CORLENTOR 7,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x7,5 mg (blis.Al/PVC)

SPC
poslednej dávke ivabradínu.

Použitie u pacientov s vrodeným syndrómom QT alebo liečených liekmi predlžujúcimi interval QT
Je potrebné vyhnúť sa použitiu ivabradínu u pacientov s vrodeným syndrómom QT alebo liečených liekmi predlžujúcimi interval QT (pozri časť 4.5). Ak je táto kombinácia nutná, je potrebné dôsledné kardiálne monitorovanie.

Použitie u pacientov so stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou
U pacientov so stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou (pozri časť 4.2) sa má pri použití ivabradínu postupovať opatrne.

Použitie u pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou
U pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu < 15 ml/min) sa má pri použití ivabradínu postupovať opatrne (pozri časť 4.2).

Pomocné látky
Keďže tablety obsahujú laktózu, tento liek nemajú užívať pacienti so zriedkavými vrodenými poruchami intolerancie galaktózy, Lappovou deficienciou laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorbciou.
4.5 Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie


Súbežné použitie sa neodporúča
S liekmi predlžujúcimi interval QT
- Kardiovaskulárne lieky predlžujúce interval QT (napr. chinidín, disopyramid, bepridil, sotalol, ibutilid, amiodaron).
- Nekardiovaskulárne lieky predlžujúce interval QT (napr. pimozid, ziprasidón, sertindol, meflochín, halofantrín, pentamidín, cisaprid, erytromycín i.v.).
Súbežnému použitiu kardiovaskulárnych a nekardiovaskulárnych liekov predlžujúcich interval QT s ivabradínom sa má vyhnúť, pretože predĺženie intervalu QT môže byť exacerbované znížením srdcovej frekvencie. Ak je táto kombinácia nevyhnutná, je potrebné dôsledné kardiálne monitorovanie (pozri časť 4.4).

Farmakokinetické interakcie


Cytochróm P450 3A4 (CYP3A4)
Ivabradín je metabolizovaný výhradne cez CYP3A4 a je veľmi slabým inhibítorom tohto cytochrómu. Ukázalo sa, že ivabradín neovplyvňuje metabolizmus a plazmatické koncentrácie iných substrátov CYP3A4 (mierne, stredne silné a silné inhibítory). CYP3A4 inhibítory a induktory sú náchylné vzájomne pôsobiť s ivabradínom a ovplyvňovať jeho metabolizmus a farmakokinetiku do klinicky významnej miery. Štúdie liekových interakcií preukázali, že inhibítory CYP3A4 zvyšujú plazmatické koncentrácie ivabradínu, zatiaľ čo induktory ich znižujú. Zvýšené plazmatické koncentrácie
ivabradínu môžu byť spojené s rizikom nadmernej bradykardie (pozri časť 4.4).

Kontraindikácie súbežného použitia
Súbežné použitie silných inhibítorov CYP3A4, ako sú azolové antimykotiká (ketokonazol, itrakonazol), makrolidové antibiotiká (klaritromycín, erytromycín per os, josamycín, telitromycín), inhibítory HIV proteáz (nelfinavir, ritonavir) a nefazodon, je kontraindikované (pozri časť 4.3). Silné inhibítory CYP3A4 ketokonazol (200 mg jedenkrát denne) a josamycín (1 g dvakrát denne) zvýšili strednú plazmatickú expozíciu ivabradínom 7- až 8-násobne.

Súbežné použitie sa neodporúča
Stredne silné inhibítory CYP3A4: špecifické štúdie zamerané na interakcie u zdravých dobrovoľníkov a pacientov ukázali, že kombinácia ivabradínu s látkami znižujúcimi srdcovú frekvenciu (diltiazem alebo verapamil) viedla k zvýšeniu expozície ivabradínom (2- až 3-násobné zvýšenie v AUC)
a k ďalšiemu zníženiu srdcovej frekvencie o 5 úderov/min. Súbežné použitie ivabradínu s týmito liekmi sa neodporúča (pozri časť 4.4).

Súbežné použitie so zvýšenou opatrnosťou
- Stredne silné inhibítory CYP3A4: súbežné použitie ivabradínu s inými stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. flukonazol) možno zvážiť pri začiatočnej dávke 2,5 mg dvakrát denne, a ak je pokojová srdcová frekvencia nad 60 úderov/min, s monitorovaním srdcovej frekvencie.
- Grapefruitový džús: expozícia ivabradínom sa dvojnásobne zvýšila po súčasnom podaní grapefruitového džúsu. Preto sa má príjem grapefruitového džúsu počas liečby ivabradínom obmedziť.
- Induktory CYP3A4: induktory CYP3A4 (napr. rifampicín, barbituráty, fenytoín, Hypericum perforatum [ľubovník bodkovaný]) môžu znížiť expozíciu a aktivitu ivabradínu. Súbežné použitie liekov indukujúcich CYP3A4 si môže vyžiadať úpravu dávky ivabradínu. Ukázalo sa, že kombinácia ivabradínu 10 mg dvakrát denne s ľubovníkom bodkovaným znižuje AUC ivabradínu o polovicu. Príjem ľubovníka bodkovaného sa má počas liečby ivabradínom obmedziť.
Iné súbežné použitie
Špecifické štúdie liekových interakcií nepreukázali klinicky významný účinok nasledujúcich liekov na farmakokinetiku a farmakodynamiku ivabradínu: inhibítory protónovej pumpy (omeprazol, lanzoprazol), sildenafil, inhibítory HMG CoA reduktázy (simvastatín), dihydropyridínové blokátory kalciových kanálov (amlodipín, lacidipín), digoxín a warfarín. Okrem toho sa nezistil žiadny klinicky významný účinok ivabradínu na farmakokinetiku simvastatínu, amlodipínu, lacidipínu,
na farmakokinetiku a farmakodynamiku digoxínu, warfarínu a na farmakodynamiku acylpyrínu. V pilotných klinických štúdiách III. fázy neboli obmedzené nasledujúce lieky, a teda boli bežne kombinované s ivabradínom bez dôkazov týkajúcich sa bezpečnosti: inhibítory angiotenzín- konvertujúceho enzýmu, antagonisty angiotenzínu II, diuretiká, krátkodobo a dlhodobo pôsobiace nitráty, inhibítory HMG CoA reduktázy, fibráty, inhibítory protónovej pumpy, perorálne antidiabetiká, acylpyrín a ďalšie antiagregačné látky.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje týkajúce sa použitia ivabradínu u gravidných žien. Reprodukčné štúdie na zvieratách preukázali embryotoxické a teratogénne účinky (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Z tohto dôvodu je ivabradín počas gravidity kontraindikovaný.

Sledovaním na zvieratách sa zistilo, že ivabradín sa vylučuje do mlieka. Preto je ivabradín kontraindikovaný u dojčiacich žien.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Bola uskutočnená špecifická štúdia na posúdenie možného vplyvu ivabradínu na schopnosť viesť vozidlá u zdravých dobrovoľníkov, kde nebola preukázaná zmena v schopnosti viesť vozidlá. Ivabradín nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Avšak ivabradín môže vyvolávať prechodné svetelné fenomény pozostávajúce hlavne z fosfénov
(pozri časť 4.8). Možný výskyt takýchto svetelných fenoménov sa má brať do úvahy pri vedení
vozidla alebo obsluhovaní strojov v situáciách, kde sa môžu vyskytnúť náhle zmeny v intenzite svetla, obzvlášť počas vedenia vozidla v noci.

4.8 Nežiaduce účinky

Corlentor bol skúmaný v klinických štúdiách zahŕňajúcich takmer 5000 účastníkov. Približne
2900 pacientov bolo liečených ivabradínom v štúdiách II. – III. fázy.
Najčastejšie nežiaduce účinky ivabradínu sú závislé od dávky a súvisia s farmakologickým účinkom lieku.
Počas klinických štúdií boli zaznamenané nasledujúce nežiaduce účinky alebo udalosti a sú usporiadané podľa nasledujúcej frekvencie: veľmi časté (>1/10); časté (>1/100, <1/10); menej časté (>1/1000, <1/100); zriedkavé (>1/10 000, <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia:
Menej časté:
- Hyperurikémia
- Eozinofília
- Zvýšená hladina kreatinínu v krvi

Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti:
Časté:
- Bradykardia: 3,3% pacientov, najmä počas prvých 2 až 3 mesiacov po začatí liečby. 0,5%
pacientov pocítilo ťažkú bradykardiu pod alebo rovnú 40 úderom/min.
- AV blokáda I. stupňa
- Komorové extrasystoly
Menej časté:
- Palpitácie, supraventrikulárne extrasystoly

Nasledujúce nežiaduce účinky zaznamenané počas klinických štúdií mali podobnú incidenciu ako komparátory a/alebo boli v možnom vzťahu k základnému ochoreniu: sínusová arytmia, nestabilná angina pectoris, zhoršenie anginy pectoris, fibrilácia predsiení, ischémia myokardu, infarkt myokardu a komorová tachykardia.

Ochorenia oka:
Veľmi časté:
- Svetelné fenomény (fosfény): hlásené u 14,5% pacientov, popisované ako prechodné zvýšenie jasu v ohraničenej oblasti vizuálneho poľa. Zvyčajne sú vyvolávané náhlymi zmenami v intenzite
svetla. Začiatok fosfénov sa vyskytuje vo všeobecnosti počas prvých dvoch mesiacov liečby, potom sa môžu objavovať opakovane. Vo všeobecnosti boli hlásené fosfény so slabou až miernou intenzitou. Všetky fosfény ustúpili počas liečby alebo po nej, väčšina z nich (77,5%) ustúpila počas liečby. V súvislosti s fosfénmi menej ako 1% pacientov zmenilo svoj bežný denný režim alebo prerušilo liečbu.

Časté:
- Rozmazané videnie

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu:
Menej časté:
- Nauzea
- Zápcha
- Hnačka

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania:
Časté:
- Bolesť hlavy, obyčajne počas prvého mesiaca liečby.
- Závraty, pravdepodobne súvisiace s bradykardiou.

Menej časté:
- Vertigo
- Dýchavičnosť
- Svalové kŕče

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie môže viesť k ťažkej a prolongovanej bradykardii (pozri časť 4.8).
Ťažká bradykardia sa má liečiť symptomaticky v špecializovanom zariadení. V prípade bradykardie s nedostačujúcou hemodynamickou toleranciou sa má zvážiť symptomatická liečba zahŕňajúca intravenózne podanie beta-sympatomimetika, ako je izoprenalín. Ak je to nutné, môže byť zavedená dočasná elektrická stimulácia srdca.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: iné kardiaká, ATC kód: C01EB17

Jediný vplyv ivabradínu na srdce spočíva v znižovaní srdcovej frekvencie. Tento účinok je sprostredkovaný selektívnou a špecifickou inhibíciou transmembránového If prúdu, ktorý riadi spontánnu diastolickú depolarizáciu, a tým srdcovú frekvenciu v bunkách sínusového uzla.
Kardiálne účinky sú špecifické pre sínusový uzol, bez vplyvu na intraatriálne, atrioventrikulárne alebo intraventrikulárne prevodové časy, alebo na kontraktilitu myokardu alebo repolarizáciu komôr.

Ivabradín môže tiež súčasne pôsobiť na Ih prúd v sietnici, ktorý sa veľmi podobá na srdcový If prúd. Tento ovplyvňuje časovú rozlišovaciu schopnosť zrakového systému cestou obmedzenia odpovede sietnice na jasné svetelné podnety. Pri určitých vyvolávajúcich okolnostiach (náhle zmeny jasu) spôsobuje parciálna inhibícia Ih prúdu ivabradínom svetelné fenomény, ktoré môžu pacienti príležitostne vnímať. Svetelné fenomény (fosfény) sú popisované ako prechodné zvýšenie jasu v ohraničenej oblasti vizuálneho poľa (pozri časť 4.8).

Hlavnou farmakodynamickou vlastnosťou ivabradínu u ľudí je špecifické zníženie srdcovej frekvencie závislé od dávky. Analýza zníženia srdcovej frekvencie s dávkami do 20 mg dvakrát denne naznačuje smer k plató efektu, ktorý je v zhode so zníženým rizikom ťažkej bradykardie pod 40 úderov/min (pozri časť 4.8).
Pri bežných odporučených dávkach je zníženie srdcovej frekvencie v pokoji a počas záťaže približne 10 úderov/min. To vedie k zníženiu pracovnej záťaže srdca a spotreby kyslíka myokardom. Ivabradín neovplyvňuje intrakardiálne vedenie, kontraktilitu (nemá negatívny inotropný účinok) alebo komorovú repolarizáciu:
- v klinických elektrofyziologických štúdiách nemal ivabradín žiadny účinok na atrioventrikulárne alebo intraventrikulárne prevodové časy alebo korigované intervaly QT;
- u pacientov s dysfunkciou ľavej komory (ejekčná frakcia ľavej komory (EF ĽK) medzi 30 a 45%)
nemal ivabradín žiadny škodlivý účinok na EF ĽK.

Antianginózna a antiischemická účinnosť Corlentoru bola hodnotená v štyroch dvojito slepých, randomizovaných štúdiách (dve verzus placebo, jedna verzus atenolol a jedna verzus amlodipín). Tieto štúdie zahŕňali celkom 3222 pacientov s chronickou stabilnou anginou pectoris, z ktorých
2168 dostávalo ivabradín.

Ivabradín 5 mg dvakrát denne preukázal účinnosť na parametre záťažového testu v priebehu 3 až
4 týždňov liečby. Účinnosť bola potvrdená so 7,5 mg dvakrát denne. Osobitne, aditívny účinok dávky nad 5 mg dvakrát denne bol stanovený v referenčnej kontrolovanej štúdii verzus atenolol: celkové trvanie záťaže v dobe minimálneho účinku lieku sa predĺžilo o takmer 1 minútu po jednom mesiaci liečby s 5 mg dvakrát denne a ďalej sa zlepšilo o takmer 25 sekúnd po ďalšom 3-mesačnom období
s cielenou titráciou na 7,5 mg dvakrát denne. V tejto štúdii boli potvrdené antianginózne
a antiischemické účinky ivabradínu u pacientov vo veku 65 rokov alebo viac. Účinnosť dávky
5 a 7,5 mg dvakrát denne bola konzistentná medzi jednotlivými štúdiami na parametre záťažového testu (celkové trvanie záťaže, čas do limitujúcej anginy, čas do nástupu anginy a čas do vzniku depresie segmentu ST o 1 mm) a bola spojená so znížením výskytu frekvencie anginóznych záchvatov o približne 70%. Dávkovací režim ivabradínu dvakrát denne priniesol rovnakú účinnosť počas 24 hodín.

V randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdii so 725 pacientmi ivabradín pridávaný k amlodipínu nepreukázal aditívnu účinnosť v dobe minimálného účinku lieku (12 hodín po perorálnom užití), zatiaľ čo aditívna účinnosť bola preukázaná v dobe maximálneho účinku lieku (3-4 hodiny po perorálnom užití).

Účinnosť ivabradínu bola plne udržiavaná počas 3- alebo 4-mesačných období liečby v štúdiách zameraných na účinnosť. Neexistuje žiadny dôkaz farmakologickej tolerancie (straty účinnosti) vyvíjajúcej sa počas liečby, ani rebound fenoménu po náhlom vysadení liečby. Antianginózne
a antiischemické účinky ivabradínu sa spájajú so znížením srdcovej frekvencie závislej od dávky a so signifikantným znížením dvojitého srdcového produktu (srdcová frekvencia x systolický krvný tlak)
v pokoji a počas záťaže. Účinky na krvný tlak a periférnu cievnu rezistenciu boli nepatrné a klinicky nevýznamné.

Trvalé zníženie srdcovej frekvencie bolo preukázané u pacientov liečených ivabradínom najmenej
Antianginózna a antiischemická účinnosť ivabradínu bola zachovaná u diabetických pacientov
(n = 457) s podobným bezpečnostným profilom ako v celkovej populácii.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Za fyziologických podmienok sa ivabradín rýchlo uvoľňuje z tabliet a je vysokorozpustný vo vode (>10 mg/ml). Ivabradín je S-enantiomér bez preukázanej biokonverzie in vivo. N-demetylovaný derivát ivabradínu bol identifikovaný ako hlavný aktívny metabolit u ľudí.

Absorpcia a biologická dostupnosť
Ivabradín sa rýchlo a takmer úplne absorbuje po perorálnom podaní s najvyššou plazmatickou hladinou dosiahnutou približne o 1 hodinu nalačno. Absolútna biologická dostupnosť filmom obalených tabliet je okolo 40%, čo je dôsledkom „first-pass“ efektu v čreve a pečeni.
Jedlom sa absorpcia oneskorila o približne 1 hodinu a plazmatická expozícia sa zvýšila o 20 až 30%. Odporúča sa užívať tablety počas jedla, aby sa znížila intraindividuálna variabilita pri expozícii (pozri časť 4.2).

Distribúcia
Ivabradín je viazaný na plazmatické bielkoviny v približne 70% a distribučný objem je v ustálenom stave u pacientov blízko k 100 l. Maximálna plazmatická koncentrácia v dôsledku chronického podávania v odporučenej dávke 5 mg dvakrát denne je 22 ng/ml (CV=29%). Priemerná plazmatická koncentrácia je v ustálenom stave 10 ng/ml (CV=38%).

Biotransformácia
Ivabradín sa extenzívne metabolizuje v pečeni a čreve výlučne oxidáciou cez cytochróm P450 3A4 (CYP3A4). Hlavným aktívnym metabolitom je N-demetylovaný derivát (S 18982) s expozíciou okolo
40% v porovnaní s materskou zlúčeninou. Metabolizmus tohto aktívneho metabolitu tiež zahŕňa CYP3A4. Ivabradín má nízku afinitu k CYP3A4, nepreukazuje klinicky relevantnú indukciu alebo inhibíciu CYP3A4, a preto je nepravdepodobné, že by modifikoval substrátový metabolizmus CYP3A4 alebo plazmatické koncentrácie. Naopak, silné inhibítory a induktory môžu podstatne ovplyvniť plazmatické koncentrácie ivabradínu (pozri časť 4.5).

Eliminácia
Ivabradín sa vylučuje s hlavným polčasom 2 hodiny (70-75% AUC) v plazme a s efektívnym polčasom 11 hodín. Celkový klírens je približne 400 ml/min a renálny klírens približne 70 ml/min. Vylučovanie metabolitov nastáva v podobnom rozsahu stolicou a močom. Približne 4% perorálnej dávky sa vylučujú močom nezmenené.

Linearita/nelinearita
Kinetika ivabradínu je lineárna po perorálnej dávke v rozsahu 0,5 – 24 mg.

Špeciálne skupiny pacientov
- Starší pacienti: neboli pozorované žiadne farmakokinetické rozdiely (AUC a Cmax) medzi staršími (≥ 65 rokov) alebo veľmi starými pacientmi (≥ 75 rokov) a celkovou populáciou (pozri časť 4.2).
- Renálna insuficiencia: vplyv renálneho poškodenia (klírens kreatinínu od 15 do 60 ml/min) na farmakokinetiku ivabradínu je minimálny, vo vzťahu k nízkym podielom renálneho klírensu (okolo 20%) na celkovú elimináciu oboch, ivabradínu a jeho hlavného metabolitu S 18982 (pozri časť 4.2).
- Hepatálne poškodenie: u pacientov s miernym hepatálnym poškodením (Child-Pugh skóre do 7)
boli neviazané AUC ivabradínu a hlavný aktívny metabolit približne o 20% vyššie ako u osôb
s normálnou funkciou pečene. Na vyvodenie záverov u pacientov so stredne ťažkým hepatálnym poškodením sú limitované údaje. U pacientov s ťažkým hepatálnym poškodením nie sú
k dispozícii žiadne údaje (pozri časti 4.2 a 4.3).
Farmakokinetický/farmakodynamický (FK/FD) pomer
Analýza FK/FD pomeru ukázala, že sa srdcová frekvencia znižuje takmer lineárne so zvyšujúcimi sa plazmatickými koncentráciami ivabradínu a S 18982 pre dávky do 15 – 20 mg dvakrát denne. Pri vyšších dávkach zníženie srdcovej frekvencie už nie je proporcionálne k plazmatickým koncentráciám ivabradínu a má tendenciu dosiahnuť plató. Vysoké expozície k ivabradínu, ktoré môžu nastať, keď je ivabradín podávaný v kombinácii so silnými inhibítormi CYP3A4, môžu viesť k nadmernému zníženiu srdcovej frekvencie, hoci toto riziko je menšie u stredne silných inhibítorov CYP3A4 (pozri časti 4.3, 4.4 a 4.5).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie reprodukčnej toxicity nepreukázali žiadny vplyv ivabradínu na fertilitu samcov a samíc potkanov. Keď boli gravidné zvieratá liečené počas organogenézy pri vystavení účinkom dávok blízkych terapeutickým, bola vyššia incidencia plodov so srdcovými defektmi pri potkanoch a nízky počet plodov s ektrodaktýliou pri králikoch.
U psov, ktorým bol podávaný ivabradín (dávky 2, 7 alebo 24 mg/kg/deň) počas jedného roka sa pozorovali reverzibilné zmeny vo funkcii sietnice, ale neboli spojené so žiadnym poškodením vizuálnych štruktúr. Tieto údaje sú v súlade s farmakologickým účinkom ivabradínu, ktorý sa týka jeho interakcie s hyperpolarizáciou aktivovaných Ih prúdov v sietnici, ktoré sú veľmi podobné s If prúdmi sínusového uzla.
Iné štúdie s dlhodobými opakovanými dávkami a štúdie zamerané na karcinogenitu neodhalili žiadne klinicky relevantné zmeny.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro
Monohydrát laktózy Magnéziumstearát (E 470 B) Kukuričný škrob Maltodextrín
Koloidný oxid kremičitý bezvodý (E 551)

Filmotvorná vrstva Hypromelóza (E 464) Oxid titaničitý (E171) Makrogol 6000
Glycerol (E 422) Magnéziumstearát (E 470 B) Oxid železitý žltý (E172) Oxid železitý červený (E172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
6.5 Druh obalu a obsah balenia
Hliník/PVC blister balený v papierových škatuľkách. Veľkosti balenia
Kalendárové balenia obsahujúce 14, 28, 56, 84, 98, 100 alebo 112 filmom obalených tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Les Laboratoires Servier
22 rue Garnier
92200 Neuilly sur Seine
Francúzsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/05/317/001-0079. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

25/10/200510. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
1. NÁZOV LIEKU

Corlentor 7,5 mg filmom obalené tablety2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 7,5 mg ivabradínu (zodpovedá 8,085mg ivabradínu vo forme hydrochloridu).

Pomocná látka: 61,215 mg monohydrátu laktózy
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Lososovo ružová, trojuholníková, filmom obalená tableta s vyrazeným „7,5” na jednej strane a na druhej strane.4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Symptomatická liečba chronickej stabilnej anginy pectoris u pacientov s normálnym sínusovým rytmom, u ktorých sú kontraindikované, alebo nie sú tolerované betablokátory.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania
Pre rôzne dávky sú dostupné filmom obalené tablety obsahujúce 5 mg a 7,5 mg ivabradínu. Zvyčajná odporučená začiatočná dávka ivabradínu je 5 mg dvakrát denne. Po troch až štyroch
týždňoch liečby sa môže dávka zvýšiť na 7,5 mg dvakrát denne v závislosti od terapeutickej odpovede. Ak sa počas liečby srdcová frekvencia stále znižuje pod 50 úderov za minútu (úderov/min) v pokoji, alebo pacient má symptómy spojené s bradykardiou ako závraty, únava alebo hypotenzia, dávka sa musí titrovať nadol, vrátane možnej dávky 2,5 mg dvakrát denne (jedna polovica 5 mg tablety dvakrát denne). Liečba sa musí prerušiť, ak pretrváva srdcová frekvencia pod 50 úderov/min alebo symptómy bradykardie (pozri časť 4.4).

Tablety sa musia užívať perorálne dvakrát denne, t.j. jedna tableta ráno a jedna tableta večer, počas jedla (pozri časť 5.2).

Starší pacienti
Keďže u pacientov vo veku 75 rokov a starších bol ivabradín hodnotený na obmedzenom počte pacientov, má sa u týchto pacientov zvážiť nižšia začiatočná dávka (2,5 mg dvakrát denne, t.j. jedna polovica 5 mg tablety dvakrát denne) pred titráciou dávky nahor, ak je to nevyhnutné.

Renálna insuficiencia
U pacientov s renálnou insuficienciou a s klírensom kreatinínu nad 15 ml/min nie je potrebná žiadna úprava dávky (pozri časť 5.2).
O pacientoch s klírensom kreatinínu pod 15 ml/min nie sú k dispozícii žiadne údaje. Ivabradín sa má preto používať v tejto populácii s opatrnosťou.
Hepatálne poškodenie
U pacientov s miernym hepatálnym poškodením nie je potrebná žiadna úprava dávky. Pri použití ivabradínu u pacientov so stredne ťažkým hepatálnym poškodením sa má postupovať opatrne. Použitie ivabradínu je kontraindikované u pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou, keďže v tejto
populácii nebol skúmaný a predpokladá sa značné zvýšenie systémovej expozície (pozri časti 4.3 a
5.2).

Deti a dospievajúci
Corlentor sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok (pozri časť 6.1)
- Pokojová srdcová frekvencia pred liečbou menej ako 60 úderov za minútu
- Kardiogénny šok
- Akútny infarkt myokardu
- Ťažká hypotenzia (< 90/50 mm Hg)
- Ťažká hepatálna insuficiencia
- Syndróm chorého sínusu (sick sinus syndrome)
- Sinoatriálna blokáda
- Pacienti so srdcovým zlyhaním triedy III - IV podľa funkčnej klasifikácie NYHA, vzhľadom na nedostatok údajov
- Závislosť od kardiostimulátora
- Nestabilná angina pectoris
- AV blokáda III. stupňa
- Kombinácia so silnými inhibítormi cytochrómu P450 3A4, ako sú azolové antimykotiká
(ketokonazol, itrakonazol), makrolidové antibiotiká (klaritromycín, erytromycín per os,
josamycín, telitromycín), inhibítory HIV proteáz (nelfinavir, ritonavir) a nefazodon (pozri časti 4.5
a 5.2)
- Gravidita, laktácia (pozri časť 4.6)

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Osobitné upozornenia

Srdcové arytmie
Ivabradín nie je účinný v liečbe alebo prevencii srdcových arytmií a pravdepodobne stráca svoju účinnosť, keď vznikne tachyarytmia (napr. komorová alebo supraventrikulárna tachykardia). Ivabradín sa preto neodporúča u pacientov s predsieňovou fibriláciou alebo inými srdcovými arytmiami, ktoré interferujú s funkciou sínusového uzla.
Odporúča sa pravidelne klinicky monitorovať pacientov liečených ivabradínom pre výskyt predsieňovej fibrilácie (trvalej alebo paroxyzmálnej), vrátane monitorovania EKG, ak je to klinicky indikované (napr. v prípade zhoršujúcej sa anginy pectoris, palpitácií, nepravidelného pulzu).

Použitie u pacientov s AV blokádou II. stupňa
Ivabradín sa u pacientov s AV blokádou II. stupňa neodporúča.

Použitie u pacientov s nízkou srdcovou frekvenciou
Liečba ivabradínom sa nesmie iniciovať u pacientov s pokojovou srdcovou frekvenciou pred liečbou pod 60 úderov za minútu (pozri časť 4.3).
Ak sa počas liečby pokojová srdcová frekvencia stále znižuje pod 50 úderov/min, alebo pacient má symptómy spojené s bradykardiou ako závraty, únava alebo hypotenzia, dávka sa musí titrovať nadol, alebo sa liečba musí prerušiť, ak pretrváva srdcová frekvencia pod 50 úderov/min alebo symptómy bradykardie (pozri časť 4.2).
Kombinácia s inou antianginóznou liečbou
Neodporúča sa súbežné užívanie ivabradínu s blokátormi vápnikových kanálov znižujúcimi srdcovú frekvenciu, ako sú verapamil alebo diltiazem (pozri časť 4.5). Pri kombinácii ivabradínu s nitrátmi
a dihydropyridínovými blokátormi vápnikových kanálov, ako je amlodipín, sa nezistili problémy týkajúce sa bezpečnosti. Aditívna účinnosť ivabradínu v kombinácii s dihydropyridínovými blokátormi vápnikových kanálov nebola stanovená (pozri časť 5.1).

Chronické srdcové zlyhanie
Pred zvažovaním liečby ivabradínom musí byť srdcové zlyhanie primerane kompenzované. Použitie ivabradínu je kontraindikované u pacientov so srdcovým zlyhaním triedy III - IV podľa funkčnej klasifikácie NYHA vzhľadom na nedostatok údajov o klinickej účinnosti a bezpečnosti (pozri časť
4.3). Je potrebná opatrnosť u pacientov s asymptomatickou dysfunkciou ľavej komory, ako aj u pacientov so srdcovým zlyhaním triedy II podľa funkčnej klasifikácie NYHA vzhľadom na obmedzený počet sledovaných pacientov.

Cievna mozgová príhoda
Použitie ivabradínu sa neodporúča ihneď po cievnej mozgovej príhode, nakoľko nie sú k dispozícii údaje pre takéto situácie.

Vizuálne funkcie
Ivabradín ovplyvňuje funkciu sietnice (pozri časť 5.1). Doteraz nie sú žiadne dôkazy o toxickom účinku ivabradínu na sietnicu, ale účinky dlhodobej liečby ivabradínom dlhšej ako jeden rok na funkciu sietnice nie sú v súčasnosti známe. Ak sa vyskytne akékoľvek neočakávané zhoršenie vizuálnych funkcií, má sa zvážiť prerušenie liečby. U pacientov s pigmentovou retinitídou sa má postupovať opatrne.

Opatrenia pri používaní


Pacienti s hypotenziou
U pacientov s miernou až stredne ťažkou hypotenziou je dostupné obmedzené množstvo údajov,
a preto sa má u týchto pacientov ivabradín používať s opatrnosťou. Ivabradín je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou hypotenziou (krvný tlak < 90/50 mm Hg) (pozri časť 4.3).

Fibrilácia predsiení – srdcové arytmie
Nie sú žiadne dôkazy o riziku (nadmernej) bradykardie pri návrate k sínusovému rytmu, keď sa iniciuje farmakologická kardioverzia u pacientov liečených ivabradínom. Kedže nie je k dispozícii dostatočné množstvo údajov, neurgentná DC-kardioverzia by sa mala zvážiť 24 hodín po poslednej dávke ivabradínu.

Použitie u pacientov s vrodeným syndrómom QT alebo liečených liekmi predlžujúcimi interval QT
Je potrebné vyhnúť sa použitiu ivabradínu u pacientov s vrodeným syndrómom QT alebo liečených liekmi predlžujúcimi interval QT (pozri časť 4.5). Ak je táto kombinácia nutná, je potrebné dôsledné kardiálne monitorovanie.

Použitie u pacientov so stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou
U pacientov so stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou (pozri časť 4.2) sa má pri použití ivabradínu postupovať opatrne.

Použitie u pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou
U pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu < 15 ml/min) sa má pri použití ivabradínu postupovať opatrne (pozri časť 4.2).

Pomocné látky
Keďže tablety obsahujú laktózu, tento liek nemajú užívať pacienti so zriedkavými vrodenými poruchami intolerancie galaktózy, Lappovou deficienciou laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorbciou.
4.5 Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie


Súbežné použitie sa neodporúča
S liekmi predlžujúcimi interval QT
- Kardiovaskulárne lieky predlžujúce interval QT (napr. chinidín, disopyramid, bepridil, sotalol, ibutilid, amiodaron).
- Nekardiovaskulárne lieky predlžujúce interval QT (napr. pimozid, ziprasidón, sertindol, meflochín, halofantrín, pentamidín, cisaprid, erytromycín i.v.).
Súbežnému použitiu kardiovaskulárnych a nekardiovaskulárnych liekov predlžujúcich interval QT s ivabradínom sa má vyhnúť, pretože predĺženie intervalu QT môže byť exacerbované znížením srdcovej frekvencie. Ak je táto kombinácia nevyhnutná, je potrebné dôsledné kardiálne monitorovanie (pozri časť 4.4).

Farmakokinetické interakcie


Cytochróm P450 3A4 (CYP3A4)
Ivabradín je metabolizovaný výhradne cez CYP3A4 a je veľmi slabým inhibítorom tohto cytochrómu. Ukázalo sa, že ivabradín neovplyvňuje metabolizmus a plazmatické koncentrácie iných substrátov CYP3A4 (mierne, stredne silné a silné inhibítory). CYP3A4 inhibítory a induktory sú náchylné vzájomne pôsobiť s ivabradínom a ovplyvňovať jeho metabolizmus a farmakokinetiku do klinicky významnej miery. Štúdie liekových interakcií preukázali, že inhibítory CYP3A4 zvyšujú plazmatické koncentrácie ivabradínu, zatiaľ čo induktory ich znižujú. Zvýšené plazmatické koncentrácie
ivabradínu môžu byť spojené s rizikom nadmernej bradykardie (pozri časť 4.4).

Kontraindikácie súbežného použitia
Súbežné použitie silných inhibítorov CYP3A4, ako sú azolové antimykotiká (ketokonazol, itrakonazol), makrolidové antibiotiká (klaritromycín, erytromycín per os, josamycín, telitromycín), inhibítory HIV proteáz (nelfinavir, ritonavir) a nefazodon, je kontraindikované (pozri časť 4.3). Silné inhibítory CYP3A4 ketokonazol (200 mg jedenkrát denne) a josamycín (1 g dvakrát denne) zvýšili strednú plazmatickú expozíciu ivabradínom 7- až 8-násobne.

Súbežné použitie sa neodporúča
Stredne silné inhibítory CYP3A4: špecifické štúdie zamerané na interakcie u zdravých dobrovoľníkov a pacientov ukázali, že kombinácia ivabradínu s látkami znižujúcimi srdcovú frekvenciu (diltiazem alebo verapamil) viedla k zvýšeniu expozície ivabradínom (2- až 3-násobné zvýšenie v AUC)
a k ďalšiemu zníženiu srdcovej frekvencie o 5 úderov/min. Súbežné použitie ivabradínu s týmito liekmi sa neodporúča (pozri časť 4.4).

Súbežné použitie so zvýšenou opatrnosťou
- Stredne silné inhibítory CYP3A4: súbežné použitie ivabradínu s inými stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. flukonazol) možno zvážiť pri začiatočnej dávke 2,5 mg dvakrát denne, a ak je pokojová srdcová frekvencia nad 60 úderov/min, s monitorovaním srdcovej frekvencie.
- Grapefruitový džús: expozícia ivabradínom sa dvojnásobne zvýšila po súčasnom podaní grapefruitového džúsu. Preto sa má príjem grapefruitového džúsu počas liečby ivabradínom obmedziť.
- Induktory CYP3A4: induktory CYP3A4 (napr. rifampicín, barbituráty, fenytoín, Hypericum perforatum [ľubovník bodkovaný]) môžu znížiť expozíciu a aktivitu ivabradínu. Súbežné použitie liekov indukujúcich CYP3A4 si môže vyžiadať úpravu dávky ivabradínu. Ukázalo sa, že kombinácia ivabradínu 10 mg dvakrát denne s ľubovníkom bodkovaným znižuje AUC ivabradínu o polovicu. Príjem ľubovníka bodkovaného sa má počas liečby ivabradínom obmedziť.
Iné súbežné použitie
Špecifické štúdie liekových interakcií nepreukázali klinicky významný účinok nasledujúcich liekov na farmakokinetiku a farmakodynamiku ivabradínu: inhibítory protónovej pumpy (omeprazol, lanzoprazol), sildenafil, inhibítory HMG CoA reduktázy (simvastatín), dihydropyridínové blokátory kalciových kanálov (amlodipín, lacidipín), digoxín a warfarín. Okrem toho sa nezistil žiadny klinicky významný účinok ivabradínu na farmakokinetiku simvastatínu, amlodipínu, lacidipínu,
na farmakokinetiku a farmakodynamiku digoxínu, warfarínu a na farmakodynamiku acylpyrínu. V pilotných klinických štúdiách III. fázy neboli obmedzené nasledujúce lieky, a teda boli bežne kombinované s ivabradínom bez dôkazov týkajúcich sa bezpečnosti: inhibítory angiotenzín- konvertujúceho enzýmu, antagonisty angiotenzínu II, diuretiká, krátkodobo a dlhodobo pôsobiace nitráty, inhibítory HMG CoA reduktázy, fibráty, inhibítory protónovej pumpy, perorálne antidiabetiká, acylpyrín a ďalšie antiagregačné látky.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje týkajúce sa použitia ivabradínu u gravidných žien. Reprodukčné štúdie na zvieratách preukázali embryotoxické a teratogénne účinky (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Z tohto dôvodu je ivabradín počas gravidity kontraindikovaný.

Sledovaním na zvieratách sa zistilo, že ivabradín sa vylučuje do mlieka. Preto je ivabradín kontraindikovaný u dojčiacich žien.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Bola uskutočnená špecifická štúdia na posúdenie možného vplyvu ivabradínu na schopnosť viesť vozidlá u zdravých dobrovoľníkov, kde nebola preukázaná zmena v schopnosti viesť vozidlá. Ivabradín nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Avšak ivabradín môže vyvolávať prechodné svetelné fenomény pozostávajúce hlavne z fosfénov
(pozri časť 4.8). Možný výskyt takýchto svetelných fenoménov sa má brať do úvahy pri vedení
vozidla alebo obsluhovaní strojov v situáciách, kde sa môžu vyskytnúť náhle zmeny v intenzite svetla, obzvlášť počas vedenia vozidla v noci.

4.8 Nežiaduce účinky

Corlentor bol skúmaný v klinických štúdiách zahŕňajúcich takmer 5000 účastníkov. Približne
2900 pacientov bolo liečených ivabradínom v štúdiách II. – III. fázy.
Najčastejšie nežiaduce účinky ivabradínu sú závislé od dávky a súvisia s farmakologickým účinkom lieku.
Počas klinických štúdií boli zaznamenané nasledujúce nežiaduce účinky alebo udalosti a sú usporiadané podľa nasledujúcej frekvencie: veľmi časté (>1/10); časté (>1/100, <1/10); menej časté (>1/1000, <1/100); zriedkavé (>1/10 000, <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia:
Menej časté:
- Hyperurikémia
- Eozinofília
- Zvýšená hladina kreatinínu v krvi

Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti:
Časté:
- Bradykardia: 3,3% pacientov, najmä počas prvých 2 až 3 mesiacov po začatí liečby. 0,5%
pacientov pocítilo ťažkú bradykardiu pod alebo rovnú 40 úderom/min.
- AV blokáda I. stupňa
- Komorové extrasystoly
Menej časté:
- Palpitácie, supraventrikulárne extrasystoly

Nasledujúce nežiaduce účinky zaznamenané počas klinických štúdií mali podobnú incidenciu ako komparátory a/alebo boli v možnom vzťahu k základnému ochoreniu: sínusová arytmia, nestabilná angina pectoris, zhoršenie anginy pectoris, fibrilácia predsiení, ischémia myokardu, infarkt myokardu a komorová tachykardia.

Ochorenia oka:
Veľmi časté:
- Svetelné fenomény (fosfény): hlásené u 14,5% pacientov, popisované ako prechodné zvýšenie jasu v ohraničenej oblasti vizuálneho poľa. Zvyčajne sú vyvolávané náhlymi zmenami v intenzite
svetla. Začiatok fosfénov sa vyskytuje vo všeobecnosti počas prvých dvoch mesiacov liečby, potom sa môžu objavovať opakovane. Vo všeobecnosti boli hlásené fosfény so slabou až miernou intenzitou. Všetky fosfény ustúpili počas liečby alebo po nej, väčšina z nich (77,5%) ustúpila počas liečby. V súvislosti s fosfénmi menej ako 1% pacientov zmenilo svoj bežný denný režim alebo prerušilo liečbu.

Časté:
- Rozmazané videnie

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu:
Menej časté:
- Nauzea
- Zápcha
- Hnačka

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania:
Časté:
- Bolesť hlavy, obyčajne počas prvého mesiaca liečby.
- Závraty, pravdepodobne súvisiace s bradykardiou.

Menej časté:
- Vertigo
- Dýchavičnosť
- Svalové kŕče

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie môže viesť k ťažkej a prolongovanej bradykardii (pozri časť 4.8).
Ťažká bradykardia sa má liečiť symptomaticky v špecializovanom zariadení. V prípade bradykardie s nedostačujúcou hemodynamickou toleranciou sa má zvážiť symptomatická liečba zahŕňajúca intravenózne podanie beta-sympatomimetika, ako je izoprenalín. Ak je to nutné, môže byť zavedená dočasná elektrická stimulácia srdca.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: iné kardiaká, ATC kód: C01EB17

Jediný vplyv ivabradínu na srdce spočíva v znižovaní srdcovej frekvencie. Tento účinok je sprostredkovaný selektívnou a špecifickou inhibíciou transmembránového If prúdu, ktorý riadi spontánnu diastolickú depolarizáciu, a tým srdcovú frekvenciu v bunkách sínusového uzla.
Kardiálne účinky sú špecifické pre sínusový uzol, bez vplyvu na intraatriálne, atrioventrikulárne alebo intraventrikulárne prevodové časy, alebo na kontraktilitu myokardu alebo repolarizáciu komôr.

Ivabradín môže tiež súčasne pôsobiť na Ih prúd v sietnici, ktorý sa veľmi podobá na srdcový If prúd. Tento ovplyvňuje časovú rozlišovaciu schopnosť zrakového systému cestou obmedzenia odpovede sietnice na jasné svetelné podnety. Pri určitých vyvolávajúcich okolnostiach (náhle zmeny jasu) spôsobuje parciálna inhibícia Ih prúdu ivabradínom svetelné fenomény, ktoré môžu pacienti príležitostne vnímať. Svetelné fenomény (fosfény) sú popisované ako prechodné zvýšenie jasu v ohraničenej oblasti vizuálneho poľa (pozri časť 4.8).

Hlavnou farmakodynamickou vlastnosťou ivabradínu u ľudí je špecifické zníženie srdcovej frekvencie závislé od dávky. Analýza zníženia srdcovej frekvencie s dávkami do 20 mg dvakrát denne naznačuje smer k plató efektu, ktorý je v zhode so zníženým rizikom ťažkej bradykardie pod 40 úderov/min (pozri časť 4.8).
Pri bežných odporučených dávkach je zníženie srdcovej frekvencie v pokoji a počas záťaže približne 10 úderov/min. To vedie k zníženiu pracovnej záťaže srdca a spotreby kyslíka myokardom. Ivabradín neovplyvňuje intrakardiálne vedenie, kontraktilitu (nemá negatívny inotropný účinok) alebo komorovú repolarizáciu:
- v klinických elektrofyziologických štúdiách nemal ivabradín žiadny účinok na atrioventrikulárne alebo intraventrikulárne prevodové časy alebo korigované intervaly QT;
- u pacientov s dysfunkciou ľavej komory (ejekčná frakcia ľavej komory (EF ĽK) medzi 30 a 45%)
nemal ivabradín žiadny škodlivý účinok na EF ĽK.

Antianginózna a antiischemická účinnosť Corlentoru bola hodnotená v štyroch dvojito slepých, randomizovaných štúdiách (dve verzus placebo, jedna verzus atenolol a jedna verzus amlodipín). Tieto štúdie zahŕňali celkom 3222 pacientov s chronickou stabilnou anginou pectoris, z ktorých
2168 dostávalo ivabradín.

Ivabradín 5 mg dvakrát denne preukázal účinnosť na parametre záťažového testu v priebehu 3 až
4 týždňov liečby. Účinnosť bola potvrdená so 7,5 mg dvakrát denne. Osobitne, aditívny účinok dávky nad 5 mg dvakrát denne bol stanovený v referenčnej kontrolovanej štúdii verzus atenolol: celkové trvanie záťaže v dobe minimálneho účinku lieku sa predĺžilo o takmer 1 minútu po jednom mesiaci liečby s 5 mg dvakrát denne a ďalej sa zlepšilo o takmer 25 sekúnd po ďalšom 3-mesačnom období
s cielenou titráciou na 7,5 mg dvakrát denne. V tejto štúdii boli potvrdené antianginózne
a antiischemické účinky ivabradínu u pacientov vo veku 65 rokov alebo viac. Účinnosť dávky
5 a 7,5 mg dvakrát denne bola konzistentná medzi jednotlivými štúdiami na parametre záťažového testu (celkové trvanie záťaže, čas do limitujúcej anginy, čas do nástupu anginy a čas do vzniku depresie segmentu ST o 1 mm) a bola spojená so znížením výskytu frekvencie anginóznych záchvatov o približne 70%. Dávkovací režim ivabradínu dvakrát denne priniesol rovnakú účinnosť počas 24 hodín.

V randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdii so 725 pacientmi ivabradín pridávaný k amlodipínu nepreukázal aditívnu účinnosť v dobe minimálného účinku lieku (12 hodín po perorálnom užití), zatiaľ čo aditívna účinnosť bola preukázaná v dobe maximálneho účinku lieku (3-4 hodiny po perorálnom užití).

Účinnosť ivabradínu bola plne udržiavaná počas 3- alebo 4-mesačných období liečby v štúdiách zameraných na účinnosť. Neexistuje žiadny dôkaz farmakologickej tolerancie (straty účinnosti) vyvíjajúcej sa počas liečby, ani rebound fenoménu po náhlom vysadení liečby. Antianginózne
a antiischemické účinky ivabradínu sa spájajú so znížením srdcovej frekvencie závislej od dávky a so signifikantným znížením dvojitého srdcového produktu (srdcová frekvencia x systolický krvný tlak)
v pokoji a počas záťaže. Účinky na krvný tlak a periférnu cievnu rezistenciu boli nepatrné a klinicky nevýznamné.

Trvalé zníženie srdcovej frekvencie bolo preukázané u pacientov liečených ivabradínom najmenej
Antianginózna a antiischemická účinnosť ivabradínu bola zachovaná u diabetických pacientov
(n = 457) s podobným bezpečnostným profilom ako v celkovej populácii.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Za fyziologických podmienok sa ivabradín rýchlo uvoľňuje z tabliet a je vysokorozpustný vo vode (>10 mg/ml). Ivabradín je S-enantiomér bez preukázanej biokonverzie in vivo. N-demetylovaný derivát ivabradínu bol identifikovaný ako hlavný aktívny metabolit u ľudí.

Absorpcia a biologická dostupnosť
Ivabradín sa rýchlo a takmer úplne absorbuje po perorálnom podaní s najvyššou plazmatickou hladinou dosiahnutou približne o 1 hodinu nalačno. Absolútna biologická dostupnosť filmom obalených tabliet je okolo 40%, čo je dôsledkom „first-pass“ efektu v čreve a pečeni.
Jedlom sa absorpcia oneskorila o približne 1 hodinu a plazmatická expozícia sa zvýšila o 20 až 30%. Odporúča sa užívať tablety počas jedla, aby sa znížila intraindividuálna variabilita pri expozícii (pozri časť 4.2).

Distribúcia
Ivabradín je viazaný na plazmatické bielkoviny v približne 70% a distribučný objem je v ustálenom stave u pacientov blízko k 100 l. Maximálna plazmatická koncentrácia v dôsledku chronického podávania v odporučenej dávke 5 mg dvakrát denne je 22 ng/ml (CV=29%). Priemerná plazmatická koncentrácia je v ustálenom stave 10 ng/ml (CV=38%).

Biotransformácia
Ivabradín sa extenzívne metabolizuje v pečeni a čreve výlučne oxidáciou cez cytochróm P450 3A4 (CYP3A4). Hlavným aktívnym metabolitom je N-demetylovaný derivát (S 18982) s expozíciou okolo
40% v porovnaní s materskou zlúčeninou. Metabolizmus tohto aktívneho metabolitu tiež zahŕňa CYP3A4. Ivabradín má nízku afinitu k CYP3A4, nepreukazuje klinicky relevantnú indukciu alebo inhibíciu CYP3A4, a preto je nepravdepodobné, že by modifikoval substrátový metabolizmus CYP3A4 alebo plazmatické koncentrácie. Naopak, silné inhibítory a induktory môžu podstatne ovplyvniť plazmatické koncentrácie ivabradínu (pozri časť 4.5).

Eliminácia
Ivabradín sa vylučuje s hlavným polčasom 2 hodiny (70-75% AUC) v plazme a s efektívnym polčasom 11 hodín. Celkový klírens je približne 400 ml/min a renálny klírens približne 70 ml/min. Vylučovanie metabolitov nastáva v podobnom rozsahu stolicou a močom. Približne 4% perorálnej dávky sa vylučujú močom nezmenené.

Linearita/nelinearita
Kinetika ivabradínu je lineárna po perorálnej dávke v rozsahu 0,5 – 24 mg.

Špeciálne skupiny pacientov
- Starší pacienti: neboli pozorované žiadne farmakokinetické rozdiely (AUC a Cmax) medzi staršími (≥ 65 rokov) alebo veľmi starými pacientmi (≥ 75 rokov) a celkovou populáciou (pozri časť 4.2).
- Renálna insuficiencia: vplyv renálneho poškodenia (klírens kreatinínu od 15 do 60 ml/min) na farmakokinetiku ivabradínu je minimálny, vo vzťahu k nízkym podielom renálneho klírensu (okolo 20%) na celkovú elimináciu oboch, ivabradínu a jeho hlavného metabolitu S 18982 (pozri časť 4.2).
- Hepatálne poškodenie: u pacientov s miernym hepatálnym poškodením (Child-Pugh skóre do 7)
boli neviazané AUC ivabradínu a hlavný aktívny metabolit približne o 20% vyššie ako u osôb
s normálnou funkciou pečene. Na vyvodenie záverov u pacientov so stredne ťažkým hepatálnym poškodením sú limitované údaje. U pacientov s ťažkým hepatálnym poškodením nie sú
k dispozícii žiadne údaje (pozri časti 4.2 a 4.3).
Farmakokinetický/farmakodynamický (FK/FD) pomer
Analýza FK/FD pomeru ukázala, že sa srdcová frekvencia znižuje takmer lineárne so zvyšujúcimi sa plazmatickými koncentráciami ivabradínu a S 18982 pre dávky do 15 – 20 mg dvakrát denne. Pri vyšších dávkach zníženie srdcovej frekvencie už nie je proporcionálne k plazmatickým koncentráciám ivabradínu a má tendenciu dosiahnuť plató. Vysoké expozície k ivabradínu, ktoré môžu nastať, keď je ivabradín podávaný v kombinácii so silnými inhibítormi CYP3A4, môžu viesť k nadmernému zníženiu srdcovej frekvencie, hoci toto riziko je menšie u stredne silných inhibítorov CYP3A4 (pozri časti 4.3, 4.4 a 4.5).'

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie reprodukčnej toxicity nepreukázali žiadny vplyv ivabradínu na fertilitu samcov a samíc potkanov. Keď boli gravidné zvieratá liečené počas organogenézy pri vystavení účinkom dávok blízkych terapeutickým, bola vyššia incidencia plodov so srdcovými defektmi pri potkanoch a nízky počet plodov s ektrodaktýliou pri králikoch.
U psov, ktorým bol podávaný ivabradín (dávky 2, 7 alebo 24 mg/kg/deň) počas jedného roka sa pozorovali reverzibilné zmeny vo funkcii sietnice, ale neboli spojené so žiadnym poškodením vizuálnych štruktúr. Tieto údaje sú v súlade s farmakologickým účinkom ivabradínu, ktorý sa týka jeho interakcie s hyperpolarizáciou aktivovaných Ih prúdov v sietnici, ktoré sú veľmi podobné s If prúdmi sínusového uzla.
Iné štúdie s dlhodobými opakovanými dávkami a štúdie zamerané na karcinogenitu neodhalili žiadne klinicky relevantné zmeny.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro
Monohydrát laktózy Magnéziumstearát (E 470 B) Kukuričný škrob Maltodextrín
Koloidný oxid kremičitý bezvodý (E 551)

Filmotvorná vrstva Hypromelóza (E 464) Oxid titaničitý (E171) Makrogol 6000
Glycerol (E 422) Magnéziumstearát (E 470 B) Oxid železitý žltý (E172) Oxid železitý červený (E172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
6.5 Druh obalu a obsah balenia
Hliník/PVC blister balený v papierových škatuľkách. Veľkosti balenia
Kalendárové balenia obsahujúce 14, 28, 56, 84, 98, 100 alebo 112 filmom obalených tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Les Laboratoires Servier
22 rue Garnier
92200 Neuilly sur Seine
Francúzsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/05/317/008-0149. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

21/10/200510. DÁTUM REVÍZIE TEXTUPRÍLOHA II

A. DRŽITEĽ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

B. PODMIENKY REGISTRÁCIE
A. DRŽITELIA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÍ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Meno a adresa výrobcov zodpovedných za uvoľnenie šarže

Les Laboratoires Servier Industrie, 905, route de Saran - 45520 Gidy, Francúzsko
Servier (Ireland) Industries Ltd, Gorey Road – Arklow – Co. Wicklow, Írsko
Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne ANPHARM S.A., ul. Annopol 6B – 03-236 Warszawa, Poľsko

Tlačená písomná informácia pre používateľov lieku musí obsahovať meno a adresu výrobcu zodpovedného za uvoľnenie príslušnej šarže.B. PODMIENKY REGISTRÁCIE

• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVANIE LIEKU

Neaplikovateľné.PRÍLOHA III

OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVA. OZNAČENIE OBALU
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

{ŠKATUĽKA}1. NÁZOV LIEKU


Corlentor 5 mg filmom obalené tablety
ivabradín2. LIEČIVO


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 5 mg ivabradínu (zodpovedá 5,390 mg ivabradíniumchloridu)3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy.
Ďalšie pomocné látky, pozri písomnú informáciu pre používateľov.4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH


14 filmom obalených tabliet
[28 filmom obalených tabliet]
[56 filmom obalených tabliet]
[84 filmom obalených tabliet]
[98 filmom obalených tabliet]
[100 filmom obalených tabliet]
[112 filmom obalených tabliet]5. SPÔSOB A CESTA PODANIA


Vnútorné použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ8. DÁTUM EXSPIRÁCIE


EXP {MM/RRRR}9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE
10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Les Laboratoires Servier
22, rue Garnier
92200 Neuilly-sur-Seine
Francúzsko12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


EU/1/05/317/001
[EU/1/05/317/002]
[EU/1/05/317/003]
[EU/1/05/317/004]
[EU/1/05/317/005]
[EU/1/05/317/006]
[EU/1/05/317/007]13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE


Č. šarže {číslo}14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA


Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.15. POKYNY NA POUŽITIE16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME


CORLENTOR 5 mg
MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

{BLISTER}1. NÁZOV LIEKU


Corlentor 5 mg filmom obalené tablety
ivabradín2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Les Laboratoires Servier3. DÁTUM EXSPIRÁCIE


EXP {MM/RRRR}4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE


LOT {číslo}5. INÉ


Skratky pre dni v týždni

Po Ut St Št Pi So Ne
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

{ŠKATUĽKA}1. NÁZOV LIEKU


Corlentor 7,5 mg filmom obalené tablety
ivabradín2. LIEČIVO


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 7,5 mg ivabradínu (zodpovedá 8,085 mg
ivabradíniumchloridu)3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy.
Ďalšie pomocné látky, pozri písomnú informáciu pre používateľov.4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH


14 filmom obalených tabliet
[28 filmom obalených tabliet]
[56 filmom obalených tabliet]
[84 filmom obalených tabliet]
[98 filmom obalených tabliet]
[100 filmom obalených tabliet]
[112 filmom obalených tabliet]5. SPÔSOB A CESTA PODANIA


Vnútorné použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ8. DÁTUM EXSPIRÁCIE


EXP {MM/RRRR}9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE
10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Les Laboratoires Servier
22, rue Garnier
92200 Neuilly-sur-Seine
Francúzsko12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/05/317/008
[EU/1/05/317/009]
[EU/1/05/317/010]
[EU/1/05/317/011]
[EU/1/05/317/012]
[EU/1/05/317/013]
[EU/1/05/317/014]13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE


Č. šarže {číslo}14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA


Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.15. POKYNY NA POUŽITIE16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME


CORLENTOR 7,5 mg
MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

{BLISTER}1. NÁZOV LIEKU


Corlentor 7,5 mg filmom obalené tablety
ivabradín2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Les Laboratoires Servier3. DÁTUM EXSPIRÁCIE


EXP {MM/RRRR}4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE


LOT {číslo}5. INÉ


Skratky pre dni v týždni

Po Ut St Št Pi So NeB. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Corlentor 5 mg filmom obalené tablety Corlentor 7,5 mg filmom obalené tablety ivabradín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Corlentor a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Corlentor
3. Ako užívať Corlentor
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Corlentor
6. Ďalšie informácie1. ČO JE CORLENTOR A NA ČO SA POUŽÍVA

Corlentor je liek na srdce používaný na liečbu stabilnej anginy pectoris, ktorá vyvoláva bolesť
na hrudníku, keď betablokátory (ako atenolol, propranolol, metoprolol, atď., t.j. lieky na vysoký krvný tlak, na poruchy srdcového rytmu alebo anginu pectoris) nie sú vhodné.

O stabilnej angine pectoris (bežne nazývaná „angina”):
Stabilná angina je ochorenie srdca, ku ktorému dochádza, keď srdce nedostáva dostatok kyslíka. Zvyčajne sa objavuje medzi 40. a 50. rokom života. Najbežnejším príznakom anginy je bolesť na hrudníku alebo dyskomfort. Angina sa skôr vyskytne, keď srdce bije rýchlejšie, v situáciách ako sú cvičenie, emócie, vystavenie sa chladu alebo po jedle. Toto zvýšenie srdcovej frekvencie môže spôsobiť bolesť na hrudníku u ľudí trpiacich anginou.

Ako Corlentor pôsobí?
Corlentor pôsobí hlavne znižovaním srdcovej frekvencie o niekoľko úderov za minútu. To zníži nároky srdca na kyslík najmä v situáciách, keď je viac pravdepodobné, že dôjde k anginóznemu záchvatu. Týmto spôsobom Corlentor pomáha kontrolovať a znižovať počet anginóznych záchvatov.

2. SKÔR AKO UŽIJETE CORLENTOR Neužívajte Corlentor:
- keď ste alergický (precitlivený) na ivabradín alebo na niektorú z ďalších zložiek Corlentoru;
- keď je Vaša pokojová srdcová frekvencia pred liečbou príliš pomalá (pod 60 úderov za minútu);
- keď sa vyvíja kardiogénny šok (srdcový stav liečený v nemocnici);
- keď trpíte poruchou srdcového rytmu;
- keď máte práve srdcový záchvat;
- keď trpíte veľmi nízkym krvným tlakom;
- keď trpíte nestabilnou anginou (ťažká forma, pri ktorej sa bolesť na hrudníku objavuje veľmi
často, s /alebo bez námahy);
- keď trpíte ťažkým srdcovým zlyhaním (keď Vaše srdce zlyháva, čiže nedostatočne pracuje);
- keď máte kardiostimulátor;
- keď trpíte ťažkými pečeňovými problémami;
- keď už užívate lieky na liečbu hubových infekcií (ako sú ketokonazol, itrakonazol), makrolidové antibiotiká (ako sú josamycín, klaritromycín, telitromycín alebo erytromycín podávaný perorálne), lieky na liečbu infekcií HIV (ako sú nelfinavir a ritonavir) alebo nefazodon (liek na liečbu depresie) (pozri „Užívanie iných liekov“);
- keď ste tehotná;
- keď dojčíte.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Corlentoru:
- keď trpíte poruchou srdcového rytmu,
- keď máte príznaky, ako sú únava alebo namáhavé dýchanie (to by mohlo znamenať, že sa Vaše srdce príliš spomaľuje),
- keď už užívate diltiazem, verapamil,
- keď užívate lieky predlžujúce interval QT na liečbu buď porúch srdcového rytmu, alebo iných stavov (pozri prípravky uvedené v „Užívanie iných liekov”),
- keď trpíte pretrvávajúcou fibriláciou predsiení (typ nepravidelného srdcového pulzu),
- keď ste nedávno prekonali mŕtvicu (cievnu mozgovú príhodu),
- keď trpíte miernym alebo stredne závažným nízkym krvným tlakom,
- keď trpíte chronickým srdcovým zlyhaním (keď Vaše srdce zlyháva, čiže nedostatočne pracuje),
- keď trpíte chronickým ochorením sietnice,
- keď trpíte stredne ťažkými problémami s pečeňou,
- keď trpíte ťažkými problémami s obličkami.
Keď sa Vás týka ktorákoľvek vyššie uvedená situácia, povedzte to svojmu lekárovi pred alebo počas užívania Corlentoru.

Užívanie iných liekov:
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Určite Vášmu lekárovi povedzte, že užívate niektorý z nasledujúcich liekov, pretože môže byť nutná úprava dávky Corlentoru alebo sledovanie liečby:
- diltiazem, verapamil (na vysoký krvný tlak alebo anginu pectoris)
- flukonazol (látka proti plesni)
- rifampicín (antibiotikum)
- barbituráty (na ťažkosti so spánkom alebo na epilepsiu)
- fenytoín (na epilepsiu)
- Hypericum perforatum, čiže ľubovník bodkovaný (rastlinná liečba na depresiu)
- lieky predlžujúce interval QT na liečbu buď porúch srdcového rytmu alebo iných stavov, ako sú:
- chinidín, disopyramid, ibutilid, sotalol, amiodaron (na liečbu porúch srdcového rytmu)
- bepridil (na liečbu anginy pectoris)
- určité druhy liekov na liečbu úzkosti, schizofrénie alebo iných psychóz (ako sú pimozid, ziprasidón, sertindol)
- lieky proti malárii (ako sú meflochín alebo halofantrín)
- erytromycín podávaný do žily (antibiotikum)
- pentamidín (antiparazitikum)
- cisaprid (proti gastroezofagálnemu refluxu)

Užívanie Corlentoru s jedlom a nápojmi:
Počas liečby s Corlentorom obmedzte konzumáciu grapefruitového džúsu.

Tehotenstvo a dojčenie:
Neužívajte Corlentor, ak ste tehotná alebo plánujete tehotenstvo (pozri „Neužívajte Corlentor”). Ak ste tehotná a užili ste Corlentor, povedzte to svojmu lekárovi.
Neužívajte Corlentor, ak dojčíte (pozri „Neužívajte Corlentor”).
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Vedenie vozidla a obsluha strojov:
Corlentor môže spôsobovať dočasné svetelné vizuálne fenomény (pozri „4. Možné vedľajšie účinky“). Ak sa Vám to stane, buďte opatrný pri vedení vozidla alebo obsluhovaní strojov vždy, keď by mohlo dôjsť k náhlym zmenám v intenzite svetla, najmä pri vedení vozidla v noci.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Corlentoru:
Corlentor obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že máte neznášanlivosť na niektoré cukry, kontaktujte Vášho lekára skôr, ako užijete tento liek.3. AKO UŽÍVAŤ CORLENTOR

Vždy užívajte Corlentor presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná odporučená začiatočná dávka je 1 tableta Corlentor 5 mg dvakrát denne, zvyšujúca sa, ak je to potrebné na 1 tabletu Corlentor 7,5 mg dvakrát denne. Váš lekár určí správnu dávku pre Vás. Zvyčajná dávka je jedna tableta ráno a jedna tableta večer. V niektorých prípadoch (napr. ak ste starší) môže Vám Váš lekár predpísať polovicu dávky, t.j. jednu polovicu 5 mg tablety Corlentor 5 mg (zodpovedá 2,5 mg ivabradínu) ráno a jednu polovicu 5 mg tablety večer. Corlentor sa má užívať počas jedla.

Ak si myslíte, že účinok Corlentoru je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Corlentor nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Ak užijete viac Corlentoru ako máte:
Vysoká dávka Corlentoru by Vám mohla spôsobiť pocit nedostatku dychu alebo pocit únavy, pretože
Vaše srdce sa priveľmi spomalí. Ak sa toto stane, kontaktujte okamžite svojho lekára.

Ak zabudnete užiť Corlentor:
Ak zabudnete užiť dávku Corlentoru, užite nasledujúcu dávku v zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Kalendár vytlačený na blistri obsahujúcom tablety Vám pomôže zapamätať si, kedy ste užili poslednú tabletu Corlentoru.

Ak prestanete užívať Corlentor:
Nakoľko liečba anginy pectoris je zvyčajne celoživotná, poraďte sa so svojím lekárom, predtým než prestanete užívať tento liek.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky, Corlentor môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Veľmi častými vedľajšími účinkami (viac ako 1 z 10 pacientov) hlásenými pri liečbe Corlentorom sú
svetelné vizuálne fenomény (krátkodobé momenty zvýšeného jasu, najčastejšie spôsobené náhlymi
zmenami v intenzite svetla). Iné časté vedľajšie účinky (viac ako 1 zo 100 pacientov, ale menej ako 1 z 10 pacientov) zahŕňajú ovplyvňovanie spôsobu, akým srdce pracuje (príznakmi sú spomalenie srdcovej frekvencie), bolesti hlavy, závraty, rozmazané videnie a búšenia srdca a extra údery srdca, ktoré sú menej časté (viac ako 1 z 1000 pacientov, ale menej ako 1 zo 100 pacientov). Menej často boli tiež hlásené nevoľnosť, zápcha, hnačka, závraty, dýchavičnosť, svalové kŕče a zmeny
v laboratórnych parametroch (krvných testoch).
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ CORLENTOR

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Corlentor po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Corlentor obsahuje:
- Liečivo je ivabradín (vo forme hydrochloridu).
Corlentor 5 mg: jedna filmom obalená tableta obsahuje 5 mg ivabradínu (zodpovedá 5,390 mg ivabradíniumchloridu).
Corlentor 7,5 mg: jedna filmom obalená tableta obsahuje 7,5 mg ivabradínu (zodpovedá 8,085 mg ivabradíniumchloridu).
- Ďalšie zložky v jadre tablety sú: monohydrát laktózy, magnéziumstearát (E 470 B), kukuričný škrob, maltodextrín, koloidný oxid kremičitý bezvodý (E 551) a v obale tablety: hypromelóza (E 464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, glycerol (E 422), magnéziumstearát (E 470 B), oxid železitý žltý (E 172), oxid železitý červený (E 172).

Ako vyzerá Corlentor a obsah balenia:
Corlentor 5 mg tablety sú lososovo ružové, podlhovasté, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch hranách, s vyrazeným „5” na jednej strane a na druhej strane.
Corlentor 7,5 mg tablety sú lososovo ružové, trojuholníkové, filmom obalené tablety s vyrazeným
„7,5” na jednej strane a na druhej strane.

Tablety sú dostupné v kalendárových baleniach (blistroch) po 14, 28, 56, 84, 98, 100 alebo 112 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Les Laboratoires Servier
22 rue Garnier
92200 Neuilly sur Seine - Francúzsko

Výrobca:
Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy - Francúzsko a
Servier (Ireland) Industries Ltd
Gorey Road
Arklow - Co. Wicklow - Írsko a
Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne ANPHARM S.A. ul. Annopol 6B - 03-236 Warszawa - Poľsko
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

België/Belgique/Belgien
S.A. Servier Benelux N.V. Tél/Tel: +32 (0)2 529 43 11
Luxembourg/Luxemburg
S.A. Servier Benelux N.V. Tél/Tel: +32 (0)2 529 43 11

България
ТП Les Laboratoires Servier
Тел.: +359 2 921 57 00
Magyarország
Servier Hungaria Kft. Tel.: + 36 1 238 77 99

Česká republika
Servier s.r.o.
Tel: +420 222 118 111
Malta
Les Laboratoires Servier/ France
Tel: +33 (0)1 55 72 60 00


Danmark
Servier Danmark A/S Tlf: +45 36 44 22 60
Nederland
Servier Nederland Farma B.V. Tel: +31 (0)71 5246700

Deutschland
Servier Deutschland GmbH Tel: +49 (0)89 57095 01
Norge
Servier Danmark A/S Tlf: +45 36 44 22 60

Eesti
CentralPharma Communications OÜ Tel: +372 640 00 07
Österreich
Servier Austria GmbH Tel: +43 (1) 524 39 99

Ελλάδα
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Τηλ: +30 210 939 1000
Polska
Servier Polska SP. Z O.O. Tel.: + 48 (0) 22 594 90 00

España
Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Tel: +34 91 375 62 30
Portugal
Servier Portugal, Lda
Tel: +351 21 312 20 00

France
Les Laboratoires Servier
Tél: +33 (0)1 55 72 60 00
România
Servier Pharma SRL Tel: +40 21 402 09 11

Ireland
Servier Laboratories (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0)1 6638110
Slovenija
Servier Pharma d.o.o.
Tel: + 386 (0)1 563 48 11

Ísland
Servier Laboratories C/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000
Slovenská republika
Servier Slovensko spol. s r.o. Tel: +421 (0)2 5920 41 11

Italia
Istituto Farmaco Biologico Stroder S.r.l. Tel: +39 (055) 623271
Suomi/Finland
Servier Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 279 80 80

Κύπρος
Les Laboratoires Servier/ Γαλλία
Τηλ: +33 (0)1 55 72 60 00
Sverige
les Laboratoires Servier/ Frankrike
Tel: +33 (0)1 55 72 60 00
Latvija
Servier International Pārstāvniecība Latvijā Tel: + 371 7502039
United Kingdom Servier Laboratories Ltd Tel: +44 (0)1 753 662744

Lietuva
UAB ”SERVIER PHARMA” Tel: +370 (5) 2 63 86 28Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v .

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA): http://www.emea.europa.eu.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.