ERDOMED 300 MG cps dur 30x300 mg (blis.Al/PVC/PVDC)

bráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Erdomed 300 mg a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Erdomed 300 mg
3. Ako užívať Erdomed 300 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Erdomed 300 mg
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Erdomed 300 mg a na čo sa používa

Erdomed 300 mg obsahuje liečivo erdosteín, mukolytikum, ktoré pôsobí na hlien v dýchacom systéme. Používa sa na zníženie väzkosti hlienovitého, prípadne aj hnisavého výlučku sliznice dýchacích ciest a na uľahčenie vykašliavania pri:
· akútnom a chronickom zápale priedušiek, rozšírení priedušiek a prieduškovej astme so zvýšeným vylučovaním hlienu,
· akútnom a chronickom zápale horných dýchacích ciest, ako napr. nádcha, zápal prinosových dutín, zápaloch hrtana a hltana.

Erdomed 300 mg sa tiež používa na prevenciu zhoršenia choroby priedušiek najmä pri:
· postihnutí dýchacieho systému sprevádzané emfyzémom (nadmerný obsah vzduchu v pľúcach) a zvýšenou sekréciou,
· chronickom zápale priedušiek,
· emfyzéme pľúc (nadmerný obsah vzduchu v pľúcach).

Erdomed 300 mg sa tiež môže používať na predchádzanie komplikácií po chirurgickom zákroku, ako je:
· zápal pľúc,
· nevzdušnosť časti pľúc.

Erdomed 300 mg je určený na liečbu dospelých, dospievajúcich a detí s telesnou hmotnosťou vyššou ako 30 kg (nad 12 rokov).2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Erdomed 300 mg

Neužívajte Erdomed 300 mg
- ak ste alergický na erdosteín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku
(uvedených v časti 6);
- keď máte ťažkú poruchu pečene ;
- keď držíte diétu neobsahujúcu metionín (napr. pri homocysteinúrii- vrodená porucha
látkovej výmeny);
- pri závažnej nedostatočnosti obličiek;

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Erdomed 300 mg.

Ak máte akékoľvek problémy s pečeňou alebo obličkami, povedzte to svojmu lekárovi ešte pred užívaním Erdomedu.

Deti
Nepodávajte deťom s telesnou hmotnosťou menšou ako 15 kg.
Pre deti s hmotnosťou od 15 do 30 kg je určená lieková forma prášok na perorálnu suspenziu (Erdomed 3,5 %).

Iné lieky a Erdomed 300 mg
Tento liek sa môže podávať súčasne s inými liekmi na kašeľ a nádchu ako sú antibiotiká alebo teofylín. Nesmiete však kombinovať Erdomed 300 mg s liekmi proti kašľu (antitusiká).

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Nie je dostatok informácií o užívaní erdosteínu tehotnými a dojčiacimi ženami, preto sa Erdomed 300 mg neodporúča užívať počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Erdomed 300 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Erdomed 300 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je 1 kapsula 2 až 3- krát denne.

Kapsula sa má prehltnúť celá a zapiť pohárom vody.

V prípade zhoršenej funkcie pečene treba dávku znížiť na polovicu.

Použitie u detí a dospievajúcich
Dávka u detí a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou vyššou ako 30 kg (nad 12 rokov) je rovnaká ako dávka pre dospelých.

Trvanie liečby
Terapeutický účinok je viditeľný po 3 dňoch liečby, priemerná doba liečby na dosiahnutie úplného účinku je 7 dní.
Pri chronických chorobách sa pod lekárskym dohľadom môže Erdomed 300 mg užívať dlhodobo.

Ak užijete viac Erdomedu 300 mg, ako máte
Ak užijete vyššiu dávku ako odporúčanú, môže sa vyskytnúť potenie, závrat a návaly tepla. V prípade náhodného predávkovania ihneď kontaktujte svojho lekára.'

Ak zabudnete užiť Erdomed 300 mg
Užite ďalšiu dávku normálnej veľkosti v stanovenom čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku lieku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi zriedkavo (menej než u 1 z 10 000 osôb) sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
bolesť hlavy, nachladnutie, ťažkosti s dýchaním, zmena chuti, nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesti žalúdka (pálenie záhy), vyrážka, sčervenanie pokožky, ekzém.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Erdomed 300 mg

Uchovávajte pri teplote do 25 °C .
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Erdomed 300 mg obsahuje
- Liečivo je: erdosteín (300 mg v 1 kapsule).
- Ďalšie zložky sú: magnéziumstearát, povidon, mikrokryštalická celulóza, želatína,
indigokarmín (E132), žltý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171).

Ako vyzerá Erdomed 300 mg a obsah balenia
Vzhľad lieku: tvrdé želatínové kapsuly so spodnou časťou žltej farby, vrchná časť kapsuly je tmavozelená. Obsah kapsuly: prášok farby slonoviny.
Balenie: 10, 20, 30 kapsúl.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Medicom International s.r.o.
Páteřní 7
635 00 Brno
Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 09/2012.
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.