DIFFERINE GÉL gel der 1x30 g (tuba Al)

vu, vo chvíli kedy pacient liečbu opäť toleruje. Liečba trvá 3-5 mesiacov.

4.3. Kontraindikácie
Precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Ak sa vyskytne akákoľvek alergická reakcia, mala sa terapia vysadiť. Podľa stupňa lokálneho podráždenia môže pacient znížiť frekvenciu aplikácií, vysadiť terapiu dočasne alebo trvale. Differine gél by sa nemal dostať do kontaktu so sliznicami, nemal by sa aplikovať v bezprostrednej blízkosti očí,
úst, nosových krídel. Pri zasiahnutí očí je nutné liek okamžite vymyť teplou vodou. Gél by sa nemal
aplikovať na porušenú (porezanie, odierky) alebo ekzematóznu kožu, neodporúča sa u pacientov s
ťažkou formou akné, nepodáva sa u žien vo fertilnom veku bez účinnej antikoncepcie.

4.5. Liekové a iné interakcie
I napriek tomu, že nie sú známe žiadne interakcie medzi liekmi na vonkajšie použitie, ktoré by sa mohli podávať súčasne s adapalénom, Differine gél by sa nemal aplikovať zároveň s ostatnými
retinoidmi alebo liekmi s podobným mechanizmom účinku.

Adapalén je chemicky nereaktívny, stabilný pri expozícii svetla a kyslíku. Pri štúdiách na zvieratách a na človeku bol dokázaný skôr fototoxický než fotoalergický účinok adapalénu. Používanie adapalénu počas opakovanej expozície UV žiarenia nie je bezpečné, ako sa dokázalo štúdiami u zvierat a u ľudí. Zakázané je prílišné opaľovanie priamym i umelým slnkom počas terapie adapalénom.

Prienik adapalénu do kože je malý (viď 5.2 Farmakokinetické vlastnosti), a preto je lieková interakcia s celkovo podávanými liekmi nepravdepodobná. Differine gél neovplyvňuje účinnosť perorálnej antikoncepcie a antibiotík.

Differine gél môže spôsobiť lokálne podráždenie, ktoré sa môže potencovať súčasným používaním abrazívnych, zlupovacích, adstringentných a iných dráždivých prostriedkov. Pri používaní ďalších vonkajších liečiv na terapiu akné, napr. erytromycín (max. 4%), klindamycín fosfát (1% báza) alebo benzoylperoxid gél (max. 10%), by sa tieto mali používať oddelene, napr. ráno niektoré z uvedených liečiv a večer Differine gél tak, aby sa nekumuloval dráždivý efekt.

4.6. Gravidita a laktácia
V štúdiách na zvieratách bol preukázaný teratogénny efekt adapalénu. Pretože zatiaľ nie sú k dispozícii údaje zo štúdií na ľuďoch, Differine gél nie je indikovaný u gravidných žien a žien vo fertilnom veku bez účinnej antikoncepcie. Liek sa môže podávať v gravidite len v prípade, že sa
terapia považuje za nevyhnutnú.

U potkanov a králikov má adapalén teratogénny efekt po perorálnom podaní. Pri vonkajšej dávke 200x vyššej než je odporučená dávka, kedy sú hladiny adapalénu v sére aspoň 35-120x vyššie, než hladiny v sére po odporučenej dávke, adapalén vyvoláva zvýšenú incidenciu prídavných rebier u potkanov a králikov, bez zvýšenej incidencie závažných malformácií.

Nie je známe, či sa adapalén vylučuje do materského mlieka. Potkany dojčené samicami s hladinou adapalénu v sére 300x vyššou než pri hladine, ktorá je v sére po odporučenej dávke, sa vyvíjali normálne.
U dojčiacich matiek sa musí použitie adapalénu zvážiť, v každom prípade je zakázaná aplikácia gélu na hrudník z dôvodu zamedzenia expozície dieťaťa.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje nie je ovplyvnená.

4.8. Nežiaduce účinky
Differine gél môže spôsobiť podráždenie kože, ktoré je reverzibilné po redukcii frekvencie aplikácií alebo ukončení terapie.

4.9. Predávkovanie
Differine gél je určený len na vonkajšie použitie. Nadmerné používanie gélu nevedie k urýchleniu alebo výraznému zlepšeniu terapeutického efektu. Pri nadmernom používaní gélu sa môže vyskytnúť
podráždenie kože, začervenanie, olupovanie.
Perorálna dávka potrebná pre vyvolanie toxického efektu u myší je viac než 10 mg/kg. I keď je množstvo náhodne požitého gélu malé, v tomto prípade sa odporúča výplach žalúdka.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA: dermatologikum ATC KÓD: D10AD03
5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Adapalén je retinoidu podobná zlúčenina, ktorá má na modeli zápalu in vivo a in vitro protizápalový účinok. Adapalén je chemicky nereaktívny, stabilný pri expozícii svetla a kyslíka. Adapalén sa viaže
ako tretinoín na špecifické jadrové receptory kyseliny retinovej, neviaže sa na cytozolové receptory. Adapalén aplikovaný zvonka má pri štúdiách na myšom modeli (myší nos) komedolytický efekt,
ovplyvňuje keratinizáciu a diferenciáciu epidermy, t. j. mechanizmy, ktoré sa podieľajú na patogéneze
acne vulgaris. Adapalén normalizuje diferenciáciu folikulárnych epiteliálnych buniek s následným znížením tvorby mikrokomedónov.

Adapalén má pri testovaní účinku retinoidov in vivo a in vitro najlepší protizápalový efekt. Inhibuje chemotaktickú a chemokinetickú odpoveď humánnych polymorfonukleárnych leukocytov a lipooxidáciu arachidonovej kyseliny, mediátora zápalu. Adapalén modifikuje bunkovú protizápalovú odpoveď. Štúdie na človeku preukázali významnú redukciu kožných zápalových prejavov akné- papuliek a pustuliek.
'
5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Prienik adapalénu do kože je malý, ani po dlhodobej aplikácii gélu na veľké postihnuté plochy sa nezistili merateľné hladiny adapalénu v sére, pri meraní s analytickou senzitivitou 0,15 ng.ml-1. Po podaní adapalénu značeného [14C] potkanom (IV, IP, perorálne, kutánne), králikom (IV, perorálne, kutánne), a psom (IV, perorálne) bola detegovaná rádioaktivita v rôznych tkanivách, najvyššie hladiny sa zistili v pečeni, slezine, nadobličkách a vaječníkoch. U zvierat bola testami preukázaná primárna exkrécia adapalénu žlčou, adapalén sa odbúraval prevažne O-demethyláciou, hydroxyláciou a
konjugáciou.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti
Pri štúdiách na zvieratách sa preukázala dobrá tolerancia adapalénu pri vonkajšej (kutánnej) aplikácii -

6 mesiacov u králikov, 2 roky u myší. Hlavné príznaky toxicity lieku - syndróm hypervitaminózy A (rozpúšťanie kostí, zvýšenie hladiny alkalickej fosfatázy a nepatrná anémia) sa prejavili u všetkých testovaných zvierat po perorálnom podávaní. Veľké perorálne dávky adapalénu vyvolávajú neurologické, kardiovaskulárne a respiračné ťažkosti u zvierat. Adapalén nie je mutagénny. Celoživotné podávanie adapalénu u myší kutánne v dávke 0,6; 2 a 6 mg/kg/deň a u potkana perorálne v dávke 0,15; 0,5 a 1,5mg/kg/deň viedlo ku štatisticky významnému zvýšeniu výskytu benígneho feochromocytómu drene nadobličiek u potkaních samcov, ktorí dostávali perorálne 1,5 mg/kg/deň. Tieto nežiaduce účinky sa nevyskytujú pri vonkajšej (kutánnej) aplikácii adapalénu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1. Zoznam pomocných látok
Carbomerum 980, propylenglycolum, poloxamerum 182, dinatrii edetas, methylparabenum, phenoxyethanolum, natrii hydroxidum, aqua purificata

6.2. Inkompatibility
Nie sú známe.

6.3. Čas použiteľnosti
3 roky.

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania
Uchovávať pri teplote do 25° C.

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia
Alumíniova tuba s vnútornou ochrannou epoxyfenolovou vrstvou, PP uzáver so závitom, papierová skladačka, písomná informácia pre používateľov.
30 g

6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom
Jemne vytlačiť na prsty z tuby množstvo gélu postačujúce na pokrytie postihnutých plôch. Po použití dobre uzavrieť.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
GALDERMA INTERNATIONAL
929 27 La Défense Cedex
FRANCÚZSKO

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
46/0212/03-S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE
11.7.2003

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU
September 2005

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.