EPREX 40 000 IU/1 ML NAPLNENÉ STRIEKAČKY sol inj 1x0,5 ml/20 000 IU (striek.napl.skl.)

SPC
pri dialyzačnom výkone. Na prepláchnutie uzáveru a zabezpečenie bezpečného prieniku liečiva do krvného obehu sa má po jeho aplikácii podať 10 ml izotonického roztoku chloridu sodného.

U pacientov, ktorí reagujú na liečbu príznakmi podobnými chrípke, sa má injekcia aplikovať pomalšie.

Nepodávajte vo forme intravenóznej infúzie a nemiešajte s inými liekmi.

b/ podkožná injekcia: maximálny objem podaný do jedného miesta má byť 1 ml. Ak sa majú aplikovať väčšie objemy, injekcia sa má rozdeliť a aplikovať do viacerých miest.

Injekcie sa podávajú do končatín alebo do prednej brušnej steny.

V prípadoch, keď lekár rozhodne, že je možné, aby pacient alebo jeho ošetrovateľ bezpečne a efektívne aplikoval subkutánne injekciu EPREX samostatne, je potrebné pacientovi alebo jeho ošetrovateľovi poskytnúť inštrukcie o vhodnej dávke a podávaní.

Pozri časť 3. Ako používať EPREX (Návod ako si podať EPREX sám) v písomnej informácii pre používateľov.

Pacienti s chronickým obličkovým zlyhaním:
U pacientov s chronickým zlyhaním obličiek, u ktorých je dostupné pravidelné intravenózne podávanie (hemodialyzovaní pacienti), sa uprednostňuje intravenózne podanie. Ak nie je ľahko dostupné intravenózne podávanie (pacienti ešte sa nepodrobujúci dialýze a pacienti s peritoneálnou dialýzou), je možné EPREX podávať subkutánne.

Požadovaná hladina hemoglobínu je 10 až 12 g/dl (6,2-7,5 mmol/l) u dospelých a 9,5 až 11 g/dl (5,9-6,8 mmol/l) u detí.

Udržiavacia hladina hemoglobínu nemá prekročiť hornú hranicu požadovanej hladiny hemoglobínu u pacientov s chronickým obličkovým zlyhaním a klinicky dokázanou ischemickou chorobou srdca alebo s kongestívnym srdcovým zlyhaním.

Pred začiatkom liečby a počas liečby sa odporúča pravidelná kontrola hladiny železa a v prípade potreby jeho náhrada. Okrem toho pred začiatkom liečby epoetínom alfa treba vylúčiť iné príčiny anémie, ako sú nedostatok vitamínu B12 alebo kyseliny listovej. Žiadna odpoveď na liečbu epoetínom alfa je podnetom k pátraniu po jej príčinách, medzi ktoré patria: nedostatok železa, kyseliny listovej alebo vitamínu B12, intoxikácia hliníkom, interkurentné infekcie, zápalové alebo traumatické stavy, okultné krvácanie, hemolýza a fibróza kostnej drene akéhokoľvek pôvodu.

Dospelí hemodialyzovaní pacienti:
U pacientov na hemodialýze, u ktorých je to ľahko dostupné, sa uprednostňuje intravenózne podanie.
Liečba sa delí na dve etapy:

Fáza úpravy:
Podáva sa 50 IU/kg 3-krát za týždeň.

V prípade potreby sa môže dávka upraviť postupne v priebehu 4 týždňov.
Postupne sa zvyšuje alebo znižuje dávka vždy o 25 IU/kg 3-krát týždenne.

Udržiavacia fáza:
Dávkovanie sa upravuje tak, aby sa hodnoty hemoglobínu udržali na požadovanej úrovni 10 – 12 g/dl (6,2 – 7,5 mmol/l).

Odporúčaná celková týždenná dávka je 75 – 300 IU/kg.

Klinické údaje naznačujú, že pacienti, ktorí mali veľmi nízke hladiny hemoglobínu na začiatku liečby (<6 g/dl alebo <3,75 mmol/l), môžu vyžadovať vyššie udržiavacie dávky než pacienti, ktorí mali menej ťažkú anémiu na začiatku liečby (hemoglobín >8 g/dl alebo>5 mmol/l).

Detskí hemodialyzovaní pacienti:
Liečba sa delí na dve etapy:

Fáza úpravy:
Podáva sa 50 IU/kg 3-krát za týždeň intravenózne.
V prípade potreby sa môže dávka upraviť postupne v priebehu 4 týždňov.
Postupne sa zvyšuje alebo znižuje dávka vždy o 25 IU/kg v intervaloch 3-krát týždenne najmenej
4 týždne až do dosiahnutia požadovanej dávky.

Udržiavacia fáza:
Dávkovanie sa upravuje tak, aby sa hodnoty hemoglobínu udržali na požadovanej úrovni 9,5 – 11 g/dl (5,9 – 6,8 mmol/l).

Všeobecne platí, že deti s hmotnosťou pod 30 kg vyžadujú vyššie udržiavacie dávky než deti s hmotnosťou nad 30 kg a dospelí. Výsledky klinických štúdií ukázali po 6-mesačnej liečbe nasledujúce udržiavacie dávky:

Dávka (IU/kg 3-krát za týždeň)
Hmotnosť (kg) Priemer Zvyčajná udržiavacia dávka
< 10 100 75-150
10-30 75 60-150
> 30 33 30-100

Klinické údaje poukazujú na skutočnosť, že pacienti, ktorí mali veľmi nízke hladiny hemoglobínu na začiatku liečby (<6,8 g/dl alebo <4,25 mmol/l), vyžadujú vyššie udržiavacie dávky než pacienti, ktorí mali vyššiu hladinu hemoglobínu na začiatku liečby (>6,8 g/dl alebo >4,25 mmol/l).

Dospelí pacienti s chronickým zlyhaním obličiek doteraz nezaradení do dialyzačného programu:
Ak intravenózne podanie nie je pravidelne dostupné, EPREX sa môže podávať subkutánne.
Liečba sa delí na dve etapy:

Fáza úpravy:
Podáva sa 50 IU/kg 3-krát za týždeň, následne, ak je to nevyhnutné sa dávka zvyšuje vždy o 25 IU/kg (3‑krát týždenne) až do dosiahnutia požadovanej dávky (postupne v priebehu 4 týždňov).

Udržiavacia fáza:
Dávkovanie sa upravuje tak, aby sa hodnoty hemoglobínu udržali na požadovanej úrovni 10 – 12 g/dl (6,2 – 7,5 mmol/l) (zvyčajná udržiavacia dávka je medzi 17 – 33 IU/kg 3-krát za týždeň).

Maximálna dávka nemá prekročiť 200 IU/kg 3-krát za týždeň.

Dospelí pacienti na peritoneálnej dialýze:
Ak intravenózne podanie nie je pravidelne dostupné, EPREX sa môže podávať subkutánne.

Liečba sa delí na dve etapy:

Fáza úpravy:
Na začiatku liečby sa podáva 50 IU/kg 2-krát za týždeň.

Udržiavacia fáza:
Dávkovanie sa upravuje tak, aby sa hodnoty hemoglobínu udržali na požadovanej úrovni 10 – 12 g/dl (6,2 - 7,5 mmol/l)(zvyčajná udržiavacia dávka je 25 – 50 IU/kg 2-krát za týždeň v 2 rovnakých injekciách).

Dospelí pacienti s nádorovými ochoreniami liečení chemoterapiou:
Odporúča sa subkutánne podávanie.

Liečba epoetínom alfa je vhodná pre pacientov s anémiou (hemoglobín £11 g/dl [6,8 mmol/l]).

Požadovaná hladina hemoglobínu je približne 12 g/dl (7,5mmol/l).

Hladina hemoglobínu nemá prekročiť 13 g/dl (8,1 mmol/l) (pozri časť 5.1.).

Liečba epoetínom alfa má pokračovať najmenej 1 mesiac po ukončení chemoterapie.

Úvodná dávka je 150 IU/kg subkutánne 3-krát za týždeň. Alternatívne sa môže EPREX podať v úvodnej dávke 450 IU/kg subkutánne 1-krát za týždeň. Ak sa po 4 týždňoch liečby zvýšila hladina hemoglobínu aspoň o 1 g/dl (0,62 mmol/l) alebo ak sa počet retikulocytov zvýšil ≥ 40 000/ml, dávka 150 IU/kg 3-krát týždenne alebo 450 IU /kg 1-krát za týždeň zostáva nezmenená. Ak sa zvýšila hodnota hemoglobínu o <1 g/dl (<0,62 mmol/l) a počet retikulocytov sa zvýšil < 40 000/ml, zvýši sa dávka na 300 IU/kg 3-krát týždenne. Ak sa zvýšila hodnota hemoglobínu po ďalších 4 týždňoch liečby dávkou 300 IU/kg 3-krát týždenne o ³1 g/dl (³0,62 mmol/l) alebo ak sa počet retikulocytov zvýšil ³40 000/ml, dávka zostáva na 300 IU/kg 3-krát týždenne. Ak sa hodnota hemoglobínu zvýšila o <1 g/dl (<0,62 mmol/l) a počet retikulocytov o menej ako 40 000/ml, odpoveď je nepravdepodobná a liečba sa má ukončiť. Odporučený dávkovací režim je zaznamenaný v nasledujúcom grafickom znázornení:

­ počtu retikulocytov 150 IU/kg 3x/týždeň
o ³40 000/ml alebo 450 IU/kg 1x/týždeň
alebo požadovaný
­ hemoglobínu hemoglobín
o ³1 g/dl ­ počtu retikulocytov (približne 12 g/dl)
o ³40 000/ml
4 týždne alebo
150 IU/kg ­ hemoglobínu
3x/týždeň ­ počtu retikulocytov o ³1 g/dl
alebo 450IU/kg o <40 000/ml 300 4 týždne
1x/týždeň a IU/kg
­ hemoglobínu 3x/týždeň
o <1 g/dl ­ počtu retikulocytov
o <40 000/ml ukončenie
a liečby
­ hemoglobínu
o <1 g/dl

Úprava dávky:
Neodporúča sa zvyšovanie hodnoty hemoglobínu o viac než 2 g/dl (1,25 mmol/l) za mesiac alebo hladín hemoglobínu nad 13 g/dl (> 8,1 mmol/). Ak sa hodnota hemoglobínu zvyšuje o viac než 2 g/dl (1,25 mmol/l) za mesiac alebo sa hladina hemoglobínu blíži k 12 g/dl (7,4 mmol/l), znížte dávku epoetínu alfa asi o 25 - 50% v závislosti od zvýšenia hodnoty hemoglobínu. Pri prekročení hladiny hemoglobínu 13 g/dl (8,1 mmol/l) prerušte liečbu a vyčkajte dovtedy, kým sa nezníži do 12 g/dl (7,4 mmol/l). Potom pokračujte v liečbe epoetínom alfa v dávke zníženej o 25% pôvodnej dávky.

Dospelí pacienti pred chirurgickým výkonom v programe autológneho darcovstva:
Odporúča sa intravenózne podávanie. V prípade darovania krvi by sa mal epoetín alfa podať po dokončení procesu darovania krvi.

Eprex sa môže podávať pacientom s miernou anémiou (hematokrit 33-39%), ktorí potrebujú zásobu najmenej 4 jednotiek krvi, v dávke 600 IU/kg 2-krát za týždeň počas 3 týždňov pred plánovaným chirurgickým výkonom. 81% pacientov, ktorí dostávali epoetín alfa podľa tohto režimu, sa podarilo odobrať ≥ 4 jednotky krvi v porovnaní s 37% pacientov, ktorí dostávali placebo. Liečba epoetínom alfa znížila riziko expozície homológnej krvi o 50% v porovnaní s pacientmi, ktorí nedostali epoetín alfa.

Všetkým pacientom liečeným epoetínom alfa sa odporúča adekvátna náhrada železa (200 mg železa denne per os) počas celej liečby epoetínom alfa. S náhradou železa treba začať čo najskôr, dokonca niekoľko týždňov pred vytváraním zásob autológnej krvi, aby sa dosiahli vysoké zásoby železa pred začatím liečby epoetínom alfa.

Dospelí pacienti pred plánovanou veľkou elektívnou ortopedickou operáciou
Odporúča sa subkutánne podávanie.

Odporučený dávkovací režim je 600 IU/kg epoetínu alfa 1-krát za týždeň počas 3 týždňov (21., 14. a 7. deň) pred operáciou a v deň operácie. Ak je potrebné skrátiť čas pred operáciou na menej než 3 týždne, podáva sa epoetín alfa v dávke 300 IU/kg denne počas 10 dní pred operáciou, v deň operácie a počas 4 dní po operácii. Ak sa vykonávajú hematologické vyšetrenia počas predoperačného obdobia a hladina hemoglobínu dosahuje 15 g/dl alebo viac, podávanie epoetínu alfa sa má ukončiť a ďalšie dávky sa nemajú podávať.

Na začiatku liečby sa treba uistiť, že pacient netrpí deficitom železa. Všetci pacienti liečení epoetínom alfa by mali dostávať primeranú náhradu železa (napríklad 200 mg železa denne per os) počas liečby epoetínom alfa. Ak je to možné, náhrada železa by mala začať pred liečbou epoetínom alfa, aby sa zabezpečili primerané zásoby železa.

4.3. Kontraindikácie

Ak sa u pacientov vyvinie aplázia červenej zložky kostnej drene (Pure Red Cell Aplasia-PRCA), po následnej liečbe erytropoetínmi sa nesmie podávať Eprex alebo iný erytropoetín (pozri časť 4.4. Aplázia červenej zložky kostnej drene).

Nekontrolovaná hypertenzia.

U pacientov liečených epoetínom alfa sa majú rešpektovať všetky kontraindikácie spojené s programom autológneho darcovstva krvi.

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Použitie epoetínu alfa u pacientov pred plánovanou veľkou elektívnou ortopedickou operáciou, ktorí nie sú zaradení do programu autológneho darcovstva krvi, je kontraindikované pri závažnom ochorení koronárnych a periférnych artérií, karotíd alebo pri mozgovo-cievnych ochoreniach, vrátane pacientov s nedávno prekonaným infarktom myokardu alebo mozgovo-cievnou príhodou.

Pacienti, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu dostávať adekvátnu antitrombotickú profylaxiu.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecne

Onkologickým pacientom a pacientom s chronickým zlyhaním obličiek, ktorým sa podáva epoetín alfa sa musí pravidelne stanovovať hladina hemoglobínu, až pokiaľ sa nedosiahne jeho stabilná hladina a potom sa musí naďalej pravidelne kontrolovať.

Všetkým pacientom liečeným epoetínom alfa by sa mal starostlivo monitorovať a kontrolovať krvný tlak. Epoetín alfa sa má opatrne podávať pacientom s neliečenou, nesprávne liečenou alebo nedostatočne kontrolovanou hypertenziou. Niekedy je nutné pridať alebo zvýšiť dávky antihypertenzív. Ak kontrola krvného tlaku nie je možná, liečbu epoetínom alfa treba ukončiť.

Liečba epoetínom alfa vyžaduje tiež opatrnosť pri výskyte epilepsie a chronického zlyhania pečene.

Počas liečby epoetínom alfa v závislosti od podanej dávky sa môže mierne zvýšiť počet trombocytov v rozsahu normálnych hodnôt. Toto zvýšenie sa počas ďalšej liečby upraví. Počet krvných doštičiek sa má pravidelne sledovať počas prvých 8 týždňov liečby.

Pred začatím liečby epoetínom alfa treba zvážiť a liečiť všetky ostatné príčiny anémie (nedostatok železa, hemolýza, krvné straty, nedostatok vitamínu B12 alebo kyseliny listovej). Vo väčšine prípadov hodnoty feritínu v sére klesajú súčasne so zvýšením celkového objemu cirkulujúcej krvi. Aby sa dosiahla optimálna odpoveď na epoetín alfa, mali by sa zabezpečiť primerané zásoby železa:

· náhrada železa, napríklad 200-300 mg denne perorálne (100-200 mg denne u detí), sa odporúča pacientom s chronickým zlyhaním obličiek, ktorých hladiny feritínu v sére sú nižšie ako 100 ng/ml.
· perorálna substitúcia železa v dávke 200-300 mg denne sa odporúča všetkým pacientom s nádorovými ochoreniami, ktorých saturácia transferínu je nižšia ako 20%.

Všetky tieto prídavné faktory anémie treba tiež starostlivo zvážiť pri rozhodovaní o zvýšení dávky epoetínu alfa u pacientov s nádorovými ochoreniami.

Aplázia červenej zložky kostnej drene

Protilátkami sprostredkovaná aplázia červenej zložky kostnej drene (PRCA) bola počas mesiacov až rokov liečby subkutánnym podávaním epoetínu zaznamenaná veľmi zriedkavo. U pacientov, u ktorých sa vyvinie náhla strata účinnosti, charakterizovaná znížením hemoglobínu (1 až 2g/dl na mesiac) so zvýšenou potrebou transfúzií, by sa mal zistiť počet retikulocytov a mali by sa vyšetriť typické príčiny nedostatočnej odpovede na liečbu (napr. nedostatok železa, kyseliny listovej alebo vitamínu B12, intoxikácia alumíniom, infekcie alebo zápalové procesy, straty krvi a hemolýza).

Ak je počet retikulocytov v dôsledku anémie (napr. retikulocytový „index“) nízky (<20 000/mm3 alebo <20 000/mikroliter alebo <0,5%), počet trombocytov a leukocytov je normálny, a nenašla sa žiadna iná príčina poklesu účinnosti, je potrebné zistiť prítomnosť protilátok proti erytropoetínom a zvážiť vyšetrenie kostnej drene na diagnózu PRCA.

Ak existuje podozrenie na antierytropoetínovú, protilátkami sprostredkovanú PRCA, liečba EPREX-om má byť ihneď prerušená. Žiadna liečba inými erytropoetínmi nemá byť začatá kvôli riziku skríženej reakcie. Vhodná liečba, napríklad krvná transfúzia, môže byť podaná, ak je indikovaná.

Pacienti s chronickým zlyhaním obličiek

Na minimalizáciu rizika zhoršenia hypertenzie sa má hodnota hemoglobínu u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek zvyšovať približne o 1 g/dl (0,62 mmol/l) za mesiac, a nemala by sa prevýšiť hodnota 2 g/dl (1,25 mmol/l) za mesiac.

Pacienti s chronickým zlyhaním obličiek liečení subkutánnym podávaním lieku EPREX musia byť pravidelne monitorovaní, či nedochádza k poklesu účinnosti, definovanej ako neprítomnosť alebo zníženie odpovede na liečbu liekom EPREX u pacientov, ktorí predtým odpovedali na takúto liečbu. Je to charakterizované trvalým znižovaním hemoglobínu, aj napriek zvyšovaniu dávok lieku EPREX.

V ojedinelých prípadoch sa zaznamenala hyperkaliémia. Úprava anémie u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek môže viesť k zvýšeniu chuti do jedla a zvýšenému príjmu draslíka a proteínov. Dialyzačný program sa musí pravidelne upravovať, aby sa udržali hladiny urey, kreatinínu a draslíka na požadovanej úrovni. U pacientov s chronickým zlyhaním obličiek by sa mali monitorovať hladiny elektrolytov v sére. Ak sa zistí zvýšenie alebo zníženie hladiny draslíka v sére, treba zvážiť prerušenie podávania epoetínu alfa dovtedy, kým sa neupraví hyperkaliémia.

V dôsledku zväčšenia celkového objemu cirkulujúcej krvi pri podávaní epoetínu alfa je počas hemodialýzy potrebné častejšie zvyšovanie dávok heparínu. Ak nie je heparinizácia optimálna, hrozí upchatie dialyzačného systému.

Na základe doteraz zaznamenaných informácií úprava anémie epoetínom alfa u dospelých pacientov so zlyhaním obličiek v preddialyzačnom období neurýchľuje progresiu obličkovej nedostatočnosti.

U pacientov s chronickým obličkovým zlyhaním a klinicky dokázanou ischemickou chorobou srdca alebo kongestívnym srdcovým zlyhaním udržiavacia hladina hemoglobínu by nemala prekročiť hornú hranicu požadovanej hladiny hemoglobínu, ako sa odporúča v časti 4.2. Dávkovanie a spôsob podávania.

Dospelí pacienti s nádorovými ochoreniami liečení chemoterapiou

U pacientov s nádorovými ochoreniami, ktorí sú liečení chemoterapiou, treba počítať s 2-3 týždňovým oneskorením medzi podaním erytropoetínu a objavením sa erytropoetínom indukovaných erytrocytov, keď sa hodnotí, či je liečba epoetínom alfa vhodná (rizikový pacient pre transfúziu).

U pacientov s nádorovými ochoreniami, ktorí sú liečení chemoterapiou, a rozsah zvýšenia hemoglobínu prevýšil 2 g/dl (1,25 mmol/l) za mesiac, alebo je hladina hemoglobínu vyššia ako 13 g/dl (8,1 mmol/l) alebo hladina hemoglobínu sa blíži 12 g/dl (7,4 mmol/l), sa má dôkladne vykonať úprava dávky podrobne uvedená v časti 4.2., aby sa minimalizovali potenciálne rizikové faktory trombotických príhod (pozri časť 4.2. - Dospelí pacienti s nádorovými ochoreniami liečení chemoterapiou - Úprava dávky).

Keďže sa u onkologických pacientov liečených erytropoetínmi pozorovala zvýšená incidencia trombovaskulárnych príhod (TVE, pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky), musí byť starostlivo zvážený pomer riziko/benefit liečby (s epoetínom alfa), predovšetkým u onkologických pacientov so zvýšeným rizikom trombovaskulárnych príhod, napr. u obéznych pacientov a pacientov, u ktorých sa v minulosti objavili TVE (napr. hlboká venózna trombóza alebo pľúcna embólia).

Pacienti pred chirurgickým výkonom v programe autológneho darcovstva

Treba rešpektovať všetky špeciálne upozornenia a preventívne opatrenia spojené s programom autológneho darcovstva, najmä pravidelnú náhradu objemov.

Pacienti pred plánovanou veľkou elektívnou ortopedickou operáciou

U pacientov pred plánovanou veľkou elektívnou ortopedickou operáciou by sa mala príčina anémie stanoviť a liečiť, ak je to možné, pred začatím liečby epoetínom alfa. Trombotické príhody môžu byť rizikom v tejto populácii pacientov, a túto možnosť treba starostlivo zvážiť voči očakávanému prospechu z liečby.

Pacienti pred plánovanou veľkou elektívnou ortopedickou operáciou by mali dostať primeranú antitrombotickú profylaxiu, pretože u chirurgických pacientov sa môžu vyskytnúť trombotické a cievne príhody, najmä u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením. Okrem toho treba dodržiavať špeciálne opatrenia u pacientov s predispozíciou na rozvoj hlbokej žilovej trombózy. Navyše u pacientov s východiskovou hladinou hemoglobínu >13 g/dl nemožno vylúčiť možnosť, že liečba epoetínom alfa môže byť spojená so zvýšeným rizikom pooperačných trombotických/cievnych príhod. Preto by sa nemala použiť u pacientov s východiskovou hladinou hemoglobínu >13 g/dl.

Potenciál nádorového bujnenia

Epoetín alfa je rastový faktor, ktorý primárne stimuluje produkciu erytrocytov. Napriek tomu sa nedá vylúčiť možnosť, že epoetín alfa pôsobí ako rastový faktor pri akomkoľvek type zhubného bujnenia, najmä myeloidného bujnenia (pozri časť 5.3).

Prítomnosť erytropoetínových receptorov bola objavená na povrchu niektorých malígnych buniek a u vzoriek z biopsie nádorov. Nie je však známe, či sú tieto receptory funkčné.

Klinické štúdie vykonané s epoetínmi neposkytli dostatočné informácie na zhodnotenie, či má používanie epoetínových liekov nežiaduce účinky na čas progresie nádoru alebo progresia - voľné prežitie.

4.5. Liekové a iné interakcie

Nie je známe, či liečba epoetínom alfa mení metabolizmus iných liekov. Keďže sa cyklosporín viaže na erytrocyty, nemožno vylúčiť možnosť liekovej interakcie. Ak sa epoetín alfa podáva súčasne s cyklosporínom, treba monitorovať hladinu cyklosporínu a podľa zvýšenia hodnoty hematokritu upraviť jeho dávkovanie.

Nie je známe, či existuje interakcia medzi epoetínom alfa a faktorom stimulujúcim kolónie granulocytov alebo faktorom stimulujúcim kolónie granulocytov a makrofágov vzhľadom na hematologickú diferenciáciu alebo proliferáciu v bioptických vzorkách nádorov in vitro.

4.6. Gravidita a laktácia

Doteraz neboli vykonané zodpovedajúce a kontrolované štúdie u tehotných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

· U pacientok s chronickým obličkovým zlyhaním sa môže epoetín alfa použiť počas tehotenstva, len ak možný prospech prevýši riziko pre plod.

· Tehotným a dojčiacim pacientkam pred chirurgickým výkonom v programe autológneho darcovstva sa neodporúča použitie epoetínu alfa.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Epoetín alfa neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje.

4.8. Nežiaduce účinky

Všeobecne
V súvislosti s liečbou epoetínom alfa boli opísané nešpecifické kožné vyrážky.

Môžu sa prejaviť príznaky podobné chrípke, ako sú bolesti hlavy, bolesti kĺbov, pocity slabosti, závraty a únava, najmä na začiatku liečby.

Výskyt trombocytózy je veľmi zriedkavý (pozri časť 4.4).

U pacientov liečených erytropoetínmi, vrátane pacientov liečených liekom EPREX, boli zaznamenané
trombo/vaskulárne príhody, ako ischémia myokardu, infarkt myokardu, cerebrovaskulárne príhody (krvácanie do mozgu a mozgový infarkt), dočasné ischemické záchvaty, hlboká venózna trombóza, arteriálna trombóza, pľúcna embólia, aneuryzmy, retinálna trombóza a zrážanie krvi v umelej obličke.

Zriedkavo boli hlásené reakcie z precitlivenosti k epoetínu alfa, vrátane izolovaných prípadov angioedému a anafylaktickej reakcie.

Protilátkami sprostredkovaná aplázia červenej zložky kostnej drene (erytroblastopénia) sa veľmi zriedkavo zaznamenala po mesiacoch až rokoch liečby EPREXom alebo inými erytropoetínmi (pozri časť 4.3 a 4.4, Aplázia červenej zložky kostnej drene).

Dospelí a detskí hemodialyzovaní pacienti, dospelí pacienti na peritoneálnej dialýze a dospelí pacienti s obličkovým zlyhaním doteraz nezaradení do dialyzačného programu.

Najčastejším nežiaducim účinkom počas liečby epoetínom alfa je od dávky závislé zvýšenie krvného tlaku alebo zhoršenie už prítomnej hypertenzie. Toto zvýšenie krvného tlaku sa môže liečiť medikamentózne. Navyše sa odporúča monitorovanie krvného tlaku najmä na začiatku liečby. U niektorých pacientov s normálnym alebo nižším krvným tlakom sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky: hypertenzná kríza s príznakmi podobnými encefalopatii (napríklad bolesti hlavy a stavy zmätenosti) a generalizované tonicko-klonické kŕče vyžadujúce si okamžitú pozornosť lekára a intenzívnu medicínsku starostlivosť. Zvláštna pozornosť by sa mala venovať náhlej bodavej bolesti hlavy pripomínajúcej migrénu, ktorá môže byť varovným signálom.

Môže sa vyskytnúť trombóza artériovenóznej spojky, najmä u pacientov so sklonom k hypotenzii alebo u pacientov s komplikáciami artériovenóznej spojky (napr. stenóza, aneuryzma a pod.). U týchto pacientov sa odporúča včasná revízia spojky a profylaxia trombózy podávaním, napríklad kyseliny acetylosalicylovej.

Dospelí pacienti s nádorovými ochoreniami liečení chemoterapiou

U pacientov liečených epoetínom alfa sa môže vyskytnúť hypertenzia. Odporúča sa starostlivo monitorovať hladinu hemoglobínu a krvný tlak.

U pacientov liečených erytropoetínmi bola zaznamenaná zvýšená incidencia trombovaskulárnych príhod (pozri časť 4.4 a 4.8 – Všeobecne).

Pacienti pred chirurgickým výkonom v programe autológneho darcovstva

U chirurgických pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami po opakovanej flebotómii sa nezávisle na liečbe epoetínom alfa môžu vyskytnúť trombotické a vaskulárne príhody. Preto sa odporúča pravidelná náhrada objemu krvi.

Pacienti pred plánovanou veľkou elektívnou ortopedickou operáciou

U pacientov pred plánovanou veľkou elektívnou ortopedickou operáciou s východiskovou hladinou hemoglobínu 10-13 g/dl bola incidencia trombotických/vaskulárnych príhod (väčšinou hlboká venózna trombóza) v celkovej populácii pacientov v klinických štúdiách podobná skupinám pacientov, ktorým sa podávali rôzne dávky epoetínu alfa alebo placebo, aj keď sú klinické skúsenosti obmedzené.'

Okrem toho u pacientov s východiskovou hladinou hemoglobínu >13 g/dl nemožno vylúčiť možnosť, že liečba epoetínom alfa môže byť spojená so zvýšeným rizikom pooperačných trombotických/vaskulárnych príhod.

4.9. Predávkovanie

Epoetín alfa má veľké terapeutické rozmedzie. Predávkovanie epoetínom alfa môže zvýrazniť farmakologické účinky hormónu. Pri vysokých hladinách hemoglobínu sa môže vykonať flebotómia. V prípade nutnosti by sa mali vykonať ďalšie podporné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

ATC kód: B03XA01
Farmakoterapeutická skupina: antianemikum, liek s hormonálnou aktivitou

Erytropoetín je glykoproteín, ktorý stimuluje erytropoézu stimuláciou mitóz a hormonálnou diferenciáciou, tvorbou erytrocytov z prekurzorov kompartmentu kmeňových buniek.

Celková molekulová hmotnosť erytropoetínu je 32 000 – 40 000 daltonov. Proteínová frakcia tvorí asi 58% a skladá sa zo 165 aminokyselín. K proteínovej časti sa pripájajú 4 sacharidové reťazce tromi N-glykozidickými väzbami a jednou O-glykozidickou väzbou. Epoetín alfa získaný génovou technológiou je glykozylovaný a jeho zloženie aminokyselín a sacharidov je identické s erytropoetínom izolovaným z moču anemických pacientov.

Epoetín alfa sa vyznačuje najvyššou čistotou akú je možné v súčasnosti dosiahnuť. V koncentráciách, v akých sa liečivo používa u ľudí, nie sú preukázateľné zvyšky bunkovej línie použitej na jeho výrobu.

Biologická účinnosť epoetínu alfa sa dokázala v podmienkach in vivo na rozličných zvieracích modeloch (normálne a anemické potkany, myši s polycytémiou). Podanie epoetínu alfa vyvolalo zvýšenie celkového počtu erytrocytov, hodnôt hemoglobínu, počtu retikulocytov a rýchlosti 59Fe-inkorporácie.

Zvýšenie inkorporácie 3H-tymidínu do erytroidných jadrových buniek sleziny sa zaznamenalo in vitro (bunková kultúra sleziny myši) po inkubácii s epoetínom alfa.

S využitím kultúry buniek ľudskej kostnej drene sa ukázalo, že epoetín alfa stimuluje erytropoézu špecificky a neovplyvňuje leukopoézu. Cytotoxické účinky epoetínu alfa na bunky kostnej drene sa nepozorovali.

Do troch placebom kontrolovaných štúdií bolo zaradených 721 onkologických pacientov liečených chemoterapeutickými schémami bez platiny, 389 pacientov bolo s hematologickými malignitami (221 s mnohopočetným myelómom a 144 non-Hodkinovým lymfómom a 24 s inými hematologickými malignitami) a 332 so solídnymi tumormi (172 prsníka, 64 gynekologickými, 23 pľúc, 22 prostaty, 21 tráviaceho traktu a 30 s nádormi iného typu).
V dvoch veľkých, otvorených štúdiách - 2697 onkologických pacientov liečených chemoterapeutickými schémami bez platiny, bolo zahrnutých 1895 pacientov so solídnymi tumormi (683 prsníka, 260 pľúc, 174 gynekologickými, 300 tráviaceho traktu a 478 s nádormi iného typu) a 802 s hematologickými malignitami.

V prospektívnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii, ktorá zahŕňala 375 anemických pacientov s rôznymi nemyeloidnými malígnymi nádormi, liečených chemoterapeutickými schémami bez platiny, sa zaznamenalo významné zníženie s anémiou súvisiacich následkov (napríklad únava, znížená výkonnosť a znížená aktivita), čo sa zistilo nasledujúcimi dotazníkmi a stupnicami: všeobecná stupnica Functional Assesment of Cancer Therapy-Anemia (FACT-An), stupnica únavy FACT-An a Cancer Linear Analogue Scale (CLAS). Dve iné menšie randomizované, placebom kontrolované štúdie nepreukázali významné zlepšenie kvality života na stupnici EORTC-QLQ-C30 alebo CLAS.

Epoetín alfa je rastový faktor, ktorý primárne stimuluje tvorbu erytrocytov. Nemožno však vylúčiť možnosť, že epoetín alfa môže účinkovať ako rastový faktor niektorých typov tumorov, najmä myeloidné malignity (pozri časť 5.3).

Prítomnosť erytropoetínových receptorov sa tiež zistila na povrchu niektorých malígnych buniek a v biopsiách z tumorov. Nevie sa však, či sú tieto receptory funkčné.

Klinické štúdie s epoetínom neposkytli dostatok informácií na preukázanie, či majú epoetínové lieky nežiaduci účinok na progresiu tumoru alebo na prežívanie bez progresie. V štúdii na ženách s metastazujúcim karcinómom prsníka, zameranej na zistenie, či by mohla liečba erytropoetínom, okrem úpravy anémie, zlepšiť výsledky liečby, celkovú mortalitu, mortalitu spojenú s progresiou ochorenia a incidenciu fatálnych tromboembolických príhod boli všetko vyššie u pacientov, ktorí dostávali epoetín alfa ako v placebovej skupine.

V inej placebom kontrolovanej štúdii s epoetínom beta u 351 pacientov s rakovinou hlavy a krku, ktorí boli predtým liečení iba rádioterapiou sa testovaný liek podával na udržanie hladiny hemoglobínu na 14 g/dl u žien a 15 g/dl u mužov. Regionálna progresia voľného prežívania bola signifikantne kratšia u pacientov s epoetínom beta. Na väčšine z prevažujúcich úmrtí v skupine liečenej epoetínom beta sa môže podieľať nerovnováha v hláseniach o úmrtí na srdcové ťažkosti a „všeobecné ťažkosti“.

Pokiaľ nebudú k dispozícii ďalšie informácie, odporučená cieľová hladina hemoglobínu u pacientov s nádorovými ochoreniami nemá prekročiť 12 g/dl u mužov alebo žien.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Intravenózne podanie

Zistilo sa, že po opakovanom intravenóznom podávaní je biologický polčas epoetínu alfa u zdravých dobrovoľníkov približne 4 hodiny a u pacientov s obličkovým zlyhaním sa mierne predlžuje približne na 5 hodín. U detí sa zaznamenal biologický polčas približne 6 hodín.

Subkutánne podanie

Po subkutánnej injekcii sú sérové hladiny epoetínu alfa oveľa nižšie než hladiny dosiahnuté po intravenóznej injekcii, hladiny sa zvyšujú pomaly a vrchol dosahujú po 12 až 18 hodinách. Vrcholová hladina po subkutánnom podaní je vždy výrazne nižšia ako vrcholová hladina po intravenóznom podaní (približne 1/20 hodnoty).

Nedochádza k žiadnej akumulácii: hladiny zostávajú rovnaké po 24 hodinách po prvej injekcii alebo 24 hodín po poslednej injekcii.

Biologický polčas sa ťažšie určuje po subkutánnom podaní a odhaduje sa na približne 24 hodín.

Biologická dostupnosť subkutánne podaného epoetínu alfa je oveľa nižšia než intravenózne podaného lieku: približne 20%.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

V niekoľkých predklinických toxikologických štúdiách na psoch a potkanoch, ale nie na opiciach, podávanie epoetínu alfa sa dávalo do súvislosti so subklinickým obrazom fibrózy kostnej drene.
Fibróza kostnej drene je známa komplikácia chronického zlyhania obličiek u ľudí a môže súvisieť so sekundárnym hyperparatyreoidizmom alebo s neznámymi faktormi. Výsledky cielenej štúdie nepotvrdili rozdiely v incidencii fibrózy kostnej drene u hemodialyzovaných pacientov liečených epoetínom alfa počas troch rokov a u kontrolnej skupiny hemodialyzovaných pacientov neliečených epoetínom alfa.

V štúdiách na zvieratách sa ukázalo, že epoetín alfa znižuje hmotnosť plodu, zapríčiňuje oneskorenú osifikáciu a zvyšuje mortalitu plodov u zvierat, ak sa podáva v týždenných dávkach približne 20-krát vyšších, než je odporučená týždenná dávka pre ľudí. Sekundárne tieto zmeny zapríčiňujú zníženie hmotnosti samíc počas gravidity.

Epoetin alfa nepreukázal žiadne zmeny v testoch na mutagenitu na bakteriálnych a bunkových kultúrach cicavcov a ani in vivo v mikronukleovom teste na myšiach.

Dlhodobé štúdie karcinogenity sa doteraz nevykonali. V literatúre existujú rozporné údaje o tom, či erytropoetíny môžu zohrávať úlohu v proliferácii tumorov. Tieto správy sú založené na nálezoch in vitro na ľudských nádorových vzorkách, avšak majú nejasný klinický význam.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

natrii chloridum crudum, natrii dihydrogenophosphas dihydricus, natrii hydrogenophosphas dihydricus, glycinum, polysorbatum 80, aqua ad iniectabilia

6.2. Inkompatibility

Štúdie kompatibility neboli vykonané. Nepodávajte vo forme intravenóznej infúzie a nemiešajte s roztokmi iných liekov.

6.3. Čas použiteľnosti

Injekčné ampulky: 24 mesiacov
Naplnené striekačky: 18 mesiacov

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote 2°C až 8°C. Táto teplota môže byť prekročená len bezprostredne pred podaním lieku pacientovi. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke a netraste.

Ak sa EPREX používa v rámci ambulantnej starostlivosti, pacient ho môže pred použitím vybrať z chladničky len jedenkrát a uchovávať pri teplote do 25°C maximálne po dobu 3 dní.

Nepoužité aj použité striekačky alebo ampulky uchovávajte mimo dosahu detí.

6.5. Druh obalu a obsah balenia

Vnútorný obal: ampulky: sklenená ampulka, zátka zo šedého teflónu potiahnutá butylom, hermeticky uzavretá, s hliníkovým ochranným uzáverom (bajonetový uzáver).

Vnútorný obal: striekačky: naplnená striekačka (sklo Typ I) s piestom (guma s teflonovým povrchom) a ihla s ochranným krytom (gumový a polypropylénový ochranný kryt) a s bezpečnostným krytom ihly (kopolyester a polykarbonát) pripevneným k striekačke.

Vonkajší obal: papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov

Veľkosti balenia:
6 injekčných ampuliek v balení

2000 IU epoetínu alfa /1 ml
4000 IU epoetínu alfa /1 ml
10000 IU epoetínu alfa/1 ml

6 naplnených injekčných striekačiek v balení
1000 IU epoetínu alfa/0,5 ml
2000 IU epoetínu alfa/0,5 ml
3000 IU epoetínu alfa/0,3 ml
4000 IU epoetínu alfa/0,4 ml
5000 IU epoetínu alfa/0,5 ml
6000 IU epoetínu alfa/0,6 ml
10000 IU epoetínu alfa/1 ml

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Nepodávajte intravenóznou infúziou a nemiešajte s roztokmi iných liečiv.

Liek nesmie byť použitý a má byť zlikvidovaný, ak
- je porušený uzáver,
- je roztok zafarbený alebo sú viditeľné floatujúce častice,
- viete alebo si myslíte, že roztok bol omylom zmrazený, alebo
- nastala porucha chladničky.

Liek je len na jednorazové použitie. Zoberte len jednu dávku EPREXU z každej injekčnej striekačky odstránením nepotrebného roztoku pred podaním. Pozri časť 3. Ako používať EPREX (Návod ako si podať EPREX sám) v písomnej informácii pre používateľov.

Naplnené striekačky sú vybavené bezpečnostným krytom ihly, ktorý pomôže zabrániť poraneniam spôsobeným pichnutím ihlou po použití. Písomná informácia pre používateľov obsahuje úplné inštrukcie pre použitie a obsluhu naplnených striekačiek.

Každý odpad vzniknutý z liekov má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Johnson & Johnson, s. r. o.
Plynárenská 7/B, 824 78 Bratislava 26
Slovenská republika

8. Registračné číslo

EPREX 2 000 injekčné ampulky 56/0161/89-C/S
EPREX 4 000 injekčné ampulky 56/0161/89-C/S
EPREX 10 000 injekčné ampulky 56/0161/89-C/S
EPREX 1 000 naplnené striekačky 56/0161/89-C/S
EPREX 2 000 naplnené striekačky 56/0161/89-C/S
EPREX 3 000 naplnené striekačky 56/0161/89-C/S
EPREX 4 000 naplnené striekačky 56/0161/89-C/S
EPREX 5 000 naplnené striekačky 12/0044/02-S
EPREX 6 000 naplnené striekačky 12/0045/02-S
EPREX 10 000 naplnené striekačky 56/0161/89-C/S

9. Dátum registrácie

EPREX 2 000 injekčné ampulky Dátum registrácie: 19.6.1989
EPREX 4 000 injekčné ampulky Dátum registrácie: 19.6.1989
EPREX 10 000 injekčné ampulky Dátum registrácie: 19.6.1989
EPREX 1 000 naplnené striekačky Dátum registrácie: 19.6.1989
EPREX 2 000 naplnené striekačky Dátum registrácie: 19.6.1989
EPREX 3 000 naplnené striekačky Dátum registrácie: 19.6.1989
EPREX 4 000 naplnené striekačky Dátum registrácie: 19.6.1989
EPREX 5 000 naplnené striekačky Dátum registrácie: 8.4.2002
EPREX 6 000 naplnené striekačky Dátum registrácie: 8.4.2002
EPREX 10 000 naplnené striekačky Dátum registrácie: 19.6.1989

10. Dátum revízie textu
08/2009
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.