COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN plo por 20x5 g (vre.PPFP laminátové)

SPC

Známa precitlivenosť na paracetamol, fenylefrín, kyselinu askorbovú alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
Ťažká hepatálna insuficiencia, akútna hepatitída.
Užívanie inhibítorov MAO v súčasnosti alebo počas posledných dvoch týždňov.
Glaukóm s úzkym uhlom.
Závažná hypertenzia.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov, ktorí užívajú tricyklické antidepresíva alebo betablokátory, u pacientov s pečeňovým alebo renálnym poškodením, hypertenziou, hypertyreózou, hypertrofiou prostaty, astmou bronchiale, diabetom mellitus, feochromocytómom, okluzívnym cievnym ochorením (napr. Raynaudov fenomén), u pacientov s nedostatkom glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, hemolytickou anémiou a srdcovým alebo cerebrovaskulárnym ochorením.
Pri podávaní paracetamolu pacientom so zmenami pečeňových funkcií a pacientom, ktorí dlhodobo užívajú vyššie dávky paracetamolu sa odporúča pravidelná kontrola pečeňových testov.
So stúpajúcou dávkou a dĺžkou liečby sa výrazne zvyšuje nebezpečenstvo závažných hepatotoxických účinkov. Nebezpečenstvo predávkovania je vyššie u pacientov s ochorením pečene.
Pri dlhodobej liečbe nemožno vylúčiť možnosť poškodenia obličiek.
Pri liečbe perorálnymi antikoagulanciami a súbežnom podávaní vyšších dávok paracetamolu je nutná kontrola protrombínového času.
Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje. Paracetamol môže byť už v dávkach nad 6 – 8 g denne hepatotoxický. Pečeňové poškodenie sa však môže vyvinúť aj pri omnoho nižších dávkach, ak spolupôsobia alkohol, induktory pečeňových enzýmov alebo iné hepatotoxické lieky. Dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje riziko hepatotoxicity paracetamolu.
Pacientov treba upozorniť, aby neužívali súbežne lieky na chrípku a prechladnutie alebo dekongestanty, najmä iné lieky obsahujúce paracetamol.
Coldrex Horúci nápoj Citrón obsahuje 2,9 g sacharózy v jednom vrecku. Musí sa to vziať do úvahy u pacientov s diabetom mellitus. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.
Tento liek obsahuje 135 mg (=5,78 mmol) sodíka v jednom vrecku. Má sa vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.
 
4.5 Liekové a iné interakcie

Rýchlosť absorpcie paracetamolu môže byť zvýšená metoklopramidom alebo domperidónom, znížená cholestyramínom. Súbežné dlhodobé užívanie paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej alebo ďalších nesteroidných protizápalových liekov môže viesť k poškodeniu obličiek. Antikoagulačný efekt warfarínu alebo iných kumarínových liekov môže byť zvýšený spolu so zvýšeným rizikom krvácania pri dlhodobom pravidelnom dennom užívaní paracetamolu s týmito liekmi. Uvedené interakcie nie sú klinicky signifikantné, ak sa liek užíva podľa odporúčaného dávkovania a dĺžky liečby.
Vzájomné hypertenzné reakcie sa môžu vyskytnúť medzi týmto liekom a sympatomimetickými amínmi, ako je fenylefrín a inhibítory MAO.
Fenylefrín sa má užívať s opatrnosťou v kombinácii s betablokátormy a inými antihypertenzivami, nakoľko môže znižovať ich účinnosť (pozri časť 4.4).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Epidemiologické štúdie realizované počas gravidity nepreukázali škodlivé účinky paracetamolu užívaného v odporúčaných dávkach.
Nie sú dostatočné údaje o tom, či fenylefrín má škodlivé účinky na plod počas gravidity u ľudí.
Užívanie tohto lieku sa počas gravidity neodporúča.

Laktácia
Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, ale v množstvách, ktoré nie sú klinicky signifikantné.
Podľa dostupných publikovaných údajov nie je nutné pri krátkodobej liečbe paracetamolom a súčasnom starostlivom sledovaní dojčaťa dojčenie prerušiť.
Nie je známe, či sa fenylefrín vylučuje do materského mlieka. Pre nedostatok údajov je lepšie sa počas dojčenia podávaniu lieku vyhnúť. Ak dojčiaca žena liek užíva, má ho užívať len krátkodobo a dojčiť najmenej 3 hodiny po jeho užití. Nemožno vylúčiť vplyv fenylefrínu na zníženie tvorby mlieka.
Užívanie tohto lieku sa počas laktácie neodporúča.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Liek môže spôsobiť závraty. Ak liek spôsobuje pacientom závraty, nesmú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Liečivá paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum a acidum ascorbicum sú zvyčajne dobre znášané.
Nežiaduce účinky paracetamolu sú zriedkavé, niekedy sa môže objaviť precitlivenosť prejavujúca sa kožnou vyrážkou, úplne ojedinele bronchospazmus. Len zriedkavo sa vyskytli poruchy krvotvorby ako trombocytopénia, leukopénia a agranulocytóza, hemolytická anémia a ikterus, ktorých kauzalita však nebola vždy vo vzťahu k paracetamolu.
Sympatomimetické amíny môžu viesť k zvýšeniu krvného tlaku sprevádzaného bolesťou hlavy, závratom, vracaním, hnačkou, nespavosťou a zriedkavo palpitáciami. Tieto účinky však boli zaznamenané iba ojedinele pri užívaní obvyklých dávok fenylefrínu.

Frekvencia nežiaducich účinkov spojených s paracetamolom je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Frekvencia
Systém
Symptómy
Časté
(≥1/100 až <1/10)
-
-
Menej časté
(≥1/1 000 až <1/100)
-
-
Zriedkavé
(≥1/10 000 až <1/1 000)Poruchy krvi a lymfatického systému
Poruchy krvných doštičiek, poruchy kmeňových buniek

Poruchy imunitného systému
Alergie (okrem angioedému), anafylaxia

Psychické poruchy
Depresia, zmätenosť, halucinácie

Poruchy nervového systému
Tras, bolesť hlavy

Poruchy oka
Abnormálne videnie

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Edém

Poruchy ciev
Edém

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Hemorágia, bolesti brucha, hnačka, nevoľnosť, vracanie

Poruchy pečene a žlčových ciest
Abnormálne pečeňové funkcie, zlyhanie pečene, nekróza pečene, žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Svrbenie, vyrážka, potenie, purpura, angioedém, urtikária, Stevensov-Johnsonov syndróm

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Závrat (okrem vertiga), nevoľnosť, horúčka, sedácia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Bronchospazmus u pacientov citlivých na kyselinu acetysalickylovú alebo iné NSA
Veľmi zriedkavé
(<1/10 000)
-
-

Frekvencia nežiaducich účinkov spojených s fenylefrínom je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Frekvencia
Systém
Symptómy
Nie je známa
Psychické poruchy
Nervozita
Nie je známa
Poruchy nervového systému
Bolesť hlavy, závraty, nespavosť
Nie je známa
Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Palpitácie, tachykardia, zvýšenie krvného tlaku
Nie je známa
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Hnačka, vracanie
Nie je známa
Poruchy oka
Mydriáza, akútny glaukóm s uzavretým uhlom (najčastejšie u pacientov s glaukómom s úzkym uhlom)
Nie je známa
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Alergické reakcie (napr. vyrážka, urtikária, alergická dermatitída)
Nie je známa
Poruchy obličiek a močových ciest
Dyzúria, retencia moču. Najčastejšie sa vyskytujú u osôb so sťaženým vyprázdňovaním močového mechúra napr. u hypertrofie prostaty.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

4.9 Predávkovanie

V prípade predávkovania je nevyhnutná okamžitá lekárska pomoc, aj keď nie sú prítomné žiadne príznaky predávkovania.
Predávkovanie už relatívne nízkymi dávkami paracetamolu (8 - 15 g v závislosti od telesnej hmotnosti pacienta) môže mať za následok závažné poškodenie pečene a niekedy akútnu renálnu tubulárnu nekrózu.
Do 24 hodín sa môže objaviť nauzea, vracanie, letargia a potenie. Bolesť v bruchu môže byť prvým príznakom poškodenia pečene a vzniká do 1 – 2 dní. Môže nastať zlyhanie pečene, encefalopatia, kóma až smrť.
Komplikácie zlyhania pečene predstavuje acidóza, edém mozgu, krvácavé prejavy, hypoglykémia, hypotenzia, infekcie a renálne zlyhanie. Predĺženie protrombínového času je indikátorom zhoršenia funkcie pečene, a preto sa odporúča jeho monitorovanie. Pacienti, ktorí užívajú induktory enzýmov (karbamazepín, fenytoín, barbituráty, rifampicín) alebo majú abúzus alkoholu v anamnéze, sú viac náchylní na poškodenie pečene. K akútnemu renálnemu zlyhaniu môže dôjsť aj bez prítomnosti závažného poškodenia pečene. Inými prejavmi intoxikácie sú poškodenie myokardu a pankreatitída.'

Liečba predávkovania
Je nutná hospitalizácia. Vyvolanie vracania, výplach žalúdka, najmä ak bol paracetamol užitý pred menej než 4 hodinami, potom je nutné podať metionín (2,5 g p.o.), ďalej sú vhodné podporné opatrenia. Podanie aktívneho uhlia z dôvodov zníženia gastrointestinálnej absorpcie je sporné. Odporúča sa monitorovanie plazmatickej koncentrácie paracetamolu. Špecifické antidotum acetylcysteín je nutné podať do 8 - 15 hodín po otrave, priaznivé účinky však boli spozorované aj pri neskoršom podaní. Acetylcysteín sa väčšinou podáva dospelým a deťom i.v. v 5 % glukóze v počiatočnej dávke 150 mg/kg telesnej hmotnosti počas 15 minút. Potom 50 mg/kg v infúzii 5 % glukózy počas 4 hodín a ďalej 100 mg/kg do 16. resp. 20. hodiny od začiatku terapie. Acetylcysteín možno podať aj p.o. do 10 hodín od požitia toxickej dávky paracetamolu v dávke 70 - 140 mg/kg 3-krát denne.Pri veľmi ťažkých otravách je vhodná hemodialýza či hemoperfúzia.
Predávkovanie fenylefrínom môže spôsobiť podráždenosť, bolesť hlavy, zvýšenie krvného tlaku a niekedy reflexnú bradykardiu. Tiež môže vyvolať nauzeu a vracanie. Liečba má byť symptomatická v súlade s klinickými prejavmi.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, antipyretikum; paracetamol, kombinácia okrem psycholeptík

ATC kód: N02BE51


Paracetamol je analgetikum a antipyretikum bez protizápalového účinku a s dobrou gastrointestinálnou znášanlivosťou. Mechanizmus účinku je pravdepodobne podobný kyseline acetylsalicylovej a je závislý od inhibície syntézy prostaglandínov v centrálnom nervovom systéme.
Neovplyvňuje glykémiu, je vhodný u diabetikov. Nemá vplyv na hladinu kyseliny močovej a jej vylučovanie do moču. Paracetamol možno podať vo všetkých prípadoch, kde sú kontraindikované salicyláty.

Kyselina askorbová je základnou súčasťou kombinovaných prípravkov proti chrípke a prechladnutiu. Kompenzuje straty a nedostatok vitamínu C v počiatočnom období akútnych vírusových infekcií.

Fenylefríniumchlorid je dekongestant z rady sympatomimetík, ktorý pôsobí priamo hlavne na alfa-adrenergné receptory a spôsobuje nosnú dekongesciu.

Liečivá nemajú sedatívny účinok.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Paracetamol sa rýchlo a takmer úplne vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. Koncentrácia v plazme dosahuje vrchol za 0,5 – 2 hodiny po užití per os. Biologický polčas v plazme je 1 - 4 hodiny po terapeutických dávkach. Pri vážnej pečeňovej insuficiencii dochádza k jeho predĺženiu až na 5 hodín. Pri insuficiencii obličiek sa polčas nepredlžuje, ale keďže viazne vylučovanie obličkami je treba dávku paracetamolu upraviť. Paracetamol sa metabolizuje v pečeni a vylučuje obličkami ako glukoronidové a sulfátové konjugáty.
Kyselina askorbová sa rýchlo vstrebáva z gastrointestinálneho traktu a široko distribuuje do telesných tkanív, 25 % sa viaže na plazmatické bielkoviny. Nadbytok kyseliny askorbovej, ktorú už organizmus nepotrebuje, sa vylúči do moču v podobe metabolitov.
Fenylefríniumchlorid sa absorbuje z gastrointestinálneho traktu nepravidelne a metabolizuje sa monoaminooxidázou v tráviacom trakte a v pečeni pri prvom prechode. Vylučuje sa takmer úplne do moču ako sulfátový konjugát.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxicita paracetamolu bola študovaná u mnohých druhov zvierat. Predklinické štúdie na potkanoch a myšiach ukázali, že jednotlivé perorálne LD50 je 3,7 g/kg a 338 mg/kg. Chronická toxicita u týchto druhov mnohonásobne presahujúca terapeutické dávky sa u ľudí prejavuje degeneráciou a nekrózou pečene, obličkového a lymfoidného tkaniva a vedie ku zmenám krvného obrazu. Metabolity, ktoré sú považované za zodpovedné za tieto účinky boli preukázané tiež u ľudí. Paracetamol sa preto nemá užívať dlhodobo a v nadmerných dávkach. Pri užívaní normálnych terapeutických dávkok nemá paracetamol riziko genotoxicity alebo kancerogenity. Nie je dôkaz embryotoxicity alebo fetotoxicity paracetamolom v štúdiách na laboratórnych zvieratách. Liečivá sa klinicky používajú už veľa rokov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

saccharosum
acidum citricum anhydricum
saccharinum natricum
natrii citras dihydricus
flavum quinolini
aroma citri

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PPFP laminátové vrecká, škatuľka. Jedno vrecko obsahuje 5 g prášku.
Veľkosť balenia: 5, 6, 10, 12, 14, 15, 18 alebo 20 vreciek.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Obsah vrecka treba pred užitím rozpustiť v horúcej vode.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
GlaxoSmithKline Export Ltd.,
Brentford, TW8 9GS,
Veľká Británia.


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

07/0182/92-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 4.3.1992 / bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2013

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
COLDREX GRIP PLUS KAŠEĽ S PRÍCHUŤOU CITRÓNU A MENTOLU plo por 5x500 mg/200 mg/10 mg (vre.ionomér/Al/LDPE/papier) Vp n/a
COLDREX GRIP PLUS KAŠEĽ S PRÍCHUŤOU CITRÓNU A MENTOLU plo por 6x500 mg/200 mg/10 mg (vre.ionomér/Al/LDPE/papier) Vp n/a
COLDREX GRIP PLUS KAŠEĽ S PRÍCHUŤOU CITRÓNU A MENTOLU plo por 10x500 mg/200 mg/10 mg (vre.ionomér/Al/LDPE/papier) Vp 8,30
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN plo por 14x5 g (vre.PPFP laminátové) Vp 8,20
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN plo por 18x5 g (vre.PPFP laminátové) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN plo por 15x5 g (vre.PPFP laminátové) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN plo por 5x5 g (vre.PPFP laminátové) Vp 3,86
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN plo por 10x5 g (vre.PPFP laminátové) Vp 8,19
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN plo por 6x5 g (vre.PPFP laminátové) Vp 5,00
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN plo por 12x5 g (vre.PPFP laminátové) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN S MEDOM plo por 1x5 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN S MEDOM plo por 3x5 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN S MEDOM plo por 5x5 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN S MEDOM plo por 6x5 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN S MEDOM plo por 10x5 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp 9,29
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN S MEDOM plo por 12x5 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ MENTOL plo por 5x6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ MENTOL plo por 6x6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ MENTOL plo por 10x6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ MENTOL plo por 12x6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ MENTOL plo por 14x6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp 9,10
COLDREX HORÚCI NÁPOJ MENTOL plo por 15x6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ MENTOL plo por 20x6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp 10,02
COLDREX JUNIOR tbl flm 8 (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Vp 2,60
COLDREX JUNIOR tbl flm 16 (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Vp n/a
COLDREX JUNIOR sir 1x160 ml (fľ.skl.jantárová) Vp n/a
COLDREX JUNIOR CITRÓN plo por 1x5 vreciek (vrecko papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX JUNIOR CITRÓN plo por 1x10 vreciek (vrecko papier/PE/Al/PE) Vp 7,49
COLDREX JUNIOR CITRÓN plo por 1x1 vrecko (vrecko papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX JUNIOR CITRÓN plo por 1x12 vreciek (vrecko papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX JUNIOR CITRÓN plo por 1x3 vreciek (vrecko papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LEMON plo por 3 (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LEMON plo por 1 (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LEMON plo por 6 (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LEMON plo por 12 (vre.papier/PE/Al/PE) Vp 6,70
COLDREX MAXGRIP LEMON plo por 5 (vre.papier/PE/Al/PE) Vp 5,40
COLDREX MAXGRIP LEMON plo por 10 (vre.papier/PE/Al/PE) Vp 9,00
COLDREX MAXGRIP LEMON plo por 8 (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LEMON plo por 14 (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 14x7,6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 14x7,6 g (vre.papier/PE/Al/EMAA) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 8x7,6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 8x7,6 g (vre.papier/PE/Al/EMAA) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 1x7,6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 3x7,6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 5x7,6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 6x7,6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 10x7,6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp 9,59
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 12x7,6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 1x7,6 g (vre.papier/PE/Al/EMAA) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 3x7,6 g (vre.papier/PE/Al/EMAA) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 5x7,6 g (vre.papier/PE/Al/EMAA) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 6x7,6 g (vre.papier/PE/Al/EMAA) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 10x7,6 g (vre.papier/PE/Al/EMAA) Vp 9,59
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 12x7,6 g (vre.papier/PE/Al/EMAA) Vp n/a
COLDREX NOČNÁ LIEČBA sir 1x160 ml (fľ.PET hnedá) Vp n/a
COLDREX NOČNÁ LIEČBA sir 1x100 ml (fľ.PET hnedá) Vp n/a
COLDREX NOČNÁ LIEČBA sir 1x160 ml (fľ.skl.hnedá) Vp n/a
COLDREX NOČNÁ LIEČBA sir 1x100 ml (fľ.skl.hnedá) Vp 4,57
COLDREX PROTI BOLESTI V KRKU CITRÓN S MEDOM pas ord 10 (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
COLDREX PROTI BOLESTI V KRKU CITRÓN S MEDOM pas ord 12 (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
COLDREX PROTI BOLESTI V KRKU CITRÓN S MEDOM pas ord 20 (blis.PVC/PVDC/Al) Vp 6,70
COLDREX PROTI BOLESTI V KRKU OSTRUŽINA pas ord 10 (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
COLDREX PROTI BOLESTI V KRKU OSTRUŽINA pas ord 12 (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
COLDREX PROTI BOLESTI V KRKU OSTRUŽINA pas ord 20 (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
COLDREX TABLETY tbl 12 (blis.PVC/Al) Vp 4,05
COLDREX TABLETY tbl 24 (blis.PVC/Al) Vp 6,43
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.