DUCILTIA 60 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 100x60 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al)

SPC
coch, povedzte to svojmu lekárovi.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete DUCILTIU

Neužívajte DUCILTIU:
- ak ste alergický na duloxetín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- ak máte ochorenie pečene,
- ak máte závažné ochorenie obličiek,
- užívate alebo ste v priebehu posledných 14 dní užívali iné lieky známe ako inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) (pozri „Iné lieky a DUCILTIA“),
- užívate fluvoxamín, ktorý sa zvyčajne užíva na liečbu depresie, ciprofloxacín alebo enoxacín, ktoré sa užívajú na liečbu niektorých infekcií.

Ak máte vysoký krvný tlak alebo srdcové ochorenie, oznámte to svojmu lekárovi. Váš lekár vám povie, či máte užívať DUCILTIU.

Upozornenia a opatrenia
Nasledujú dôvody, prečo by DUCILTIA mohla byť pre vás nevhodná. Predtým, ako začnete užívať DUCILTIU, obráťte sa na svojho lekára, ak:
- užívate iné lieky na liečbu depresie (pozri časť „Iné lieky a DUCILTIA“),
- užívate ľubovník bodkovaný, rastlinný prípravok (Hypericum perforatum),
- máte ochorenie obličiek,
- ste mali záchvaty,
- ste v minulosti trpeli mániou,
- trpíte bipolárnou poruchou,
- máte problémy s očami, napr. niektorý typ glaukómu (zvýšený vnútroočný tlak),
- máte v anamnéze poruchy krvácania (ľahko sa vám tvoria podliatiny),
- je u vás riziko nízkej hladiny sodíka (napríklad ak užívate diuretiká - tablety na odvodnenie, najmä ak ste starší),
- ste v súčasnej dobe liečený iným liekom, ktorý môže spôsobiť poškodenie pečene.

Účinná látka lieku DUCILTIA, duloxetín, sa používa aj v iných liekoch na iné ochorenia:
- diabetickú neuropatickú bolesť
- depresiu
- úzkosť,
- inkontinenciu moču.

Je nutné vyvarovať sa používania viac ako jedného z týchto liekov súčasne. Overte si u svojho lekára, či už užívate iné lieky obsahujúce duloxetín.

DUCILTIA môže vyvolať nepokoj alebo neschopnosť pokojne sedieť alebo stáť. Ak sa vám to stane, povedzte to, svojmu lekárovi.

Myšlienky na samovraždu a zhoršenie depresie alebo úzkostnej poruchy
Ak máte depresiu a/alebo máte úzkostnú poruchu, môžu sa u vás niekedy objaviť myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu. Ich výskyt sa môže zvýšiť na začiatku prvej liečby antidepresívami, pretože tieto lieky účinkujú až po nejakom čase, zvyčajne po dvoch týždňoch, niekedy aj neskôr.
Pravdepodobnosť ich výskytu je vyššia ak ste:
- mali predtým myšlienky na samovraždu alebo sebapoškodzovanie
- mladý dospelý človek. Informácie z klinických štúdií preukázali zvýšené riziko samovražedného správania u dospelých do 25 rokov s psychickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívom.

Ak sa u vás vyskytnú kedykoľvek myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu, ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo nemocnicu.

Možno by bolo užitočné povedať vaším príbuzným alebo blízkym priateľom, že máte depresiu alebo úzkostnú poruchu a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu. Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď sa im bude zdať, že sa vaša depresia alebo úzkosť zhoršuje alebo zistia zmeny vo vašom správaní.

Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov
DUCILTIA sa za normálnych okolností nesmie užívať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Tiež by ste mali vedieť, že u pacientov mladších ako 18 rokov užívajúcich lieky z tejto skupiny je zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako sú pokus o samovraždu, myšlienky o samovražde a nepriateľský postoj (prevažne agresivita, nepriateľské správanie a zlosť). Napriek tomu lekár môže DUCILTIU predpísať pacientom mladším ako 18 rokov na základe rozhodnutia, že je to v ich najlepšom záujme. Ak váš lekár predpísal DUCILTIU pacientovi mladšiemu ako 18 rokov a vy sa chcete podrobnejšie informovať, obráťte sa, prosím, opätovne na vášho lekára. Lekára informujte, ak sa u pacienta mladšieho ako 18 rokov užívajúceho DUCILTIU objavia alebo zhoršia vyššie uvedené príznaky. Tiež ešte neboli u tejto vekovej skupiny zistené účinky dlhodobého podávania DUCILTIE na bezpečnosť týkajúce sa rastu, dospievania a vývoja vnímania a správania.

Iné lieky a DUCILTIA
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

O tom, či môžete užívať DUCILTIU spolu s inými liekmi, má rozhodnúť váš lekár. Bez toho, že by ste sa informovali u svojho lekára, nezačínajte ani neprestávajte užívať akýkoľvek liek, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis či rastlinných prípravkov.

Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

Inhibítory monoaminooxidázy (IMAO): DUCILTIU nemáte užívať, ak súčasne užívate, alebo ste (v priebehu posledných 14 dní) užívali iný antidepresívny liek nazývaný inhibítor monoaminooxidázy (IMAO). Medzi IMAO patria napríklad moklobemid (antidepresívum) a linezolid (antibiotikum). Užívanie niektorého IMAO spolu s mnohými liekmi, ktoré sú na lekársky predpis, vrátane DUCILTIE, môže vyvolať závažné či dokonca život ohrozujúce vedľajšie účinky. Ak ste prestali užívať niektorý IMAO, minimálne 14 dní musíte počkať, kým budete môcť začať užívať DUCILTIU. Zároveň, ak ste prestali užívať DUCILTIU, musíte počkať najmenej 5 dní, kým začnete užívať niektorý IMAO.

Lieky, ktoré spôsobujú ospalosť: patria sem lieky, ktoré vám predpisuje lekár, vrátane benzodiazepínov, silných liekov proti bolesti, antipsychotík, fenobarbitalu a antihistaminík.

Lieky, ktoré zvyšujú hladinu sérotonínu: triptány, tramadol, tryptofán, SSRI (ako sú paroxetín a fluoxetín), SNRI (ako je venlafaxín), tricyklické antidepresíva (ako sú klomipramín, amitriptylín), petidín, ľubovník bodkovaný a IMAO (ako sú moklobemid a linezolid). Tieto lieky zvyšujú riziko vzniku vedľajších účinkov; ak sa u vás pri užívaní týchto liekov spolu s DUCILTIOU prejavia akékoľvek nezvyčajné príznaky, je potrebné vyhľadať lekára.

Perorálne antikoagulanciá alebo látky proti zhlukovaniu krvných doštičiek: lieky na zriedenie krvi alebo na predchádzanie tvorbe krvných zrazenín. Tieto lieky by mohli zvýšiť riziko krvácania.

DUCILTIA a jedlo, nápoje a alkohol
DUCILTIU je možné užívať s jedlom alebo bez jedla. Kým užívate DUCILTIU, požívajte alkohol s mimoriadnou opatrnosťou.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná, alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, predtým ako začnete užívať tento liek.

Oznámte svojmu lekárovi, ak otehotniete alebo sa usilujete otehotnieť, kým užívate DUCILTIU. DUCILTIU užívajte len po konzultácii s vaším lekárom týkajúcej sa možného prínosu a všetkých možných rizík pre vaše nenarodené dieťa.

Uistite sa, že vaša pôrodná asistentka a/alebo lekár vedia, že užívate DUCILTIU. Užívanie podobných liekov (SSRI) v tehotenstve môže zvýšiť riziko závažného stavu u dojčiat, ktorý sa nazýva pretrvávajúca pľúcna hypertenzia novorodencov (PPHN), ktorý spôsobuje, že dieťa rýchlejšie dýcha a má modrastú farbu. Tieto príznaky zvyčajne začnú v priebehu prvých 24 hodín po narodení. Ak sa to stane vášmu dieťaťu, kontaktujte ihneď svoju pôrodnú asistentku a/alebo lekára.

Ak užívate DUCILTIU na konci tehotenstva, môžu sa u vášho dieťaťa po narodení objaviť isté príznaky. Tieto sa zvyčajne objavia pri narodení alebo v priebehu niekoľkých dní po narodení. Medzi takéto príznaky patria napríklad ochabnuté svaly, triaška, nepokoj, problémy s kŕmením, ťažkosti s dýchaním a kŕče. Ak má vaše dieťa akýkoľvek z týchto príznakov po narodení, alebo máte obavy o jeho zdravie, kontaktujte svojho lekára alebo pôrodnú asistentku, ktorí vám budú vedieť poradiť.
• Oznámte svojmu lekárovi, ak dojčíte. Užívanie DUCILTIE počas dojčenia sa neodporúča. Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
DUCILTIA môže spôsobiť ospalosť alebo závrate. Neveďte vozidlá ani neobsluhujte žiadne nástroje či stroje, kým nezistíte, ako na vás DUCILTIA pôsobí.

DUCILTIA obsahuje laktózu, červeň Allura (E 129) a oranžovú žltú FCF (E110)
Laktóza: Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
Červeň Allura (E 129) môže vyvolať alergické reakcie.
Oranžová žltá (E110) môže vyvolať alergické reakcie (iba pre DUCILTIA 60 mg).

3. Ako užívať DUCILTIU

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

DUCILTIA je určená na vnútorné použitie (ústami). Kapsulu prehltnite vcelku a zapite vodou.

Depresia a diabetická neuropatická bolesť:
Zvyčajná dávka DUCILTIE je 60 mg duloxetínu jedenkrát denne, avšak dávku, ktorá je správna práve pre vás, vám predpíše lekár.

Generalizovaná úzkostná porucha:
Zvyčajná počiatočná dávka DUCILTIA je 30 mg jedenkrát denne, po ktorej u väčšiny pacientov nasleduje dávka 60 mg jedenkrát denne, avšak dávku, ktorá je správna práve pre vás, vám predpíše lekár. Dávka môže byť upravená až na 120 mg denne na základe vašej odpovede na DUCILTIU.

Aby ste nezabudli užiť DUCILTIA, užívajte ju každý deň v rovnakom čase.

Poraďte sa s lekárom o tom, ako dlho máte užívať DUCILTIU. Bez konzultácie s lekárom neprestávajte DUCILTIU užívať, ani si sami nemeňte dávku. Aby ste sa cítili lepšie, je potrebné správne liečiť vašu poruchu. Ak sa nelieči, vaše ochorenie nemusí ustúpiť a váš stav sa môže zhoršiť a bude náročnejšie ho liečiť.

Ak užijete viac DUCILTIE, ako máte
Ak ste užili väčšie množstvo DUCILTIE ako vám predpísal váš lekár, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. Medzi prejavy predávkovania patria ospalosť, bezvedomie, sérotonínový syndróm (zriedkavá reakcia, ktorá môže spôsobiť pocity veľkého šťastia, ospalosti, ťažkopádnosť, nepokoj, pocit opitosti, horúčku, potenie alebo stuhnutie svalov), záchvaty, vracanie a búšenie srdca.

Ak zabudnete užiť DUCILTIU
Ak ste zabudli užiť dávku, urobte tak hneď, ako si na to spomeniete. Avšak, ak sa tak stalo v čase, keď máte užiť svoju ďalšiu dávku, vynechajte dávku, na ktorú ste zabudli, a vezmite si iba jednu dávku ako zvyčajne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Neužite väčšie množstvo DUCILTIE ako vám bolo predpísané na jeden deň.

Ak prestanete užívať DUCILTIU
NEPRESTÁVAJTE užívať kapsuly, ak tak nenariadil váš lekár, a to ani vtedy, ak sa budete cítiť lepšie. Ak lekár dospeje k rozhodnutiu, že už ďalej DUCILTIA nepotrebujete, vyzve vás, aby ste najmenej dva týždne pred úplným ukončením liečby znižovali dávky.

Niektorí pacienti, ktorí náhle prestali užívať DUCILTIU, mali príznaky ako sú:
- závrat,
- pocity brnenia a mravčenia alebo vnemy ako pri elektrickom šoku (najmä v hlave),
- poruchy spánku (živé sny, nočné mory, nespavosť),
- únava, ospalosť,
- nepokoj alebo rozrušenie,
- úzkosť,
- nevoľnosť (nutkanie na vracanie) alebo vracanie,
- trasenie (tras),
- bolesti hlavy,
- bolesť svalov,
- podráždenosť,
- hnačka,
- zvýšené potenie,
- vertigo (točenie hlavy).

Tieto príznaky zvyčajne nebývajú závažné a v priebehu niekoľkých dní odznejú; ak však máte príznaky, ktoré sú problémové, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto účinky sú však zvyčajne mierne až stredne závažné a často po niekoľkých týždňoch vymiznú.

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
• bolesť hlavy,
• pocit ospalosti,
• pocit na vracanie,
• sucho v ústach.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
• strata chuti do jedla,
• problémy so spánkom,
• pocity nepokoja,
• menšia sexuálna túžba, problémy alebo neschopnosť dosiahnuť orgazmus,
• úzkosť,
• nezvyčajné sny,
• závrat,
• pocit lenivosti,
• triaška,
• porucha citlivosti vrátane poruchy citlivosti, pichania alebo pálenia kože,
• rozmazané videnie,
• tinnitus (vnímanie zvukov v ušiach bez vonkajšieho podnetu),
• pocit búšenia srdca,
• zvýšený krvný tlak, sčervenanie,
• častejšie zívanie,
• zápcha,
• hnačka,
• bolesť žalúdka,
• nevoľnosť (vracanie),
• pálenie záhy,
• tráviace ťažkosti, plynatosť,
• zvýšené potenie, (svrbiaca) vyrážka,
• bolesť svalov, svalový kŕč,
• bolestivé močenie, časté močenie,
• problémy s dosiahnutím erekcie, zmenená ejakulácia,
• pády (najmä u starších ľudí), únava,
• úbytok telesnej hmotnosti.

U detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov s depresiou liečených týmto liekom došlo na začiatku užívania tohto lieku k určitej strate hmotnosti. Po šiestich mesiacoch liečby však tieto deti a dospievajúci nadobudli rovnakú hmotnosť ako ich rovesníci rovnakého pohlavia.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
• zápal hrdla spôsobujúci zachrípnutie,
• myšlienky na samovraždu,
• problémy so spánkom, znížená kvalita spánku,
• škrípanie zubami alebo zatínanie zubov,
• pocit dezorientácie,
• nedostatok motivácie,
• náhle mimovoľné zášklby alebo trhnutia svalov,
• pocit nepokoja alebo neschopnosť pokojne sedieť či stáť, '
• pocit nervozity,
• porucha pozornosti,
• zmena chuti,
• problémy s ovládaním pohybov ako sú napr. chýbajúca koordinácia alebo mimovoľné pohyby svalov, syndróm nepokojných nôh,
• rozšírené zreničky (tmavý stred oka), porucha zraku
• pocit závratu alebo „točenia hlavy“ (vertigo),
• bolesť ucha
• rýchly a/alebo nepravidelný tlkot srdca
• omdletie, závrat,
• pocit padania alebo mdlôb pri prudkom vstávaní,
• pocit chladu v prstoch rúk a/alebo nôh,
• zvieranie hrdla,
• krvácanie z nosa,
• vracanie krvi, alebo čierna smolnatá stolica,
• gastroenteritída, grganie,
• problémy s prehĺtaním,
• zápal pečene, ktorý môže spôsobiť bolesť brucha a žltnutie kože alebo očných bielok,
• nočné potenie, žihľavka, studený pot,
• citlivosť na slnečné svetlo,
• zvýšený sklon k tvorbe modrín,
• svalová strnulosť, svalové zášklby,
• ťažkosti s močením alebo neschopnosť močiť,
• močenie s oneskoreným štartom,
• zvýšená potreba močiť v noci,
• potreba dlhšieho močenia ako obvykle,
• znížený tok moču,
• neobvyklé pošvové krvácanie,
• neobvyklá menštruácia, vrátane silnej, bolestivej, nepravidelnej alebo dlhotrvajúcej, menštruácie,
• neobvykle mierna alebo chýbajúca menštruácia,
• bolesť v semenníkoch a miešku,
• bolesť v hrudi,
• pocit chladu, pocit návalu tepla,
• nezvyčajný spôsob chôdze,
• smäd, chvenie,
• prírastok hmotnosti.

DUCILTIA môže mať také účinky, ktoré si nemusíte uvedomovať, ako napríklad zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov alebo hladiny
-draslíka,
-kreatín fosfokinázy,
-cukru
-cholesterolu
v krvi.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môže postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
• závažné alergické reakcie, ktoré spôsobujú problémy s dýchaním alebo závrat sprevádzané opuchnutým jazykom alebo perami, alergické reakcie,
• znížená funkcia štítnej žľazy, ktorá môže spôsobiť únavu alebo nárast hmotnosti,
• dehydratácia,
• nízke hladiny sodíka v krvi (najmä u starších ľudí; medzi príznaky patria pocit závratu, slabosti, zmätenosti, ospalosti alebo veľkej únavy, pocit na vracanie, alebo vracanie, závažnejšími príznakmi sú mdloby, záchvaty alebo pády),
• syndróm neprimeraného vylučovania antidiuretického hormónu (SIADH),
• samovražedné správanie,
• mánia (nadmerná aktivita, rýchle striedanie myšlienok a znížená potreba spánku),
• halucinácie, agresivita a hnev,
• „sérotonínový syndróm“ (zriedkavá reakcia, ktorá môže spôsobiť pocity veľkého šťastia, ospalosti, ťažkopádnosť, nepokoj, pocit opitosti, horúčku, potenie alebo stuhnutie svalov),
• záchvaty,
• zvýšený vnútroočný tlak (glaukóm),
• zápal úst, zápach z úst,
• prítomnosť svetločervenej krvi v stolici, zápal hrubého čreva (spôsobujúci hnačku),
• zlyhávanie pečene, žlté sfarbenie pokožky alebo očných bielkov (žltačka),
• Stevensov-Johnsonov syndróm (závažné ochorenie, pri ktorom sa vytvárajú pľuzgieriky na koži, v ústach, očiach a pohlavných orgánoch),
• závažná alergická reakcia spôsobujúca opuch tváre alebo hrdla (angioedém),
• stiahnutie svalov čeľuste,
• nezvyčajný zápach moču,
• menopauzálne príznaky,
• nezvyčajná tvorba materského mlieka u mužov a žien.

Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
zápal krvných ciev v pokožke (kožná vaskulitída).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať DUCILTIA

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri / fľaši / škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 30 oC.
HDPE fľaše: Po prvom otvorení použite do 30 dní.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo DUCILTIA obsahuje

-Liečivoje duloxetín.
Každá 30 mg kapsula obsahuje 30 mg duloxetínu (vo forme chloridu).
Každá 60 mg kapsula obsahuje 60 mg duloxetínu (vo forme chloridu).

- Ďalšie zložky sú:
Obsah kapsuly: predželatínovaný škrob (kukuričný), mikrokryštalická celulóza, povidón K 30, mastenec, stearan horečnatý, stearylfumarát sodný, acetosukcinát hypromelózy, oxid titaničitý (E171), monohydrát laktózy, hypromelóza a makrogol 4000
Obal kapsuly: oxid titaničitý (E171), želatína, brilantná modrá FCF (E133), červeň Allura (E129)
chinolínová žltá (E104) (60 mg iba), oranžová žltá FCF (E110) (len 60 mg)
Atrament: šelak, hlinitý lak indigokarmínu (E132), oxid titaničitý (E171), propylénglykol (E1520)

Ako vyzerá DUCILTIA a obsah balenia
DUCILTIA 30 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly veľkosti 2 majú nepriehľadný tnavomodrý vrchnák a nepriehľadné biele telo s vytlačeným číslom „30“, obsahujú 4 biele až sivobiele okrúhle obojstranne vypuklé tablety obsahujúce 30 mg liečiva duloxetín v jednej kapsule.
DUCILTIA 60 mg gastrorezistentné kapsuly veľkosti 0E majú nepriehľadný tmavomodrý vrchnák a nepriehľadné žltozelené telo s vytlačeným číslom „60“, obsahujú 8 bielych až sivobielych okrúhlych obojstranne vypuklých tabliet obsahujúcich 60 mg liečiva duloxetín v jednej kapsule.
DUCILTIA gastrorezistentné kapsuly sú dostupné v (PVC/PE/PCTFE/Al blisteri alebo PA/Al/PVC/Al) blisteri v kartónovej krabici.
Veľkosti balenia
DUCILTIA 30 mg: 7, 28 a 98 kapsúl
DUCILTIA 60 mg: 28, 56, 84, 98, 100 a 500 kapsúl

DUCILTIA tvrdé gastrorezistentné kapsuly sú dostupné v HDPE fľašiach s detským bezpečnostným PP skrutkovacím uzáverom v kartónovej škatuľke.
Veľkosť balenia: 30 kapsúl

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Pharmathen S.A.,
6 Dervenakion str.,
15351 Pallini, Attiki,
Grécko

Výrobca:

Pharmathen S.A.,
6 Dervenakion str.,
15351 Pallini, Attiki,
Grécko

Pharmathen International S.A.
Industrial Park Sapes,
Rodopi Prefecture, Block No 5,
Rodopi 69300,
GréckoTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2016.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.