DIKLOFENAK/MIZOPROSTOL CIPLA 50 MG/0,2 MG tbl mod 100x50 mg/0,2 mg (blis.Al/Al)

SPC
obličiek a pečene,
- pri diagnostikovanom kongestívnom srdcovom zlyhaní (NYHA II-IV), ischemickej chorobe srdca, ochorení periférnych artérií a/alebo cerebrovaskulárnom ochorení.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Varovania

Je potrebné vyhnúť sa súbežnému užívaniu diklofenaku/mizoprostolu s NSAID vrátane inhibítorov COX-2.

Používanie u žien pred menopauzou (pozri tiež časť 4.3)
Diklofenak/Mizoprostol Cipla 50 mg/0,2 mg sa nemá používať u žien pred menopauzou, ak nepoužívajú účinnú antikoncepciou a neboli poučené o rizikách užívania lieku, ak sú gravidné (pozri časť 4.6).

Na obale bude uvedené: „Nemá sa používať u žien pred menopauzou, ak nepoužívajú účinnú antikoncepciu.“

Preventívne opatrenia
Nežiaduce účinky je možné minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej dĺžky trvania liečby nevyhnutnej na kontrolu príznakov (pozri časť 4.2 a GI a kardiovaskulárne riziká nižšie).

U pacientov s poruchou funkcie obličiek, srdca alebo pečene sa vyžaduje opatrnosť, pretože užívanie NSAID môže viesť zhoršeniu funkcie obličiek. Pri nasledujúcich stavoch sa má Diklofenak/Mizoprostol Cipla 50 mg/0,2 mg používať len vo výnimočných situáciách a za prísneho klinického sledovania: pokročilé srdcové zlyhanie, pokročilé zlyhanie obličiek, pokročilé ochorenie pečene, závažná dehydratácia.


Účinky na pečeň
Vo veľkom klinickom skúšaní, v ktorom pacienti dostávali diklofenak počas obdobia v priemere 18 mesiacov, sa u 3,1 % pacientov pozorovali zvýšenia hladín ALT/AST. Zvýšenia hladín ALT/AST sa zvyčajne objavujú počas 1 – 6 mesiacov. V klinických skúšaniach sa u pacientov dostávajúcich diklofenak a počas skúseností po uvedení lieku trh sledoval výskyt hepatitídy, hlásili sa ďalšie hepatálne reakcie zahŕňajúce žltačku a zlyhanie pečene. Počas liečby diklofenakom/mizoprostolom sa má pravidelne sledovať funkcia pečene. Ak sa diklofenak/mizoprostol používa pri výskyte poruchy funkcie pečene, nevyhnutné je pozorné sledovanie. Ak abnormálne výsledky vyšetrení pečene pretrvávajú alebo sa zhoršia, ak sa objavia klinické prejavy a príznaky totožné s ochorením pečene alebo ak sa objavia systémové prejavy, liečba diklofenakom sa má prerušiť.

Účinky na obličky
Metabolity diklofenaku sa vylučujú primárne obličkami (pozri časť 5.2). Rozsah, v akom sa metabolity môžu akumulovať u pacientov s poruchou funkcie obličiek, sa neskúmal. Tak ako pri iných NSAID, ktorých metabolity sa vylučujú obličkami, pacienti s významnou poruchou funkcie obličiek sa majú sledovať pozornejšie.

V zriedkavých prípadoch môžu NSAID vrátane diklofenaku/mizoprostolu vyvolať intersticiálnu nefritídu, glomerulitídu, papilárnu nekrózu a nefrotický syndróm. NSAID inhibujú syntézu renálnych prostaglandínov, ktoré majú podpornú úlohu pri udržiavaní perfúzie obličiek u pacientov, u ktorých je prietok krvi obličkami a objemu krvi znížený. U týchto pacientov môže podávanie NSAID vyvolať zjavnú dekompenzáciu obličiek, po ktorej nasleduje zvyčajne úprava na stav pred liečbou po ukončení liečby NSAID. Pacienti s najvyšším rizikom výskytu takejto reakcie sú pacienti s kongestívnym srdcovým zlyhaním, cirhózou pečene, nefrotickým syndrómom a zisteným ochorením obličiek. Takíto pacienti majú byť počas užívania liečby NSAID pozorne sledovaní.

Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky
Tak ako pri všetkých NSAID, aj pri diklofenaku/mizoprostole môže dôjsť k vzniku hypertenzie alebo k zhoršeniu preexistujúcej hypertenzie, z ktorých každá môže prispievať k zvýšenému výskytu kardiovaskulárnych príhod. NSAID vrátane diklofenaku/mizoprostolu sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s hypertenziou. Na začiatku liečby diklofenakom/mizoprostolom a počas priebehu liečby sa má pozorne sledovať krvný tlak.
Pacienti s významnými rizikovými faktormi na vznik kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) sa majú liečiť diklofenakom len po dôkladnom zvážení. Keďže kardiovaskulárne riziká spojené s užívaním diklofenaku sa môžu zvýšiť dávkou a dĺžkou trvania expozície, trvanie liečby má byť čo najkratšie a účinná denná dávka čo najnižšia. Pacientova potreba úľavy od symptómov a odpoveď na liečbu sa musí periodicky prehodnocovať.

Klinické skúšania a epidemiologické údaje poukazujú na možné malé zvýšené riziko závažných arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda) spojených s užívaním diklofenaku, najmä vo vysokej dávke (150 mg denne) a pri dlhodobej liečbe.

Lekári a pacienti majú byť ostražití, ak dôjde k týmto príhodám, dokonca aj v prípade neprítomnosti predchádzajúcich kardiovaskulárnych príznakov. Pacientov je potrebné informovať o prejavoch a/alebo príznakoch závažnej kardiovaskulárnej toxicity a o krokoch, ktoré sa majú vykonať v prípade, ak sa objavia (pozri časť 4.3).

Gastrointestinálne účinky
NSAID vrátane diklofenaku/mizoprostolu, môžu vyvolať závažné gastrointestinálne (GI) nežiaduce udalosti zahŕňajúce zápal, krvácanie, vredy a perforáciu žalúdka, tenkého čreva alebo hrubého čreva, ktoré môžu byť smrteľné. Ak sa u pacientov dostávajúcich diklofenak/mizoprostol objaví GI krvácanie alebo vredy, liečba sa má ukončiť. Tieto udalosti sa môžu objaviť kedykoľvek počas liečby s varovnými príznakmi alebo bez ich alebo u pacientov s predchádzajúcim výskytom GI udalostí v minulosti.

Pacienti s najväčším rizikom vzniku týchto typov GI komplikácií pri NSAID sú tí, ktorí sú liečení vysokými dávkami, staršie osoby, pacienti s kardiovaskulárnym ochorením, pacienti súbežne užívajúci kyselinu acetylsalicylovú alebo pacienti s výskytom aktívneho gastrointestinálneho ochorenia ako sú napr. vredy, gastrointestinálne krvácanie alebo zápalové stavy v minulosti.

Diklofenak/mizoprostol sa má u týchto pacientov preto používať s opatrnosťou a liečba sa má začať najnižšou dostupnou dávkou (pozri časť 4.3).

Pacienti s minulosťou GI toxicity, najmä v prípade starších osôb, majú nahlásiť akékoľvek nezvyčajné príznaky (najmä GI krvácanie), hlavne v úvodných fázach liečby. Opatrnosť sa odporúča u pacientov dostávajúcich súbežné lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko vredov alebo krvácania ako sú napr. perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako je warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu alebo antitromboticky účinkujúce liečivá ako je napr. kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).

Diklofenak/Mizoprostol Cipla 50 mg/0,2 mg spoločne s iným NSAID môže znižovať agregáciu trombocytov a predlžovať čas krvácania. Zvýšený dohľad sa odporúča pri poruchách krvotvorby alebo pri stavoch narušenej koagulácie alebo u pacientov s cerobrovaskulárnym krvácaním v minulosti.

Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou, pretože sa tieto ochorenia môžu zhoršiť (pozri časť 4.8).

S opatrnosťou sa má postupovať u starších pacientov a u pacientov liečených kortikosteroidmi, inými NSAID alebo antikoagulanciami (pozri časť 4.5).

Kožné reakcie
V súvislosti s užívaním NSAID vrátane diklofenaku/mizoprostolu sa veľmi zriedkavo hlásili závažné kožné reakcie, z ktorých niektoré boli smrteľné, zahŕňajúce exfoliatívnu dermatitídu, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu (pozri časť 4.8). Zdá sa, že najväčšie riziko týchto udalostí pre pacientov je na začiatku liečby, nástup udalosti je vo väčšine prípadov v prvom mesiaci liečby. Liečba diklofenakom/mizoprostolom sa má ukončiť pri prvom objavení sa kožnej vyrážky, slizničných lézií alebo akomkoľvek inom prejave precitlivenosti.

Precitlivenosť
U pacientov trpiacich bronchiálnou astmou alebo s bronchiálnou astmou alebo ochorením alergického pôvodu v minulosti môžu NSAID vyvolať bronchospazmus.

Dlhodobá liečba
U všetkých pacientov dostávajúcich dlhodobú liečbu NSAID sa ako preventívne opatrenie majú sledovať (napr. funkcia obličiek, pečene a krvný obraz). Počas dlhodobej liečby vysokými dávkami analgetík/protizápalových liekov môžu objaviť bolesti hlavy, ktoré sa nemusia zmierniť vyššími dávkami lieku.

Diklofenak/Mizoprostol Cipla 50 mg/0,2 mg môže maskovať horúčku, a tým prebiehajúcu infekciu.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Pomocná látka hydrogenovaný ricínový olej môže spôsobiť žalúdočné ťažkosti a hnačku.

4.5 Liekové a iné interakcie

NSAID môžu oslabiť nátriuretický účinok diuretík z dôvodu inhibície intrarenálnej syntézy prostaglandínov. Súbežná liečba draslík šetriacimi diuretikami môže byť spojená so zvýšenými sérovými hladinami draslíka; preto sa má sérová hladina draslíka sledovať.

Z dôvodu účinku na renálne prostaglandíny, inhibítory cyklooxygenázy ako napr. diklofenak, môžu zvýšiť nefrotoxicitu cyklosporínu. Pri podávaní NSAID s takrolimom existuje možné zvýšenie rizika nefrotoxicity.

Rovnovážne plazmatické koncentrácie lítia a digoxínu môžu byť zvýšené a koncentrácie ketokonazolu sa môžu znížiť.

Farmakodynamickéštúdie s diklofenakom nepreukázali žiadne zosilnenie účinku perorálnych antidiabetík a antikoagulancií. Napriek tomu sa odporúča opatrnosť a dostatočné sledovanie (pozri informácie o agregácii trombocytov v časti Upozornenia), pretože interakcie sa hlásili pri iných NSAID.

Z dôvodu zníženej agregácie trombocytov sa odporúča opatrnosť aj pri užívaní lieku Diklofenak/Mizoprostol Cipla 50 mg/0,2 mg s antikoagulanciami. NSAID môžu zosilniť účinky antikoagulancií ako je warfarín, protidoštičkových látok ako je kyselina acetylsalicylová a inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), čím zvyšujú riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).

Pri kombinácii diklofenaku s antidiabetikami sa hlásili prípady hypo- a hyperglykémie.

Opatrnosť sa odporúča pri súbežnom podávaní metotrexátu s NSAID z dôvodu možného zosilnenia jeho toxicity spôsobeného NSAID ako výsledok zvýšenia plazmatických koncentrácií metotrexátu.

Súbežné užívanie s inými NSAID alebo s kortikosteroidmi môže zvýšiť frekvenciu výskytu nežiaducich účinkov všeobecne.

Antihypertenzíva vrátane diuretík, inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) a antagonistov receptora pre angiotenzín II (AIIA): NSAID môžu znížiť účinnosť diuretík a iných antihypertenzív.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek (napr. dehydratovaní pacienti alebo starší pacienti s oslabenou funkciou obličiek) môže súbežné podávanie inhibítora ACE alebo AIIA s inhibítorom cyklooxygenázy spôsobiť zhoršenie funkcie obličiek vrátane možnosti akútneho zlyhania obličiek, ktoré je zvyčajne reverzibilné. Výskyt týchto reakcií sa má zvážiť u pacientov užívajúcich diklofenak/mizoprostol s inhibítorom ACE alebo AIIA.

Antacidá môžu oddialiť vstrebávanie diklofenaku. Preukázalo sa, že antacidá obsahujúce horčík zhoršujú hnačku súvisiacu s užívaním mizoprostolu.

Údaje zo štúdií na zvieratách naznačujú, že NSAID môžu zvýšiť riziko konvulzií pri užívaní s chinolónovými antibiotikami. U pacientov užívajúcich NSAID a chinolónové antibiotiká môže byť zvýšené riziko vzniku konvulzií.

NSAID sa nemajú používať počas 8 - 12 dní po podaní mifepristónu, pretože NSAID môžu znížiť jeho účinok.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Diklofenak/Mizoprostol Cipla 50 mg/0,2 mg je kontraindikovaný u tehotných žien a u žien, ktoré plánujú graviditu, pretože mizoprostol vyvoláva kontrakcie maternice a je spojený s potratom, predčasným pôrodom a odumretím plodu. Užívanie mizoprostolu bolo spojené s vrodenými poruchami. Diklofenak tiež môže vyvolať predčasné uzatvorenie ductus arteriosus.

Ženy vo fertilnom veku nemajú začať s užívaním diklofenaku/mizoprostolu dovtedy, kým sa nevylúči gravidita a majú byť v plnej miere poučené o dôležitosti používania adekvátnej antikoncepcie počas liečby. Ak existuje možnosť, že je žena tehotná, užívanie lieku sa má ukončiť.

Dojčenie
Mizoprostol sa u matiek rýchlo metabolizuje na kyselinu mizoprostolovú, ktorá je biologicky účinná a vylučuje sa do materského mlieka. Diklofenak sa vylučuje do materského mlieka vo veľmi malých množstvách. Vo všeobecnosti sú účinky na plod pri akejkoľvek expozícii mizoprostolu a jeho metabolitom prostredníctvom dojčenia neznáme. Zisteným nežiaducim účinkom mizoprostolu je však hnačka a môže sa objaviť u dojčiat dojčiacich matiek. Diklofenak/Mizoprostol Cipla 50 mg/0,2 mg sa preto nemá podávať dojčiacim matkám.

Fertilita
Užívanie diklofenaku/mizoprostolu môže znížiť plodnosť u žien a jeho užívanie sa neodporúča ženám, ktoré sa pokúšajú otehotnieť. U žien, ktoré majú problémy s otehotnením alebo ktoré podstupujú vyšetrenie na neplodnosť, sa má zvážiť vysadenie diklofenaku/mizoprostolu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacienti, u ktorých sa počas užívania NSAID objavia závraty alebo iné poruchy centrálneho nervového systému, sa majú zdržať vedenia vozidiel alebo obsluhy strojov.

4.8 Nežiaduce účinky

V tabuľke nižšie je uvedený výskyt nežiaducich liekových reakcií hlásených v kontrolovaných klinických skúšaniach, v ktorých sa diklofenak/mizoprostol podával viac ako 2 000 pacientom. Okrem toho, nežiaduce liekové reakcie hlásené počas dohľadu po uvedení lieku na trh, ktorých frekvencia výskytu sa nedá stanoviť z dostupných údajov, ako sú napr. spontánne hlásenia, boli uvedené s frekvenciou výskytu „neznáme“. Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky boli na gastrointestinálnej úrovni.

Orgánový systém
Veľmi časté
(≥ 1/10)
Časté
(≥ 1/100 až < 1/10)
Menej časté
(≥ 1/1 000 až < 1/100)
Zriedkavé
(≥ 1/10 000 až < 1/1 000)
Veľmi zriedkavé
(< 1/10 000)

Frekvencia: neznáme
(skúsenosti po uvedení lieku na trh)
Infekcie a nákazy

aseptická meningitída1
Poruchy krvi a lymfatického systému
trombocy-topéniaaplastická anémia, agranulocy-tóza, hemolytická anémia, leukopénia
Poruchy imunitného systému


Anafylaktic-ká reakcia

Precitlive-nosť
Poruchy metabolizmu a výživy

anorexia
Psychické poruchy


nespavosť

psychotická reakcia, dezorientá-cia, depresia, úzkosť, nočné mory, zmeny nálady, podráž-
denosť
Poruchy nervového systému


bolesť hlavy, závrat,

konvulzie, poruchy pamäte, ospanlivosť, tremor, porucha chuti, parestézie,
Poruchy oka

poruchy zraku, rozmazané videnie
Poruchy ucha a labyrintu

tinitus
Poruchy srdca a srdcovej činnosti

srdcové zlyhanie, palpitácie
Poruchy ciev

šok, hypertenzia, hypotenzia, vaskulitída
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

astma, pneumonití-da, dyspnoe
Poruchy gastrointesti-nálneho traktu

bolesť brucha, hnačka2 , nevoľnosť
dyspepsia
gastritída, vracanie, plynatosť, eruktácia, zápcha, peptický vred

stomatitídaperforácia GI3 , gastrointes-tinálne krvácanie3 , meléna, hemateméza
kolitída, Crohnova choroba, porucha pažeráka, vriedky v ústach, glositída, opuch jazyka, sucho v ústach
Poruchy pečene a žlčových ciest


zvýšená hladina alanínami-
notransfe-rázy, aspartát-amino-transfe-rázy,


hepatitída, žltačka,
zlyhanie pečene
fulminantná hepatitída, zvýšená hladina bilirubínu
Poruchy kože a podkožného tkaniva


multi-formný erytém, vyrážka, pruritus
purpura, urtikária,
angioedém

toxická epidermálna nekrolýza4 , Stevensov-Johnsonov syndróm4 , exfoliatívna dermatitída4
bulózna dermatitída, Henochova-Schonleino-va purpura, mukoku-tánna vyrážka, vezikulárna vyrážka, fotosenzi-tívna reakcia, alopécia, urtikária
Poruchy obličiek a močovej sústavy

zlyhanie obličiek, akútne zlyhanie obličiek, renálna papilárna nekróza, intersticiál-na nefritída, nefrotický syndróm, proteinúria, hematúria
Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

Intra-
uterinné úmrtie, ruptúra maternice, neúplný potrat, predčasný pôrod dieťaťa, anafylak-toidný tehotenský syndróm, zadržanie placenty alebo membrán v maternici, abnormálne kontrakcie maternice.
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
menorágia, metrorágia
vaginálne krvácanie, postmeno-pauzálne krvácaniekrvácanie maternice
Vrodené, familiárne a genetické poruchy


'


vrodené poruchy
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

edém5 , bolesť na hrudi, opuch tváre, únava, pyrexia, zimnica, zápal

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi

znížená hladina hemoglobí-nu
Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

perforácia maternice

1 Príznaky aseptickej meningitídy (stuhnutý krk, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, horúčka alebo porucha vedomia) boli hlásené počas liečby NSAID. Zdá sa, že náchylnejší sú pacienti s autoimunitným ochorením (napr. lupus erythematosus, zmiešané poruchy spojivového tkaniva).

2 Hnačka je zvyčajne mierne až stredne závažná a prechodná a môže sa minimalizovať užívaním diklofenaku/mizoprostolu s jedlom a vyhýbaním sa užívaniu antacíd obsahujúcich predovšetkým horčík.

3 Perforácia GI alebo krvácanie môže byť niekedy smrteľné, najmä u starších osôb (pozri časť 4.4).

4 Závažné kožné reakcie, niektoré z nich smrteľné, boli hlásené veľmi zriedkavo (pozri časť 4.4).

5 Najmä u pacientov s hypertenziou alebo poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.4).

Vzhľadom na nedostatok presných a/alebo spoľahlivých hodnôt pre menovateľa a čitateľa, zo spontánnych hlásení nežiaducich účinkov, prostredníctvom ktorých sa zbierajú údaje týkajúce sa bezpečnosti po uvedení lieku na trh, neumožňuje určiť medicínsky významnú frekvenciu výskytu akýchkoľvek nežiaducich účinkov.

V súvislosti s relatívnou frekvenciou hlásenia nežiaducich účinkov počas dohľadu po uvedení lieku na trh, boli nežiaduce účinky na gastrointestinálnej úrovni tie, ktoré boli najčastejšie prijaté držiteľom rozhodnutia o registrácii (približne 45 % všetkých hlásení prípadov v databáze bezpečnosti spoločnosti), po ktorých nasledovali kožné reakcie/reakcie typu precitlivenosti, čo je v súlade s profilom nežiaducich účinkov skupiny liečiv NSAID.

Klinické skúšanie a epidemiologické údaje stále poukazujú na zvýšené riziko arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda) súvisiace s užívaním diklofenaku, najmä vo vysokých dávkach (150 mg denne) a pri dlhodobej liečbe (pozri časť 4.3 a 4.4).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Toxická dávka lieku Diklofenak/Mizoprostol Cipla 50 mg/0,2 mg nebola stanovená a s predávkovaním nie sú žiadne skúsenosti. Pri predávkovaní sa môže objaviť zosilnenie farmakologických účinkov. Liečba akútnej otravy NSAID pozostáva z podporných a symptomatických opatrení. Opodstatnené je vykonať opatrenia na zníženie vstrebania akýchkoľvek liečiv užitých v nedávnom čase pomocou nútenej emézy, gastrickej laváže alebo aktívneho uhlia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidové antiflogistiká a antireumatiká, deriváty kyseliny octovej a príbuzné liečivá.

ATC kód: M01AB55

Diklofenak/mizoprostol sú nesteroidné protizápalové liečivá, ktoré sú účinné pri liečbe prejavov a príznakov artritických ochorení.

Tento účinok je spôsobený prítomnosťou diklofenaku, pri ktorom sa preukázali protizápalové a analgetické vlastnosti.

Diklofenak/mizoprostol tiež obsahuje ochrannú zložku gastroduodenálnej sliznice mizoprostol, ktorý je syntetickým analógom prostaglandínu E1, ktorý podporuje niektoré z faktorov, ktoré udržiavajú integritu gastroduodenálnej sliznice.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické profily po perorálnom podaní jednorazovej dávky alebo viacnásobných dávok diklofenaku a mizoprostolu podávaných vo forme kombinácie diklofenaku/mizoprostolu sú podobné ako profily pri oboch liečivách podávaných vo forme samostatných tabliet. Medzi oboma liečivami neexistujú žiadne farmakokinetické interakcie okrem mierneho poklesu Cmax sodnej soli diklofenaku pri súbežnom podávaní s mizoprostolom.

Absorpcia
Sodná soľ diklofenaku sa po perorálnom podaní nalačno kompletne vstrebáva z gastrointestinálneho (GI) traktu. Systémovo dostupných je iba 50 % vstrebanej dávky z dôvodu metabolizmu po prvom prechode pečeňou. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú do 2 hodín (rozsah 1 - 4 hodiny) pri podaní vo forme jednorazovej dávky nalačno. Tmax diklofenaku v stave sýtosti sa zvyšuje na 4 hodiny. Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) je priamoúmerná v rozsahu dávok 25 mg až 150 mg. Miera vstrebávania sodnej soli diklofenaku nie je významne ovplyvnená príjmom potravy.

Distribúcia
Terminálny polčas sú približne 2 hodiny. Klírens je približne 350 ml/min a distribučný objem je približne 550 ml/kg. Viac ako 99 % sodnej soli diklofenaku sa reverzibilne viaže na ľudský plazmatický albumín a preukázalo sa, že táto väzba je závislá od veku.

Eliminácia
Sodná soľ diklofenaku sa eliminuje po zmetabolizovaní a následnom vylúčení glukuronidových a sulfátových konjugátov močom a žlčou. Približne 65 % dávky sa vylučuje močom a 35 % žlčou. Menej ako 1 % pôvodného liečiva sa vylučuje v nezmenenej forme.

Mizoprostol sa rýchlo a extenzívne vstrebáva a podlieha rýchlemu metabolizmu na aktívny metabolit kyselinu mizoprostolovú, ktorá sa eliminuje s t½ eliminácie približne 30 minút. V štúdiách po podaní viacnásobnej dávky sa nezistila žiadna akumulácia kyseliny mizoprostolovej a rovnovážny stav v plazme sa dosiahol v rámci 2 dní. Väzba kyseliny mizoprostolovej na sérové proteíny je menej ako 90 %. Približne 70 % podanej dávky sa vylučuje močom, prevažne vo forme biologicky inaktívnych metabolitov.

Na porovnanie farmakokinetiky diklofenaku/mizoprostolu a diklofenaku 75 mg a mizoprostolu 200 mikrogramov podávaných samostatne sa vykonali štúdie po podaní jednorazovej dávky a viacnásobných dávok. Bioekvivalencia medzi dvoma spôsobmi poskytnutia diklofenaku sa preukázala pri AUC a miere absorpcie (Cmax/AUC). Pri porovnaniach v rovnovážnom stave a v stave nalačno sa bioekvivalencia preukázala v zmysle AUC. Potrava znížila mieru a rozsah vstrebávania diklofenaku pri diklofenaku a mizoprostole podávaného vo forme kombinácie ako diklofenak/mizoprostol a aj pri súbežne podávanom diklofenaku. Napriek takmer identickým priemerným hodnotám AUC v rovnovážnom stave po jedle, sa štatistická bioekvivalencia nestanovila. Je to však z dôvodu rozsiahlych koeficientov variability v týchto štúdiách, z dôvodu širokej interindividuálnej variability v čase do absorpcie a rozsiahlemu metabolizmu po prvom prechode pečeňou, ktorý sa vyskytuje u diklofenaku.

Bioekvivalencia z hľadiska AUC (0-24 h) bola preukázateľná pri porovnaní farmakokinetiky diklofenaku/mizoprostolu v rovnovážnom stave podávaného dvakrát denne s diklofenakom/mizoprostolom podávaného trikrát denne, pri obidvoch režimoch bola dodaná celková denná dávka 150 mg diklofenaku.

V súvislosti s podávaním mizoprostolu sa bioekvivalencia preukázala po jednorazovej dávke diklofenaku a mizoprostolu podávaného vo forme kombinácie ako diklofenak/mizoprostol alebo pri mizoprostole podávanom samostatne. V rovnovážnom stave potrava znižuje Cmax mizoprostolu po podaní lieku diklofenaku/mizoprostolu mierne odďaľuje vstrebávanie, ale AUC je rovnaká.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách súbežného podávania na zvieratách pridanie mizoprostolu nezosilnilo toxické účinky diklofenaku. Pri kombinácii sa tiež preukázalo, že nie je taratogénna ani mutagénna. Pri jednotlivých liečivách sa nepreukázal žiadny dôkaz karcinogénneho potenciálu.
Mizoprostol v násobkoch odporúčanej terapeutickej dávky na zvieratách vyvolal hyperpláziu sliznice žalúdka. Táto charakteristická odpoveď na prostaglandíny skupiny E sa vrátila do normálu po vysadení liečiva.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
mikrokryštalická celulóza
laktóza, monohydrát
kukuričný škrob
povidón (PVP K-30)
stearan horečnatý
čistený mastenec
karboxymetylškrob, sodná soľ
hydrogenovaný ricínový olej

Obal vnútornej diklofenakovej vrstvy:
hydroxypropylmetylcelulóza
kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu (1:1) (Eudragit)
trietylcitrát


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Diklofenak/Mizoprostol Cipla 50 mg/0,2 mg sa nachádza v hliníkových blistroch tvarovaných za studena vo veľkostiach balenia po 20, 30, 40, 60, 90, 100, 120 a 140 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Cipla Europe NV
Uitbreidingstraat 80,
2600 Antwerp,
Belgicko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

29/0075/16-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:
Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

02/2016

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.