FEIBA NF 1000 plv iio 1x1000 U+20 ml solv.(liek.inj.skl.+prísl.+Baxject II Hi-Flow)

SPC
adoch Vám lekár podá FEIBU NF len vtedy, ak sa neočakáva žiadna reakcia na liečbu inými vhodnými koncentrátmi krvných koagulačných faktorov, napr. v prípade vysokého titra inhibítora a život ohrozujúceho krvácania alebo rizika krvácania (napr. po úraze alebo po operácii).
- Diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIK, spotrebná koagulopatia, čo je život ohrozujúci stav zapríčinený nadmerným zrážaním krvi spojeným s výraznou tvorbou krvných zrazenín v krvných cievach. To vedie k spotrebe koagulačných faktorov v celom tele):
keď výsledky laboratórnych vyšetrení a/alebo klinické príznaky jasne svedčia o poškodení pečene, existuje zvýšené riziko vzniku DIK následkom spomaleného rozkladu aktivovaných koagulačných faktorov.
- Koronárna choroba srdca, akútna trombóza a/alebo embólia:
u pacientov s predpokladanou alebo potvrdenou diagnózou koronárnej choroby srdca, ako aj u pacientov s akútnou trombózou alebo embóliou sa má FEIBA NF použiť iba v prípadoch život ohrozujúceho krvácania.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní FEIBY NF
- pretože môže dôjsť k reakciám z precitlivenosti, rovnako ako pri použití všetkých vnútrožilovo podávaných liekov pripravených z plazmy. Aby ste vedeli rozpoznať alergickú reakciu v čo najkratšom čase, musíte poznať možné včasné príznaky reakcie z precitlivenosti, akými sú
- erytém (začervenanie kože),
- kožná vyrážka,
- žihľavka (urtikária),
- svrbenie,
- opuch pier a jazyka,
- pískavé dýchanie,
- pocit zovretia hrudníka,
- celkový pocit choroby,
- závraty,
- náhly pokles krvného tlaku.

Ak sa u Vás vyskytne jeden alebo viacero z týchto príznakov, ihneď zastavte podávanie infúzie a skontaktujte sa so svojím lekárom. Uvedené príznaky môžu byť včasnými prejavmi anafylaktického šoku. Závažné príznaky vyžadujú okamžitú lekársku pomoc. Pacientom s predpokladanou precitlivenosťou na liek alebo na ktorúkoľvek zo zložiek podá lekár opakovane liek FEIBA NF len po starostlivom posúdení očakávaného prínosu a riziká opakovaného podania a/alebo ak sa neočakáva reakcia na inú preventívnu liečbu alebo alternatívne lieky.

- ak ste na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka. FEIBA NF obsahuje približne 80 mg sodíka (množstvo vypočítané) v injekčnej liekovke. Musí sa to vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.

- ak sa u Vás objavia výrazné zmeny krvného tlaku alebo tepovej frekvencie, ťažkosti s dýchaním, kašeľ alebo bolesť na hrudníku. Ihneď zastavte podávanie infúzie a skontaktujte sa so svojím lekárom. Váš lekár zavedie vhodné diagnostické a terapeutické opatrenia.
Počas liečby liekom FEIBA sa vyskytli trombotické a tromboembolické príhody, vrátane diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie (DIK), žilovej trombózy, pľúcnej embólie, infarktu myokardu a mozgovej mŕtvice. Riziko trombotických a tromboembolických príhod sa môže zvýšiť vysokými dávkami lieku FEIBA.

Pretože tento liek je vyrobený z ľudskej plazmy, riziko prenosných infekčných agensov napr. vírusov a teoreticky priónovej Creutzfeldt-Jakobovej choroby(CJD) sa nemôže úplne vylúčiť. Keď sú lieky vyrobené z ľudskej krvi alebo plazmy, dodržiavajú sa určité opatrenia, aby sa zabránilo prenosu infekcií na pacientov. Tieto opatrenia zahŕňajú starostlivý výber darcov krvi a plazmy, aby sa zabezpečilo vylúčenie tých, ktorí môžu prenášať infekcie, a testovanie každej darovanej krvi a zmiešanej plazmy so zameraním sa na známky vírusov/infekcií. Výrobcovia týchto liekov zahŕňajú do procesu spracovania krvi a plazmy aj kroky na inaktiváciu (zneškodnenie) alebo odstránenie vírusov. Napriek týmto opatreniam nie je možné úplne vylúčiť možnosť prenosu infekcie, keď sa podávajú lieky pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy. Platí to aj pre neznáme alebo nové vírusy alebo iné typy infekcií.

Vykonané opatrenia sa považujú za efektívne pre obalené vírusy, akými sú vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV - vírus, ktorý spôsobuje AIDS), vírus hepatitídy B a vírus hepatitídy C a pre neobalené vírusy, akými sú vírus hepatitídy A a parvovírus B19.

U pacientov, ktorým sa lieky s obsahom faktora VII pripravené z ľudskej plazmy podávajú pravidelne alebo opakovane, treba zvážiť vhodné očkovanie (proti hepatitíde A a B). Pri každom podaní dávky FEIBY NF sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku, aby sa udržiaval záznam o použitých šaržách.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

FEIBA NF sa nesmie podávať spolu s antifibrinolytikami, napr. s kyselinou epsilon‑aminokaprónovou. Ak je liečba oboma liekmi nevyhnutná, medzi podaním týchto dvoch liekov sa musí dodržať časový odstup aspoň 6 hodín.

Tak ako všetky ostatné krvné koagulačné faktory, ani FEIBA NF sa pred podaním nesmie miešať s inými liekmi, keďže by to mohlo narušiť účinnosť a bezpečnosť lieku. Pred a po podaní FEIBY NF sa odporúča prepláchnuť centrálny žilový katéter fyziologickým roztokom.

Tehotenstvo a dojčenie
Váš lekár rozhodne, či sa FEIBA NF môže použiť počas tehotenstva a dojčenia. Keďže počas tehotenstva existuje zvýšené riziko trombózy, FEIBA NF sa môže podávať iba pod prísnym lekárskym dohľadom a iba vtedy, ak je to úplne nevyhnutné.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nepozorovali sa žiadne účinky FEIBY NF na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


3. Ako používať FEIBU NF

Rozpustite lyofilizovaný prášok FEIBY NF v pribalenom rozpúšťadle a roztok podajte vnútrožilovo.

Vždy používajte FEIBU NF presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár Vám individuálne určí potrebnú dávku a časové intervaly podávania, a to po zohľadnení závažnosti poruchy zrážania krvi, miesta a rozsahu krvácania, Vášho celkového zdravotného stavu a Vašej reakcie na liek. Nemeňte si dávku, ktorú Vám určil Váš lekár a neprestaňte si podávať liek bez súhlasu lekára.

Ak máte dojem, že účinok FEIBY NF je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pred podaním zohrejte liek na teplotu miestnosti alebo teplotu tela, ak je to potrebné.
Prášok FEIBY NF sa má rozpustiť až tesne pred podaním. Potom sa má roztok použiť okamžite (liek neobsahuje konzervačné látky). Jemne rozvírte, kým sa všetka látka nerozpustí. Uistite sa, že FEIBA NF je úplne rozpustená, inak prejde menej aktívnej látky cez filter pomôcky.
Po rekonštitúcii pred podaním sa má roztok skontrolovať na obsah častíc alebo zmenu farby. Roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny, sa musia vhodným spôsobom zlikvidovať. Otvorené nádobky s roztokom nepoužívajte opakovane.
Použite iba poskytnuté rozpúšťadlo (vodu na injekciu) a pomôcky na rozpustenie prášku.
Nepoužívajte liek, ak je jeho systém sterilnej bariéry alebo jeho obal poškodený alebo ukazuje akýkoľvek znak znehodnotenia.
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

Rozpustenie prášku na prípravu injekčného roztoku
Počas celej prípravy používajte aseptickú (sterilnú) techniku.
1. Zohrejte neotvorenú injekčnú liekovku obsahujúcu rozpúšťadlo (vodu na injekciu) na teplotu miestnosti, napr. ponorením do sterilného vodného kúpeľa, v ktorom sa zohreje v priebehu niekoľkých minút (na max. +37 °C), ak je to potrebné.
2. Odstráňte ochranné viečko z injekčnej liekovky s FEIBOU NF a z injekčnej liekovky s rozpúšťadlom a očistite gumové zátky obidvoch injekčných liekoviek. Injekčné liekovky umiestnite na rovný povrch.
3. Otvorte balenie pomôcky BAXJECT II Hi-Flow odtrhnutím papierového viečka bez toho, aby ste sa dotkli vnútrajška (obr. a). Nevyberajte pomôcku z obalu.
4. Otočte balenie nahor a prepichnite zátku injekčnej liekovky s rozpúšťadlom čírym plastovým bodcom (obr. b). Uchopte obal za jeho okraj a stiahnite balenie z BAXJECTu II Hi-Flow (obr. c). Neodstraňujte modré viečko z pomôcky BAXJECT II Hi-Flow.
5. S BAXJECTom II Hi-Flow pripevneným na injekčnú liekovku s rozpúšťadlom obráťte systém tak, aby bola injekčná liekovka s rozpúšťadlom navrchu. Purpurovým plastovým bodcom prepichnite zátku injekčnej liekovky s FEIBOU NF. Rozpúšťadlo sa nasaje prázdnym priestorom (vákuom) v injekčnej liekovke s FEIBOU NF (obr. d).
6. Jemne rozvírte, ale nepretrepávajte, kým sa všetka látka nerozpustí. Uistite sa, že FEIBA NF je úplne rozpustená, inak neprejde aktívna látka cez filter pomôcky.

Obr. a
Obr. b
Obr. c
Injekcia/infúzia
Počas celej prípravy používajte aseptickú (sterilnú) techniku.
1. Odstráňte modré viečko z BAXJECTu II Hi-Flow. Vezmite injekčnú striekačku a pevne ju pripojte k BAXJECTu II Hi-Flow (Nenasajte vzduch do injekčnej striekačky) (obr. e). Na zabezpečenie pevného spojenia striekačky s BAXKECTom II Hi-Flow sa odporúča použiť striekačku so systémom luer lock (otočte striekačkou v smere hodinových ručičiek, kým nebude pevne nasadená).
2. Prevráťte systém tak, aby rozpustený liek bol hore. Natiahnite roztok FEIBY NF do injekčnej striekačky POMALÝM potiahnutím piestu smerom dozadu a uistite sa, že počas natiahnutia je pevné spojenie medzi striekačkou a BAXJECTom II Hi-Flow (obr. f).
3. Odpojte injekčnú striekačku.
4. Ak je roztok v striekačke napenený, počkajte, kým pena opadne. Roztok podávajte pomaly vnútrožilovo cez infúznu súpravu s krídlovým adaptérom (alebo cez jednorazovú ihlu).

Obr. d
Obr. e
Obr. f
Neprekročte rýchlosť podávania injekcie/infúzie 2 U (jednotky) FEIBY NF/kg telesnej hmotnosti za minútu.

Zaznamenajte podanie lieku na pribalený samolepiaci štítok.

Ak použijete viac FEIBY NF, ako máte
Informujte o tom, prosím, svojho lekára. Predávkovanie FEIBOU NF môže zvýšiť riziko nežiaducich udalostí, akými sú tromboembólia (tvorba krvnej zrazeniny, ktorá sa dostane do krvnej cievy), spotrebná koagulopatia (DIK) alebo infarkt myokardu.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj FEIBA NF môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené počas obdobia po uvedení lieku na trh a z klinických štúdií:

Poruchy krvi a lymfatického systému: diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIK), zvýšený titer inhibítora.
Poruchy imunitného systému: reakcie z precitlivenosti vyúsťujúce až do šoku (anafylaxia), alergické reakcie, žihľavka po celom tele (urtikária).
Poruchy nervového systému: znížená citlivosť končatín (hypoestézia), abnormálna alebo znížená citlivosť (parestézia), náhla cievna mozgová príhoda následkom trombózy alebo embolizácie, bolesť hlavy, ospalosť (somnolencia), závrat, zmenené vnímanie chuti (dysgeúzia).
Poruchy srdca a srdcovej činnosti: infarkt myokardu, búšenie srdca (tachykardia).
Poruchy ciev: tvorba krvných zrazenín a ich prúdenie v cievach (tromboembolické príhody), pokles krvného tlaku (hypotenzia), zvýšený krvný tlak (hypertenzia), návaly.
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: upchatie pľúcnej artérie (pľúcna embólia), náhle zúženie dýchacej trubice (bronchospazmus), sipot, kašeľ, sťažené dýchanie (dyspnoe).
Poruchy gastrointestinálneho traktu: vracanie, hnačka, brušný diskomfort, nevoľnosť (nauzea).
Poruchy kože a podkožného tkaniva: znížená citlivosť tváre , opuch tváre, jazyka a pier (angioedém), žihľavka po celom tele (urtikária), svrbenie (pruritus), vyrážka.
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: bolesť miesta vpichu, celkový diskomfort, pocit tepla, triaška, horúčka, bolesť na hrudníku, diskomfort na hrudníku.
Laboratórne a funkčné vyšetrenia: pokles tlaku krvi.

Rýchla vnútrožilová injekcia alebo infúzia môže spôsobiť bodavú bolesť a zníženú citlivosť tváre a končatín, ako aj pokles krvného tlaku.

Infarkt myokardu sa vyskytol po podávaní dávok prevyšujúcich najvyššiu dennú dávku a/alebo pri dlhodobom podávaní a/alebo pri prítomnosti rizikových faktorov vzniku tromboembólie.


5. Ako uchovávať FEIBU NF

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu obsahu pre svetlom.
Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a pôvodnom obale.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo FEIBA NF obsahuje
Prášok
- Liečivo v injekčnej liekovke uzavretej gumovou zátkou je
500 jednotiek aktivity obchádzajúcej inhibítor faktora VIII, ktorá je obsiahnutá v 200 ‑ 600 mg ľudského plazmatického proteínu,
alebo
1000 jednotiek aktivity obchádzajúcej inhibítor faktora VIII, ktorá je obsiahnutá v 400 ‑ 1200 mg ľudského plazmatického proteínu.
FEIBA NF obsahuje tiež faktory II, IX a X, hlavne v neaktivovanej forme, ako aj aktivovaný faktor VII. Antigén koagulačného faktora VIII (F VIII C:Ag) a faktory systému kalikreín-kinín sú prítomné iba v stopových množstvách alebo vôbec nie.
- Ďalšie zložky sú chlorid sodný a dihydrát citrónanu sodného.

Rozpúšťadlo
- Voda na injekciu.

Ako vyzerá FEIBA NF a obsah balenia
Liek sa dodáva vo forme lyofilizovaného prášku alebo drobivej hmoty bielej až sivobielej alebo slabozelenej farby. Prášok a rozpúšťadlo sa dodávajú v injekčných liekovkách vyrobených zo skla a uzavretých gumovou zátkou.
Pripravený roztok má hodnotu pH medzi 6,8 a 7,6.

Veľkosť balenia:1 kus

Obsah:'
1 injekčná liekovka uzavretá gumovou zátkou s FEIBOU NF
1 injekčná liekovka uzavretá gumovou zátkou s 20 ml vody na injekciu
1 BAXJECT II Hi‑Flow
1 jednorazová injekčná striekačka
1 jednorazová ihla
1 krídelková ihla so spojkou (infúzna súprava s krídlovým adaptérom)

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Baxter AG
Industriestrasse 67
A-1221 Viedeň
Rakúsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli 2011.

__________________________________________________________________________________
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:

Liečbu má začať a viesť lekár so skúsenosťami v liečbe hemofílie.

Dávkovanie
Dávkovanie a dĺžka liečby závisí od závažnosti poruchy hemostázy, od miesta a rozsahu krvácania a od klinického stavu pacienta.
Dávkovanie a frekvenciu podávania treba vždy podriadiť klinickej účinnosti v každom v jednotlivom prípade.
Všeobecne sa odporúča dávka 50 ‑ 100 U FEIBY NF na kg telesnej hmotnosti (TH), ale nesmie sa prekročiť jednotlivá dávka 100 U/kg TH a maximálna denná dávka 200 U FEIBYNF/kg TH, pokiaľ závažnosť krvácania neoprávňuje použiť vyššie dávky

Vzhľadom na individuálne faktory môže byť odpoveď na bypassový prípravok rôznorodá a pri danom krvácavom stave môže pacient na jeden typ reagovať a na druhý nie. V prípade nedostatočnej odpovede na jeden typ bypassového prípravku sa má zvážiť použitie iného typu aktivity.

Pediatrickí pacienti:
Skúsenosti s použitím lieku FEIBA NF u detí mladších ako 6 rokov sú obmedzené; rovnaký dávkovací režim ako u dospelých sa má prispôsobiť podľa klinického stavu dieťaťa.

1. Spontánne krvácanie
Krvácanie do kĺbov, svalov a mäkkých tkanív
Pri miernom až stredne závažnom krvácaní sa odporúča dávka 50 ‑ 75 U/kg TH v 12‑hodinových intervaloch. V liečbe sa má pokračovať, pokým sa neobjaví jasné zlepšenie klinických príznakov, ako napríklad zmiernenie bolesti, zmenšenie opuchu alebo zlepšenie hybnosti kĺbu.
Pri závažnom krvácaní do svalov a mäkkých tkanív, akým je krvácanie do retroperitoneálneho priestoru, sa odporúča dávka 100 U/kg TH v 12‑hodinových intervaloch.

Slizničné krvácanie
Odporúča sa dávka 50 U/kg TH každých 6 hodín za starostlivého monitorovania pacienta (kontrola krvácania zrakom, opakované stanovenie hodnoty hematokritu). Ak nedôjde k zastaveniu krvácania, dávka sa môže zvýšiť na 100 U/kg TH. Nesmie sa prekročiť maximálna denná dávka 200 U/kg TH.

Iné závažné krvácania
Pri závažnom krvácaní, akým je krvácanie do CNS, sa odporúča dávka 100 U/kg TH v 12‑hodinových intervaloch. V jednotlivých prípadoch sa FEIBA NF môže podávať v 6‑hodinových intervaloch, pokým sa nedosiahne jasné zlepšenie klinického stavu. (Nesmie sa prekročiť maximálna denná dávka 200 U/kg TH!).

2. Chirurgické zákroky
Má sa podávať dávka 50 ‑ 100 U/kg TH v 6-hodinových intervaloch, pričom sa nesmie prekročiť maximálna denná dávka.

3. Profylaxia
· Profylaxia krvácania u pacientov s vysokým titrom inhibítora a s častým krvácaním, u ktorých zlyhalo navodenie imunotolerancie („immune tolerance induction“, ITI) alebo sa o ňom neuvažuje:
Odporúča sa dávka 70 ‑ 100 U/ kg telesnej hmotnosti každý druhý deň. Táto dávka sa môže zvýšiť až na 100 U/ kg telesnej hmotnosti denne, ak pacient stále krváca, alebo sa môže postupne znížiť.

· Profylaxia krvácania u pacientov s vysokým titrom inhibítora, ktorí podstupujú ITI (navodenie imunotolerancie):
FEIBA NF sa môže podávať súbežne s koncentrátmi faktora VIII, v rozmedzí dávky od 50 do 100 U/kg telesnej hmotnosti dvakrát denne, pokým nedôjde k zníženiu inhibítora faktora VIII na < 2 BU.*

* 1 Bethesda jednotka (Bethesda Unit, BU) je definovaná ako množstvo protilátok, ktoré inhibuje 50 % aktivity FVIII v priemernej čerstvej ľudskej plazme po 2‑hodinovej inkubácii pri teplote 37°C.

Sledovanie liečby
Kvôli komplexnému mechanizmu účinku nie je k dispozícii žiadne priame sledovanie účinných látok. Koagulačné vyšetrenia, napríklad čas zrážania plnej krvi („whole blood clotting time“, WBCT), tromboelastogram (TEG, r‑hodnota) a aPTT zvyčajne ukazujú iba malé skrátenie hodnôt a nemusia korelovať s klinickou účinnosťou. Preto majú tieto vyšetrenia iba malý význam pri sledovaní liečby FEIBOU NF.

Spôsob podávania
FEIBA NF sa má podávať pomaly intravenózne (rýchlosťou najviac 2 U FEIBY NF/kg TH za minútu).
Prášok FEIBY NF sa má rozpustiť až tesne pred podaním. Potom sa má roztok použiť okamžite (liek neobsahuje konzervačné látky). Nesmú sa používať roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny. Nespotrebované množstvo pripraveného lieku sa má vhodným spôsobom zlikvidovať.

Sledovanie liečby
Jednotlivé dávky 100 U/kg TH a denné dávky 200 U/kg TH sa nesmú prekročiť. Pacientov, ktorým sa podá jednotlivá dávka 100 U/kg TH, treba starostlivo sledovať, najmä so zameraním sa na vznik DIK alebo výskyt príznakov akútnej koronárnej ischémie. Vysoké dávky FEIBY NF sa môžu podávať len tak dlho, ako je to potrebné na zastavenie krvácania.
Ak sa vyskytnú klinicky významné zmeny krvného tlaku alebo tepovej frekvencie, ťažkosti s dýchaním, kašeľ alebo bolesť na hrudníku, treba podávanie infúzie ihneď zastaviť a prijať vhodné diagnostické a terapeutické opatrenia. Laboratórne ukazovatele svedčiace o DIK sú znížené hodnoty fibrinogénu, znížený počet trombocytov a/alebo prítomnosť produktov degradácie fibrínu/fibrinogénu (FDP).

FEIBA NF obsahuje približne 80 mg sodíka (množstvo vypočítané) v injekčnej liekovke. Musí sa to vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.

Podávanie lieku FEIBA NF pacientom s inhibítormi môže mať za následok počiatočné „anamnestické“ zvýšenie hladín inhibítorov. Ak sa s podávaním FEIBY NF pokračuje, ich hladina môže po čase klesnúť. Klinické a publikované údaje naznačujú, že účinnosť FEIBY NF nie je znížená.

Pacienti s hemofíliou s inhibítorom alebo so získanými inhibítormi koagulačných faktorov, ktorí sa liečia FEIBOU NF, môžu mať zvýšený sklon ku krvácaniu a zároveň taktiež zvýšené riziko trombózy.

Laboratórne vyšetrenia a klinická účinnosť
Výsledky in vitro vyšetrení na kontrolu účinnosti, napríklad aPTT, čas zrážania plnej krvi („whole blood clotting time“, WBCT) a tromboelastogram (TEG), nemusia korelovať s klinickým obrazom. Preto pokusy o normalizáciu hodnôt týchto vyšetrení zvyšovaním dávky FEIBY NF nemusia byť úspešné, ba dokonca sa dôrazne odporúča upustiť od nich, vzhľadom na možné riziko vyvolania DIK následkom predávkovania.

Význam počtu trombocytov
Ak je odpoveď na liečbu FEIBOU NF nedostatočná, odporúča sa vyšetrenie počtu trombocytov, keďže dostatočný počet funkčne intaktných trombocytov je nevyhnutný pre účinnosť FEIBY NF.

Ďalšie informácie podporujúce použitie pomôcky Baxject II Hi-Flow:
- Pomôcka je sterilizovaná gama žiarením.
- Je určená iba na jednorazové použitie.
- Pomôcka neobsahuje latex.
 Nepoužívajte, ak je obal poškodený
Baxter Healthcare SA, 8010 Zurich, Švajčiarsko

BAXTER, FEIBA a BAXJECT sú registrované ochranné známky spoločnosti Baxter International Inc a Baxter Healthcare SA.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
FEIBA NF 1000 plv iio 1x1000 U+20 ml solv.(liek.inj.skl.+prísl.) Rp 0,00
FEIBA NF 500 plv iio 1x500 U+20 ml solv.(liek.inj.skl.+prísl.) Rp 0,00
FEIBA NF 500 plv iio 1x500 U+20 ml solv.(liek.inj.skl.+prísl.+Baxject II Hi-Flow) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.