DETRALEX 1000 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 15x1000 mg (vre.PES/Al/PE)

SPC

- Ak sa do 3 dní v prípade akútneho stavu hemoroidálneho ochorenia a do 8 dní v prípade žilovo-lymfatickej nedostatočnosti nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Detralex a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Detralex
3. Ako užívať Detralex
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Detralex
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Detralex a na čo sa používa

Liečivom tohto lieku sú bioflavonoidy, ktoré stabilizujú kapiláry.

Terapeutické indikácie:
Liečba žilovo-lymfatickej nedostatočnosti s nasledujúcimi príznakmi:
- pocit ťažkých nôh,
- ranný výskyt pocitu unavených nôh,
- bolesť.
Ak sa do 8 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Liečba funkčných príznakov akútneho stavu hemoroidálneho ochorenia.
Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Detralex

Neužívajte Detralex
- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- v prípade akýchkoľvek pochybností alebo ak sa príznaky uvedené v tejto časti vyskytnú počas užívania lieku, informujte o tom svojho lekára.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Detralex, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Ak príznaky akútnej hemoroidálnej epizódy nevymiznú do 3 dní a do 8 dní v prípade žilovo-lymfatickej nedostatočnosti, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Deti a dospievajúci
Detralex nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Iné lieky a Detralex
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Detralex a jedlo a nápoje
Detralex sa odporúča užívať počas jedla.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo
Z dôvodu preventívneho opatrenia je lepšie sa užívaniu Detralexu počas tehotenstva vyhnúť.

Dojčenie
Z dôvodu nedostatku dát o vylučovaní lieku do materského mlieka sa dojčenie počas liečby neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Detralex nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Detralex obsahuje maltitol
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Detralex obsahuje benzoan sodný
Tento liek obsahuje 15 mg benzoanu sodného v každom vrecku čo zodpovedá 1,5 mg/ml. Benzoan sodný môže zhoršiť novorodeneckú žltačku (žltnutie kože a očí) (až do veku 4 týždňov).


3. Ako užívať Detralex

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Detralex je určený na perorálne použitie - obsah vrecka prehltnite.
Pred použitím postláčajte vrecko, aby sa jeho obsah rovnomerne rozložil v celom objeme.
V prípade žilovo-lymfatickej nedostatočnosti je odporúčaná dávka 1 vrecko denne užité ráno. Liečba má trvať najmenej 1 mesiac. Ak sa do 8 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
V prípade akútnej hemoroidálnej epizódy sa užívajú 3 vrecká denne (1 ráno, 1 na obed a 1 večer) po dobu 4 dní, potom 2 vrecká denne (1 ráno a 1 na obed) po dobu 3 dní. Pre krátkodobé podávanie do 7 dní, čo zodpovedá dĺžke zhoršenia akútneho stavu hemoroidálneho ochorenia.
U pacientov s nedostatočnosťou obličiek alebo pečene nie je nutná zmena dávkovania.

Ak užijete viac Detralexu, ako máte
Ak ste užili viac Detralexu, ako ste mali, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. Skúsenosti z predávkovania Detralexom sú obmedzené, ale boli hlásené príznaky zahŕňajúce hnačku, nevoľnosť, bolesť brucha, svrbenie a vyrážku.

Ak zabudnete užiť Detralex
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Tie môžu zahŕňať:

- Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): hnačka, tráviace ťažkosti, nevoľnosť, vracanie.

- Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb): zápal hrubého čreva.

- Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): závrat, bolesť hlavy, nevoľnosť, vyrážka, svrbenie, žihľavka.'

- Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): bolesť brucha, oddelený edém (opuch) tváre, pier, očných viečok. Výnimočne Quinckeho edém (náhly opuch tkanív ako je tvár, pery, ústa, jazyk alebo hrdlo, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Detralex

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a označení vrecka po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Detralex obsahuje
- Liečivo je čistená mikronizovaná flavonoidná frakcia. Jedno vrecko obsahuje 1000 mg čistenej mikronizovanej flavonoidnej frakcie, v zložení 900 mg diosmínu (90 %) a 100 mg flavonoidov vyjadrených ako hesperidín (10 %).
- Ďalšie zložky sú: kyselina citrónová, pomarančová príchuť, maltitol (prášok), benzoan sodný, xantánová guma, čistená voda.

Ako vyzerá Detralex aobsah balenia

Detralex je svetložltá homogénna perorálna suspenzia s pomarančovou vôňou vo vrecku.
Balenie obsahuje 6, 15 alebo 30 vreciek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92 284 Suresnes cedex, Francúzsko
Výrobca
UNITHER LIQUID MANUFACTURING
1-3 Allée de la Neste, ZI d'En Signal
31770 Colomiers, Francúzsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Slovenská republika
Servier Slovensko, spol. s.r.o.
Tel.: 02/59204111

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 12/2019.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
DETRALEX tbl flm 30x500 mg (blis.Al/PVC) Vp 9,34
DETRALEX tbl flm 60x500 mg (blis.Al/PVC) Vp 17,52
DETRALEX tbl flm 90x500 mg (blis.Al/PVC) Rp 25,99
DETRALEX tbl flm 120x500 mg (blis.Al/PVC) Rp 26,50
DETRALEX tbl flm 150x500 mg (blis.Al/PVC) Rp n/a
DETRALEX tbl flm 180x500 mg (blis.Al/PVC) Rp 32,00
DETRALEX 1000 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 6x1000 mg (vre.PES/Al/PE) Vp n/a
DETRALEX 1000 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 30x1000 mg (vre.PES/Al/PE) Vp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.