvo a/alebo vývoj embrya/plodu. Výsledky epidemiologickej štúdie naznačujú zvýšené riziko potratu a kardiálnych malformácií po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v skorom štádiu tehotenstva. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií sa zvýšilo z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje s dávkou lieku a trvaním liečby. Údaje o účinkoch inhibície syntézy prostaglandínu u zvierat sú spomenuté v časti 5.3.
V priebehu prvého a druhého trimestra tehotenstva sa flurbiprofen nemá podávať, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ak flurbiprofen užívajú ženy, ktoré sa snažia otehotnieť, alebo v prvom a druhom trimestri tehotenstva, dávka má byť čo najnižšia a trvanie liečby čo najkratšie.
Počas tretieho trimestra tehotenstva všetky inhibítory syntézy prostaglandínu môžu vystaviť plod:
- kardiopulmonálnej toxicite (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pľúcnou hypertenziou);
- renálnej dysfunkcii, ktorá môže vyústiť do zlyhania obličiek s oligohydramniónom;
Matku a novorodenca na konci tehotenstva:
- možnému predĺženiu doby krvácania, antiagregačnému efektu, ktorý môže nastať aj pri veľmi nízkych dávkach;
- inhibícii maternicových kontrakcií vedúcich k oneskoreniu alebo predĺženiu pôrodu.
V dôsledku toho je flurbiprofen kontraindikovaný počas tretieho trimestra tehotenstva.

Dojčenie
V obmedzenom počte štúdií sa flurbiprofen objavuje v materskom mlieku vo veľmi nízkych koncentráciách a je pravdepodobné, že by mohol mať negatívny vplyv na dojčené dieťa. Avšak kvôli možným nežiaducim účinkom NSAID na dojčené deti sa flurbiprofen neodporúča pre dojčiace matky.

Fertilita
Existuje dôkaz, že lieky, ktoré inhibujú syntézu cyklooxygenázy/prostaglandínu môžu spôsobovať poškodenie ženskej plodnosti účinkom na ovuláciu. Toto je reverzibilné po vysadení liečby.
4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak závraty a zrakové poruchy sú možné nežiaduce účinky po užití NSAID. Ak sa objavia, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.
4.8 Nežiaduce účinky
Reakcie precitlivenosti na NSAID boli hlásené a môžu zahŕňať nasledujúce:

- Nešpecifické alergické reakcie a anafylaxia
- Reaktivita dýchacích ciest, ako je astma, zhoršenie astmy, bronchospazmus a dýchavičnosť.
- Niektoré kožné reakcie, ako je svrbenie, žihľavka, angioedém a zriedkavejšie exfoliatívne a bulózne dermatózy (vrátane epidermolýzy a multiformného erytému).
Opuchy, hypertenzia a srdcové zlyhanie boli hlásené v súvislosti s liečbou NSAID.
Klinické štúdie a epidemiologické údaje naznačujú, že užívanie niektorých nesteroidných antireumatík (najmä vo vysokých dávkach a pri dlhodobej liečbe) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napríklad infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody) (pozri časť 4.4).
Neexistuje dostatok údajov na vylúčenie takéhoto rizika u pastiliek flurbiprofenu 8,75 mg.
Nasledujúci zoznam nežiaducich účinkov sa vzťahuje na nahlásené nežiaduce účinky flurbiprofenu v dávkach OTC a pre krátkodobé užívanie:

(Veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až <1/10), menej časté (≥ 1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov)).

Poruchy krvi a lymfatického systému:
Neznáme: anémia, trombocytopénia.

Poruchy imunitného systému:
Zriedkavé: anafylaktická reakcia

Psychické poruchy:
Menej časté: nespavosť

Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne poruchy:
Neznáme: edém, hypertenzia a srdcové zlyhanie

Poruchy nervového systému:
Časté: závraty, bolesti hlavy, parestézia
Menej časté: ospalosť,

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
Časté: podráždenie hrdla
Menej časté: zhoršenie astmy a bronchospazmu, dýchavičnosť, piskot, orofaryngeálne pľuzgiere, hypestézia hltanu.

Poruchy gastrointestinálneho traktu:
Časté: hnačka, vredy v ústach, nevoľnosť, orálna bolesť, orálna parestézia, orofaryngeálna bolesť, orálny diskomfort (pocit tepla alebo pálenia alebo brnenia v ústach).
Menej časté: abdominálna distenzia, bolesti brucha, zápcha, sucho v ústach, dyspepsia, plynatosť, glosodýnia, dysgeúzia, orálna dyzestézia, vracanie.

Poruchy pečene a žlčových ciest:
Neznáme: hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Menej časté: Rôzne kožné vyrážky, svrbenie.
Neznáme: závažné formy kožných reakcií, ako bulózne reakcie vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Menej časté: horúčka, bolesť

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Symptómy:
U väčšiny pacientov, ktorí užijú klinicky významné množstvo NSAID, sa nevyvinú iné prejavy ako nevoľnosť, vracanie, bolesť v epigastriu a menej často hnačky. Sú možné aj hučanie v ušiach, bolesti hlavy a gastrointestinálne krvácanie. Pri závažnejšej otrave NSAID je možné pozorovať toxicitu v centrálnom nervovom systéme, prejavujúcu sa ako ospalosť, občas ako excitácia, rozmazané videnie a dezorientácia alebo kóma. Občas sa u pacientov vyskytnú záchvaty. Pri závažných otravách NSAID môže dôjsť k metabolickej acidóze a protrombínový čas/INR (International Normalized Ratio) môže byť predĺžený pravdepodobne v dôsledku interferencie s pôsobením cirkulujúcich koagulačných faktorov. Môže dôjsť k akútnemu zlyhaniu obličiek a poškodeniu pečene. U astmatických pacientov sú možné exacerbácie astmy.'

Manažment:
Liečba by mala byť symptomatická a podporná a zahŕňajúca zachovanie priechodnosti dýchacích ciest a monitorovania srdcových a vitálnych funkcií, kým sa nestabilizujú.
Zvážte použitie aktívneho uhlia alebo výplach žalúdka a v prípade potreby korekciu sérového elektrolytu po uplynutí menej ako jednej hodiny od požitia alebo potenciálne toxického množstva. Časté alebo dlhodobé záchvaty sa majú liečiť intravenózne diazepamom alebo lorazepamom. Podajte bronchodilatanciá na astmu. Neexistuje žiadne špecifické antidotum pre flurbiprofen.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Laryngologiká, iné laryngologiká, ATC kód: R02AX01

Mechanizmus účinku
Flurbiprofen je NSAID, derivát propiónovej kyseliny, ktorý pôsobí prostredníctvom inhibície syntézy prostaglandínov.

Farmakodynamické účinky
U ľudí má flurbiprofen silné analgetické, antipyretické a protizápalové vlastnosti a pri dávke 8,75 mg rozpustenej v umelých slinách bolo preukázané, že znižuje syntézu prostaglandínov v kultivovaných bunkách ľudského respiračného traktu. Podľa štúdií za použitia testu plnej krvi je flurbiprofen zmiešaný inhibítor COX-1 / COX-2 s určitou selektivitou pre COX-1.

Predklinické štúdie naznačujú, že R (-) enantiomér flurbiprofenu a súvisiace NSAID môžu pôsobiť na centrálny nervový systém; predpokladá sa, že mechanizmus tohto účinku je inhibícia indukovanej COX-2 na úrovni miechy.

Klinická účinnosť a bezpečnosť
Bolo preukázané, že jednotlivá dávka 8,75 mg flurbiprofenu podaná vo forme pastilky s lokálnym účinkom v ústach vedie k zmierneniu zápalu hrdla vrátane opuchu a zápalovej bolesti hrdla prostredníctvom významného zníženia (priemerný rozdiel stanovený metódou najmenších štvorcov) intenzity bolesti hrdla už po 22 minútach (-5,5 mm ), s maximom po 70 minútach (-13,7 mm) a významným účinkom pretrvávajúcim po dobu až 240 minút (-3,5 mm), vrátane pacientov so streptokokovými a nestreptokokovými infekciami, k zmierneniu ťažkostí pri prehĺtaní po 20 minútach (-6,7 mm) s maximom po 110 minútach (-13,9 mm) a významným účinkom trvajúcom po dobu až 240 minút (-3,5 mm) a k zmierneniu pocitu opuchu hrdla po 60 minútach (-9,9 mm) s maximom po 120 minútach (-11,4 mm) a významným účinkom trvajúcom po dobu až 210 minút (-5,1 mm).

Účinnosť po podaní viacnásobnej dávky, stanovená metódou súčtu rozdielov intenzity bolesti (Sum of Pain Intensity Differences, SPID) za dobu 24 hodín, preukázala významné zníženie intenzity bolesti hrdla (-473,7 mm*h až -529,1 mm*h), ťažkostí s prehĺtaním (-458,4 mm*h až -575,0 mm*h) a opuchu hrdla (-482,4 mm*h až -549,9 mm*h) so štatisticky významne vyššou súhrnnou redukciou bolesti v každom hodinovom intervale po dobu 23 hodín pri všetkých 3 meraniach a štatisticky významne väčšiu úľavu od zápalu hrdla každú hodinu po dobu hodnotenia v dĺžke 6 hodín. Zároveň bola preukázaná účinnosť opakovaných dávok po 24 hodinách v priebehu 3 dní.

U pacientov užívajúcich antibiotiká na liečbu streptokokovej infekcie bola zaznamenaná štatisticky významne vyššia úľava od intenzity bolesti hrdla po podaní flurbiprofenu 8,75 mg počínajúc dobou 7 hodín po užití antibiotika. Analgetický účinok flurbiprofenu 8,75 mg nebol znížený podaním antibiotík na liečbu pacientov so streptokokovým zápalom hrdla.
Dve hodiny po podaní prvej dávky poskytli pastilky flurbiprofenu 8,75 mg významnú úľavu od niektorých súvisiacich príznakov zápalu hrdla prítomných na začiatku liečby, vrátane kašľa (50 % vs. 4 %), nechutenstva (84 % vs. 57 %) a horúčkovitých stavov (68 % vs. 29 %). Pastilka sa rozpúšťa v ústach 5 až 12 minút a poskytuje merateľný upokojujúci a ochranný účinok po 2 minútach.
Pediatrická populácia
U detí neboli vykonané žiadne špecifické štúdie. Štúdie účinnosti a bezpečnosti pastiliek flurbiprofenu 8,75 mg zahŕňali deti vo veku 12 - 17 rokov, aj keď malá veľkosť vzorky znamená, že nie je možné vyvodiť žiadne štatistické závery.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Absorpcia
Pastilky sa rozpúšťajú po 5 až 12 minútach a flurbiprofen sa ľahko absorbuje, s detekciou v krvi po 5 minútach a s maximálnymi plazmatickými koncentráciami po 40 - 45 minútach od podania, ale zostávajú na priemernej nízkej úrovni 1,4 μg/ml, čo je približne 4,4-krát nižšia úroveň ako v dávke 50-mg tabliet. Absorpcia flurbiprofenu môže nastať z ústnej dutiny pasívnou difúziou. Rýchlosť vstrebávania súvisí s liekovou formou, maximálne koncentrácie sa dosiahnu rýchlejšie ako po prehltnutí ekvivalentnej dávky, pričom hodnota týchto koncentrácií je podobná.
 
Distribúcia
Flurbiprofen sa rýchlo distribuuje do celého tela a je výrazne naviazaný na plazmové proteíny.

Metabolizmus / eliminácia
Flurbiprofen sa metabolizuje hlavne hydroxyláciou a vylučuje sa obličkami. Má eliminačný polčas 3 až 6 hodín. Flurbiprofen sa vylučuje vo veľmi malom množstve do ľudského materského mlieka (menej ako 0,05 μg/ml). Približne 20-25% perorálnej dávky flurbiprofenu sa vylučuje v nezmenenej podobe.

Osobitné skupiny pacientov
Po perorálnom podaní tabliet flurbiprofenu nebol nahlásený žiadny rozdiel vo farmakokinetických parametroch medzi staršími a mladými dospelými dobrovoľníkmi. Neboli získané žiadne farmakokinetické údaje u detí mladších ako 12 rokov po podaní 8,75 mg flurbiprofenu, avšak podávanie sirupu a čapíkov flurbiprofenu neukázalo významné rozdiely vo farmakokinetických parametroch v porovnaní s dospelými.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna a chronická toxicita:
Toxikologické štúdie boli vykonané po jednorazovom a opakovanom podaní u niekoľkých druhov zvierat po dobu až 2 rokov. S dennými dávkami 12 a 25 mg/kg telesnej hmotnosti boli pozorované zmeny funkcie papíl a gastrointestinálne poškodenie, ku ktorému došlo najčastejšie pri vyšších dávkach.

Mutagénny a karcinogénny potenciál:
Štúdie karcinogenity a mutagenity neodhalili dôkaz o karcinogénnom alebo mutagénnom potenciáli.

Reprodukčná toxikológia:
O podávaní inhibítorov syntézy prostaglandínov u zvierat bolo preukázané, že vedú k zvýšeniu preimplantačných a postimplantačných strát i embryofetálnej letalite. Okrem toho, zvýšený výskyt rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych, bol hlásený u zvierat, ktorým počas obdobia organogenézy podávali inhibítor prostaglandínov.

U potkanov vystavených dávke 0,4 mg/kg/deň a viac v priebehu gravidity bol pozorovaný zvýšený výskyt mŕtvo narodených mláďat. Avšak relevantnosť tejto skutočnosti pre človeka je sporná a v rámci skúseností s flurbiprofenom doteraz nebola zaznamenaná.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Sacharóza
Tekutá glukóza
Makrogol 300 (E-1521)
Olej mäty piepornej
Levomentol
6.2 Inkompatibility
Neaplikovateľné
6.3 Čas použiteľnosti

24 mesiacov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30° C.
6.5 Druh obalu a obsah balenia
PVC-PVDC/hliníkové blistre v potlačenej kartónovej škatuľke.
Veľkosti balenia: 8, 12, 16, 20, 24 pastiliek
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.
6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom
Žiadne zvláštne požiadavky.
Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Geiser Pharma S.L.
Cmno de Labiano 45-B – Camino de Labiano,
45-B, Bajo Derecha, Mutilva. Aranguren,
31-Navarra, 31192
Španielsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

69/0091/17-S

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Apríl 2017
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.