DICLOBENE 50 MG tbl fle 20x50 mg (blis.Al/PVC)

ylová alebo iné NSAID vyvolali záchvaty astmy, urtikáriu alebo akútnu rinitídu,
– pri nevyjasnených poruchách zrážavosti krvi,
– u detí do 9 rokov.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Dikloflenak sa má užívať len za prísneho zváženia rizika a úžitku:
– v 1. a 2. trimestri gravidity (pozri časť 4.6),
– počas dojčenia (pozri časť 4.6),
– pri diagnostikovanej porfýrii/pri systémovom lupus erythematosus (SLE) alebo zmiešanej
kolagenóze.

Zvlášť mimoriadna lekárska kontrola sa vyžaduje:
– pri žalúdočno-črevných ťažkostiach alebo s diagnostikovaným žalúdočným, alebo črevným vredom,
alebo zápale čriev (colitis ulcerosa, morbus Crohn) v anamnéze,
– pri poškodení funkcie obličiek,
– pri poškodení funkcie pečene,
– u pacientov priamo po väčších chirurgických zákrokoch,
– u starších pacientov.

Bezpečnostné opatrenia:

Všeobecné:
Nežiaduce účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov (pozri gastrointestinálne a kardiovaskulárne riziká uvedené nižšie).

Je potrebné sa vyhnúť súbežnému užívaniu diklofenaku so systémovými NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxyganázy-2 vzhľadom na absenciu dôkazov preukazujúcich synergické výhody a potenciál pre aditívne nežiaduce účinky.

Zo základných zdravotných dôvodov sa u starších pacientov odporúča opatrnosť. Predovšetkým sa odporúča, aby sa u slabých starších pacientov alebo u pacientov s nízkou telesnou hmotnosťou používala najnižšia účinná dávka.

Rovnako ako u iných NSAID môže pri diklofenaku bez predchádzajúcej expozície lieku tiež dôjsť v zriedkavých prípadoch k alergickým reakciám, vrátane anafylaktickej/anafylaktoidnej reakcie.

Podobne ako ostatné NSAID môže aj diklofenak vďaka svojim farmakodynamickým vlastnostiam maskovať príznaky a prejavy infekcie.

Dlhodobé užívanie akéhokoľvek druhu liekov proti bolesti hlavy ju môže ešte zhoršiť. Ak sa táto situácia vyskytne alebo existuje podozrenie na ňu, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc a liečbu ukončiť. Podozrenie na diagnózu bolesť hlavy z nadmerného užívania liekov má byť u pacientov, ktorí majú časté alebo každodenné bolesti hlavy aj napriek (alebo kvôli) pravidelnému užívaniu liekov proti bolesti hlavy.

Pred začatím liečby u pacientov s hypertenziou alebo zlyhávaním srdca je potrebná opatrnosť (konzultácia s lekárom alebo lekárnikom), pretože v súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené retencia tekutín, hypertenzia a edémy.
Návykové užívanie liekov proti bolesti, zvlášť kombináciou viacerých liekov zmierňujúcich bolesti, môže viesť k trvalému poškodeniu obličiek s rizikom zlyhania obličiek (analgetická nefropatia).

Existujúca astma:
U pacientov s astmou, sezónnou alergickou nádchou, opuchom nosovej sliznice (t. j. nosovými polypmi), chronickou obštrukčnou chorobou pľúc alebo chronickou infekciou dýchacej sústavy (najmä ak súvisí so symptómami podobnými alergickej nádche), reakciami na NSAID, ako je exacerbácia astmy (tzv. intolerancia analgetík/analgetická astma), Quinckeho edém alebo urtikária sú častejšie ako u ostatných pacientov. Preto sa u týchto pacientov odporúčajú špeciálne opatrenia (pripravenosť na mimoriadny stav). To platí aj pre pacientov, ktorí sú alergickí na iné látky, napr. s kožnými reakciami, pruritom alebo urtikáriou.

Gastrointestinálne účinky:
Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť smrteľné, sú opísané pri všetkých NSAID, vrátane diklofenaku a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, a to s alebo bez varovných príznakov alebo predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych príhod. Všeobecne majú vážnejšie následky u starších pacientov. Ak sa u pacientov užívajúcich diklofenak vyskytnú gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, liečba sa má ukončiť.

Rovnako ako u všetkých NSAID, vrátane diklofenaku, je dôležitý lekársky dohľad a je potrebná najmä opatrnosť pri predpisovaní diklofenaku pacientom s príznakmi naznačujúcimi gastrointestinálne poruchy alebo s anamnézou pripomínajúcou žalúdočné alebo črevné ulcerácie, krvácanie alebo perforácie (pozri časť 4.8 ). Riziko gastrointestinálneho krvácania sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAID a u pacientov s vredmi v anamnéze, obzvlášť ak boli komplikované krvácaním alebo perforáciou. Starší pacienti majú zvýšenú frekvenciu výskytu nežiaducich účinkov spôsobených užívaním NSAID, najmä gastrointestinálne krvácanie a perforácia, ktoré môžu byť fatálne.

Na zníženie rizika gastrointestinálnej toxicity u pacientov s vredmi v anamnéze, obzvlášť ak boli komplikované krvácaním alebo perforáciou, a u starších pacientov sa má liečba začať a udržiavať s najnižšou účinnou dávkou.
Kombinovanú liečbu protektívnymi látkami (napr. inhibítormi protónovej pumpy alebo mizoprostolom) je potrebné u týchto pacientov zvážiť, a taktiež u pacientov vyžadujúcich súbežné užívanie liekov obsahujúcich nízke dávky kyseliny acetylsalicylovej alebo iných liekov, ktoré môžu zvýšiť gastrointestinálne riziko.

Pacienti s gastrointestinálnou (GI) toxicitou v anamnéze, najmä starší pacienti, majú hlásiť akékoľvek nezvyčajné abdominálne príznaky (najmä GI krvácanie). Opatrnosť sa odporúča u pacientov súbežne užívajúcich lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú systémové kortikosteroidy, antikoagulanciá, antiagregačné lieky alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (pozri časť 4.5).

Zvýšený lekársky dohľad a pozornosť sa má tiež uplatniť u pacientov s ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou, pretože ich stav sa môže touto liečbou zhoršiť (pozri časť 4.8).

Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky:
Opatrnosť (rozhovor s lekárom alebo lekárnikom) je potrebná pred začatím liečby u pacientov s hypertenziou a/alebo zlyhaním srdca v anamnéze, pretože v súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené zadržiavanie tekutín, hypertenzia a edém.

Klinické skúšania a epidemiologické údaje zhodne poukazujú na zvýšené riziko arteriálnych trombotických príhod (napr. infarktu myokardu alebo mozgovej príhody) v súvislosti s užívaním diklofenaku, obzvlášť vysokých dávok (150 mg denne) a pri dlhodobej liečbe (pozri časti 4.3 a 4.8).
Dostupné údaje nenaznačujú zvýšené riziko pri užívaní nízkych dávok diklofenaku (25 mg) v priebehu 24 hodín.

Kožné reakcie:
V súvislosti s užívaním NSAID boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie, niektoré z nich fatálne, vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy (pozri časť 4.8). Najvyššie riziko vzniku týchto reakcií je na začiatku liečby: nástup reakcií sa vo väčšine prípadov objavil počas prvého mesiaca liečby. Liečba diklofenakom má byť pri prvom výskyte kožnej vyrážky, mukóznych lézií alebo akýchkoľvek iných príznakov precitlivenosti ukončená.

Účinky na pečeň:
Dôsledný lekársky dohľad sa vyžaduje pri predpisovaní diklofenaku pacientom s poruchou funkcie pečene, pretože ich stav sa môže touto liečbou zhoršiť.

Rovnako ako u ostatných NSAID, vrátane diklofenaku sa môžu zvýšiť hodnoty jedného alebo viacerých pečeňových enzýmov. Počas dlhodobej liečby diklofenakom je pravidelné sledovanie pečeňových funkcií indikované ako preventívne opatrenie. Ak abnormálne hodnoty pečeňových testov pretrvávajú alebo sa zhoršujú, ak sa objavia klinické znaky alebo príznaky zhodné s ochorením pečene alebo ak sa vyskytnú iné prejavy (napr. eozinofília, vyrážka), liečba diklofenakom má byť ukončená.
Pri použití diklofenaku sa môže vyskytnúť hepatitída bez prodromálnych príznakov.

Pri použití diklofenaku u pacientov s pečeňovou porfýriou sa vyžaduje opatrnosť, pretože môže spôsobiť záchvat.

Renálne účinky:
Keďže v súvislosti s liečbou NSAID, vrátane diklofenaku, boli hlásené zadržiavanie tekutín a edém, vyžaduje sa mimoriadna opatrnosť u pacientov s poškodenou funkciou srdca alebo obličiek, hypertenziou v anamnéze, u starších pacientov, u pacientov súbežne liečených diuretikami alebo liekmi, ktoré môžu významne ovplyvniť funkciu obličiek, a u pacientov s veľkou extracelulárnou depléciou objemu z akejkoľvek príčiny, napr. pred veľkými chirurgickými zákrokmi alebo po nich (pozri časť 4.3). V takýchto prípadoch sa odporúča ako preventívne opatrenie pri použití diklofenaku monitorovanie funkcie obličiek. Po ukončení liečby zvyčajne nasleduje upravenie stavu do stavu pred liečbou.

Hematologické účinky:
Použitie Diclobene 25 mg gastrorezistentných tabliet sa odporúča len na krátkodobú liečbu.
Počas dlhodobej liečby diklofenakom, rovnako ako u iných NSAID, sa odporúča monitorovanie krvného obrazu.

Tak ako ostatné NSAID, aj diklofenak môže dočasne inhibovať agregáciu krvných doštičiek. Pacienti s poruchami hemostázy majú byť starostlivo monitorovaní.

4.5 Liekové a iné interakcie

U gastrorezistentných tabliet a/alebo iných liekových foriem diklofenaku sa pozorovali nasledujúce interakcie.

Lítium: Ak sa užíva súbežne, diklofenak môže zvyšovať plazmatické koncentrácie lítia. Odporúča sa sledovať sérové hladiny lítia.

Digoxín: Ak sa užíva súbežne, diklofenak môže zvyšovať plazmatické koncentrácie digoxínu. Odporúča sa sledovať sérové hladiny digoxínu.

Diuretiká a antihypertenzíva: Ako u ostatných NSAID, môže súbežné užívanie diklofenaku s diuretikami alebo antihypertenzívami (napr. beta-blokátory, inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE)) spôsobiť zníženie ich antihypertenzného účinku. Túto kombináciu je preto potrebné podávať s opatrnosťou a pacientom, najmä starším, u ktorých sa má pravidelne monitorovať krvný tlak. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a kvôli zvýšenému riziku nefrotoxicity je potrebné zvážiť monitorovanie renálnych funkcií po začatí súbežnej liečby a potom pravidelne, najmä pre diuretiká a ACE inhibítory. Súbežná liečba draslík šetriacimi liekmi môže byť spojená so zvýšením sérových hladín draslíka, ktoré z toho dôvodu majú byť často monitorované (pozri časť 4.4).

Iné NSAID a kortikosteroidy: Súbežné podávanie diklofenaku a iných systémových NSAID alebo kortikosteroidov môže zvýšiť frekvenciu gastrointestinálnych nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4).

Antikoagulanciá a antiagreganciá: Odporúča sa opatrnosť, pretože súbežné podávanie môže zvýšiť riziko krvácania (pozri časť 4.4). Hoci klinické skúšky nenaznačujú, že diklofenak ovplyvňuje pôsobenie antikoagulancií, existujú ojedinelé hlásenia o zvýšenom riziku krvácania u pacientov užívajúcich súbežne diklofenak a antikoagulanciá. Odporúča sa preto starostlivé monitorovanie týchto pacientov.

Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI): Súbežné užívanie systémových NSAID, vrátane diklofenaku, a SSRI môže zvýšiť riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).

Antidiabetiká: Klinické štúdie preukázali, že diklofenak sa môže podávať spolu s perorálnymi antidiabetikami bez toho, aby ovplyvnil ich klinický účinok. Boli však hlásené ojedinelé prípady hypoglykemických ako aj hyperglykemických účinkov vyžadujúcich zmeny v dávkovaní antidiabetík počas liečby diklofenakom. Z tohto dôvodu sa odporúča monitorovanie hladiny glukózy v krvi ako preventívne opatrenie počas súbežnej liečby.

Metotrexát: Diklofenak môže inhibovať tubulárny renálny klírens metotrexátu tým, že zvyšuje hladiny metotrexátu. Opatrnosť sa odporúča vtedy, ak sa NSAID, vrátane diklofenaku, podávajú menej ako 24 hodín pred alebo po liečbe metotrexátom, pretože koncentrácia metotrexátu v krvi môže stúpať a toxicita tejto látky sa zvyšuje.

Cyklosporín: Diklofenak, rovnako ako ostatné NSAID, môže zvyšovať nefrotoxicitu cyklosporínu vzhľadom k účinku na renálne prostaglandíny. Preto sa má podávať v nižších dávkach ako sú tie, ktoré by boli použité u pacientov, ktorí cyklosporín nedostávajú.

Chinolónové antibiotiká: Boli ojedinele hlásené prípady kŕčov, ktoré môžu byť dôsledkom súbežného podávania chinolónov a NSAID.

Fenytoín: Pri súbežnom užívaní fenytoínu s diklofenakom sa odporúča sledovať plazmatické koncentrácie fenytoínu kvôli očakávanému zvýšeniu expozície fenytoínu.

Cholestipol a cholestyramín: Tieto látky môžu vyvolať oneskorenie alebo zníženie absorpcie diklofenaku. Z tohto dôvodu sa odporúča podávať diklofenak najmenej jednu hodinu pred alebo 4 až 6 hodín po podaní cholestipolu/cholestyramínu.

Silné inhibítory CYP2C9: Opatrnosť sa odporúča pri súbežnom predpisovaní diklofenaku so silnými inhibítormi CYP2C9 (napr. sulfinpyrazón a vorikonazol), čo by mohlo viesť k významnému zvýšeniu maximálnej plazmatickej koncentrácie a expozície diklofenaku v dôsledku inhibície metabolizmu diklofenaku.

Diklofenak rezinát:
Vzhľadom k tomu, že rezinát je základný iónomenič, je potrebné zvyčajne vziať do úvahy inhibíciu absorpcie iných perorálne podaných liekov.

Súčasné podávanie diklofenaku s inými nesteroidovými antiflogistikami/analgetikami alebo s glukokortikoidmi zvyšuje riziko vedľajších účinkov v žalúdočno-črevnom trakte.

Spomalenie vylučovania diklofenaku môžu spôsobiť lieky, ktoré obsahujú probenecid alebo sulfinpyrazón.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvňovať graviditu a/alebo vývoj embrya/plodu. Údaje z epidemiologických štúdií poukazujú na zvýšené riziko potratu, malformácií srdca a gastroschízy po použití inhibítorov syntézy prostaglandínov na začiatku gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií sa zvýšilo z menej ako 1 % na približne 1,5 %.
Riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou trvania liečby. Podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov preukázalo u zvierat zvýšenie pre- a postimplantačných strát a embryofetálnu úmrtnosť.
Navyše u zvierat, ktoré dostávali počas organogenézy inhibítory syntézy prostaglandínov, bol zvýšený výskyt rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych. Ak to nie je jednoznačne nevyhnutné, diklofenak sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity. Ak diklofenak užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť, alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, má užívať najnižšie dávky takú krátku dobu, ako je to len možné.

Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod:
– kardiopulmonálnejnej toxicite (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pľúcnou hypertenziou);
– poruche funkcie obličiek, ktorá môže progredovať do poškodenia obličiek s oligohydramniónom;

matku a plod na konci gravidity:
– možnému predĺženiu doby krvácania, antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť aj po veľmi nízkych dávkach;
– inhibícii kontrakcií maternice vedúcich k oneskorenému alebo predĺženému pôrodu.

Diklofenak je preto kontraindikovaný počas tretieho trimestra gravidity.

Laktácia
Tak ako iné NSAID, diklofenak prestupuje v malých množstvách do materského mlieka. Diklofenak sa preto nemá podávať v období dojčenia, aby sa zabránilo nežiaducim účinkom na dojča.

Fertilita
Rovnako ako u iných NSAID, použitie diklofenaku môže znížiť fertilitu žien a neodporúča sa používať u žien, ktoré sa pokúšajú otehotnieť. U žien, ktoré majú problémy s otehotnením alebo podstupujú vyšetrenia pre neplodnosť, sa má zvážiť prerušenie liečby diklofenakom.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

U pacientov, ktorí užívajú diklofenak, sa môžu objaviť poruchy videnia, závrat, ospalosť alebo iné poruchy centrálneho nervového systému, a preto nemajú viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Liek účinkuje v silnejšej miere s požitím alkoholu.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky (pozri tabuľku nižšie) sú zoradené podľa frekvencie výskytu, najčastejšie prvé, podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov).

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené pri krátkodobom alebo dlhodobom užívaní.

Zoznam nežiaducich účinkov

Trieda orgánových systémov
Frekvencia
Nežiaduce účinky
Poruchy krvi a lymfatického systému
Veľmi zriedkavé
trombocytopénia, leukopénia, anémia (vrátane hemolytickej a aplastickej anémie), agranulocytóza
Poruchy imunitného systému
Zriedkavé


Veľmi zriedkavé
precitlivenosť, anafylaktické a anafylaktoidné reakcie (vrátane hypotenzie a šoku)

angioneurotický edém (vrátane edému tváre)
Psychické poruchy
Veľmi zriedkavé
dezorientácia, depresia, nespavosť, nočné mory, podráždenosť, psychické poruchy
Poruchy nervového systému
Časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé
bolesť hlavy, závrat

ospalosť

parastézia, poruchy pamäti, kŕče, úzkosť, tras, aseptická meningitída, poruchy chuti, cerebrovaskulárna príhoda
Poruchy oka
Veľmi zriedkavé
poruchy videnia, rozmazané videnie, diplopia
Poruchy ucha a labyrintu
Časté

Veľmi zriedkavé
vertigo

tinnitus, poruchy sluchu
Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Veľmi zriedkavé
palpitácie, bolesť na hrudi, zlyhanie srdca, infarkt myokardu
Poruchy ciev
Veľmi zriedkavé
hypertenzia, vaskulitída
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Zriedkavé

Veľmi zriedkavé
astma (vrátane dyspnoe)

pneumonitída
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté


ZriedkavéVeľmi zriedkavé
nevoľnosť, vracanie, hnačka, dyspepsia, bolesť brucha, plynatosť, anorexia

gastritída, gastrointestinálne krvácanie, hemateméza, hemoragická hnačka, meléna, gastrointestinálny vred (s alebo bez krvácania alebo perforácie)

kolitída (vrátane hemoragickej kolitídy a exacerbácie ulceróznej kolitídy alebo Crohnovej choroby), zápcha, stomatitída (vrátane ulceratívnej stomatitídy), glositída, ezofageálna porucha, pablanovité črevné striktúry, pankreatitída'
Poruchy pečene a žlčových ciest
Časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé
zvýšenie transamináz

hepatitída, žltačka, poruchy funkcie pečene

fulminantná hepatitída, nekróza pečene, zlyhanie pečene
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé
vyrážka

urtikária

bulózna reakcia, ekzém, erytém, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), exfoliatívna dermatitída, vypadávanie vlasov, fotosenzitívne reakcie, purpura, alergická purpura, pruritus
Poruchy obličiek a močových ciest
Veľmi zriedkavé
Akútne zlyhanie obličiek, hematúria, proteinúria, nefrotický syndróm, intersticiálna nefritída, obličková papilonekróza

Nežiaduce účinky boli prevažne závislé od dávkovania a individuálne boli rozdielne. Najmä riziko vzniku žalúdočno-črevných krvácaní (vredy, porušenie sliznice, zápaly sliznice žalúdka) závisí od dávok a dĺžky užívania.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky sú gastrointestinálne.
Pacient musí byť poučený, aby pri silnejších bolestiach v podbruší alebo pri tmavom sfarbení stolice vysadil liek a ihneď informoval lekára.

Poruchy nervového systému
Príležitostne sa môžu očakávať centrálno-nervové poruchy, vzrušenie, dráždivosť a únava.

V ojedinelých prípadoch boli zaznamenané poruchy citlivosti a pocity strachu.

Predisponovaní sú pacienti s autoimúnnymi chorobami (systémový lupus erythematosus, zmiešané kolagenózy). Pacient musí byť poučený pri vzniku alebo zhoršení uvedených symptómov, aby vysadil liek a ihneď sa skontaktoval s ošetrujúcim lekárom.

Poruchy obličiek a močových ciest
Znižovanie vylučovania moču, opuchy a všeobecná nevoľnosť môžu byť príznakom ochorenia až zlyhania obličiek. Pacient musí byť poučený pri vzniku alebo zhoršení týchto symptómov, aby vysadil liek a ihneď sa skontaktoval s ošetrujúcim lekárom. Má sa pravidelne kontrolovať funkcia obličiek.

Poruchy krvi
V ojedinelých prípadoch môžu nastať poruchy tvorby krvi (leukémia). Prvými príznakmi môžu byť horúčka, krčné bolesti, povrchové rany v ústach, ťažkosti podobné chrípke, krvácanie z nosa, kožné krvácanie.
V týchto prípadoch sa liek má vysadiť a treba vyhľadať lekára.
Pri dlhodobej liečbe sa má pravidelne kontrolovať krvný obraz.

Poruchy imunitného systému
V zriedkavých prípadoch bolo hlásené v súvislosti so systémovým užívaním nesteroidových antiflogistík zhoršenie infekčne podmienených zápalov (napr. vývoj nekrotickej fascitídy).
Táto vzniká pravdepodobne v súvislosti s mechanizmom pôsobenia nesteroidových antiflogistík.
Ak užívaním diklofenaku vzniknú známky infekcie, pacientom sa odporúča, aby neodkladne vyhľadali lekára. Má sa preveriť, či je ordinovaná antibiotická liečba.

Klinické štúdie a epidemiologické údaje stále poukazujú na zvýšené riziko arteriálnych trombotických príhod (napríklad infarkt myokardu alebo mozgovocievna príhoda) spojených s použitím diklofenaku, najmä vo vysokej dávke (150 mg denne) a pri dlhodobej liečbe (pozri časti 4.3 a 4.4).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Príznaky
Neexistuje typický klinický obraz vyplývajúci z predávkovania diklofenakom. Predávkovanie môže spôsobiť príznaky ako vracanie, gastrointestinálne krvácanie, hnačka, závrat, tinitus alebo kŕče. V prípade závažnej otravy môže dôjsť k akútnemu zlyhaniu obličiek a poškodeniu pečene.

Terapeutické opatrenia
Liečba akútnej otravy NSAID, vrátane diklofenaku, v podstate pozostáva z podporných opatrení a symptomatickej liečby. Podporné opatrenia a symptomatická liečba majú byť podané pri komplikáciách, ako sú hypotenzia, zlyhanie obličiek, kŕče, gastrointestinálne poruchy a útlm dýchania.
Osobitné opatrenia ako nútené diurézy, dialýzy alebo hemoperfúzia pravdepodobne nepomáhajú pri eliminácii NSAID, vrátane diklofenaku, vzhľadom na silnú väzbu na bielkoviny a extenzívny metabolizmus.

Po požití potenciálne toxickej vysokej dávky sa môže zvážiť podanie aktívneho uhlia a po potenciálne život ohrozujúcom predávkovaní gastrická dekontaminácia (napr. vracanie, výplach žalúdka).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Fakmakoterapeutická skupina: nesteroidové antiflogistikum, ATC skupina: M01AB05

Diklofenak je nesteroidové antiflogistikum/analgetikum, ktoré sa preukázalo ako účinné na zabraňovanie biosyntézy prostaglandínov pri bežných pokusoch na zvieratách (zápalové modely). U ľudí diklofenak redukuje zápalovo podmienené bolesti, opuchy a teplotu. Diklofenak ďalej zabraňuje kolagénom indukovanej agregácii doštičiek ADP.

S použitím diklofenaku u pediatrických pacientov s juvenilnou idiopatickou artritídou/reumatickou idiopatickou artritídou (JIA/RIA) sú len obmedzené skúsenosti z klinických štúdií. V randomizovanej, dvojito zaslepenej, 2-týždňovej paralelnej skupinovej štúdii na deťoch vo veku 3 – 15 rokov s JIA/RIA sa účinnosť a bezpečnosť dávok 2 – 3 mg/kg telesnej hmotnosti (TH) diklofenaku denne porovnávala s kyselinou acetylsalicylovou (ASS, 50 – 100 mg/kg TH/deň) a s placebom, pričom v každej skupine bolo 15 pacientov. V celkovom hodnotení 11 z 15 pacientov užívajúcich diklofenak, 6 z 12 pacientov užívajúcich kyselinu acetylsalicylovú a 4 z 15 pacientov užívajúcich placebo preukázalo zlepšenie so štatisticky významných rozdielom (p < 0,05). Množstvo citlivých kĺbov sa s diklofenakom a ASS znížilo, pričom ich počet sa s placebom zvýšil. V druhej randomizovanej, dvojito zaslepenej 6 – týždňovej paralelnej štúdii na deťoch vo veku 4 – 15 rokov s JIA/RIA účinnosť diklofenaku (denná dávka 2 – 3 mg/kg TH, n = 22) bola porovnateľná s indometacínom (denná dávka 2 – 3 mg / kg TH, n = 23).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnej aplikácii sa diklofenak úplne resorbuje distálne do žalúdka. Maximálna hladina plazmy sa dosiahne v závislosti od trvania žalúdočnej pasáže po 1 – 16 hodinách, stredná hodnota po 2 – 3 hodinách.

Perorálne podávaný diklofenak podlieha zreteľnému „first-pass-efektu“, iba 35 – 70 % resorbovaného liečiva dosiahne nezmenenú posthepatickú cirkuláciu. Asi 30 % liečiva sa vylúči stolicou. Asi 70 % sa renálne eliminuje po hepatálnom metabolizme (hydroxylácia a konjugácia) ako farmakologicky neúčinné metabolity.

Nepozorovali sa významné rozdiely v absorpcii, metabolizme a vylučovaní závislé od veku.

U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek nemožno usudzovať z kinetiky po jednorazovom podaní pri obvyklej dávkovacej schéme na akumuláciu nezmeneného liečiva. Pri klírense kreatinínu nižšom ako 10 ml/min sú vypočítané rovnovážne hladiny hydroxymetabolitov v plazme asi 4-krát vyššie ako u zdravých jedincov. Metabolity sa však napokon vylúčia žlčou.

U pacientov s chronickou hepatitídou alebo kompenzovanou cirhózou pečene sú kinetika a metabolizmus diklofenaku rovnaké ako u pacientov bez ochorenia pečene.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje zo štúdii akútnej a chronickej toxicity, ako aj zo štúdií genotoxicity, mutagenity a karcinogenity diklofenaku nepreukázali pri predpokladaných terapeutických dávkach osobitné riziko pre ľudí. Nie sú dôkazy na teratogénnom potenciále u myší, potkanov alebo králikov.

Diklofenak nemal vplyv na fertilitu potkanov. Neovplyvnil prenatálny, perinatálny a postnatálny vývoj ich potomstva.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu, koloidný oxid kremičitý, mastenec, sodná soľ stearylfumarátu, hypromelóza, čistená voda.

Filmový obal tablety:
Disperzia kopolyméru MA/EA 1 : 1 30 %, mastenec, hypromelóza 2910/6, trietylcitrát, makrogol, oxid titaničitý, žltý oxid železitý (E172), chinolínová žlť (E104), čistená voda.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 ˚C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Al/PVC blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia:
20, 50 a 100 filmom obalených gastrorezistentných tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

29/0050/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 3. február 2000
Dátum posledného predĺženia registrácie: 18.1.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Apríl 2014
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.